-->

środa, 24 kwietnia 2013

Lubanów

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Lubanów, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Błaszki, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 14, odległość od miasta obwodowego 3.


Słownik Geograficzny:  
Lubanów,  folw. i os. nad strum. Usiącą (?), pow. kaliski, gm. i par. Błaszki, odl. Od Kalisza w. 29; folw. dm. 5, mk. 95; os. dm. 1, mk. 18. Rozległość folw. Wynosi mr. 391: grunta orne i ogrody mr. 369, łąk m. 2, nieużytki i place mr. 20, bud. mur. 3, z drzewa 3, płodozmian 12-polowy. Folw. Ten w r. 1874 oddzielony od dóbr Błaszki.

Spis 1925:
Lubanów, os. fab. i folw., pow. kaliski, gm. Błaszki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne os. fab. 30, folw. 2. Ludność ogółem: os. fab. 269, folw. 82. Mężczyzn os. fab. 133, folw. 35, kobiet os. fab. 136, folw. 47. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego os. fab. 234, folw. 82, ewangelickiego os. fab. 2, prawosławnego os. fab. 2, mojżeszowego os. fab. 31. Podało narodowość: polską os. fab. 238, folw. 82, żydowską os. fab. 31.

Wikipedia:
Lubanów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1819 nr 3

Sprzedaż Nieruchomości. Maiętność Błaszki w Królestwie Polskiem, Wdztwie i Obwodzie Kaliskim, o mil trzy od Kalisza, dwie od spławney rzeki Warty, w okolicy pięknej i w gruntach naylepszych położona, do pozostałości niegdyś ś. p. Józefa Lipskiego należąca, dla zaspokoienia pozostałych ieszcze niektórych Kredytorów, i dla łatwiejszego podziału między Sukcessorów, ma bydź z wolney ręki odprzedana. — Maiętność ta, składa się: z miasta Błaszki sławnego z wielkich tygodniowych Targów, z folwarkiem Lubanów; ze wsi i folwarku Borysławice; ze wsi zarobney Chrzczanowice; z folwarku Wilczkowice; ze wsi i folwarku Gzików; ze wsi i folwarku Bukowina; i ze wsi i folwarku Bronczyn. — Chęć do kupna maiący raczą się zgłosić do JW. Antoniego Kożuchowskiego głównego Sukcessora i Exekutora Testamentu w Zbiersku pod Kaliszem zamieszkuiącego, albo też do W. Schrödera Pełnomocnika massy w Krokocicach pod Szadkiem zamieszkałego, gdzie o stanie Dóbr, o dochodach iak i o cenie i warunkach sprzedaży dokładną powziąść mogą wiadomość. Sprzedaż tych dóbr podług życzeń ochotników w całości lub częściach nastąpić może.

Gazeta Warszawska 1825 nr 64

Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Woiewództwa Kaliskiego.

Podaie ninieyszem do publiczney wiadomości, iż Dobra Miasto Błaszki z folwarkiem Lubanow, wieś i folwark Borysławice, z wsią zarobną Chrzanowice, folwarkiem Wilczkowice, wsią i folwarkiem Gzików, wsią i folwarkiem Bukowina, tak iak te Dobra w swoiem ograniczeniu znayduią się, z wszelkiemi przyległościami, regaliami, z propinacyią, czynszami wszelkiemi tak w Miasteczku iako i po wsiach, w trzechletnią dzierżawę od dnia 24 Czerwca r. b. poczynaiąc, przed podpisanym Rejentem w Kancellaryi iego własney tu w Kaliszu przy ulicy Warszawskiey w domu pod liczbą 62, na dniu 31 Maia r. b. o godzinie 2 z południa wypuszczonemi będą; które to Dobra do SSrów beneficyalnych po ś. p. Józefie Lipskim pozostałych należące, przez Antoniego Kożuchowskiego, iako Exekutora testamentu tegoż Lipskiego, do wydzierżawienia na zaspokoienie wierzycieli hypotecznych w prowizyiach im należnych podane zostały. Nadmienia się, iż z tych Dóbr w upłynionych trzech latach płacono rocznie dzierżawy 46,000 zł. Pol. Warunki licytacyyne każdego czasu u podpisanego przeyrzane bydź mogą. — Kalisz dnia 12 Kwietnia 1825 roku. Franciszek Nowosielski.  


Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 117

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewódzlwa Kaliskiego. Maiętność Ziemska Błaszki, skladaiąca się z miasta Błaszki; z wsi i folwarku Borysławice; z wsi i folwarku Bukowiny; z wsi Zarobney Chrzanowice, i z folwarku Lubanów; oraz dobra Gzików, złożone z wsi i folwarku Gzików i przyłegłości Kregielnia zwaney; nakoniec dobra Wilczkowice składaiące się z folwarku Wilczkowice; wszystkie w powiecie Wartskim, Obwodzie Kaliskim położone, przez licytacyą publiczną przed W. Woyciechem Markowskim Reientem powiatu Wartskiego w mieście Warcie, wkancellaryi jego wdniu 9. czerwca r. b. o godzinie to zrana rozpocząć się maiącą, na lat trzy poczynaiąc zdniem S. Jana Chrzciciela r. b. wydzierżawione będą. — Warunki pod iakiemi wydzierżawienie całkowitey maiętności nastąpi, każdy z interessentów w czasie właściwym w biórze tegoż Reienta przeyrzeć i odczytać może. — Maiętność ta przynosiła dotąd coroczney dzierzawy po 37,500, złotych polskich. Co podaię do publiczney wiadomości. Kalisz dnia 23 kwietnia 1831 roku. Józef Narczyński.


Dziennik Powszechny 1833 nr 118

Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Wdztwa Kaliskiego. Uwiadamia publiczność, iż dobra ziemskie BŁASZKI do których należą Borysławice, Chrzanowice, Lubanów, Bukowiny, Gzików i Wilczkowice w Powiecie Wartskim, Obwodzie Kaliskim, Parafii Błaszki, Woiewództwie Kaliskiem położone, Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu zastawione, na satysfakcją zaległych procentów, Towarzystwu Kredytowemu przypadających, z mocy Art. 86 i 87 Prawa Seymowego w d. 1/13 Czerwca 1825 r. zapadłego, w trzechletnią dzierzawę, poczynaiąc od dnia 24 Czerwca r. b. 1833, do tegoż dnia 1836 r. przez publiczną licytacyą w dniu 29 Maia o godzinie 11 z rana, w Kaliszu w mieyscu posiedzeń Dyrekcyi Szczegółowej Woiewództwa Kaliskiego odbydź się maiącą, więcey daiącemu i przybicie otrzymuiącemu wypuszczone zostaną pod uastępuiącemi głównemi warunkami. 1. Dzierzawca obowiązany będzie opłacać corocznie ciężary gruntowe i podatki publiczne iako to: Ofiary złp. 1547 gr.— Kontyngensu złp. 427 gr. 12; dziesięciny kościołowi w Brankach złp. 155. 2. Przed obięciem dóbr w possesyą, a naydaley w dniach trzech po odbytey licytacji i utrzymaniu się przy dzierzawie zapłaci do kassy Obwodu Kaliskiego padatki zaległe i uprzywileiowane. 3. Winien będzie przed obięciem dzierzawy zapłacić całkowitą zaległość Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu od udzieloney na te dobra pożyczki przypadającą z kosztami i karami, łącznie z ratą grudniową r. z. z procentem amortyzacyinym przy teyże racie do poboru wskazanym przybliżenie na złp. 5135 gr. 4 obrachowaną. 4. Przyiąć obowiązek dalszego regularnego przez ciąg dzierzawy wnoszenia opłat z dóbr tych Towarzystwu Kredytowemu należących, w dwóch półrocznych ratach, a mianowicie od nia 1 do 12 Czerwca i od 1 do 12 Grudnia każdego roku, któreto wypłaty półrocznie złp. 5,000 wynosić mogą. 5. Oddać dobra po wyiściu kontraktu w takim stanie, w iakim ie obeymuie. 6. Zrzec się ma wszelkich pretensyi przez czas dzierzawy za iakiebądź nakłady gruntowe. 7. Co do uchybień opłat dzierzawca poddać się winien exekucyi administracyiney, i ulegać będzie decyzyom władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. 8. W końcu, każdy chęć licytowania maiący złoży na vadium w monecie brzęczącey zł. 5 135 g. 4 które onemuż po ukończeniu dzierzawy wydane zostanie, ieżeli warunkom dzierzawy zadosyć uczyni; w przeciwnym razie vadium to służyć będzie na pokrycie kosztów i szkód, iakieby z niedotrzymania warunków wyniknąć mogły. Vadium to po dopełnieniu §§ 2 i 8 ninieyszych warunków, iako kaucya na lat 3 dzierzawy w Dyrekcyi pozostać maiące, może bydź przez pluslicytanta na Listy Zastawne z odpowiedniemi kuponami wymienione. w Kaliszu dnia 27 Kwietnia 1833 r. Prezes ldziński Z. —Pisarz Dyrekcyi Szczegółowey Chrystowski. Nr. Dz. 1019

Dziennik Powszechny 1834 nr 83

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do publiczney wiadomości, iż maiętoość ziemska Błaszki, składaiąca się z miasta Błaszki, z wsi i folwarku Borysławice, z wsi i folwarku Bukowiny, z wsi zarobney Chrzanowice, z folwarku Lubanów, z wsi i folwarku Gzików, przyłegłości Kręgalnia zwaney, i z folwarku Wilczkowice, z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Powiecie Wartskim. Obwodzie Kaliskim sytuowana,w trzech letnią dzierzawę, poczynaiąc z dniem S. Jana Chrzciciela r. b. w terminie licytacyi dnia 1 Maia r. b. przed W. Wawrzeńcem Janczewskim, Reientem Powiatu Wartskiego, w mieście Warcie, w Kancellaryi iego o godzinie 10tey z rana odbyć się maiącey, wypuszczona będzie, a to podług warunków, jakie każdy z interessentów w Biurze tegoż Reienta w czasie właściwym przeyrzeć i odczytać może. Maiętność ta z roku 1833/34, przynosi czynszu dzierzawnego zł. 37, 300. Chęć licytowania maiących w mieysce przeznaczone wzywa. Kalisz dnia 6 Marca 1834 roku. Józef Narczyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1840 nr 55

(Ν. D. 1139.) Podaje do publicznej wiadomości, iż majętność ziemska Błaszki, składające się z miasta Błaszki, z wsi i folwarku Borysławice, z wsi i folwarku Bukowiny, z wsi Zarobnej Chrzanowice, z folwarku Lukanów, z wsi i folwarku Gzików, przyległości Kręgielnia zwanej i z folwarku Wilczkowice z wszystkiemi przyległościami i użytkami w powiecie Wartskim obwodzie Kaliskim sytuowane, w trzechletnią dzierżawę, poczynając z dniem Sgo Jana Chrzciciela r. b. w terminie licytacyi dnia 19 Kwietnia (l Maja) r. b. przed Wawrzeńcem Janczewskim Rejentem Powiatu Wartskiego w mieście Warcie w kancellaryi jego o godzinie 10tej z rana odbyć się mającej, wypuszczoną będzie, a to podług warunków jakie każdy z interessentów w biórze tegoż Rejenta odczytać może. Majęćność ta przynosi czynszu dzierżawnego rocznie złp. 40,000.
Kalisz dnia 8 (20) Lutego 1840 roku.
Wincenty Gustowski K.S.G. K.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 195

(N. D. 4552) Pisarz Trybunału Cywilnego I Instancyi Gub. Warszawskiej w Kaliszu.
Wiadomo czyni iż dobra ziemskie
I. MIASTO BŁASZKI.
z przyległościami składające się z tegoż miasta z folwarku i wsi zarobnej Borysławice, z wsi zarobnej Chrzanowice, z folwarkiem Lubanów, z folwarku i wsi zarobnej Bukowiny, z folusza na stawie w Chrzanowicach będącego, z karczmy w Brzezince będącej, inaczej Kręgelnia zwanej, oraz pustkowie Zaborowie.
II. DOBRA ZIEMSKIE.
Gzikow składające się z folwarku i wsi zarobnaj tegoż nazwiska.
III. DOBRA ZIEMSKIE WILCZKOWICE
składające się z folwarku i wsi zarobnej tegoż nazwiska, każde z tych dóbr odzielną księgę wieczystą mające, wszystkie w Okręgu Wartskim Powiecie Kaliskim Gubernii Warszawskiej, parafii Błaszki położone, dwie Gminy stanowiące mianowicie miasto Błaszki, które do Gminy wiejskiej nie należy; ale ma Burmistrza, wsie zaś drugą gminę pod nazwiskiem, Gmina Borysławice, jednę dziedzinę stanowiące aktem na gruncie wspomnionych dóbr w dniach 7 (19), 8 (20), 9 (21) i 10 (22) Kwietnia r. b. 1847 przez Wincentego Gustkowskiego Komornika sporządzonym, zajęte zostały na publiczną sprzedaż, w drodze przymuszonego wywłaszczenia a to na żądanie wierzycieli hypotecznych jako to: Tomasza Bogdańskiego dziedzica dóbr Miłkowice w Okręgu Wartskim mieszkającege w poszukiwaniu summy zł. 21653 gr. 7 Czyli rs. 3247 kop. 98 1/2 z procentem — oraz; 2. Ignacego Stawińskiego Assessora Sądu Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego w Kaliszu mieszkającego w poszukiwaniu summy 17000 złp czyli rs. 2550 z procentem.
Dobra wspomnione należą do sukcesorów niegdy Józefa Lipskiego jako to;
1. Antoniego Kożuchowskiego b. dziedzica dóbr Zbierska tamże w Okręgu Kaliskim położonych, na teraz zmarłego czyli jego sukcessorów, jako to:
a) Józefą Kożuchowskiego we wsi Rudlicach Okręgu Wieluńskim.
b) Honoraty z Kożuchowskich Karsznickiej po Idzim Karsznickim pozostałej wdowy we wsi Łyskorni tymże Okręgu.
c) Róży z Kożuchowskich Wituskiej Felixa Wituskiego małżonki w dobrach Jeżewie Okręgu Szadkowskim.
d) Anieli Kożuchowskiej panny doletniej w dobrach Zbiersku Okręgu Kaliskim.
e) Tadeusza Kożuchowskiego w dobrach Chylinie Okręgu Konińskim.
f) Alexego Kożuchowskiego w dobrach Brudzyniu Okręgu Konińskim.
g) Zuzanny z Kożuchowskich Jabłkowskiej, po Ignacym Jabłkowskim poostałej wdowy w dobrach Cielce Okręgu Wartskim.
h) Brygidy z Kożuchowskich Krętskiej, Konstantego Krętskiego małżonki, w dobrach Grębaninie Powiecie Ostszeszowskim w W. Xięstwie Poznańskiem mieszkających, wszystkich z własnych funduszow utrzymujących się.
2. SSorowie Niemojowscy, to jest:
a) Franciszki z Niemojowskich Hr: Mielżyńskiej wdowy w dobrach dziedzicznych Miłosławiu Powiecie Wrześniewskim w W. Xięstwie Poznańskiem.
b) Teodora Niemojowskiego z mieszkania i zamieszkania niewiadomego.
3. SSorów Makarego i Ewy z Pruskich małżonków Niemojowskich jako to:
a. Nepomocena, b. Kacpra, c. Leopolda, Niemojowskich braci.
d. Józefy z Niemojowskich Skorzewskiej e. Florentyny Niemojowskiej siostr, wszytkich pomiędzy sobą rodzeństwa, z mieszkania niewiadomych, lecz zamieszkanie prawne w Kaliszu w domu pod Nr. 388 obrane mających.
4. Katarzyny z Niemojowskich, Stanisława Zbijewskiego małżonki.
5. SSrów Eliźbiety z Zychlińskich Sokołowskiej to jest:
a) Kazimierza Sokołowskiego,—b. Dzieci po Мichalе Sokołowskim jako to:
a) Jana Kantego—b) Józefa Sokołowskich
c) Katarzyny z Sokołowskich Sokołowskiej, z mieszkania i z zamieszkania niewiadomych,— którzy wszyscy z wyłączeniem SSrów. Antoniego Kożuchowskiego zapisani są w wykazie hypotecznym majętności Błaszki jako benficyalne Józefy Lipskiego sukcessorowie.
Przedażą dóbr zajątych powyż wyszczególnionych, w imieniu extrachentów Bogdańskiego i Stawińskiego, kieruje Waleryan Zagrodzki Patron przy Trybunale Cywilnym I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, w temże mieście z urzędu mieszkający która to przedaż na Audyencyi tegoż Trybunału w terminie oznaczyć się mającym, nastąpi.
1. Rozległość dobr zajętych na miarę nowopolską, Warszawską w której mieszczą się grunta w ogóle do klassy 1 3 2 i 4 należące w małej zaś ilości do klassy 5, w sposobie przybliżonym, jest następująca:
a) Miasto Błaszki obejmuje powierzchni w placacah pod zabudowaniami wiejskiemi, dominialnemi, plebańskiemi, pod kościołem oraz w podwórzach, sadach, ogrodach, ulicach wraz z rynkiem morg. 70.
b) grunta do Probostwa należące około morg 73 pr. kw. 17: łąki do tegoż Ρrobostwa należące mórg 11 pr. kw. 79, razem mórg 154 pr. kw. 96.
c) Użytki dominialne w Borysławicach: : 1. gruntu ornego klassy 2, 3, i 4 około mórg 249; 2. łąk morg 36; 3. place pod zabudowaniami dominialnemi z podwórzami i ogrodami około mórg 50; 4. wody i stawy mórg 30; 5. lasek mórg 10; razem mórg 375.
d) Użytki włościańskie w tejże wsi 1. grunta orne klassy 2, 3, i 4 około morg 60 2. łąki morg 3; 3 place pod zabudowaniami z podwórzami i ogrodami mórg 10; razem mórg 73.
e) Użytki włościan, wsi Chrzanowice: 1. grunta orne klassy 3, 4, i 5 mórg 90; 2. łąki około mórg 3; 3. place pod zabudowaniami, podwórzami i ogrodami mórg 12; 6. pastwiska mórg 100; razem mórg 205.
f) Użytki dworskie folwarku Lubanów: 1. gruntu ornego klassy 3, 4, i 5 mórg 180; 2. łąk mórg 3 pr. kw. 50; 3. pastwisk mórg 70 pr. kw 50; 4. place pod zabudowaniami z podwórzem i ogrodami mórg 6; 5. lasek brzozowy mórg 45 pr. kw. 100; razem mórg 304 pr. 200.
g) Użytki dworskie w folwarku Bukowina 1. gruntu ornego klassy 2, 3, i 4 około mórg 180; 2. łąg i zarośli mórg 5; 3. pastwiska mórg 5 pr. kw. 150, 4. wody i sadzawki mórg 1; 5. place pod zabudowaniami folwarcznemi z ogrodami, i podwórzami mórg 10; 6. bory i lasy morg 210; razem mórg 411 pr. kw. 150.
h) Użytki włościan w Bukowinie 1. gruntu ornego klassy 3 4. i 5 mórg 100; 2. łąk mórg 6; 3. sadzawki mórg l; 4. place pod zabudowania, ogrody i podwórza mórg 12; razem mórg 119.
i) place pod zabudowaniami karczmy na Brzezince z Kręgielnią około pr. kw. 30.
k) place pod zabudowaniami dla borowych na pustkowiu Zaborowie z podwórzami i ogródkami morg 1.
Zatem Miasto Błaszki z przyległościami w kategoryi I. wyszczególnionemi obejmuje w przestrzeni mórg około 1643 pr. kw. 176.
II. Dobra Gzików. a) Użytki dominialne. 1. grunta orne klassy 2. 3, i 4 około mórg 180; 2. łąki mórg 20; 3. wody mórg 3; 4. pastwiska pr. kw. 250; 5. place pod zabudowaniami wraz z podwórzami mórg 4 pr. kw. 100; 6. lasek i ogród angielski mórg 8; razem mórg 216 pr. kw. 50.
b) Użytki włościańskie: 1, grunta orne klassy III, IV i V około mórg 50; 2, łąk niemasz a pastwiska w ugorze; 3, place pod zabudowania z podwórzami i ogrodami około mórg 10; razem mórg 60.
III. Dobra Wilczkowice. a) Użytki jedynie dominialne: 1, gruntu ornego klassy III, IV i V około mórg 200; 2, łąki i zarośle mórg 8 p. kw. 250; 3, sadzawki mórg 1; 4, place pod zabudowaniami folwarcznemi z podwórzem i ogrodami około pr. kw. 150; 5, place pod zubudowaniami młynarskiemi, ogrodami i wiatrakami około morgów 1; razem mórg 211 pr. kw. 100.
Ogólna przeto rozległość całéj majętności dóbr Błaszki z przyległościami, oraz dóbr Gzikowa i Wilczkowice mórg. 2131 pr. kw. 26, czyli około włók 71, mórg 1, pr. kw. 26 miary nowopolskiéj.
W dobrach zajętych znajduje się las mieszczący w sobie różnego rodzaju drzewa, obejmujący około włók siedm, którego część zostaje w kontrowersyi z dobrami Stok od strony Bukowiny; zachodzi oraz drugi kontrowers od strony wsi Chrzanowice z dobrami Zelisław, obadwa są w zajęciu opisane.
Podatki do Kassy Powiatowej uiszczane przez dwór łącznie z miastem wynoszą rs. 433 kop. 70, podatki zaś gromadzkie rs. 200 kop 18 i pół, razem rs. 633, kop. 88 i pół, oprócz tego domy dworskie w mieście stojące opłacają oddzielnie podatki do Kassy miejskiej w Błaszkach w ilości i rodzaju zajęcia objęte wynoszące rs. 49 kop 17 i poł. Dobra zajęte zostają w dzierżawnem posiadaniu Stanisława Dłużniakiewicza i Andrzeja Kossowskiego od dnia 12 (24) Czerwca 1846 r. do tegoż dnia i miesiąca 1849, a to na mocy protokółu licytacyjnego z d. 18 (30) Lipca 1846 r. przed Regentem Okręgu Wartskiego sporządzonego.
Czynszownicy w dobrach tych są następujący:
(…) We wsi Borysławicach: 1, Karol Anielus rs. 15; 2, Józef Szwedler rs. 20; 3, Wincenty Rozewicz rs. 30; 4, Paweł Raczkowski rs. 15.
Na folwarku Lubanów: 1, Błażéj Niciński rs. 2 k. 70; 2, Bogumił Piasecki rs. 2 k. 70; 3 Wilhelm Hracman* rs. 20.
We wsi Chrzanowicach: 1, Mateusz Gościmski rs. 15; 2, Maciej Raczkowski rs. 15; 3, Antoni Μaczyński rs. 18; 4, Karol Hoffman rs. 22 k. 50; 5. Ignacy Wągrowski kowal rs. 4 k. 50; 6, Maciej Krupski karczmarz rs. 15; 7, Karol Anielus* rs. 18.
II.We Wsi Gzikowie: 1, Karól Goj rs. 15; 2, Józef Wągrowski rs. 7 k. 50.
(…) III. We wsi Wilczkowicach; Ignacy Matuszewski młynarz z wiatraków rs. 155.
(…) Co do zabudowali dworskich i miejskich zajęciem szczegółowo opisanych te są następujące: w Borysławicach dwór drewniany wyrzucony gliną i obielony, pod dachem gontowym, o 6 pokojach 2 schowaniach, sieni, dwóch piwnicach, obok którego drwalnik, gorzelnia, kuźnia, dom mieszkalny dla ludzi dworskich, w pruski mur stawiane, browar murowany, szopa, wychódek, kurnik i chlewy stare nowe z bali, piwnica w ziemi murowana, obora z bali. Sieczkarnia z oborą dla cieląt w strychulec stawiana, spichrz trzy stodoły, o 2 klepiskach z bali, z których jedna w słupy murowane z tyłu zaś całę ścianę murowaną mająca, gołębnik na słupie, chlewik, oborka młyn koany* z bali postawione, stajnia z cegły murowana, szopa na słupach, owczarnia nowa z bali rzniętych, piwnica w ziemi z bali.
Zabudowania wiejskie w tejże wsi: Chałupa o 4 izbach i komorze z szopą i 2 oborkami, chałupa o 2 izbach i 2 komórkach, dwie chałupy o dwóch izbach i jednej komorze, stodoła i obora takiez, trzy chałupy o dwóch izbach i jednej komorze, każda z tych ma oborkę, chlew i stodoły.
Zabudowania karczmy Brzezinka zwanéj: karczma z bali o jednej izbie i 1 komorze, ze sklepem z szopą na słupach i obórką, i kręgielnia w pruski mur, obok której szopa z desek do kręgielni.
Zabudowania we wsi Chrzanowicach: karczma w rygłówkę o dwóch izbach komorze i sieni,folusz na stawie z bali sosnowych o 1 izbie, komorze z chlewikiem, o 2 izbach, 2 komorach w reglówkę, obora i stodoła z bali, chałupa takaż przy której obórka i dwie stodoły, chałupa dwojaki o dwóch izbach i dwóch komorach przy tej dwie obórki, dwie stodoły, stajnia i wozownia z bali rzniętych, takież trzy chałupy przy których są oddzielne stajnie, stodoły, obory i chlewiki z bali.
Zabudowania folwarku Lubanów: dom o 3 izbach, komorze i sieni, stodoła о 1 klepisku, szopa na slupach i owczarnia w reglówkę.
Zabudowaniu folwarczne w Bukowinie: Dwór o dwóch pokojach, schowaniu, kuchni i sieni z bali przy którym dwa kurniki, dwie obory i szopa, owczarnia, chlewy i wozownia z bali, piwnica murowana w ziemi, jedna stodoła o 1 klepisku i jedna …..* z bali rżniętych.
Zabudowania wiejskie w Bukowinie: Chałupa owczarska o dwóch izbach i sieni, jedna chałupa o 1 izbie, komorze i sieni z oborą i stodołą, chałupa o 2 izbach, komorze i sieni, z oborą i stodołą, chałupa o 1 izbie i komorze, chałupa o 2 izbach z sienią, przy której szopa i obora wszystko z bali, chałupa o 1 izbie i kuchni z obórką w ręglówkę, 2 chałup o 1 izbie, do każdej są chlewiki, obory i stodoły, dwie chałupy o 2 izbach z oborami stodołami, jedna chałupa o 2 izbach, dom o jednej izbie i komorze z dwoma oborkami, dom o 2 izbach z obórką, wszystkie te budynki z bali rzniętych, trzy domy murowane o jednej izbie i komorze, przy jednym z tych obora z bali.
Zabudowania dla borowych na Zaborowie; Chałupa o jednej izbie i sieni, z oborką i stodołą i takaż chałupa na stawisku z oborką i stodołą z drzewa kostkowego.
Zabudowania dworskie w Gzikowie: Dwór murowany o 4 pokojach schowaniu i sieni, pod którym są piwnice, przy dworze ogród angielski i owocowy, officyna, obory, stajnie i sieczkarnia, i owczarnia z cegły murowane, spiklerz z piwnicą drewniany, biblioteka murowana zdezelowana, stodoła z bali o 2 klepiskach, szopa, chlewy, wychodek, i owczarnia z drzewa w ziemi, karczma o 2 izbach i 2 komorach z stajnią z drzewa. Zabudowania wiejskie w tejże wsi: dwie chałupy o dwóch izbach i komorze przy jednej z nich obora, stajnia i obórka, chałupa dwojaki zwana o 2 izbach i 2 komorach, dwie stodoły każda o jednym klepisku z obórkami, chałupa o 1 izbie, komorze i sieni, łącznie z chlewikiem oborą i szopą, stodoła o 1 klepisku, trzy chałupy o jednej izbie i komorze, obórka i stajnia, oraz stodoła o 1 klepisku, wszystkie z drzewa bali.
Zabudowania w dobrach Wilczkowice: stodoła o 2 klepiskach, owczarnia, chałupa dla owczarza o 1 izbie, komorze i sieni, dom o 2 izbach, 2 komorach z obórką i stajenką, stodołą, wszystkie z bali sosnowych.
Prócz tego na territorium téj wsi stoją dwa wiatraki nowe w miejsce dawniejszych przez burzę obalonych kosztem dzierżawców wystawione. Wszystkie powyżej wyszczególnione budowle położone są w gminie Borysławice.
Wysiew przez jednego z dzierżawców podany w całych dobrach jest następujący; pszenicy wierteli 50 garcy 8: żyta wierteli 354 garcy 8: jęczmienia wierteli 113, owsa wierteli 530; grochu wierteli 31 garncy 2; tatarki wierteli 23 garncy 8: prosa wierteli 2 garncy 13; kartofli wierteli 420: rzepaku wierteli 4 garncy 3; siana zbiera się fur 57. Oprócz tego włoszczyzny i warzywa wszelkiego rodzaju.
Zajęcie doręczone zostało Stanisławowi Dłużniakiewiczowi jako Wójtowi Gminy Borysławice a zarazem ustanowionemu dozorcy w dniu 12 (24) Kwietnia r. b. Józefowi Makowieckiemu Burmistrzowi miasta Błaszki w dniu 2 (14) Lipca t. r. Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wartskiego Guntramowi Myszkowskiemu dnia 3 (15) Lipca t. r. wniesione i wpisane do ksiąg wieczystych dobrom właściwych, w Kancellaryi hypotecznéj Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu dnia 26 Lipca ( 7 Sierpnia) r. b. zaś w Kancellaryi Trybunału tejże Gubernii w księdze zaregestrowań w dniu 29 Lipca (10 Sierpnia) r. b. 1847, wpisane i zaregestrowane zostało. Pierwsza publikacya warunków pod któremi dobra przedane zostaną odbędzie się na publicznej Audyencyi tyle razy rzeczonego Trybunału w dniu 16 (28) Września 1847 r. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 30 Lipca ( 11 Sierpnia) 1847 r.
Franciszek Salezy Wołowski.

*nieczytelneGazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1859 nr 94

(N. D. 2425) Sąd Policyi Prostej Okręgu Wartskiego.
W dniu 31 Grudnia (12 Stycznia) 1858j9 na territoryum folwarku Lubanów Gminy Borysławice, niedaleko miasta Błaszek, przy szose do tegoż miasta prowadzącej, w rowie znaleziona została kobieta wieku około lat 50 mająca, wzrostu małego, budowy ciała wychudzonej, oczów szarych, włosów ciemnych i siwych, twarzy pociągłej, ubraną w koszulę płócienną, w węgierkę z sukna granatowego, z kołnierzem z baranków białych, w kożuch stary podarty, w stanik z płótna na niebiesko farbowanego, bez pończoch i czepka, w trzewikach skórzanych, z imienia nazwiska i pochodzenia niewiadoma; wzywa przete każdego, mogącego posiadać wiadomość o pochodzeniu i nazwisku tej kobiety, aby takową Sądowi Naszemu, lub Sądowi Poprawczemu w Kaliszu, w czasie jak najkrótszym, udzielić zechciał.
Warta d. 19 (31) Marca 1859 r.
Assesor Trybunału,
p. o. Podsędka, Grzybowski.

Kaliszanin 1875 nr 50

Straszna klęska gradobicia, połączona z uraganem, niszczącym drzewa, wiatraki, stodoły i t. d., przeszła w okolicy błaszkowsko-sieradzkiej w niedzielę d. 20 b. m. rano. Podług wiarogodnych, a tylko dotychczasowych wiadomości, ze szczętem oziminy zniszczone we wsiach: Wrzący, Kliczkowie małym, Gruszczycach, Wągłczewie, je­dnej części Łubny, Wróblewie, Noskach, Smardzewie, Kłocku, Lubanowie (folwark do Błaszek na­leżący), Smażkowie, Adamkach, Kociołkach, Kostrzewicach, Zawadach, Kwaskowie, Orzeżynie, Równy, Inczewie, Tubądzinie, w części Gaci Wartskiej, Łabędziach, jednym z folwarków Kalinowy, Chabierowie, w części Bartochowa, Małkowie, Bi­skupicach, Charłupi małej, Dzierlinie, Kościerzy­nie, Łosińcu, Zapuście, Wólce, Susze, w części Kobierzycka, Kawęczynku, Raczkowie, Zagajewie, Brudzewie, w części Głaniszewa i w Gołuchach. Od Kłocka burza ta miała zwrócić się szero­kim szlakiem ku Prażce, lecz bliższych wiadomo­ści nie posiadamy dotąd. Wiele z wymienionych dóbr nie było ubezpieczonych od gradobicia. W obec tak rozległej klęski, jakże smutno przypomnieć, że z wielkim trudem u nas zaszczepiać się daje kwestja stowarzyszeń zabezpieczających. Dotychczas wiemy o czterdziestu i jednym mająt­kach, w których znając miejscową produkcję, napewno przecięciowo liczyć możemy pojedynczą przeciętną stratę na 4 do 5 tysięcy rubli; repre­zentuje to kapitał przeszło 150,000 rs. w oziminach, a gdzież łąki zamulone, uniesione przez wo­dę trawy, kartofle, jarzyny? budynki, wiatraki, dachy poruinowane? Daje to wiele do myślenia, jeżeli zwrócimy uwagę na ciężary, powstające z ma­jących się wnosić podatków skarbowych, gmin­nych i t. d. Sądzimy, że Wyższa Władza zwróci uwagę na tak smutny stan obywateli, w skutek tej katastrofy, robiąc możebne ulgi w poborze podatków; zaś pp. obywatele ze swej strony zwró­cą szczególną pieczołowitość na biednych włościan, którzy do ostatniej ruiny tym nagłym ciosem klęski przywiedzionymi zostali, już to dając im możliwy zarobek, już to ułatwiając sposobność do niego, choćby czasowo, w dalszych stronach, ku czemu stosunki obywatelskie dopomódz mogą. Przeszkadzając działaniu wyzyskiwaczy z jednej strony, a dając możność pracy, z drugiej uchronią ich od rozwinięcia się złodziejstwa i rozboju, które zakrze­wiać się już potrafiły przed niedawnym czasem, jak tego smutne już doświadczenie dowiodło w Sie­radzkiem i Kaliskiem, w niektórych bliżej szossy położonych miejscowościach. Myśleć więc i rato­wać się wspólnemi siłami. Q

Kaliszanin 1875 nr 50

W innej, gradobicia, o którem mowa, dotyczącej korrespondencji, podają nam następną alfabetycznym ułożoną porządkiem, listę dotknię­tych tą klęską majątków Adamki, Bartochow, Biskupice, Bliźniew, Błaszki, Borzysławice (stodo­ła dworska obalona), Brudzew, Brzeźno, Bukowina, Chabierow, Charłupia Wielka i Mała, Dąbro­wa, Domaniewo (tu oprócz zupełnego zniszczenia zasiewów przez grad, ogień w skutek uderzenia piorunu, spalił wszystkie budynki, z wyjątkiem do­mu mieszkalnego), Dzierlin, Gać Wartska, Głaniszew, Gołuchy, Gruszczyce, Gzików, Inczew, Kalinowa, Kawęczynek, Kliczków Wielki i Mały (w pierwszym ośm budynków włościańskich oba­lonych), Kłock (dwadzieścia dwa budynki włościań­skie obalone), Kobierzycko, Kociołki, Kostrzewice, Kwasków, Lubanow, Łabędzie, Łosiniec, Łubna, Małków, Młocin, Noski, Orzeżyn, Raczków, Rakowice, Równa, Swardzew, Smaszków, Stok, Susza, Tubalczew, Tubądzin, Wągłczew, Wojków, Wólka, Wróblew, Wrząca, Zagajew, Zawady, Zapust, Żelisław.
Słychać o zabitych od pioruna ludziach, o dzie­ciach niesionych trąbą powietrzną i przerzuca­nych w niewiarogodne odległości i t. p.

Kaliszanin 1880 nr. 47

W ubiegłą środę o godz. 2 po północy przed żydowska garkuchnią we wsi Lubanów, pod samemi Błaszkami, zatrzymał się łódzki omnibus, z którego wyciągnięto skrępowanego powrozami niemca. (Wilhelma Hoferichtera) i wysiadło kilku starozakonnych i jeden żołnierz ze straży pogranicznej; trzech z pomiędzy starozakonnych krzyczało: "Patrzcie, oto rozbójnik, który nas zabił! zabił!" Nad ranem opowiadano już w miasteczku, że złapano zbójcę, który trzech żydów zamordował, że znaleziono przy nim 5 zegarków, mnóstwo klejnotów i pieniędzy. Rzecz zaś cała jest taką: W d. 9 b. m. wsiadł pod Marchwaczem do omnibusu jadącego z Kalisza do Łodzi, a napełnionego Izraelitami (z wyjątkiem jednego żołnierza), wędrujący stary niemiec, z torbą myśliwską przewieszoną przez plecy. W drodze zaczęto wypytywać się co ma w torbie, a gdy zadrzemał, uczuł macanie po kieszeniach, które naprowadziło go na domysł, że go chcą okraść. Zaczyna więc głośno śpiewać i gwizdać, aby tym sposobem niedać spać całemu towarzystwu podróżujących, a siebie od rabunku zabezpieczyć, gdy zaś omnibus zbliżył się do wsi Chojno, w blizkości karczmy "Józefki", niemiec woła kilkakrotnie: halt! halt! Omnibus nie zatrzymuje się jednakże. Wówczas niemiec wyskakuje z omnibusu i ucieka. Za nim w pogoń bieży żyd konduktor, a następnie dwóch jeszcze jego jednowierców. Konduktor zrywa niemcowi z głowy kapelusz, a niemiec dobywa z torby nóż myśliwski i zadaje mu cios w piersi. Na niemca rzuca się dwóch żydów. — niemiec rani obydwóch, jednego w piersi, drugiego w nogę. Tu chłop pilnujący w nocy koniczyny, świadek tej sceny, przypada z pałką i wali biednego niemca po rękach, aż niemiec wypuściwszy nóż pada na ziemię. Wtedy zjawia się żołnierz z resztą pasażerów i wiążą niemca, przetrząsają kieszenie i torbę, znajdują przy nim monetą pruską i naszą coś około 150 rs., a w torbie powrózki z trokami, używanymi przez nocnych strzelców, polujących w cudzych lasach na grubszą zwierzynę, którą zabiwszy, wieszają na drzewach, aż do czasu łatwiejszego zabrania. Gdy całe to grono podróżnych, po ukończonem rozpatrzeniu sprawy przez Władzę, a uznanej za zwykłą awanturę, opuściło Błaszki, o godz. 8-ej wieczorem, jeden tylko niemiec pozostał, aby dalszą drogę odbyć karetą pocztową, rozmyślając o tem, czy nie lepiej podróżować piechotą, jak jeździć prywatnym omnibusem łódzkim.


Zorza 1896 nr 12

W gub. kaliskiej Burza. Dnia 7-go bież. mies. o godz. 7-ej rano, w kierunku południowo-zachodnim nad Błaszkami, w pow. kaliskim, przeszła silna burza albo raczej trąba, która, pędząc w prostej linji, połamała masę płotów, pozrywała dachy, a w folwarku Łubanowie do samego fundamentu zniosła murowaną stodołę. W stodole tej młócono na konnej młockarni. Na klepisku przy maszynie znajdowało się 7-u ludzi, którzy widząc niebezpieczeństwo, schronili się pod tak zwany bląg i cudem wyszli cało; lekko tylko zostali potłuczeni, gdyż byli przygnieceni walącem się drzewem. Konie zaś spłoszone, urwały dyszel od maszyny i uciekły, inaczej napewno byłyby zabite.

Gazeta Kaliska 1896 nr. 21

Burza. Donoszą nam z Błaszek: W zeszłą sobotę, o godzinie 7-ej rano, w kierunku południowo-zachodnim nad Błaszkami przeszła silna burza (trąba), która, pędząc w prostej linji, połamała massę płotów, pozrywała część dachów, a w szczególności w folwarku Łubanowie, własność p. Stefana Arnolda, do samego fundamentu zniosła murowaną stodołę (assekurowaną na 3480 rs. i przed trzema laty po pogorzeli nowowystawioną). W stodole tej młócono na konnej młockarni. Na klepisku przy maszynie znajdowało się 7-ro ludzi, którzy, widząc niebezpieczeństwo, schowali się pod t. z. bląg i cudem wyszli cało oprócz lekkich potłuczeń, gdyż byli przygnieceni walącem się drzewem. Konie zaś spłoszone, urwały dyszel od maszyny i uciekły, inaczej bezwarunkowo byłyby zabite.

Gazeta Kaliska 1903 nr 243

Tydzień temu w Lubanowie, majątku p. Stefana Arnolda, spaliła się stodoła, zapełniona doszczętnie nowem zbożem. Krescencja ta zabezpieczona była w Towarzystwie „Jakor” na 12.000 rb.


Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 18

Obwieszczenie.
Rejent przy sądzie okręgowym w Kaliszu Jan Wyganowski ogłasza, że po śmierci niżej wymienionych osób zostały otwarte postępowania
spadkowe:
2) Wiktora Królikowskiego, właściciela 2 mórg ziemi, zapisanych w II dziale wykazu fol. Lubanów, pow. Kaliskiego, pod N° 19;
Termin dla zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznacza się na d. 4 grudnia 1918 r. i w dniu tym osoby, w spadku interesowane, winny stawić się do tegoż rejenta w Kaliszu, pod skutkami prekluzji.
Rejent:
J. Wyganowski.

Ziemia Sieradzka 1919 grudzień

Barbarzyństwo. W nocy z dnia 5 na 6 grudnia r. b. nie wykryci zwyrodniali złoczyńcy zbezcześcili kapliczkę Matki Boskiej w Lubanowie pod Błaszkami. Mianowicie — cegłami, wyjętemi z fundamentu kapliczki, odtrącili ręce, zdarli koronę i zeszpecili twarz.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 29a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
3682 „Franciszek Wolski", piekarnia i sprzedaż pieczywa we wsi Lubanowie — na przedmieściu Błaszek, pow. Kaliskiego. Właśc. Franciszek Wolski w Lubanowie.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 47

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
3714 „Marjanna Krysztoforska", restauracja w Lubanowie, gm. Błaszki. Właśc. Marjanna Krysztoforska w Lubanowie;
Łódzki Dziennik Urzędowy 1925 nr 51

L. SH. 3015/13. Łódź, 5/XII 1925 r.
581
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4. 11. 1925 r. (Dz. Ust R. P. Nr. 115/1925 r. poz. 815) wieś Janówka, osada dworska Błaszki poduchowne, kolonja Lubanów wraz ze znajdującą się na jej obszarze nieruchomością miejską, osada Lubanów i kol. Borysławice — Chrzanowice cz. II i III, cmentarz żydowski oraz część folwarku Lubanów, obszaru 19,61 ha (30 m. 62 pr.), część wsi Borysławice, a to osady Tabelowe NNr. 41, 43, 44 i 47, kolonja Borysławice czynszowe oraz dwie osady p. n. „Borysławice-Chrzanowice-Topielec", wyłączone zostały z gminy wiejskiej Błaszki pow. Kaliskiego i włączone do miasta Błaszki tegoż powiatu z dniem 1 stycznia 1926 roku.


Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 46

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwiesz­cza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Ludwiku Mieszczańskim, współwłaśc. maj. Lubanów, pow. ka­liskiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dz. 19 grudnia 1927 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skut­kami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 33

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Andrzeju Sabiniaku współwł. 3 m. z fol. Lubanów A, pow. ka­liskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 29 października 1928 r., w którym to dniu osoby intereso­wane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 27

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Józefie Muszyńskim, właścicielu 2 morg. z maj. Lubanów A., pow. kaliskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 14 października 1929 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 100

Komornik sądu powiatowego w Błaszkach, z siedzibą w m. Ka­liszu przy ulicy Pułaskiego 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwie­szcza, że w dniu 6 marca 1931 roku, o godzinie 10 z rana, w sali po­siedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawa­na będzie działka ziemi pod Nr. 14 wykazu, oznaczona Nr. 27, prze­strzeni 2 morg. z majątku ziemskiego Lubanów A, obecnie dołączona do terytorjum m. Błaszek, należąca do Adama Bryji.
Powyższa działka ziemi stanowi 1/8 cz. łąki, resztę ziemią orną, na której zasiano 1 korzec żyta, 6 korcy kartofli i 1 korzec wyki oraz znajdują się budynki: a) dom murowany, parterowy; b) stodoła w regłówkę, nieobita; c) podwórze i d) sad, w którym rośnie 90 drzew.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipoteczną w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kali­szu, prawo własności zapisane jest czystym wpisem na imię dłużnika Bryji, obciążona jest długami na sumę 7.660 zł. oraz rygorami, zapisanemi w dziale III wykazu hip., sprzedana będzie w całości według protokółu zajęcia z dnia 24 maja 1930 roku, na żądanie Jana Jachowi­cza i innych.
Licytacja rozpocznie się od sumy 10.000 zł., przyczem do prze­targu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10 proc.
Akta, tyczące się licytacji, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu. 


Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 10

OBWIESZCZENIE
STAROSTY POWIATOWEGO KALISKIEGO
z dnia 3. IV. 1931 r. Nr. Wojsk. 20 o kolejności osób obowiązanych do dostarczenia samochodów i motocykli.
Na podstawie §§ 4 i 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 29. VII. 1930 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Robót Publicznych o obowiązku dostarczenia jako środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju samochodów, motocykli i rowerów (Dz. Ust. R. P. Nr. 58, poz. 470), podaję poniżej do powszechnej wiadomości, celem zapewnienia kolejności i równomierności przy powoływaniu do świadczeń, listę kolejności osób powiatu kaliskiego, obowiązanych do dostarczenia samochodów i motocykli w roku 1931.
137. Mieszczański Antoni, zam. i miejsce postoju pojazdu: Lubanów, gm. Błaszki, sam. 5 osob. ŁD. 82612.
W ciągu dwóch tygodni od chwili ogłoszenia listy kolejności w „Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim" osoby zainteresowane mogą wnosić do Starostwa Powiatowego Kaliskiego uzasadnione reklamacje, w razie uwzględnienia których poprawiona zostanie odpowiednio lista kolejności, co jednak nie wstrzymuje wejścia w życie tejże listy kolejności z dniem ogłoszenia w „Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim".
Starosta Powiatowy:
(—) Antoni Potocki.


Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 83

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa za­wiadamia:
I. Okrąg Kaliski.
18. Wierzyciela hipotecznego dóbr Lubanów, powiatu kaliskiego, a mianowicie: Spółdzielnię Rolniczą w Kaliszu.


Echo Sieradzkie 1931 22 listopad

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądu Grodzkiego w Sieradza 1-go rew. zamieszkały w mieście Sieradzu przy ul. Szosa Kaliska 5, na zasadzie art. 1030 ust. post. cyw. niniejszem obwieszcza, że w dniu 9 grudnia 1931 r. od godziny 10-ej zrana we wsi Lubanów, sprzedawany będzie w drodze publicznej licytacji, majątek ruchomy należący do Antoniego Mieszczańskiego, składający się z 100 korcy żyta w słomie, 50 korcy owsa, 4 macior maści białej 3 letnich, 50 korcy pszenicy, młocarni konnej na targaną słomę, garnituru, mebli, szafy na rzeczy dębowej dwudrzwiowej, wialni o 4 sitkach, kredensu dębowego i dywanu w deseń na zaspokojenie pretensji Banku .....dthagen* Sp. Akc. w Bydgoszczy.
Podlegający sprzedaży majątek oszacowany został na zł. 7200 i takowy można obejrzeć na miejscu w dniu licytacji.
Sieradz, dnia 6 listopada 1931 r.
Komornik Sądowy.

J. Zieliński

*nieczytelne, przypis autora bloga


Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 82

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO W WARSZAWIE
na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
Okrąg Kaliski (I Sekcja):
29. Wierzyciela hipotecznego dóbr LUBANÓW, powiatu kaliskiego, a mianowicie: Bank M. Stadthagen, Sp. Akc. w Bydgoszczy.

Echo Sieradzkie 1932 1 maj

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Sieradzu I-go rew. zamieszkały w mieście Sieradzu przy ul. Szosa Kaliska 5, na zasadzie art. 1030 ust. post. cyw. niniejszem obwieszcza, że w dniu 19 maja 1932 roku od godziny 10-ej z rana w maj. Borysławice i maj. Lubanów sprzedawany będzie w drodze publicznej licytacji, majątek ruchomy należący do Jana Arnolda i Antoniego Mieszczańskiego składający się z 2 garniturów mebli, fortepianu, 2 trem, dywanu, kredensu, 11 krzeseł dębowych, bryczki, pianina, maszyny do szycia, kozetki, bibljoteczki jasnej, aparatu radjowego, zegara, 2 szaf, toaletki, samochodu i 2 bryczek — na zaspokojenie pretensji Banku M. Stadthagen.
Podlegający sprzedaży majątek oszacowany został na zł. 4790 i takowy można obejrzeć na miejscu w dniu licytacji.
Sieradz, dnia 27 kwietnia 1932 r.
Komornik Sądowy:

J. Zieliński.

Echo Sieradzkie 1933 11 maj

Z WOJKOWA, GM. GRUSZCZYCE.
Święto narodowe 3 maj niezwykle uroczyście w tym roku w Wojkowie było obchodzone.
W obchodzie wzięły udział wszystkie organizacje istniejące na terenie parafji i całej gminy a mianowicie: straże pożarne, drużyna samarytańska, pluton konny P. W. w liczbie 28 osób w pełnem umundurowaniu i uzbrojeniu pod komendą kapr. p. Mieszczańskiego - właśc. maj. Lubanów, dzieci szkół powszechn. z nauczycielstwem na czele.
Przybył też na tę uroczystość porucznik delegowany z dowództwa szwadronu z Kalisza i instruktor- wachmistrz p. Fijałkowski.
Po nabożeństwie wyruszył pochód ze sztandarami przy dźwiękach orkiestry O. S. P. z Wojkowa do pomnika Marsz. Piłsudskiego w liczbie około 2.000 osób.
Okolicznościowe przemówienia wygłosili porucznik z dowódz. szwadronu i naczelnik rejonowy str. poż. nacz. p. [E]ug. Nierychlewski z Żelisławia oraz dzieci szkolne deklamacje.
Pochód wypadł imponująco w podniosłym i uroczystym nastroju uczestników.
Po przemówieniach nastąpiła defilada poczem rozwiązanie pochodu.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/17/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Kaliskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
II. Obszar gminy wiejskiej Błaszki dzieli
się na gromady:
9. Kostrzewice, obejmującą: wieś Kostrzewice, wieś Smaszków, folw. Smaszków, folw. Łubanów.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Kaliskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 84

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu I sekcja obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Wawrzyńcu Pietrasiaku, współwłaścicielu działki ziemi Nr. 18 działu IIa planu Nr. 14 o obszarze 4 morgi w folw. Lubanów A, pow. kaliskiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 2 maja 1934 roku. W powołanym terminie osoby zain­teresowane winny zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym wydziale hipotecznym pod skutkami prekluzji.


Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 91

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO
w WARSZAWIE
na zasadzie artykułów Nr. 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
III. Okrąg Kalisz.
Sekcja I.
10. Wierzycieli hipotecznych dóbr LUBANÓW, powiatu kaliskiego, a mianowicie: 1) Bank M. Stadthagen Sp. Akc. w Bydgoszczy, 2) Władysławę Korsakową.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1933 r.

OGŁOSZENIE. Komornik Sądu Grodzkiego w Kaliszu, rew. IV, zam. w m. Kaliszu, przy ulicy Kościuszki , Nr. 6, na zasadzie art. 602 K. P. C., obwieszcza, że w dniu 26 lipca 1933 r. o godz. 12-ej w Lubanowie gm. Błaszki w lokalu Antoniego Mieszczańskiego będą sprzedawane przez licytację ruchomości, składające się z pianina, kredensu, trema, kanapy i radja, oszacowane na łączną sumę zł. 1500, które można oglądać w dniu licytacji, w miejscu sprzedaży i w czasie wyżej oznaczonym. Sprzedaż, jako w II terminie, odbędzie się niżej szacunku. Do akt. Nr. Km. 427/33. Komornik: Wł. Tęsiorowski.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1933 r.

OBWIESZCZENIE. Komornik Sądu Grodzkiego w Kaliszu, rew. IV, zam. w m. Kaliszu, przy ulicy Kościuszki Nr. 6, na zasadzie art. 602 K. P. C., obwieszcza, że w dniu 6 grudnia 1933 r., o godz. 12-ej w Lubanowie, gm. Błaszki, w lokalu u Antoniego Mieszczańskiego będą sprzedawane przez licytację ruchomości, składające się z mebli, pszenicy, źrebaków i drobiu, oszacowane na łączną sumę zł. 1.154, które można oglądać w dniu licytacji, w miejscu sprzedaży i w czasie wyżej oznaczonym. Licytacja w 1 terminie odbywa się od połowy oszacowania, a w drugim terminie od 2/3 ceny szacunku. Do akt. Nr. Km. 931/33. Kalisz, dn. 15.XI.1933 r. Komornik: Wł. Tęsiorowski.


Echo Kaliskie Ilustrowane 1934 r.

OBWIESZCZENIE. Komornik Sądu Grodzkiego w Kaliszu, rew. I, Władysław Tęsiorowski, mający kancelarję w Kaliszu, przy ulicy Kościuszki Nr. 6, na podstawie art. 602 K. P. C., podaje do publicznej wiadomości, że dnia 19 listopada 1934 r., o godz. 12-ej w Lubanowie, gm. Błaszki, odbędzie się I licytacja ruchomości, należących do Antoniego Mieszczańskiego, składających się z inwentarza żywego, bryczki,oszacowanych na łączną sumę zł. 570. Ruchomości można oglądać w dniu licytacji, w miejscu i w czasie wyżej oznaczonym. Do akt. Nr. Km. 1327/34. Kalisz, dn. 30.X.1934 r. Komornik: Wł. Tęsiorowski.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1934 r.

Ś. P. Eugenjusz Arnold doktor medycyny, syn powstańca 63 roku, b. prezes i członek honorowy T-wa Lekarskiego o w Sosnowcu po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 2 lutego 1935 r. w Lubanowie, przeżywszy lat 68. Eksportacja zwłok z Lubanowa do kościoła parafialnego w Błaszkach odbędzie się w poniedziałek, dnia 4 bm. o godz. 4 po poł. Wyprowadzenie zwłok nastąpi we wtorek, dnia 5 bm. po Mszy Św., która odbędzie się o godz. 11 rano. O czem zawiadamiają Żona, Córki, Syn, Zięciowie, Wnuki i Wnuczki.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1934 r. 

OBWIESZCZENIE. Komornik Sądu Grodzkiego w Kaliszu, rewiru I-go, Stanisław Wieczorek, mający kancelarję w Kaliszu, ul. Pułaskiego Nr. 12, na podstawie art. 602 k. p. c. podaje do publicznej wiadomości, że dnia 30 września 1935 r. o godz. 11-ej w Lubanowie, gm. Błaszki, odbędzie się 1-sza licytacja ruchomości, należących do Antoniego Mieszczańskiego, składających się z świni, 10 warchlaków i powozu, oszacowanych na łączną sumę zł. 580. Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym. Kalisz, dnia 12 września 1935 r. Komornik: St. Wieczorek.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1936 nr 10

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 20. IV. 1936 r. L. SA. II. 15/40/35
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 28 z dn. 2. XI. 1935 r., poz. 385 obwieszczenia Wojewody Łódzkiego z dn. 31. X. 1935 r. L. SA. II. 15/40/35 o obecnym podziale gmin wiejskich Województwa Łódzkiego
na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam co następuje:
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 31. X. 35 r. L. SA. II. 15/40/35 o obecnym podziale gmin wiejskich Województwa Łódzkiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 28 z dnia 2. XI. 35 r., poz. 385) ulega następującym zmianom:
1) II. Powiat Kaliski.
W p. 10 — gm. Błaszki w gromadzie Kostrzewice zamiast ;,folw. Łubanów" winno być „folw. Lubanów".
Wojewoda:
(—) Al. Hauke-Nowak.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 12

Wydział Hipoteczny przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, I Sekcja, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Ignacym i Janinie Jakubczak, właścicielach 3 morgów z mająt­ku Lubanów A, pow. kaliskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 30 sierpnia 1937 roku.

W powołanym terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym Wydziale Hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 62

Wydział Hipoteczny przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu I sekcja obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Klemensie i Katarzynie Nowak, właścicielach 2 morgów z maj. Lubanów A, pow. kaliskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 7 marca 1938 roku.
W powołanym terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym Wydziale Hipotecznym, pod skutkami prekluzji. 57/37.

ABC Kaliskie 1939 nr 11

Sygnatura: II Km. 1744/38 r.
OBWIESZCZENIE o licytacji ruchomości

Komornik Sądu Grodzkiego w Kaliszu rewiru II Zygmunt Kostro, mający kancelarię w Kaliszu, ul. Kościuszki 5, na podstawie art. 602 k. p. c. podaje do publicznej wiadomości, że dnia 23 stycznia 1939 r. o godz. 13-ej w Lubanowie, gm. Błaszki, pow. Kaliskiego odbędzie się 1-sza licytacja ruchomości, należących do Mieszczańskiego Antoniego, składających się z powozu, bryczki, mebli, zegara, 4 źrebaków i 4 świń, oszacowanych na łączną sumę zł. 1320. Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym.
Kalisz, dnia 7 stycznia 1939 r. Komornik Z. Kostro.

ABC Kaliskie 1939 nr 26

Numer akt: Km. II r. 1234/37 r.
OBWIESZCZENIE o licytacji ruchomości

Komornik Sądu Grodzkiego w Kaliszu rewiru II Zmidziński Stefan, mający kancelarię w Kaliszu, przy ul. Piłsudskiego 22 na podstawie art. 602 k. p. c. podaje do publicznej wiadomości,
że dnia 13 lutego 1939 r. o godz. 14.30 w maj. Lubanów, gm. Błaszki odbędzie się 2-ga licytacja ruchomości, należących do Antoniego Mieszczańskiego, składających się z świni, 10 warchlaków i powozu, oszacowanych na łączną sumę zł. 580. Ruchomość można oglądać w dniu licytacji w miejscu i w czasie wyżej oznaczonym.
Kalisz, dnia 20 stycznia 1939 r. Komornik: Żmidziński.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza