-->

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Pierzyny Duże i Małe

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Pierzyny, województwo Kaliskie, obwód Piotrkowski, powiat Radomski, parafia Rząśnia, własność rządowa. Ilość domów 7, ludność 47, odległość od miasta obwodowego 7.

Słownik Geograficzny:  
Pierzyny,  kol. os., pow. wieluński, gm. Kiełczygłów, par. Rząśnia, odl. od Wielunia 30 w. Kol. ma 42 dm. i wraz z kol. Dąbrową 521 mk.

Spis 1925:
Pierzyny, wś, pow. wieluń, gm. Kiełczygłów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 38. Ludność ogółem: 243. Mężczyzn 113, kobiet 130. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 236, mojżeszowego 7. Podało narodowość: polską 243.

Wikipedia:
Pierzyny Duże-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w gminie Kiełczygłów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Wikipedia:
Pierzyny Małe-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w gminie Kiełczygłów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin (...)
Na dzień 16 Maia 1826 roku dla:
13. Dóbr Narodowych Ekonomii Paięczno, składaiącey się z folwarków Paięczno i Barany, z wsi Dylów Narodowy i Siedlec, z folwarku Wistka, z młyna Winiowka, z wsi Wisthu, z folwarku Makowiska, z wiatraka, z wsi Makowiska, z Pustkowia Ładzin Makowiski, z Pustkowiów Niepoń, Garbacze, Maydy Makowiskie, i Osada Nadleśniczego Ładzin, z folwarku i wsi Gaięcice, z Pustkowiów Ładzin Gaięcki, Wóytostw Zabranow i Grobelne, z młyna Grobelna, z Pusthowia Strzelce, z wsi Patrzykow, z Pustkowia Maydy Gaięckie i Ciegielnia, z folwarku i wsi Kiełczygłow, z Pustkowiów Kule i Otok, z młyna Otok, z Pustkowia Studziennia, z karczmy Strąg, z Pustkowia Jasień, z folwarku i młyna Chruścińskie, z Pustkowiów Skoczylasy, Wyranba, Beresie, Dryganek, z wsi: Osina Gumnisko, Kiełczygłowek, Huta, Dąbrowa, z Pustkowia Pierzyny, z wsi Obrow, i z wsi Glina w Powiecie Radomskim Obwodzie Piotrkowskim; z folwarku i wsi Szczyrczowska Wieś, z Wóytostwa Szczyrczow i austeryi tamże, z domu szynkownego, z Wóytostwa Lubosznia, z Wóytostwa i wsi Chrząstawa, z wsi młyna Rudzisko, z folwarku wsi Dubie, z wsi Restażow, z Pustkowia Goryń, z karczmy Restażow i z młynem we wsi Szczyrczowskiey w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim, z folwarku i wsi Wąsosze, z Pustkowiów Kamienna, Kule, Koły, Wroże i Łyk w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim; z miasta Szczyrcow w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim, tudzież z miasta Paięczno w Powiecie Radomskim Obwodzie Piotrkowskim sytuowanych.  
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 230

(Ν. D. 4806) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Zapozywa Ignacego Rogalewicza wyrobnika, ostatnio na kolonii Pierzyny, gminie Kiełczygłów zamieszkałego, obecnie z pobytu niewiadomego, aby najdalej w dniach 30 od daty niniejszego zapozwu w Sądzie tutejszym się stawił, lub miejsce teraźniejszego pobytu, swego wskazał, a to pod skutkami prawa.
Piotrków d. 26 Wrześ. (8 Paździer.) 1858 r.
Sędzia Prezydujący,
Assesor Kollegialny, Chmieleński.

Gazeta Świąteczna 1922 nr 2160

Pożary. Z gminy Kiełczygłowskiej w powiecie wieluńskim, w stronach kaliskich, piszą do nas: Gospodyni Nowakowa we wsi Pierzynach piekła dnia 27 maja chleb i zapaliły się sadze w nieczyszczonym dawno kominie. Pożar szybko ogarnął cały dom, a że wieś jest gęsto zabudowana, więc wiatr przeniósł ogień na domy sąsiadów. Spaliło się 6 domów mieszkalnych, 7 stodół i 7 obór, a w oborach 2 krowy, 8 owiec, 1 świnie 1 drób, bo było to w południowej porze, kiedy żywina znajdowała się w oborach. Poparzyło się też dwoje dzieci Nowaka i jeden parobek. Na ratunek najpierw przyjechała straż ogniowa z Woli-Wiązowej, oddalonej o 5 kilometrów. Gdyby nie ten ratunek, toby napewno cała wieś spłonęła. Jakimś dziwnym przypadkiem ocalała zagroda gospodarza Walaszczyka, choć dachy jego budynków dotykały prawie palących się zabudowań i choć go nikt nie ratował. Wiatr przeniósł ogień ponad jego zagrodą o jakąś staję i tam spaliły się jeszcze dwie zagrody gospodarskie i dom ubogiej wdowy, która miała tę jedyną tylko chałupinę. K. Fab.
O tym samym pożarze pisze do nas inny jeszcze czytelnik: Do pożaru we wsi Pierzynach przybyły straże ogniowe ochotnicze z Kiełczygłowa, Woli-Wiązowej, Ruśca, Siemkowic, Chorzowa i Rząśni. Dzięki niestrudzonej pracy strażaków udało się ogień opanować i ugasić, spaliło się więc tylko kilka zagród, a cała wieś ocalała. Jeden gospodarz, który był przeciwny zakładaniu straży ogniowej w gminie i nawet odradzał ludziom, żeby nie dawali pieniędzy na kupno sikawek i narzędzi strażackich, kiedy zobaczył zabudowania swoje w płomieniach, zapomniał o tem, że straż ogniowa to zbytek nikomu niepotrzebny, i na klęczkach błagał o ratunek. Straż ogniowa ochotnicza służy każdemu, kto jej pomocy potrzebuje, nie zna wrogów i nienawiści, to też choć ręce mdlały i pot zalewał oczy, strażacy pracowali sumiennie i owemu gospodarzowi dom jeszcze ocalili. Za to, kiedy koło godziny 8-ej wieczorem ugaszono ogień, gospodarz ów ofiarował zmęczonym i wygłodzonym strażakom 5 jajek i tysiąc marek nagrody. Warto jeszcze zaznaczyć, że jeden młynarz, kiedy straż ogniowa prosiła go o konie, żeby jechać do tego pożaru, nietylko nie dał koni, ale jeszcze wyszedł z żoną na spotkanie strażaków uzbrojony w widły. Tacy to nieżyczliwi są niektórzy ludzie dla straży ogniowych i dla bliźnich, których dotknie nieszczęście. R. Dziuk.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IX. Obszar gminy wiejskiej Kiełczygłów dzieli się na gromady:
11. Pierzyny, obejmującą: wieś Dąbrowę, wieś Pierzyny.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.


Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 84

Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grozkim w Wieluniu obwieszcza, że na dzień 25 stycznia 1939 roku, wyznaczony został termin pierwiast­kowych regulacyj hipotek dla niżej wymienionych nieruchomości:
2) gruntów państwowych linii kolejowej Herby Nowe—Gdynia, na­bytych przez Francusko-Polskie Towarzystwo Kolejowe w Bydgoszczy dla Skarbu Państwa od włościan wsi Marchewka, gm. Siemkowice, 1983 m kw, wsi Zalesiaki, gm. Działoszyn, 1 ha 9558 m kw, wsi Trębaczew cz. I, gm. Działoszyn, 2 ha 9598 m kw, wsi Trębaczew, cz. II, tejże gminy, 5 ha 3707 m kw, wsi Trębaczew, cz. III, tejże gminy, 2 ha 2765 m kw, wsi Chorzew, gm. Siemkowice, 1 ha 4019 m kw, wsi Mała Osina, gm. Kiełczygłów, 5 ha 3008 m kw, wsi Duża Osina, gm. Kiełczygłów, 6327 m kw, wsi Dryganek, gm. Kiełczygłów, 2 ha 8802 m kw, wsi Kiełczygłówek, gm. Kiełczygłów, 1 ha 4164 m kw, wsi Huta, gm. Kiełczy­głów, 2 ha 9419 m kw, wsi Pierzyny, gm. Kiełczygłów, 1 ha 1561 m kw, wsi Dąbrowa, gm. Kiełczygłów, 3 ha 6902 m kw, wsi Tuchań, gm. Siem­kowice, 5 ha 2160 m kw i wsi Gumniska, gm. Kiełczygłów, 5 ha 0965 m kw. (Ks. hip. nr Z. 1603 r. h.);

Osoby interesowane, w oznaczonym wyżej terminie, winny zgłosić swoje prawa w Wydziale Hipotecznym, pod skutkami prekluzji. 55/38.

Dziennik Łódzki 1969 nr 169

Kronika wypadków
Pierzyny Duże, pow. Pajęczno w gospodarstwie J. Pierzyny spaliła się stodoła i dach na oborze. Straty wynoszą około 30 tys. zł. Przyczyna pożaru była iskra z komina.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza