-->

wtorek, 30 kwietnia 2013

Osowiec

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Osowiec, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Pięczniew, własność prywatna. Ilość domów 18, ludność 149, odległość od miasta obwodowego 6.

Słownik Geograficzny:  
Osowiec,  kol. i os. nad rz. Pichną, pow. turecki, gm. Lubola, par. Brodnia, odl. od Turka 37 w.; kol. ma 27 dm., 226 mk.; os. 2 dm., 8 mk.

Spis 1925:
Osowiec, wś, pow. turecki, gm. Lubola. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 31, inne zamieszkałe 1. Ludność ogółem: 208. Mężczyzn 95, kobiet 113. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 207, ewangelickiego 1. Podało narodowość: polską 208.

Spis 1925:
Osowiec, wś, pow. turecki, gm. Lubola. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 31, inne zamieszkałe 1. Ludność ogółem: 208. Mężczyzn 95, kobiet 113. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 207, ewangelickiego 1. Podało narodowość: polską 208.

Wikipedia:
Osowiec-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Pęczniew. W latach 1975–1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

1992 r.  

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 74

(N. D. 1334) Patron Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do publicznej wiadomości iż na skutek wyroku tegoż Trybunału z powództwa Stefanii z Kossowskich Alfreda Nieszkowskiego dziedzica dóbr Chotowa w tychże dobrach Okręgu Wieluńskim zamieszkałego żony naprzeciw Franciszkowi Kossowskiemu dziedzicowi dóbr Pięczniewa, jako opiekunowi nieletniej Ludwiki i Bolesława, oraz Kazimierza nateraz Teodora Jabłkowskiego dziedzica dóbr Ralewic żony, rodzeństwa Kossowskich pierwszemi w Kaliszu, ostatnim w tychże dobrach Ralewicach Okręgu Szadkowskim, tudzież na przeciw Bugusławie z Żychlińskich Kossowskiéj wdowie, jako opiekunce nieletniego Karola Kossowskiego w Rudnikach zamieszkałym, na dniu 14 (26) Września 1850 r. ocznie zapadłego, sprzedane będą w drodze działów też dobra Rudniki w Okręgu Wartskiin położone, podopiekunem wspomnionych nieletnich Kossowskich jest Xewery Potworowski dziedzic dóbr Dąbroczyna w tychże dobrach zamieszały. Dobra Rudniki składają się z folwarku głównego i wsi tegoż nazwiska, z folwarków pomocniczych Karola i Wielopole, kolonii czynszowych Osowiedz, Przywidz, Jasiewie, zwanych. Dobra te mają znaczną ilość łąk, lasu znaczną ilość robocizny, budowle wszystkie bardzo kosztowne, dobre, grunta bardzo urodzajne i bardzo dobrze urządzone, mają rozległości w ogóle włók 128 morgów 27 pr. kw. 294 miary nowopolskiéj. Położone są w bliskości rzeki Warty o mil 2 od miasta tegoż nazwiska o mil 3 od miasta fabrycznego Zduńskiej Woli, o mil б od miasta Kalisza. Dobra te oszacowane na rs. 69,975 kop. 55, sprzedane będą przed delegowanym Sędzią Skotnickim w Kaliszu w sali posiedzeń Trybunału. Tymczasowe przysądzenie odbędzie się w dniu 19 Kwietnia (l Maja) 1851 r. o godzinie 3 z południa.
Kalisz dnia 8 (20) Marca 1851 roku.
Nowicki.


Gazeta Kaliska 1899 nr 174

W nocy z 18 na 19 b. m. na kolonji Osowiec, wskutek podpalenia „na cztery rogi", spłonęły doszczętnie zabudowania włościanina Józefa Wawrowskiego, ubezpieczone na 500 rb.; w płomieniach zginęło 20 gęsi i 30 kur, prócz tego wóz i wszystkie sprzęty gospodarcze. Śledztwo dotąd nie wykryło sprawcy pożaru. Fakt ten przypomina nam również staroświecki czterowiersz na lipiec: Pies w kanikułę lipcową się wścieka I wtedy milczkiem znajomych ucieka; Sroższy wścieklizny jad jest u człowieka: Zimą i latem i kąsa i szczeka. J. K.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1899 nr 233


Podpalenie. (...) we wsi Osowiec, w pow. tureckim, zgorzał dom murowany i dwa drewniane budynki gospodarskie. Przyczyną obu pożarów było podpalenie. 

Goniec Łódzki 1902 nr 47

Rabunek. W ubiegłym tygodniu obrabowany został w lesie Kwiatkowickim włościanin Paweł Miterski mieszkaniec wsi Osowce pow. Tureckiego. Rabunek ten wykonany został przez pewne indywiduum, z którem Miterski poznawszy się w traktyerni, pił i opowiadał mu o tem, że szczęśliwie sprzedał siano przywiezione na targ. Nieznajomy ów prosił następnie Miterskiego o zabranie go ze sobą, gdyż ma w okolicy, z której włościanin pochodzi, ważny interes. M. wypełnił jego prośbę i gdy przejeżdżali przez wyżej wymieniony las, nieznajomy towarzysz podróży rzucił się na niego i pobiwszy go, odebrał pieniądze. M. powrócił do Łodzi i zawiadomił o tem policyę, której udało się odnaleść sprawcę w rabunku i osadzić go w więzieniu. Jestto znany policyi niejaki Paganowicz z zawodu faktor.

Gazeta Kaliska 1903 nr 44

Nagłe zgony. Według urzędowych danych w drugiej połowie grudnia (st. st.) w gub. Kaliskiej zdarzyły się 8 wypadki nagłej śmierci, a mianowicie: w kol. Urszulinie, w pow. Sieradzkim— 19-letni chłopiec ze wsi Osowiec, w pow. Tereckim, Feliks Nowak.

Gazeta Kaliska 1907 nr 256

Znalezienie rudy żelaznej. Inżynier warszawsko piotrkowskiego okręgu górniczego ogłasza, że właściciel majątku Głuchów, gm. Tokary, pow. tureckiego, Lech Zaborowski odkrył latem r. b. rudę żelazną w dwóch miejscach: 1) na gruncie włościanina Feliksa Grabowskiego we wsi Osowiec, gm. Lubola, pow. tureckiego, w odległości 1/2 wiorsty od tej wsi, i 2) na gruntach majątku Stojanów, gm. Staw, gub. kaliskiej. Interesowani mogą podawać odpowiednie protesty piśmienne lub deklaracje do wyżej wymienionego inży niera okręgowego w ciągu miesiąca.


Echo Tureckie 1926 nr 51

Ogłoszenia drobne.

Zagubiono książeczkę wojskową wydaną przez P. K. U. Kalisz na imię Józefa Grabowskiego rocznik 1900 ze wsi Ossowiec gm. Lubola.


Echo Tureckie 1928 nr 4

Ogłoszenia drobne

Zagubiono książeczkę wojskową, wydaną przez P.­K. U. Kalisz na imię Feliksa Wojtczaka z Osowca gminy Lubola, rocznika 1895.


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 50


Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dnia 7 maja 1928 r. niniejszem obwieszcza, że na skutek podania Tekli Justyńskiej, zamieszka­łej w Łodzi przy ul. 28-go p. Strzelców Kaniowskich Nr. 11, wdrożone zostało postępowanie celem uznania Józefa Justyńskiego za zmarłe­go i z mocy art. 1777-8 U. P. C. wzywa tegoż Józefa Justyńskiego, mę­ża petentki, a syna Tomasza i Katarzyny z Bojarskich, urodzonego we wsi Osowcu, gm. Lubola, pow. tureckiego, w roku 1877, ostatnio za­mieszkałego w Łodzi, obecnie, po zaciągnięciu w 1913 r. do wojska rosyjskiego, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi przy ul. Stef. Żeromskiego 115, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego. Nadto wydział cywilny wzywa wszystkich, którzy o ży­ciu lub śmierci pomienionego Józefa Justyńskiego posiadają wiadomo­ści, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w ozna­czonym wyżej terminie do sprawy Z. 357/28.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 57

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwiesz­cza, iż na skutek decyzji sądu z dnia 15 czerwca 1929 roku zosta­ło wdrożone postępowanie o uznanie za zmarłego Walentego Łuczaka, wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6-miesięcznym od dnia wy­drukowania niniejszego zgłosił się do sądu, gdyż w przeciwnym razie po upływie tego terminu zostanie przez sąd uznany za zmarłego.

Wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Walentego Łuczaka, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd okrę­gowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto sąd nadmienia, że Walenty Łuczak był stałym mieszkańcem wsi Ossowiec, pow. tureckiego. Nr. spr. I. J. Z. 159/29.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 88

Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Turku obwieszcza, że na dzień 4 lutego 1930 roku wyznaczony został termin pierwiastkowych regulacyj hipotek, dla:
2) nieruchomości we wsi Osowiec, gm. Lubola, pow. tureckiego, skła­dającej się z osady włościańskiej, zapisanej w tab. pod Nr. 17, przestrzeni 13 morgów 150 prętów ziemi, z budynkami, należącej do Edmunda i Wła­dysławy małż. Wojtczak.
Osoby interesowane winny w oznaczonym terminie zgłosić swoje prawa w kancelarji hipotecznej w Turku, pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Lubola dzieli się na gromady:
8. Osowiec, obejmującą: wieś Osowiec, kol. Rudniki-część.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.

Wojewoda:

w z. (—) A. Potocki

Wicewojewoda.


Echo Tureckie 1934 nr 33

Pożary

W dniu 2 sierpnia b.r. o godzinie 3-ciej rano we wsi Osowiec, gm. Lubola, powia­tu tureckiego, w zagrodzie Bartczakowej Wiktorji wynikł pożar, od którego spłonęły wszystkie zabudowania wraz z tegorocz­nym sprzętem zboża, maszynami i narzę­dziami rolniczemi oraz jeden koń i jedna krowa. Łącznie straty wynoszą 4.000 zło­tych. Pożar powstał wskutek zaprószenia ognia z niedopałka papierosa, porzuconego przez jednego z domowników.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza