-->

środa, 24 kwietnia 2013

Kurek

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kurek, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Woyków, własność prywatna. Ilość domów 2, ludność 18, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Kurek,  pust. i os. karcz., pow. sieradzki, gm. Gruszczyce, par. Wojków, odl. od Sieradza w. 20. Por. Jasionna.

Spis 1925:
Kurek, wś, pow. sieradzki, gm. Gruszczyce. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 9. Ludność ogółem: 71. Mężczyzn 34, kobiet 37. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 71. Podało narodowość: polską 71.

Wikipedia:
Kurek-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Dziennik Powszechny 1831 nr 322


Komora Konsumowa Kalisz. Podaie do publiczney wiadomości, iż w d. 18 czerwca r. b Ludwik Tomaszewski (Ekonom w dobrach Jasionny dozoruiąc reparacyi stodoły na Pustkowiu Kurek zwanem, spostrzegł 3 ludzi i zyda iednego, wozem słomą pokrytym w trzy konie około rzeczonego Pustkowia, od granicy Pruskiey iadących, którzy gdy go postrzegli i ludzi około stodoły pracuiących, zaczęli prędzey uieżdżać,co postrzegłszy tenże Ekonom, z iednym robotnikiem od stodoły powołanym, zaczął ich gonić. — W czasie uciekania tych ludzi i żyda na wozie po boru i po korzeniach, koło od woza im spadło, co spostrzegłszy, w obawie aby dopędzonemi nie byli, konie z woza wyłożyli i na tych w bór zaraz uciekli, których dopędzić iuż niebyli w możności. Na wozie wraz z towarem przez rzeczonego Ekonoma zabranym, który Komora Konsumowa w przytomności wóyta gminy otworzyła i przeważyła, następuiące towary okazały się:
a) Perkalu drukowanego sztuk 2 fun. 10.
b) Kartonu białego. — 4—9.
c) Kitaiu — 1—4.
d) Bawełnicy — 1—4.
e) Chustek bawełnianych — 6 — 2. 1f2
f) Cukru rafinowanego — — — 107.
g) Kawy — — —129.
Wzywa więc Komora Konsumowa niewiadomych właścicieli powyżey wyszczególnionych towarów, ażeby z dowodami własności i pochodzenie tychże usprawiedlwiaiącemi w biórze Komory Konsumowey w przeciągu 4 tygodni stawili się; albowiem po upłynieniu terminu tego zaocznie zniemi będzie postąpiono, i akta Kommissyi woiewódzkiey zaraz do decyzyi odesłane zostaną. w Kaliszu d. 12 Listopada 1831 r. Szafrański, Kwaskowski.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 27

(N. D. 596) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Podaje do wiadomości, że podczas odbytej rewizyi w domu Andrzeja Najmana na pustkowiu Hurek w Gminie Jasionna Okręgu Sieradzkim wynalezione zostały u tegoż następujące rzeczy: koszula płócienna kobieca, ręcznik serwetową robotą z cyfrą D. chustka płócienna do nosa literą J. oznaczona, spodnie stare koloru piaskowego, płótna kolońskiego pół-siodmy cwierci, fartuch płócienkowy w czerwone paski, płótna lnianego pół trzecia łokcia, że zaś posiadacz z godziwego nabycia tych rzeczy usprawiedlić się nie był w stanie, i zachodzi podejrzenie, iż takowe z kradzieży pochodzić mogą, wzywa przeto poszkodowanego, aby celem ustanowienia istoty czynu w Sądzie tutejszym, lub najbliższym swego zamieszkania stawił się w ciągu dni 30, gdyż w przeciwnym razie Sąd według prawa postąpi.
w Tyńcu pod Kaliszem d. 19 (31)Grud. 1847.
Sędzia Prezydujący, Radca Dworu,
Swierczyński.

Gazeta Kaliska 1907 nr 208

Nagłe zgony. Zmarli nagle: we wsi Kurek, w pow. sieradzkim, 10 miesięczna dziewczynka Marjanna Majdek.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 85

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Dawidzie Gelbarcie, współwłaśc. maj. Kurek, pow. sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dz. 23 kwietnia 1928 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutka­mi prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VII. Obszar gminy wiejskiej Gruszczyce dzieli się na gromady:
5. Jasionna, obejmującą: wieś Jasionna, folwark Jasionna, wieś Kurek, folwark Kurek, wieś Mizgała, przysiółek Pluskota.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

Wicewojewoda


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza