-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Lipka

Czajkowski 1783-84 r.
Lipka att Godynic, parafia godynice, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: -.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Lipka, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Uników, własność rządowa. Ilość domów 3, ludność 15, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:
Lipka,   pust. i os. leśna nad strum. Lipką, pow. sieradzki, gm. i par. Godynice, odl. od Sieradza w. 25; pust. dm. 4; os. dom 1, mk. 2. Należy do Brąszewic.

Spis 1925:
Lipki, wś, pow. sieradzki, gm. Godynice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 7. Ludność ogółem: 59. Mężczyzn 28, kobiet 31. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 59. Podało narodowość: polską 59.

Wikipedia:
Lipka-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brąszewice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1934 r.

1965 r.

1992 r.

Kaliszanin 1876 nr 57

Na gruntach wsi Brąszewice, naszej gubernji, w miejscowości zwanej Lipki, znaleziono dwie urny. Zwracamy uwagę archeologów, że nie pierwszy to raz w pomienionej miejscowości znaj­dywane są pamiątki zamierzchłej przeszłości. Mieszkańcy tutejsi przy robotach w polu, bardzo często wyorują przedmioty należące do praojców naszych i urny, które niszczą nielitościwie, sądząc, że znajdą w nich pieniądze lub rzeczy kosztowne, które usłużny arendarz zamienia na wódkę. Sądzimy, że poszukiwania czynione na miejscu, wy­nagrodziłyby się amatorom. Niech nam wolno bę­dzie zamieścić przytem kilka wyrazów uznania dla pp. Nag. i Wój., mieszkańców tamtejszych, którzy starają się wydobywać pamiątki te z barbarzyń­skich rąk wieśniaków, i sami nie szczędzą starań i kosztów na ich odszukiwanie, aby niemi potem wzbogacać zbiory prywatnych osób, lub gabinety archeologiczne krajowe.

Łowiec Polski 1925 nr 13

Wykaz terenów myśliwskich przeznaczonych do wydzierżawienia.
Dyrekcja Lasów Państwowych oznajmia, że dnia 15 września 1925 roku o godzinie 12 w południe w Dyrekcii Lasów Państwowych w Warszawie (Senatorska 29) odbędzie się konkurs ofertowy na dzierżawę prawa polowania.
W ofercie należy wymienić objekt (nazwa i ilość ha) oraz wysokość czynszu dzierżawnego, który oblicza się według wartości zabitego zająca i określonej na podstawie taksy obowiązującej w dniu płatności tenuty rocznej, licząc za minimum wartość jednego zająca na każde 40 ha. (Naprzykład roczną tenutę dzierżawną ofiaruję w wysokości wartości jednego zabitego zająca podług taksy, obowiązującej w dniu wpłacenia czynszu na każde 20 hektarów wydzierżawionego terenu).
Wzór umowy jest do przejrzenia w godzinach biurowych w Dyrekcji.
Tenutę dzierżawną za 1 rok dzierżawy opłacają dzierżawcy w dniu podpisania umowy podług taksy w tymże dniu obowiązującej, prócz tego wnoszą kaucję w wysokości rocznej1 tenuty dzierżawnej. Oferty winny być ostemplowane markami stempl. za 2 zł. i w zapieczętowanych kopertach z napisem: „Oferta na dzierżawę prawa polowania” złożone w kancelarji Dyrekcji.
Wykaz terenów myśliwskich przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze konkursu ofert w dniu 15 września 1925 r.
Nadleśnictwo Brąszewice, pow Sieradz, 1. Brąszewice, gm. Godynice, ha 753, 1. Orły, ha 1267, 1. Lipka, ha 970, 1. Klonowa, gm. Klonowa, ha 775 1. Grójec, gm. Złoczew, ha 507, ogółem w N-twie do wydzierżawienia ha 4272.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Godynice dzieli się na gromady:
7. Kosatka, obejmującą: wieś Kosatka, leśn. Kosatka, wieś Lipka, leśn., Lipka, wieś Pasie.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza