-->

piątek, 12 kwietnia 2013

Kobylanka

Pojawia się w źródłach na początku XX wieku. Spis z roku 1925 podaję:
Kobylanka, kol., pow. sieradzki, gm. Bogumiłów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 1. Ludność ogółem: 6. Mężczyzn 3, kobiet 3. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 6. Podało narodowość: polską 6.

Nazwa prawdopodobnie powstała od przepływającej na północ od gospodarstwa maleńkiej rzeczki Kobylanki, lub od miejsca gdzie wypasano konie. Jest to pojedyńcza jednostka osadnicza która nie zmieniła swego charakteru aż do współczesnych czasów. Stanowi obecnie część wsi Wiechucice.

Kobylanka na mapach i zdjęciach lotniczych.
Goniec Łódzki 1898 nr 186

We wsi Kobylerka*, powiatu sieradzkiego, włościaninowi, Pawłowi Siciarkowi, ze stajni skradziono parę koni z uprzężą i wozem.

*Kobylanka?


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Bogumiłów dzieli się na gromady:
11. Wiechucice, obejmującą: kolonję Kobylanka, wieś Wiechucice, kolonję Wiechutki, kolonję Wiechucice-Zalesie, Zalesie.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza