-->

niedziela, 28 kwietnia 2013

Kupisze

Czajkowski 1783-84 r.
Kupis att Klonowy, parafia unkow (uników), dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: -.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kupisz, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Woyków, własność rządowa. Ilość domów 2, ludność 15, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny: 
Kupisze, pust., pow. sieradzki, gm. i par. Klonowa, odl. od Sieradza w. 36 i pół.

Spis 1925:
Kupisze, wś, pow. sieradzki, gm. Klonowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 5. Ludność ogółem: 41. Mężczyzn 18, kobiet 23. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 41. Podało narodowość: polską 41.

Kupisze, obecnie część wsi Pawelce w gminie Klonowa.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Klonowa dzieli się na gromady:
11. Pawelce, obejmującą: pustk. Cichosze, pustk. Huzarki, pustk. Kapie, pustk. Kupisze, pustk. Pasie, wieś Pawelce, pustk. Wrony.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

Wicewojewoda


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza