-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Ostrów

Słownik Geograficzny:  
Ostrów,  kol., pow. łęczycki, gm. i par. Dalików, ma 5 dm., 33 mk.

Spis 1925:
Ostrów, wś, pow. łęczycki, gm. Dalików. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 5. Ludność ogółem: 29. Mężczyzn 16, kobiet 13. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 12, ewangelickiego 17. Podało narodowość: polską 24, niemiecką 5.

Wikipedia:
Ostrów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Dalików. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Bardzynin. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1872 nr 8

N. D. 293. Sąd Policji Poprawczej w Petrokowie.
Wzywa wszelkie władze tak cywilne jako i wojskowe ażeby bacznie śledziły Jana Somerfelda lat 37 liczącego, wyrobniku mieszkańca kolonji Ostrówek gminy Dalików Powiatu Łęczyckiego, obecnie z miejsca swego pobytu niewiadomego o kradzież obwinionego, i w razie ujęcia go dostawiły właściwym porządkiem do Sądu tutejszego dla postąpienia z nim wedle prawa.
Petroków d. 31 Grudnia (12 Stycznia) 1871/2 r.
Sędzia Prezydujący, Walewski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Dalików dzieli się na gromady:
1. Bardzynin, obejmującą: wieś Bardzynin, kol. Bardzynin, wieś Włodzimierzów, wieś Ostrów, wieś Emiljanów, wieś Witów, wieś Karolinów.

 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza