-->

środa, 24 kwietnia 2013

Pęczek

Słownik Geograficzny:  
Pęczek,  pustk., pow. sieradzki, gm. Gruszczyce, par. Wojków, odl. od Sieradza 23 w., ma 3 dm.

Spis 1925:
Pęczek, wś, pow. sieradzki, gm. Gruszczyce. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 8. Ludność ogółem: 50. Mężczyzn 27, kobiet 23. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 50. Podało narodowość: polską 50.

Wikipedia:
Pęczek - wieś w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

1992 r.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1842 nr 7

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Jnstancyi Gubernij Kaliskiej.
Podaje do publicznej wiadomości, iż protokułem exekucyjnym na gruncie dóbr Włocina w dniach 12/24 Listopada i 25 Listopada (7 Grudnia 1841) r. przez Józefa Sikorskiego Komornika Trybunału sporządzonym: Dobra Ziemskie Włocin część lit. A. i Grzymaczew część Lit. A. w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim leżące, Aloizego Niemojowskiego Obywatela krajowego w tychże samych dobrach mieszkającego i zamieszkanie prawne obrane mającego dziedziczne, na żądanie Franciszka Nowosielskiego Rejenta tutejszej Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu mieszkającego, a do tego przedmiotu u Karola Wierusz Kowalskiego Patrona Trybunału, w Kaliszu mieszkającego (który przedaż dóbr tych Włocina popiera) prawne zamieszkanie obrane mającego, na satysfakcyą summy 1500 rubli z prowizyami od Maryanny z Trembińskich Mellerowej wdowy aktem z dnia 23 Października (4 Listopada) 1841 roku nabytej, na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia w tutejszym Trybunale Cywilnym wedle form prawnych dokonać się mającą, zajęte i wystawione zostały. Trzy kopie zajęcia tego, Aloizemu Niemojowskiemu jako debentowi, jako ustanowionemu dozorcy, i jako Wójtowi Gminy dnia 25 Listopada (7 Grudnia) 1841 r. czwarta zaś kopia Jakubowi Bojemskiemu jako Pisarzowi Sądu Pokoju Powiatu Sieradzkiego dnia 4/16 Grudnia t. r. doręczone i zostawione zostały, następnie zajęcie to dnia 19/31 Stycznia 1842 r. w właściwej księdze hipotecznej przez Pisarza Kancellaryi Ziemiańskiej, i dnia 23 Stycznia (4 Lutego) t. r. w księdze na ten cel utrzymywanej przez podpisanego Pisarza Trybunału wpisane i zaregestrowane zostało.
Jak zajęcie to bliżej wyjaśnia, w mowie będące dobra Włocin i Grzymaczew części lit. A. w gruntach, łąkach, pastwiskach a nawet w zabudowaniach, z innemi trzema częściami Włocina i Grzymaczewa, literami B. C. D. oznaczonemi są pomieszane, a co do borów i lasów, te w cale dotąd podzielone nie są. Zajęte atoli dobra części A. zajmować mają w sposobie przybliżonym około 680 morgów miary nowopolskiej powierzchni, mianowicie: grunta folwarczne i włościańskie w różnych częściach po między drugiemi częściami Włocina i Grzymaczewa asystujące, a należące do klassy II. III. IV. i V. około morgów 450, łąki podobnież w drobnych cząstkach będące morgów 54, pastwiska morgow 20, bory i lasy młodociane morgów 130, place, ogrody, stawy, drogi i nieużytki, około morgów 26, — składają się zaś z wsi i folwarku Włocin A. z wsi zarobnej Grzymaczew A. z folwarku Jaryszka; z pustkowiów Chudoba, Pęczek, Niwa, Kije, Nizowskie, Dębiniec i Kameniowka, należą do jednej miejscowej Gminy pod nazwiskiem Gmina Włocin, kórej Urząd sam dziedzic Aloizy Niemojowski sprawuje.
Zabudowania folwarczne i wiejskie, z drzewa stawiane, w części w średnim, a w większej części w miernym są stanie. Dzierżawcą dóbr tych jest Michał Mierzewski. Kolonistów w tych dobrach nie masz żadnych. Jmiona zaś i nazwiska nie­ stałych czynszowników są: 1. Andrzej Toruński. 2. Jakób Krzesiński. 3. Kazimierz Wieczorkiewicz. 4. Jgnacy Rzasina. Podatki z części A. dóbr Włocina i Grzymaczewa wynoszą rocznie około 125 rubli. O stanie zresztą dóbr tych i położeniu oraz szczegółowem wyjaśnieniu, nie tylko z aktu zajęcia wyżej z daty powołanego, w Kancellaryi Ziemiańskiej, w Biórze miejscowego Trybunału, i u Patrona Kowalskiego znajdującego się, lecz najdokładniej na miejscu czyli na gruncie, każdy konkurent poinformować się może.
Pierwsza publikacya warunków licytacyjnych w Kaliszu na Audyencyi Trybunału dnia 10/22 Marca 1842 r. nastąpi.
w Kaliszu dnia 23 Stycznia (4 Lutego) 1842 r.
Franciszek Salezy Wołowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1842 nr 111

(Ν. D. 2156) Komornik Trybunału Kaliskiego.
Ogłasza, iż dobra ziemskie Włocin i Grzymaczew części lit: A. składające się z wsi i folwarku Włocin lit: A, z folwarku Jaryszki, z wsi zarobnéj Grzymaczew lit: Α, z pustkowiow Pęczek, Kije, Dębiniec, Niwa, Niżowskie, Hudoba, Kanianiowka, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim, Gubernii Kaliskiej położone, wydzierżawione zostaną na lat trzy poczynając od dnia 12 (24) Czerwca r. b. do tegoż, dnia 1845 r. Termin do wydzierżawienia tego oznaczony jest na dzień 27 Maja (8 Czerwca) r. b. godzinę 10 z rana przed Rejentem Pstrokońskim w Sieradzu, u którego warunki przejrzane być mogą. Cena dzierżawna wynosić może rocznie rubli sr. 600.
w Kaliszu dnia 4 (16) Kwietnia 1842 r.
Józef Sikorski.Dziennik Warszawski 1867 nr 200

(Ν. D. 5029). Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż pierwszą przymusową przez licytacją publiczną, w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych:
25. Włóczyn A. i Grzymaczew A., do których należą pustkowia Kije i Stelmach, Niwa, Pęczek, Chudoba i Przegołe, czyli Przegorzałe z przyległościami i przynależytościami w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rsr. 542 kop. 32 1/2, wadium do licytacji rsr. 2,100, licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 7.688, termin do sprzedaży d. 16 (28) Maja 1868 r., przed Rejentem Edwardem Milewskim.
26. Włóczyn B. i Grzymaczew B, do których należy osada Wcisłe zwana, z przyległościami i przynależytościami w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rsr. 157 kop. 38 1/2, wadium do licytacji rsr. 900, licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 2,337, termin do sprzedaży d. 17 (29) Maja 1868 r. przed Rejentem Edwardem Milewskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 8 (20) Sierpnia 1867 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1874 nr 219

N. D. 6515. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
W zastosowaniu się do art. 682 K. P. S. wiadomo czynimy, iż na żądanie Franciszki Amowicz po Szymonie Amowicz pozostałej wdowy, oraz Józefy z Witońskich Woźniakowskiej Piotra Woźniakowskiego żony, czyli obojga tychże małżonków Woźniakowskich, w mieście gubernjalnem Kaliszu zamieszkałych, a zamieszkanie prawne do tego interesu u swego Obrońcy Ignacego Jabłońskiego Patrona Trybunału w Kaliszu tamże zamieszkałego subhastację dóbr poniż wyrażonych prowadzącego, obrane mających, w poszukiwaniu należności rs. 1450 z procentem i kosztami od Jana Nepomucena Bogusławskiego właściciela dóbr Włoczyn A. z przyległościami w tychże dobrach okręgu Sieradzkim zamieszkałego przypadających, zajęte zostały w drodze przymuszonego wywłaszczenia, protokółem Franciszka Roweckiego Komornika Trybunału Cywilnego w Kaliszu dnia 29 Maja (10 Czerwca) 1871 r. dopełnionym
DOBRA ZIEMSKIE
Włoczyn A i Grzymaczew lit. A. z wszelkiemi przyległościami, a mianowicie: pustkowiem Kije, Stelmach, Niwa, Pęczek, Chudoba i Pogorzała jedną księgą wieczystą objęte, w okręgu i powiecie Sieradzkim położone, na wschód słońca z dobrami Wrzącą i Wojkowem, na południe z dobrami rządowemi Salomony, na zachód z dobrami Rożenna, na południe z dobrami Grzymaczew graniczące.
Budowle są następujące: dwór o czterech pokojach, dwóch sieniach, z garderobką, schowaniem, o dwóch facjatach, z drzewa i cegły pod gontami, sklep w ziemi, drwalnik i chlewiki, kloaka, ogród owocowy i warzywny, stawków z upustami siedm, lodownia w ziemi, inspekta, słup z dzwonkiem, gorzelnia i browar z piwnicami bez aparatów, kurniki i karmniki, spichrz, stajnie, owczarnia i obory, gołębnik na słupie, obory i wozownia, obora druga, studnia balami ocembrowana, budynek na porządki i wolarnia, stodoła o dwóch klepiskach z młocarnią i sieczkarnią, stodoła druga o jednem klepisku, domy dwa dla służby, kuźnia z mieszkaniem bez narzędzi, karczma gdzie mieszka Wawrzyniec Księżak, z propinacji wsi Włoczyna rs. 420 rocznie płacący, przy karczmie jest stajnia. W Grzymaczewie i pustkowiu Kije jest dom karczemny, chlewik studnia, stodoła i obora.
Na pustkowiu Chudoba jest dom z którego wraz z gruntem mórg 12 i łąki mórg 3, Józef Osiewalski, płaci rocznie rs. 68, dalej jest obora, stodoła, chlewik, kuźnia i karczma z stajnią z której Antoni Wolski szynkarz płaci rocznie rs. 90. Na innych pustkowiach żadnych budowli i gruntów nie masz. Obszerność tych dóbr w przybliżeniu obejmuje włók nowopolskich 37, mórg 20, prętów kw. 150, grunta należą do klasy II, III, IV i V granice są jawne, a podatków płaci się rocznie rs. 603 kop. 50 i pół.
Obszerniejszy opis dóbr tych obejmuje protokół zajęcia u popierającego sprzedaż Ignacego Jabłońskiego Patrona Trybunału w Kaliszu pozostający. Zaś zbiór objaśnień i warunki sprzedaży tak u tegoż Patrona, jako też w kancelarji Pisarza Trybunału przejrzane być mogą.
Akt zajęcia wyż z daty powołany doręczonym został w kopjach: Janowi Nepomucenowi Bogusławskiemu właścicielowi dóbr jako ustanowionemu dozorcy, Ignacemu Gerlach Wójtowi Gminy Gruszczyce dnia 8 (20) Czerwca i Władysławowi Porczyńskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Sieradzu dnia 30 Czerwca(12 Lipca) 1871 r. którzy oryginał zawidymowali.
Poczem akt rzeczony w dniu 8 (20) Lipca r. b., do właściwej księgi wieczystej wniesiony, a pod dniem dzisiejszym w biórze Pisarza Trybunału zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr tak zajętych odbędzie się na jawnej audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu i tamże pierwsze ogłoszeniu warunków tej sprzedaży nastąpi w dniu 7(19) Września r. b. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 19 (31) Lipca 1871 r.
Ases. Koleg. J. Migórski.
Po ogłoszeniu warunków w dniach 7 (19) Września 21 Września (3 Października) i 5 (17) Października r. b. termin do tymczasowego przysądzenia dóbr Włoczyn A. i Grzymaczew A. przez Trybunał na dzień 5 (17) Listopada r. b. godzinę 10 z rana oznaczonym został, w którym toż przysądzenie nastąpi. Licytacja rozpoczętą będzie od sumy rs. 10,000 przez popierające sprzedaż podanej. Vadjum zaś w sumie rs. 1,500 ma być złożonem.
Kalisz d. 5 (17) Października 1871 r. Ases. Kol. J. Migórski.
W dniu 5 (17) Listopada r. b. po oddaleniu sporów dobra ziemskie Włoczyn A. i Grzymaczew A. tymczasowo na własność Patrona Jabłońskiego za sumę rs. 10,000 zasądzone zostały, a zarazem Trybunał termin do stanowczej sprzedaży na dzień 28 Grudnia (9 Stycznia) 1871/2 r. o godzinie 10 z rana na swej audjencji oznaczył.
Kalisz d. 6 (18) Listopada 1871 r.
Ases. Kol. J. Migórski.
Po roztrzygnięciu wreszcie wyniesionych sporów wyrokiem Trybunału z d. 1 (13) Grudnia 1871 r. wyrokiem Sądu Apelacyjnego z d. 20 Kwietnia (2 Maja) 1872 r. z d. 8 (20) Czerwca t. r. i Rządzącego Senatu z d. 18 (30) Lipca 1873 r. a na koniec po dopuszczeniu raz jeszcze taksy i sporządzenia takowej nowy termin do ostatecznego przysądzenia dóbr Włoczyna i Grzymaczewa lit. A. wyrokiem Trybunału na dzień 9 (21) Października r. b. zapadłym na dzień 13 (25) Listopada r. b. godzinę 10 z rana oznaczonym został. W tym więc terminie ostateczna przedaż nastąpi licytacja rozpoczynać się będzie od sumy rs. 52,723 jako 2/3 części szacunku taksą ustanowionego. Kalisz d. 9 (21) Października 1874 r.
Skoczyński.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VII. Obszar gminy wiejskiej Gruszczyce dzieli się na gromady:
10. Pęczek, obejmującą: wieś Niwa, wieś Pęczek, kolonję Poddzikie las.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki


Wicewojewoda

Echo Łódzkie 1939 maj

SIERADZ, 25. 5. — Jan Wieczorek, zam. w Pęczniewie, gm. Gruszczyce powracając późnym wieczorem do domu zauważył leżącego mężczyznę na ścieżce. W pewnej chwili ów mężczyzna podniósł się z ziemi i ruszył za Wieczorkiem. Ten nie wiele myśląc z nielegalnie posiadanej broni strzelił i trafił nieznajomego w brzuch. Okazało się, że był to dawny jego kolega Stan. Toruński. Przewieziony do szpitala zmarł. Mieli oni do siebie urazę o dziewczynę. Powyższą sprawę rozpatrywał Kaliski Sąd Okręgowy w Sieradzu, który skazał Wieczorka na 1 rok więzienia i 40 zł. opłat sądowych oraz zwrot kosztów za leczenie i pogrzeb (480 złotych, i 50 zł).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza