-->

środa, 24 kwietnia 2013

Piaski

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Piaski, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Błaszki, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 14, odległość od miasta obwodowego 5 1/2.

Spis 1925:
Piaski, kol., pow. sieradzki, gm. Gruszczyce. Spisano łącznie z wsią Żelisław.

Piaski, obecnie część wsi Żelisław w gminie Błaszki.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VII. Obszar gminy wiejskiej Gruszczyce dzieli się na gromady:
18. Żelisław, obejmującą: wieś Dębiniec, wieś Janowice, przysiółek Piaski, wieś Wójcice, wieś Żelisław, osadę Żelisław B. Młyn, osadę Żelisław, Żelisław B. część młyn, osadę Żelisław Nr. 13.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza