-->

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Kluski

Czajkowski 1783-84 r.
Kluski karczma, parafia łaszow (łaszew), dekanat rudzki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, ziemia wieluńska, własność: kapituła gnieźnieńska.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kluski, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Dzietrzniki, własność rządowa. Ilość domów 12, ludność 69, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Kluski,  dwie os. rząd., pow. wieluński, gm. Kamionka, par. Pątnów. Jedna liczy 6 mk., drugiej ludność niepodana w wykazie urzędowym.

Spis 1925:
Kluski, wś i os. leś., pow. wieluń, gm. Kamionka. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 29. Ludność ogółem: 201. Mężczyzn 110, kobiet 91. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 201. Podało narodowość: polską 201.

Wikipedia:
Kluski-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Pątnów. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1935 r.

1992 r.

Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 88

Kommissya Wdztwa Kaliskiego. Podaie do powszechney wiadomości, iż następne dobra rządowe wydzierżawiać będzie w drodze publiczney licytacyi od 1 czerwca 1831 r. a mianowicie.
1. W d. 11 kwietnia r. b. klucz Groiec W ielki, w ekonomii Męka w obwodzie Sieradzkiem położone na lat 6 pro 1831f37 czyniącej dotąd rocznego dochodu złp. 4036 gr. 25 do którego należą. a) folwark Groiec Wielki b) wsie Groiec Wielkie i Łagiewniki c) Wiatrak d) Propinacya.
2 W d. 18 kwietnia r. b. folwark Bugay w ekonomii Wieluń obwodzie Wieluńskim położone na lat 6 pro1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 659.
3 W d. 12 kwietnia r. b. naczelną dzierżawę w ekonomii Mokrsko w obwodzie Wieluńskim położone na ryzyko dotychczasowego naddzierżawcy na lat 2 pro 1831f33 czyniącą dotąd rocznego dochodu złp. 26,664 gr. 27 do którey należą. a) folwark Kowale, Krzyworzeka, Mokrsko i Wróblew. b) wsie Gana, Kowale, Krzyworzeka, Mokrsko Stroiec, i Wróblew. c) Rybołówstwo. d) Propinacya.
5 W d. 14 kwietnia r. b. klucz Dzieczniki, w ekono. Wieluń obwodzie Wieluńskim położony na lat 6 pro 1831f37, czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 5827 gr, 10 do którego należą. a) folwarki Dzieczniki, i Wieluń. b) wieś Dzieczniki. c) młyn Kępa zwany. d) Propinacya.
6. W d. 16 kwietnia r. b. dobra Łobudzice i Wola Łobudzka w ekono. Męka obwodzie Sieradzkiem położone, na lat 6 pro 1831f37 dochodu czyniące dotąd rocznego, złp. 4300.
7 W d. 18 kwietnia r. b. naczelna dzierżawę w ekonomii Wieluń w obwodzie Wieluńskim położono, na lat 6 pro 1831f37 , czyniącą dotąd rocznego dochodu złp. 17,265 gr. 12 do którey należą. a) folwarki Kamionka, Kadłup, Popowice, Starzeniec, Starościński w Wieluniu. b) wsie Kamionka, Kadłub, Grębin, Załęcze wielkie, Starzeniec, Sieniec, Popowice. c) Kolonia Józefów. d) Młyny w Załętku wielkim Nosek, i Kluska, i Zamkowy w Wieluniu. e) Propinacya. f) Rybołówstwo.
8. W d. 19 kwietnia r. b. klucz Szynkielów w ekono. Mierzyce w obwo. Wieluńskim położonych, na lat 6 pro 1931f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 3513 gr. 18, do którego należą. a) folwark Szynkielów. b) wieś Szynkielów. c) Propinacya.
9. W d. 15 kwietnia r. b. klucz Pontnów w ekono. Mierzyce w obwodzie Wieluńskim położony, na lat 6 pro 1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 5052 gr. 25. do ktorego należą. a) folwark Pontnów. b) wieś Pontnów. c) Młyn w Pontnów. d) Rybołówstwo. e) Propinacya.
Termina wtey mierze odbywać się będą na sali posiedzeń w Kommissyi wdzkiey popołudniu od godziny 3ciey, a o warunkach pod iakiemi wydzierżawienie dóbr wyżey wymienionych do skutku doprowadzonem zostanie, konkurenci w biórze sekcyi dóbr w godzinach służbowych poinformować się mogą. Jaką zaś kwalifikacyą, każdy z pretendentów przystępuiących do licytacyi mieć powinien, wpoprzednich numerach ninieyszego pisma iuż ogłoszono. Działo się w Kaliszu d.18 marca 1831 r Prezes Niemoiowski. Sekretarz Jlny Dziewulski.


Gazeta Kaliska 1907 nr 181

We wsi Kluski, w pow. wieluńskim, włościanin Jan Kluska, podczas pracy na wiatraku, pochwycony został przez kolo i zabity na miejscu.  Gazeta Kaliska 1907 nr 244

Większe pożary wynikły: we wsi Kluski, w pow. wieluńskim, spalił się młyn wodny spadkobierców Józefa Kluski, ubezpieczony na 160 rb.; straty wynoszą około 600 rb.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 20

OGŁOSZENIE O WYJEDNYWANIU NADAŃ
GÓRNICZYCH,
Zgodnie z § 25 Instrukcji o zastosowaniu artykułu 454—540 Ustawy Górniczej (Zb. Praw ces. ros. t. VII, wyd. 1912 r.) Okręgowy Urząd Górniczy Częstochowski niniejszem podaje do publicznej wiadomości, że podejmują się starania przez inż. górn. Antoniego Dąbkowicza, Dyrektora Wyższego Urzędu Górniczego w Warszawie, działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, o uzyskanie niżej wymienionych nadań górniczych dla wydobywania rudy żelaznej. zaprojektowanych na zasadzie odkryć, dokonanych przez Kierownika Państwowych Poszukiwań Górniczych Henryka Mandata, działającego w imieniu i na rzecz Głównej Dyrekcji Państwowych Zakładów Górniczych i Hutniczych Ministerstwa Przemysłu i Handlu, a mianowicie:
1. „Załęcze" o przestrzeni 1.129.988 metr. kw., położonej na gruntach wsi Kluski, lasu państwowego Kluski, w gminie Kamionka i na gruntach kolonji Jaworzno, w gminie Rudniki.
Odkrycie rudy żelaznej zostało dokonane dnia 30 sierpnia 1921 r. na gruncie lasu państwowego Kluski, Nadleśnictwa Rudniki, i było sprawdzone protokularnie dnia 16 września 1921 r.

Wyjednywana przestrzeń nadania górniczego „Załęcze" graniczy: na północy — z gruntami wsi Kluski; na wschodzie — z gruntami wsi Kluski, nadaniem „Toporów", lasem państwowym Kluski i gruntami kolonji Jaworzno; na południu — z gruntami kolonji Jaworzno; na zachodzie — z nadaniem „Chocim".  
2. „Toporów" o przestrzeni 1.136.134 metr. kw., położonej na gruntach włościan wsi Kluski, Załęcze i lasu państwowego Kluski, w gminie Kamionka.
Odkrycie rudy żelaznej zostało dokonane dnia 10 sierpnia 1921 r. na gruncie lasu państwowego Kluski, Nadleśnictwa Rudniki i było sprawdzone protokularnie dnia 23 sierpnia 1921 r.
Wyjednywana przestrzeń nadania górniczego „Toporów" graniczy: na północy — z gruntami wsi Kluski, nadaniem „Karczówka" i z gruntami wsi Załęcze; na wschodzie — z gruntami wsi Załęcze i lasem państwowym Kluski; na południu — z lasem państwowym Kluski; na zachodzie — z nadaniem „Załęcze".
3. „Karczówka" o przestrzeni 1.113.484 metr. kw., położonej na gruntach włościan wsi Kluski, Załęcze i lasu państwowego Kluski, w gminie Kamionka.
Odkrycie rudy żelaznej zostało dokonane dnia 14 września 1921 r, na gruncie lasu państwowego Kluski, Nadleśnictwa Rudniki, i było sprawdzone protokularnie dnia 16 września 1921 r.
Wyjednywana przestrzeń nadania górniczego „Karczówka" graniczy: na północy — z gruntami wsi Kluski i wsi Załęcze; na wschodzie — z gruntami wsi Załęcze; na południu — z lasem państwowym Kluski; na zachodzie — z lasem państwowym Kluski i z gruntami wsi Kluski.
4. „Wołyń" o przestrzeni 1.133.640 metr. kw. położonej na gruntach włościan wsi Kałuże, Grabowa, Kluski i lasu państwowego Kluski, w gminie Kamionka.
Odkrycie rudy żelaznej zostało dokonane dnia 25 października 1921 r. na gruncie lasu państwowego Kluski, Nadleśnictwa Rudniki, i było sprawdzone protokularnie dnia 28 października 1921 r.
Wyjednywana przestrzeń nadania górniczego „Wołyń" graniczy: na północy — z nadaniem „Mazury"; na wschodzie — z gruntami wsi Kałuże i wsi Kluski; na południu — z gruntami wsi Kluski, Grabowa, nadaniami „Wileńszczyzna" i „Ślązacy"; na zachodzie — z nadaniem „Ślązacy".
Wszystkie wyżej wymienione nadania są położone w powiecie Wieluńskim, w wojew. Łódzkiem.
Na skutek tego w dniu 18 grudnia 1928 r. o godzinie 10-ej Okręgowy Urząd Górniczy Częstochowski w biurze swojem, mieszczącem się w Częstochowie przy ulicy Panny Marji Nr. 67, będzie rozpatrywał wszelkie uwagi i protesty, jakie będą złożone na wskazany termin.
Życzący sobie mogą do dnia 18 grudnia 1928 r. rozpatrzeć plany i rejestry pomiarowe wymienionych nadań górniczych w wyżej wspomnianym biurze w godzinach urzędowych.
P. o. Naczelnika Okręgowego Urzędu Górnicz. w Częstochowie
( —) Ł. Głuszczak inż. górn.


Echo Sieradzkie 1931 10 październik

Z SĄDU.
Sąd Grodzki w Wieluniu skazał (...)

Gendla K. i Błaszczyka J. z Klusek za kradzież drzewa z lasów państwowych na 3 dni aresztu i 10 zł. grzywny każdego.


Echo Sieradzkie 1932 3 luty


SKRADZIONĄ książeczkę wojskową, wydaną przez P.K.U. w Wieluniu na nazwisko Smolarz Józef, ur. w roku 1898 we wsi Kluski gm. Kamionka unieważnia się.

Echo Sieradzkie 1932 5 kwiecień

OSTRA WALKA Z KŁUSOWNICTWEM.
W celu zupełnego zlikwidowania kłusownictwa tak rozpowszechnionego na terenie całego powiatu, starostwo wydało zarządzenie jak najenergiczniejszego ścigania szkodników, którzy w razie udowodnienia im przestępstwa i znalezienia broni palnej oraz sideł karani są w drodze administracyjnej wysokjemi grzywnami i aresztem.
Ostatnio skazane zostały na zapłacenie grzywny, areszt i konfiskatę nielegalnie posiadanej broni następujące osoby:
(...) Ignacy Kubera wieś Kluski gm. Kamionka — 250 zł. grzywny i 28 dni aresztu, (...)
Spodziewać się należy, że ostre kary zniechęcą innych do uprawiania nielegalnego polowania.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1932 nr 24

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 listopada 1932 r. L SA. I. 8g/14/31 o utworzeniu sołectwa wsi Kluski, gm. Kamionka, pow. Wieluńskiego.
Na podstawie uchwały Wydziału Wojewódzkiego, powziętej w dniu 16 listopada 1932 r. zarządzam zgodnie z postanowieniami art. 287 ustawy o samorządzie gminnym z 1864 r. oraz art. 108 Rozporządzenia Prezydenta Rzplitej z dnia 19. I. 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) co następuje:
§ 1.
Tworzy się sołectwo wsi Kluski, gm. Kamionka, pow. Wieluńskiego.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia
powierza się Staroście Powiatowemu w Wieluniu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda

(—) Wł. Jaszczołt.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VII. Obszar gminy wiejskiej Kamionka dzieli się na gromady:
8. Kluski, obejmującą: wieś Kluski, leśniczówkę i gajówkę Kluski.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

  Echo Sieradzkie 1933 kwiecień 
Echo Sieradzkie 1933 23 kwiecień

DOMOWA PIJALNIA.
Mieszkaniec wsi Kluski gm. Kamionka Stanisław Konieczny — radził sobie w dobie obecnego kryzysu jak mógł. Ostatnio wpadł on na pomysł urządzenia u siebie w domu małej restauracyjki, wiedząc, że dziś Jedynie na tem interes można zrobić.
Przychodzili doń różni wielcy i mali "śmirusi", aby zalać robaka, a on zacierał z radością ręce racząc ich "chrzczoną" — prawdopodobnie monopolką.
Wszystko do czasu — więc też i "knajpka" Koniecznego czynną była do czasu, gdy jakiś prawdopodobnie odpalony kryzysowy konsument zawiadomił władze skarbowe, które pociągnęły Koniecznego do odpowiedzialności sądowej.
Sąd Grodzki w Wieluniu po rozpatrzeniu sprawy — skazał Koniecznego za sprzedawanie napojów alkoholowych bez zezwolenia władzy skarbowej na 200 zł. grzywny.

Dziennik Łódzki 1970 nr 243


14-letni chłopiec wzniecił wczoraj pożar w Kluskach, pow. Wieluń. Spłonął dom mieszkalny, obora i stodoła, szacowane na 50 tys. zł.

Bitwa pod Kluskami

22 kwietnia 1863 roku miała miejsce bitwa pod Kluskami. Oddziały polskie dowodzone przez F. Parczewskiego po kilkudniowej ucieczce przyjęły atak wroga. Powstańcy utworzyli szyk bojowy, strzelców ustawiono w tyralierę, z tyłu ustawiono rezerwowy oddział strzelców, za nimi zaś kosynierów oraz mało przydatny w gęstwinie leśnej oddział jazdy. W ponad godzinnym starciu żadna ze stron nie mogła przechylić na swoją korzyść szali zwycięstwa. Sytuacja zmieniła się dopiero wówczas, gdy z pomocą walczącym Rosjanom przybyły dodatkowe oddziały. Przewaga oddziałów wroga dowodzonych przez A. Oranowskiego była ogromna, tym bardziej, że do walki wprowadził także działa. Powstańcy byli stopniowo wypierani z zajmowanych stanowisk, a nieprzyjaciel powoli ich okrążał. Próba wsparcia strzelców kontratakiem kosynierów nie udała się, pomimo rozkazów i nalegań nie ruszyli się z bezpiecznego miejsca. Następnie pierwsi poczęli uciekać z placu boju. Powstał ogólny popłoch i panika. Dowódcy nie byli w stanie utrzymać porządku, ścigani przez kozaków powstańcy poszli w rozsypkę.
Straty Polaków to kilkudziesięciu zabitych i rannych. Podobnie kształtowały się straty wśród Rosjan.
Niektórzy powstańcy z rozbitego oddziału trafili następnego dnia do partii powstańczej A. Litticha, która składała się w dużej mierze z mieszkańców Wielunia. Oddział ten stoczył jedną z większych swych bitew pod wsią Wąsosz z wojskami rosyjskimi majora Pisanko z garnizonu wieluńskiego. Bez wyszkolenia słabo uzbrojona partia powstańcza została rozbita dzień po bitwie rudnickiej 23 kwietnia 1863 roku.
W czasie tej bitwy poległo 30 powstańcu m.in. ksiądz. Stanisław Klemczyński, ofc. Teodor Suchorski, Erazm Barski, Piotr Chlebowski, Józef Fornalczyk oraz 25 nieznanego nazwiska.

 Źródło: http://www.dzialoszyn.com.pl/index.php?show=lit14

Odsłonięcie pomnika Powstańców poległych w bitwie pod Kluskami.

W lesie dzietrznickim nieopodal Kałuż, został odsłonięty i poświęcony Pomnik Ofiar Powstańców Styczniowych poległych w bitwie pod Kluskami. Poświęcenia obelisku dokonano w 144 rocznicę bitwy a okazją ku temu stały się uroczystości 3 -majowe i uroczysta Msza Święta w Dolinie Objawienia.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele duchowieństwa na czele z księdzem Stanisławem Matuszczykiem - prałatem kapituły radomszczańskiej, gminne władze samorządowe, przedstawiciele wieluńskiego nadleśnictwa oraz jednostki straży pożarnych z gminy Pątnów.

Źródło: http://kaluzewies.tnb.pl

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza