-->

piątek, 26 kwietnia 2013

Nieczuj

Czajkowski 1783-84 r.
Nieczny, parafia burzenin, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Olszowska.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Niecny, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Stolec, własność prywatna. Ilość domów 5, ludność 45, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Nieczuj,  wś i fol., pow. sieradzki, gm. Majaczewice, par. Burzenin, odl. 18 w. od Sieradza. Wś ma 8 dm., 98 mk., 60 mr. roli, 11 mr. łąk; fol. ma 260 mr. roli, 55 mr. łąk. W 1880 r. oddzielony został od dóbr Niemirów. J. K.

Spis 1925:
Nieczuj, wś i kol., pow. sieradzki, gm. Majaczewice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 11, kol. 15, inne zamieszkałe kol. 1. Ludność ogółem: wś 78, kol. 126. Mężczyzn wś 41, kol. 64, kobiet wś 37, kol. 62. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 78, kol. 110, ewangelickiego kol. 16. Podało narodowość: polską wś 78, kol. 126.

Wikipedia:
Nieczuj-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Burzenin. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Wieś jest położona 7 km na pd.-zach. od Burzenina. Zajmuje pow. 280 ha. Zamieszkuje tu 107 osób w 32 gospodarstwach.

1992 r.

Kurjer Warszawski 1830 nr 103

W miesiącu Marcu r.z. wnocy zd.21 na 22, przez podłożenie ognia spłonęły zabudowania Gospodarskie wraz z umieszczonym tamże Jnwentarzem we wsi Jarocicach w Powiecie Sieradzkim w Województwie Kaliskiem położone, a do Antoniny Buczniaczki Wdowy należące. Pociągniona iako podejrzana o ten czyn Franciszka Bieganiaczka także Wdowa, do odpowiedzialności Sądowej , przyznała, że powodowana zemstą i zazdrością na przeciw tejże Buczniaczce za to, iż iej Kochanka Rocha Wojciaka a właściwie nazywaiącego się Banasiaka dawnego iej Parobka, z którym iak utrzymuie, nie tylko za życia Męża, ale i po śmierci w ścisłych stosunkach zostawała , a przez co od tegoż wzgardzoną została, gdy tym czasem za niego za mąż iść zamierzała, postanowiła ten czyn dopełnić, iakoż w czasie powyżej opisanym po północy wziąwszy w szmatę węgli żarzących pobiegła z folwarku Nieczuń swego ostatniego zamieszkania około 20 staj odległego do wsi Jarocic i takowe pod dach słomianny chlewika podłożyła, zkąd powstały ogień zrządził szkody na złp. 383 ustanowionej. Na poparcie iednak, iż tego czynu w zupełnym stanie opilstwa, a tym samym że nie w złym zamiarze dopuściła się, powołała się taż obwiniona na świadków łącznie z nią poprzedniego dnia na Chrzcinach bawiących, lecz ci swemi zeznaniami niczem iej takowego tłumaczenia niewsparli, i do tego, gdyż podobnież walczącej naprzeciw sobie poszlaki tej że będąc tak napiłą niebyła by wstanie trafić prosto do zabudowań i tak odlegle stoiących Buczniaczki swej rywalki i takowe podpalić, stanowczo odeprzeć niemogła, dla tego Sąd Kryminalny Woiewództw Mazowieckiego i Kalis: wyrokiem swym w dniu 11 Lutego r.b. wydanym, uznawszy ią iako rozmyślnie dopuszczającą się zbrodni podpalenia , na mocy Art. 2go Uchwały Sejmowej z d. 1/13 Czerwca 1825 r. tudzież Art: 31. 41 i 42 K. K.Pol: skazał na karę warownego więzienia na całe życie z skutkami tej kary, niemniej na zatrzymanie iej w wiezieniu dotychczasowem Kaliskiem przez miesięcy 3, w celu oprowadzenia onej po miejscu popełnionej zbrodni, to iest: we wsi Jarocicach na początku każdego miesiąca, i po ogłoszeniu tamże wyroku na wyliczenie iej za każdym razem rózg 15 chłosty publicznej.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 178

(N. D. 3523) Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcyą Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na przedaż przymusową przez licytacyę publiczną w m. Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancellaryach hypotecznych, poniżej wymienionych:
Termin sprzedaży d. 23 Lutego (7 Marca) 1862 roku.
15. Niechmierów, z przyl. Jarocice, Kamionka, Nieczuj, w Ogu Sieradzkim, niemniej Wolnica i Nądzerzew w Ogu Wieluńskim położone, oraz z wszystkiemi przyl. i i przynal., raty zaległe rs. 1599 k. 36, vadium rs. 4230, licytacya od summy rs. 26,955, przed Rejentem Stanisławem Rościszewskim.  
(…) Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcyi Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacya odbędzie się w jego kancellaryi przed innym Rejentem który go zastąpi. Wrazie niedojścia do skutku przedaży dla braku licytantów którychkolwiek dóbr pierwostronnie wymienionych, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w własnych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcyi Szczegółowej.
Kalisz dnia 11 (23) Lipca 1861 r.
Prezes, Szymanowski.
Pisarz, Janczewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 205

(N. D. 3931) Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Do niewiadomych z pobytu wierzycieli hypotecznych dóbr Niechmierowa:
1. Kościoła w Stolcu w dziale III. pod Nrem 1.
2. Funduszu ogólno-religijnego w dziale III. pod Nr. 2.
3. Mateusza Rubacha pełnomocnika Prokuratoryi, meldującego ciężary wieczyste dla kościoła w Stolcu i funduszu ogólno-religijnego.
4. SSrowie niegdy Antoniny Kobierzyckiej w dziale 4 pod Nr. 26; z powodu praw na rzecz ich zabezpieczonych w wykazie hypotecznym dóbr rzeczonych a mianowicie:
Na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku, zawiadamia wszystkich interessowanych, a głównie powyżej wymienionych, iż dobra ziemskie Niechmierowice z przyległościami Jarosice Kamionka Nieczny w Okręgu Sieradzkim Wolnica, Nędzerzew w Wieluńskim i wszystkiemi przynależytościami w Okręgu i Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej położone jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych summę rs. 1599 k. 36, z mocy upoważnienia Dyrekcyi Głównej z dnia 1 (13) Marca 1861 r. Nr. 3532 są wystawione na przymusową sprzedaż przez licytacyą publiczną, która odbywać się będzie w obec delegowanego Radcy Dyrekcyi Szczegółowej Kaliskiej w d. 22 Lutego (7 Marca) 1862 r., poczynając od godziny 10 z rana w Kancellaryi hypotecznej przed Stanisł: Rościszewskim Rejentem miejscowej Kancellaryi Ziemiańskiej lub jego prawnym zastępcą, w mieście Kaliszu przy ulicy Józefiny w gmachu sądowym. Vadium do licytacyi oznaczone jest w kwocie rs. 4230, w gotowiźnie lub w listach zastawnych z właściwemi kuponami. Licytacya rozpocznie się od summy rs. 26,955. Warunki tej przedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcyi Szczegółowej Kaliskiej.
OSTRZEŻENIE.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcya Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi wedle art. 25 powołanego na początku postanowienia Rady Administracyjnej.
Kalisz d. 26 Lipca (7 Sierpnia) 1861 r.
Prezes, Szymanowski.
Pisarz Janczewski.

Dziennik Warszawski 1868 nr 247

N. D 6874. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie wierzycieli hypotecznych, niemających prawnie obranego zamieszkania, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach, na których ich wierzytelności prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe, jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową przedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w gmachu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, w kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:
6. Niechmierów z przyległościami Jarocice, Kamionka, Nieczny, Wolnica i Nędzerzew z wyłączeniem uwłaszczonych gruntów włościańskich, lecz z wszystkiemi przynależytościami w Okręgu Sieradzkim i Wieluńskim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu należnych rsr. 4,272 kop. 78 1/2. Sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Zenonem Łopuskim dnia 12(24) Maja 1869 r. vadium do licytacji oznaczone zostało na rsr. 9,300. Licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 48,500.
Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomej z pobytu Antoniny z Walewskich Kobierzyckiej, wierzycielki hypotecznej dóbr wyż powołanych.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biórze Dyrekcji Szczegółowej.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie lub w listach zastawnych z właściwemi kuponami.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku konkurentów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. )
Na zasadzie Uwagi przy art. 22 Najwyżej zatwierdzonych przepisów o wypłacie listów likwidacyjnych, tudzież art. 1294, protokółu 206 posiedzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskiem nadmienia się, że sprzedaż dóbr Pięczniew i Postękalice wraz z prawem do otrzymania wynagrodzenia likwidacyjnego uważaną będzie za nieważną, jeżeli okaże się, że licytacja odbyła się po ogłoszeniu lub w sam dzień ogłoszenia przez Komisję Likwidacyjną o przyznanem wynagrodzeniu likwidacyjnym.
Kalisz d. 1 (13) Października 1868 r.
Prezes, St Chełmski.
Pisarz, Ro. Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1872 nr 120

N. D. 3153. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie wierzycieli hypotecznych niemających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności, prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową sprzedaż przez licytację publiczną w m. Kaliszu w gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym w kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:
9. Niechmierów z przyległościami Jarocice, Kamionka, Nieczuj, niemniej Wolnica i Nędzerzew, z wszystkiemi przynależytościami w okręgu Sieradzkim i Wieluńskim położonych; zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu przynależnych rs. 4,866 kop 51. Sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Józefem Jezierskim, d. 8 (20) Listopada 1872 r. Vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 8,000.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 48,500.
Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu SS-ów Walentego Wierzyckiego, wierzyciela hypotecznego dóbr niechmierów.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi. Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej. Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliszskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy, i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1875 nr 95

N. D. 2627. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Bernarda Guranowskiego i Moritza Brokman, kupców w mieście gubernialnem Kaliszu zamieszkałych, a zamieszkanie prawne u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu mieszkającego obrane mających, od których tenże Patron stawa i subhastację dóbr Niechmierowa z przyległościami w poszukiwaniu sum: rs. 1385 i 4000 z procentem od dnia 7 (19) Listopada 1870 r. zaległym popiera, protokółem Romualda Pinowskiego Komornika przy Trybunale tutejszym w dniach 4 (16), 9 (21), 10 (22) Grudnia 1871 r., 3 (15), 4 (16) i 5 (17) Stycznia 1872 r. sporządzonym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymusowego wywłaszczenia,
DOBRA ZIEMSKIE
Niechmierów, z przyległościami Jarocice, Kamionką, Nieczuj, Wolnica, Waszkowskie i Nędrzerzew, z wszelkiemi zabudowaniami folwarcznemi, gruntami dworskiemi, łąkami, pastwiskami, lasami, propinacją, polowaniem, z wszelkiemi рrzуnależytościami, oraz użytkami całość dóbr stanowiącemi w granicach jak się znajdują, z wyłączeniem gruntów i zabudowań na własność włościan przeszłych. Dobra te graniczą na północ z dobrami Grabówka, na południe z dobrami Rychłocice i Szynkielew, na wschód z dobrami Majaczewice i Siemiechów, a na zachód z dobrami Gronów i Stolec. Odległe od miasta Sieradza mil 3, Wielunia wiorst 24, Zduńskiej Woli mil 3, Nowo-Radomska mil 8, zaś od osad Złoczewa wiorst 10, Burzenina 7, Widawy 10, Ossakowa 10, należą do gminy Majaczewice, Niechmierów, i Kamionka i Wolnica, do parafji Stolec a reszta do parafji Burzenin, w okręgu i powiecie Sieradzkim gubernji Kaliskiej położone, których a mianowicie Niechmierowa i Kamionki jest właścicielom Karol Olszowski w Niechmierowie jako właściciel mieszkający, a zaś Wolnicy Jarocic folwarku Waszkowskie, Nieczuj i Nędrzerzew, Andrzej Olszowski w Wolnicy jako właściciel mieszkający, i w jego znajdują się posiadaniu. Folwark Niechmierów posiada Karol Olszowski, a folwark Kamionka dzierżawi Antoni Goedke za czynsz roczny rs. 600, którego kontrakt kończy się z dniem 12 (24) Czerwca 1877 r., osadę Młynarską Swiatłowizna zwaną, posiadają prawem wieczystej dzierżawy Michał i Urszula małżonkowie Pilarcy, obowiązani płacić corocznie dworowi czynszu po rs. 15, na folwaku Nieczuj mieszka Jakób Filip Bądkowski w procencie od sumy rs. 1000, w osadzie młynarskiej we wsi Jarocice mieszka dzierżawca Franciszek Głowinkowski i płaci rocznie po rs. 300, dzierżawa jego kończy się z dniem S-go Wojciecha 1875 r. który zarazem jest dzierżawcą karczmy za czynsz po rs. 80 rocznie. Propinację dzierżawi Abraham Tądowski w osadzie Burzeninie zamieszkały, za czynsz rs. 350, który zarazom dzierżawi propinację w dobrach Niechmirowie za czynsz rs. 400, jest także smolarnia w lesie do folwarku Waszkowskie i Nieczuj należącym w dzierżawie Jana Rychlik na lat dziesięć, uważając od 1 Sierpnia 1870 roku za opłatą z każdego wypalonego pieca po rs. 20 i rs. 18 za przewyżkę nad pieców 20.
Granice dóbr niesporne, rozległości zaś mają całe dobra zajęte, po uwłaszczeniu jaku własność dominialna pozostałą, mianowicie Niechmierów i Kamionka uważając sposobem przybliżonym mórg 2290, reszta zaś mórg 2275, prętów 10, grunta należą do klasy I, II, III, IV i V. Podatki opłacają się do kasy w Sieradzu wedle świadectwa tejże kasy rs. 1170 kop. 66. Dalsze szczegóły to jest opis budowli, wysiewu, granice, inwentarzy i narzędzi gospodarskich w dobrach zajętych znajdujących się w protokóle zajęcia są wymienione i opisane.
Akt zajęcia wręczony został Wincentemu Smolińskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Sieradzu i Władysławowi Kranas Wójtowi gminy Majaczewice, obydwom do rąk własnych dnia 28 i 29 Stycznia (9 i 10 Lutego) 1872 roku, następnie do księgi wieczystej dóbr zajętych w Kancelarji Ziemiańskiej 14 (26) Marca t. r., a do księgi zaaresztowań w Trybunale utrzymywanej 28 Marca (9 Kwietnia) r. b. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr zajętych odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w miejscu zwykłych jego posiedzeń. Warunki licytacyjne oraz zbiór objaśnień w biórze Pisarza Trybunału i u popierającego sprzedaż Franciszka Modrzejewskiego Patrona przejrzane być mogą.
Pierwsze ogłoszenie warunków nastąpi na publicznej audjencji Trybunału w dniu 16 (28) Maja r. b. godzinie 10 z rana.
Po odbyciu trzech publikacji warunków, przysądzenie temczasowe nastąpiło w dniu 18 (30) Lipca 1872 r. dobra ta Patronowi Modrzejewskiemu za rs. 50,000 przysądzono, a termin do stanowczego przysądzenia na dzień 1 (13) Września t. r. był oznaczony, który jednak dla zaszłych sporów do skutku nie przyszedł, lecz po ich usunięciu wyrokiem ilacyjnym nowy termin na dzień 7 (19) Lutego 1873 oznaczono, lecz gdy i w tym sprzedaż odbyć się nie mogła przeto Trybunał wyrokiem z d. 5 (17) Maja 1873 r. oznaczył termin do ostatecznego przysądzenia na dzień 26 Czerwca (8 Lipca) t. r., wszakże termin ten dla wyniesionego sporu odbyć się nie mógł. Nadmienia się że wyrokiem Trybunału w dniu 14 (26) Czerwca 1873 r. taksa sądowa została nakazaną i postanowiono że sprzedaż w terminie ostatecznego przysądzenia nastąpi w dwóch oddziałach, w odziale I Niechmierów Kamionka z przyległościami, w oddziale II Wolnica z folwarkiem Jarockie Waszkowskie i Nieczuj z przyległościami. Po tak zapadłym wyroku i oddaleniu założonej od niego apelacji, jak równie odwołania się do Senatu, gdy taksy niesporządzono, zatem Trybunał wyrokiem ilacyjnym z dnia 19 Kwietnia (1 Maja) 1875 r. termin do ostatecznego przysądzenia na dzień 5 (17) Czerwca r. b. godzinę 10 z rana oznaczył, w którym z powodu że całość dóbr za sumę rs. 50,000 już przysądzoną została, obecnie zaś nakazano sprzedaż w dwóch oddziałach, rozdzielając przeto postąpiony szacunek w stosunku rozległości każdego oddziału, licytacja rozpocznie się oddziału I od sumy rs. 28,000, a w oddziale II od sumy rs. 22,000 lub też od 2/3 części szacunku każdego oddziału taksą wynalezionego w gotowiźnie.
w Kaliszu dnia 1 (13) Maja 1875 r.
wz. Morawski.  

Dziennik Warszawski 1875 nr 162

N. D. 4466. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwu Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż publiczną, która odbędzie się w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina w kancelarjach hipotecznych poniżej wymienionych  
12. Dobra Niechmierów składające się z folwarków: Niechmierów, Kamionka, Wolnica Niechmierowska Niecznuj i Waszkowskie, oraz z części gruntu po prawej stronie rzeki Warty „Łęk" zwanego z osady młynarskiej wieczysto dzierżawnej w wsi Niechmierowie ,,Swiatłowizna” zwanej, z osady młynarskjej i karczemnej uwłaszczonej wsi Jarocice, z wszystkiemi przynależytościami w okręgu Sieradzkim i Wieluńskim położone, raty zaległe po datę sprzedaży obliczone rs. 2050 k. 97, vadium do licytacji rs. 4000, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 58444 k. 80, termin sprzedaży d. 3 (15) Marca 1876 r., nieumorzony dług Towarzystwa przy dobrach pozostający w terminie sprzedaży rs. 16907 k. 91, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Alfonsem Paszkowskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno bydź w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Wrazie nie dojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy, i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 Postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Kalisz d. 1 (13) Lipca 1875 r.
Prezes Chełmski.
Pisarz Bierzyński.

Kaliszanin 1881 nr. 1

Jest do wydzierżawienia zamożnemu rolnikowi na lat 12 FOLWARK rozległości 260 m. bez żadnych serwitutów, w gruntach przeważnie pszennych, piękną łąką, oprócz tego pastwiska w lesie, opał miejscowy, budynki w najlepszym stanie, w większej połowie murowane. Wiadomość u właściciela folwarku Nieczuj przez Złoczew.

Kaliszanin 1886 nr. 2

We wsi Nieczuj, pow. sieradzkim, spaliła się sterta  żyta, ubezpieczona na 600 rs.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1899 nr 95

Echa kaliskie.
Korespondent nasz z Kalisza pisze pod d. 1 -ym kwietnia:
Na ostatniem posiedzeniu komitetu ochrony leśnej postanowiono wstrzymać cięcie lasu do czasu złożenia planów gospodarstw leśnych w dobrach:
(…) Prusinowice pow. sieradzkiego, Smardzów pow. sieradzkiego i Nagórki pow. łęczyckiego.
Właściciele dóbr Komorniki (pow. wieluński) i Kobierno (pow. kolski) otrzymali pozwolenie sprzedaży za pośrednictwem Banku włościańskiego z warunkiem, aby włościanie nowonabywcy złożyli deklarację, że las pozostanie nietknięty i nie będzie zamieniony na grunta orne. Otrzymał pozwolenie nieograniczonego korzystania z mniejszych przestrzeni leśnych właściciele dóbr Nieczuj (pow. sieradzki) i Brudzew (pow. kolski). (…).


Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1899 nr 239

+ Pożary. W ostatnim miesiącu w gub. kaliskiej było 32
wypadki pożaru: (…) w pow. sieradzkim: w Nieczujach stodoła, w cegielni dom drewniany i obora,  (...)


Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 24

Obwieszczenie.
Notarjusz przy K. P. sądzie okręgowym w Kaliszu Stanisław Bzowski obwieszcza, że otwarto postępowania spadkowe po śmierci: ,
1) Juliana Bartnickiego, właściciela 2 działek ziemi oznaczonych NrNr 17 i 19 na planie, przestrzeni po 5 dzies. 300 saż., ze składu kolonj, Nieczuj, pow. Sieradzkiego; .

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznacza się na d. 30 stycznia 1919 r. w kancelarji notarjusza przy Kaliskim sądzie okręgowym Stanisława Bzowskiego, gdzie w oznaczonych terminach osoby, w spadku interesowane, winny zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 95

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Aleksandrze Marczaku, właścicielu działki gruntu Nr 33, przestrzeni 5 dzies. 300 saż., z kol. Nieczuj, pow. Sieradzkiego, — i
8) Walentym Maślaku, właścicielu działek gruntu NrNr 31 i 32,—przestrzeni po 5 dzies. 300 saż. każda, — z kol. Nieczuj, pow. Sieradzkiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipot. w Kaliszu na d. 10 czerwca 1921 r.

Ziemia Sieradzka 1921 nr 3 styczeń

Wypadki. W dniu 3 stycznia r. b. o godz. 7 wiecz. na dom gospodarza kol. Nieczuj, gm. Majaczewice, Antoniego Gembalę 3 bandytów dokonało zbrojnego napadu. Bandyci zażądali wydania pieniędzy, wtedy Gembala w obronie własnej powalił dwóch bandytów na ziemię, wówczas trzeci trzema strzałami rewolwerowymi ranił Gembalę śmiertelnie, który po godzinie zmarł. Wysłani wywiadowcy Sieradzkiej Ekspozytury śledczej na miejsce napadu, aresztowali dwie osoby podejrzane w napadzie.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 27

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
11) Agnieszce Widera, współwłaśc. 15 dzies. 900 sąż. z kol. Nieczuj, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został
w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 29 października 1923 r. i w tym dniu osoby zainteresowane stawić się winny w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 22

Ogłoszenie.
Starostwo Sieradzkie stosownie do art. 222 p. 4 Ust. z dnia 19.IX. 1922 r. Dz. Ust. 102 poz. 936 — ogłasza, że dnia 15 października 1929 r. zatwierdzony został statut spółki wodnej we wsi Nieczuj, gm. Majaczewice.
Spółka wodna nosi nazwę „Nieczuj".
Celem spółki jest osuszanie gruntów członków spółki według przedłożonego Starostwu projektu technicznego.
Statut Spółki wodnej uchwalony przez członków na zebraniu w dniu 28 sierpnia 1927 r. ułożony został według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 20.VII. 1923 roku Nr. 417/23 (Monitor Polski Nr 161, poz. 225).
Sieradz, dnia 25 października 1929 r.
Za Starostę Powiatowego
(—) E. Ejchblat
Zastępca Starosty.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 25

DZIAŁ NIEURZĘDOWY.
OGŁOSZENIE.
Sieradzkie Starostwo Powiatowe podaje do wiadomości, że w ogłoszeniach w „Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim" podane zostały mylnie daty uchwalenia statutów niżej wyszczególnionych spółek wodnych, co niniejszem prostuje się.
Spółka wodna „Nieczuj", ogłoszona w Ł. Dz. Woj. z dnia 1.XI. 1929 r.; mylnie podana data uchwalenia statutu 28 sierpnia 1927 r. — właściwa data uchwalenia statutu 30 września 1929 roku.
Sieradz, dnia 28 listopada 1929 roku.
Starosta powiatowy
(—) J. Jellinek.


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 6

Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Sieradzu obwieszcza, że na dzień 24 kwietnia 1930 roku wywołane zostały do pierwiastko­wych regulacyj hipotek następujące nieruchomości:
2) zachodnia połowa osady we wsi Nieczuj, gminie Majaczewice przestrzeni 7 morgów 91 prętów gruntu zasadniczego nadania i 3 dzies. 5575 sąż. przydzielonego za serwituty, pochodząca z osady, zapisanej w tabeli pod Nr. 4, należąca do Edwarda i Antoniny małż. Dzierbickich.
W powyższym terminie osoby interesowane winny zgłosić się do kancelarji hipotecznej swoje prawa do tych nieruchomości, pod skutkami prekluzji z art. 154 i 160 Ust. Hip.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 1a

Wpisy do rejestru handlowego.

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:

dnia 31 października 1930 roku
11835. „Władysław Gibki", sklep kolonjalno - spożywczy i sprze­daż mięsnych wyrobów w kolonji Nieczuj, gm. Majaczewice, pow. sie­radzkiego. Właśc. Władysław Gibki, zam. w kol. Nieczuj.Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 14

WYKAZ
Stowarzyszeń i Związków, które decyzją Wojewody łódzkiego w dniach i przy liczbach niżej wyszczególnionych zarejestrowane zostały.
L. p. rej. 2465 Kółko Rolnicze „Zgoda" w Nieczuju, pow. Sieradzki, z dn. 4. X. 1930 r. L. II. AP. 6883.
Naczelnik Wydz. Bezp. Publ.
(—) Szutowski.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 17

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, rewiru III, Zygmunt Kostro, mający kancelarję swoją w Kaliszu, przy ul. Pułaskiego 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C. obwieszcza, iż w dniu 9 czerwca 1933 roku, od godz. 11 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Ka­liszu, sprzedawana będzie nieruchomość, położona we wsi Nieczuj, gmi­ny Majaczewice, pow. sieradzkiego, należąca do Edwarda i Zofji małż. Dzierzbickich, składająca się z połowy osady włościańskiej, zapisanej w tab. likw. wsi Nieczuj pod Nr. 4, o przestrzeni 14 morg. 182 pręty, łącznie z ziemią serwitutową i prawami do ogólnego pastwiska, składa się z następujących działek: 1) 3 działy ziemi ornej w miejscowości „Siedlisko", na których znajduje się około 100 prętów lasu, 2) dział zie­mi ornej w miejscowości „Pacholec", 3) dział pastwiska w miejscowo­ści ,,w Boru", 4) 2 działy ziemi ornej w miejscowości „Ogrody", 5) 2 działy łąki w miejscowości „Pieronów", na których rośnie około 10 szt. czereśni i 10 drzew dzikich.
Na nieruchomości znajdują się zabudowania: 1) dom mieszkalny, kryty dachówką, 2) stodoła, kryta słomą, z 2-ma przystawkami, 3) obo­ra, kryta słomą, 4) szopa, kryta papą, wszystkie budynki drewniane.
Nieruchomość w zastawie nie znajduje się, księgi hipotecznej nie posiada i sprzedana zostanie za długi w ogólnej sumie zł. 16.920 gr. 25 z %% i kosztami, na żądanie Władysława Białczaka.
Licytacja rozpocznie się od sumy zł. 16.646, przyczem do przetar­gu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10% sumy szacunkowej.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu. E. 1913/32.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Majaczewice dzieli się na gromady:
12. Nieczuj, obejmującą: kolonję Nieczuj, wieś Nieczuj.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza