-->

wtorek, 23 kwietnia 2013

Miedźno

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Miedzno, województwo Kaliskie, obwód Piotrkowski, powiat Radomski, parafia Siemkowice, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 4, odległość od miasta obwodowego 8.

Słownik Geograficzny:  
Miedźno,  folw., pow. wieluński, gm. i par. Siemkowice, odl. od Wielunia w. 26, dm. 1, mk. 6.

Spis 1925:
Miedzno, folw., pow. wieluń, gm. Siemkowice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 1. Ludność ogółem: 9. Mężczyzn 4, kobiet 5. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 9. Podało narodowość: polską 9.

Wikipedia:
Miedźno-osada w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w gminie Siemkowice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1965 r.

Gazeta Warszawska 1827 nr 82

Po śmierci Antoniego Karśnickiego Dziedzica dóbr Siemkowic, do których należą folwarki: Łukomierz, Miedźno i Kleszczowice z przynależytościami w Powiecie Radomskim położonych, i Wierzyciela kapitału 12,200 zł: Pol: z prowizyią na dobrach Chociwiu z przyległościami w Powiecie Sieradzkim położonych, w Dziale IV. pod Nrem 12 lokowanego; pod dniem 8 Listopada r. z. nastąpioney, otworzył się spadek, przeto o takowym po raz pierwszy donosząc, zawiadomia podpisany, iż do przeniesienia własności respective dóbr tych (Siemkowic z przyległościami) i kapitału 12,200 zł: Pol: z prowizyą, termin roczny w szczególe zaś na dzień 26 Marca 1828 w Kancellaryi Ziem: Woiew: Kaliskiego przeznaczony został. — Kalisz dnia 14 Marca 1827 roku.
Rejent Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego,
F. Bajer.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1827 nr 613

81,476. — WYDZIAŁ WOYSKOWY.1
KOMMISSYA WOIEWODZTWA MAZOWIECKIEGO.
Zamieszczaiąc poniżéy listę Imienną spisowych z Woiewództw: Kaliskiego, Lubelskiego, Augustowskiego, Podlaskiego i Miasta Stołecznego Warszawy zbiegłych, poleca Wójtom, Prezydentom i Burmistrzom, aby w gminach swych iak nayściśléysze śledztwo dopełnili, nie prawnie znayduiących się przytrzymali, i właściwemu Kommissarzowi Obwodowemu odesłali, zkąd następnie pod strażą do Kommissyi Woiewódzkiéy odstawieni bydź maią.
Wóyci gmin, Prezydenci i Burmistrze miast, ściśle niniéyszemu poleceniu zadość uczynią, a Kommissarze Obwodowi skutku dopilnuią.
w Warszawie dnia 17 Mca Października 1827 roku.
Za Radcę Stanu
Prezesa Refer end: Stanu, Kommis: Wdzki, KOŻUCHOWSKI. Sekr: Jener: Filipecki.
Wykaz zbiegłych z obcych Woiewództw spisowych.
Woiewództwo Kaliskie.
 — Kosmyda Grzegorz, zbiegł z Miedzna.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1828 nr 3

OBWIESZCZENIE.
Pisarz Trybunału Cywilnego pierwszey Instancyi Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż Papiernia Jarząb zwana in territorio maiętności Krzeczowa leżąca, do Gminy wsi Krzeczowa Powiatu Obwodu Wieluńskiego Wdztwa Kaliskiego należąca, z gruntami, rolami 3. i 4. Klassy, łąkami zarosłemi, ługami, zabudowaniami, wodami, drogami i nieużytkami w ogóle około 165. Mor­gów i 139 p.  miary Reinlandzkiey wynoszącemi — tak iak takową ś. p. Bogu­mił Klingenberg od W. Józefa Psarskiego dziedzica dóbr ziemskich Krzeczów, podług kontraktu Urzędowego kupna i sprzedaży w dniu 18. Stycznia 1820 roku zawartego okupił, używał i używać był mocen aktem tradycyi nieruchomości przez Leona Nowierskiego Komornika przy Trybunale Cywilnym Wdztwa Kaliskiego, w dniu 27. Maia roku 1826 na gruncie tey Papierni spisanym, zaięta. Akt ten w Biórze Pisarza Hypotecznego Powiatu Wieluńskiego w dniu 9. Czerwca roku 1826, a w księdze zaregestrowań Kancellaryi Trybunału Cywilnego Wdztwa Kaliskiego w dniu 16. Czerwca r. 1826 podany i zaregestrowany. Papiernia dziedziczna sukcessorów ś. p. Bogumił Klingenberg, iako to doletnich: 1) Gustawa
Klingenberg dzierżawcy Papierni Jarząb, tamże interritorio wsi Krzeczowa Powiatu będącey — 2) Maryanny z Klingenbergów Jana Kurzawy młynarza żony, na folwarku Miedno do wsi Ożegowa Powiatu Radomskiego należącym — 3) Karoliny z Klingenbergów Jana Kani młynarza żony, w wsi Ożegowie Powiatu Radomskiego — 4) Nieletnich Józefa, Alberta Klingenbergów przy Katarzynie z Moszyńskich Klingenbergowey wdowie, matce i opiekonce w wsi Krzeczowie Po­wiatu Wieluńskiego, mieszkaiących na rzecz staroz. Lewka Gruuis i Judy Mojżesza Tobiasza z własnych funduszów się utrzymuiących, w mieście Działoszynie Powiatu Wieluńskiego mieszkaiących, zaięta, za których początkowo Erazm Suchorski, a po iego śmierci Jan Miczke Patron przy Trybunale Cywilnym Wdztwa Kaliskiego w Kaliszu mieszkaiący, stawa.
Papiernia ta iest dosyć w dobrym stanie, ma wszelkie porządki do robienia papieru, potrzebne budynki, przy tey iest młynik do melenia mąki, różne domowe sprzęty, oraz meble pokoiowe, iak to wszystko w zaięciu wyspecyfikowano. Gatunek kupna Jarząb Papierni iest pomieszany, bo iest cząstka dóbr ziemskich prawem własności okupiona, z którey iednak czynsz dworowi co rocznie się opłaca, iako też przy sprzedaży w obce ręce bierze Dominium Laudemium dziesiąty grosz, Dzierżawcami tey Papierni Maciey Królikowski i Gustaw Klingenberg poddzierżawili tako­wą Józefowi Lewickiemu — ogólną Administracyą prowadzi tenże Józef Lewicki. Kto się chce o wszystkich szczegółach tey Papierni gruntowniey obiaśnić, może w Kancellaryi Trybunału i u Patrona popieraiącego zaięcie przeyrzeć, a kto chce Papiernią widzieć, może się udać na grunt.
Zaięcie powyżey z daty wymienione w iedney kopii Józefowi Psarskiemu Woytowi gminy Krzeczowa, w dniu 27. Maia 1826, w drugiey kopii Janowi Salikiewiczowi Pisarzowi Sądu Pokoiu Powiatu Wieluńskiego, w dnia 29. Maia r. 1826, doręczone zostało. Papiernia ta sprzedana będzie w Ps. Trybunale Cywil­nym Pszey Instancyi Wdztwa Kaliskiego w Kaliszu, w Pałacu Sądowym swe sessye odbywaiącym na audyencyi publiczney.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży w dniu 3., drugie dnia 17., a trzecie dnia 31. Sierpnia roku 1826. nastąpiło, gdzie wyrabiaiący przedaż podali za te nieruchomości Summę Dziesięć tysięcy złotych polskich — poczem został termin do temczasowego przysądzenia na dzień 13. Października roku 1826 godzinę 10. z rana oznaczony, w którym Papiernia wspomniona Patronowi popieraiącemu przedaż Erazmowi Suchorskiemu za summę Dziesięć tysięcy złotych polskich temczasowie przysądzoną została, i termin do ostatecznego przysądzenia na dzień 30. Listopada 1826. roku godzinę 10. z rana był oznaczony — w tym iednak dla brakuiącey taxy ostatecznie przedaną nie była, i oszacowanie oney nakazanem zostało; po zatwierdzeniu taxy oznaczony został Wyrokiem z dnia 7. Stycznia r. b. termin do ostatecznego przysądzenia na dzień 20. Lutego r. b. o godzinę 10. z rana.
w Kaliszu dnia 7. Stycznia 1828. roku.

Piątkiewicz.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XXII. Obszar gminy wiejskiej Siemkowice dzieli się na gromady:
15. Siemkowice, obejmującą: kol. Działy, kol. dom. Dąbnik, gaj. Gawłowiznę, gaj. Jarząb, kol. Korczówki, gaj. Kijowiznę, kol. Łużyki, folw. Miedźno, kol. Niwy, kol. Poręby, gaj. Papierek, wieś Siemkowice, folw. Siemkowice, Stachurowiznę pustk.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 30 lipiec

GODNE NAŚLADOWANIA.
W roku bieżącym, dzięki inicjatywie sekretarza Zarządu Gminy p. Mielnika Mikołaja, wysadzono drzewkami owocowemi na przestrzeni 8 klm., drogi gminne, na odcinkach Działoszyn—Wieluń przez Szczyty, oraz Działoszyn—Miedźno.
Całkowity koszt zakupu drzewek i prac, związanych z sadzeniem, pokryty został z funduszów gminnych.


Dziennik Łódzki 1962 nr 266

Pożary w Łodzi i województwie.
Dziecko poniosło śmierć w płomieniach.

Wczoraj we wsi Miedzno, pow. Pajęczno, spłonęła stodoła Józefa Szmajdy. W płomieniach spaliło się dziecko gospodarza, 3-letni syn — Grzegorz. Przypuszczalnie ogień wzniecił sam chłopiec, bawiąc się zapałkami.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza