-->

środa, 24 kwietnia 2013

Marianów

Słownik Geograficzny:  
Marianów,  wś, folw., pow. sieradzki, gm. Gruszczyce, par. Wojków, odl. od Sieradza w. 24, folwark M. al. Szczepanów. Rozległy m. 179; grunta orne i ogr. m. 71, łąk m. 3, zarośli m. 92, nieuż. i place m. 13; budowli z drzewa 5; folw. ten w 1877 r. oddzielony od dóbr Grzymaczew lit. C.

Spis 1925:
Marjanów, wś, pow. sieradzki, gm. Gruszczyce. Spisano łącznie z wsią Grzymaczew.

Wikipedia:
Marianów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 51

Komornik sądu powiatowego w Błaszkach, Wł. Tęsiorowski, z sie­dzibą w Kaliszu przy ul. Pułaskiego 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 3 października 1930 roku, o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprze­dawana będzie nieruchomość pod nazwą „Folwark Szczepanów vel Mar­ianów", gminy Gruszczyce, powiatu sieradzkiego, należący do Tomasza i Janiny m. Wlazłych. Nieruchomość ta składa się: z działów ziemi przestrzeni 16 ha 7679 mtr., na której znajduje się stodoła i zasianego żyta 12 1/2 mtr.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipoteczną w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest na imię powyżej wymienionych właścicieli czystym wpisem. Nieruchomość obciążona jest długiem 1100 dol., sprze­dana będzie w całości na żądanie Heleny Bukowińskiej.
Licytacja rozpocznie się od sumy 10.000 zł. Do przetargu do­puszczone będą osoby, które złożą przed licytacją wadjum w kwocie 10%.
Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cyw. sądu okręgowego w Kaliszu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VII. Obszar gminy wiejskiej Gruszczyce dzieli się na gromady:
14. Włocin, obejmującą: wieś Marjanów, folwark Marjanów, wieś Włocin, osadę Włocin-Karczemny.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza