-->

piątek, 19 kwietnia 2013

Klapka

Słownik Geograficzny:
Klapka,  wś włośc. i os. karcz., pow. wieluński, gm. Wydrzyn, par. Czarnożyły, odl. 7 w. od Wielunia, ma 6 dm., 33 mk.; os. karcz. 1 dm., 5 mk.

Spis 1925:
Klapka, kol., pow. wieluń, gm. Wydrzyn. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 8. Ludność ogółem: 55. Mężczyzn 22, kobiet 33. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 55. Podało narodowość: polską 55.

Wikipedia:
Klapka-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Biała.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1871 nr 75

N. D. 2181. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż żądanie Antoniego Myszkowskiego właściciela dóbr Golewic lit. B. w tychże dobrach okręgu Wieluńskim zamieszkałego a zamieszkanie prawne u Wincentego Jaruzelskiego Patrona przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu obrane mającego, od którego tenże Patron stawa i subhastację dóbr niżej wymienionych popiera, to jest dobra ziemskie Teklin i Platen z przyległościami zajęte zostały w poszukiwaniu sumy rs. 3,000 i rs. 1,050 z procentem i kosztami przez Komornika Franciszka Roweckiego przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu protokułem w dniu 8 (20) Lutego 1871 r. sporządzonym, na sprzedaż drogą przymuszonego wywłaszczenia w Trybunale Kaliszskim odbyć się mającej:
DOBRA ZIEMSKIE
Teklin i Platon, składające się z folwarku i wsi Teklin, z folwarku Platen, z osady Klapka zwanej wraz z karczmą i propinacją we wsi Łagiewniki z któremi dawniej jedną hypotekę stawiły, oraz z wszelkiemi przyległościami i przynależytościami, zabudowaniami, gruntami ornemi obsianemi i osiać się mającemi, łąkami, pastwiskami, lasem, zaroślami, wodami, rybołóstwem, polowaniem, inwentarzem żywym i martwym do gruntu przywiązanym, propinacją w całych tych dobrach, czynszami oraz zgoła z tem wszystkiem co całość tych dóbr stanowi, bez najmniejszego wyłączenia części z takowych dóbr.
Dobra te położone są w okręgu i powiecie Wieluńskim gubernji Kaliszskiej gminie Wydrzyn parafji Raczyn i Łagiewniki, odległe są od miast najbliższych jako to: miasta okręgowego i powiatowego Wielunia wiorst 7, miasta dawniej a teraz osady Złoczew wiorst 16, miasta a teraz osady Wieruszów wiorst 22, miasta Lututowa wiorst 9, miasta gubernjalnego Kalisza wiorst 62, których dziedzicem niepodzielnym i jawnym z wykazu tych dóbr jest Ignacy Szaniawski i Jadwiga z Szaniawskich Szaniawska Jana Chryzostoma Szaniawskiego małżonka, w asystencji tegoż męża działającej właścicielki dóbr Platon, pierwszy we wsi Teklinie okręgu Wieluńskim drugi we wsi Chodakach okręgu Szadkowskim, zamieszkałych.
Rozległość dóbr rzeczonych wynosi na miarę nowopolską i rosyjską to jest gruntu należącego do klasy II, III i IV włók 26, mórg 12 prętów kwadratowych 50, w gruntach ornych, pastwiskach, borach, drogach, zaroślach, wygonach, rowach i pod zabudowaniami dworskiemi w których żaden kontrowers się nieznajduje.
Zabudowaniu dworskie w głównych dobrach są następujące:
1. Dwór o trzech kominach, o pięciu pokojach, dwóch schowaniach, jednej kuchni, trzech sieniach na górze w szczycie, jednego pokoiku gdzie zamieszkuje Ignacy Szaniawski, który pobudowany jest z cegły palonej. 2. Dom dwojaki z drzewa budowany przy którym są drwalniki. 3. Dom czworaki o jednem kominie z drzewa przy którym znajduje się chlewik. 4. Stodoła o jednem klepisku z cegły palonej i druga taka sama. 5. Owczarnia, obory z pecy na glinę. 6. Stodoła o jednym klepisku z drzewa. 7. Brug na czterech słupach z drzewa. 8. Studnia w podwórzu balami ocembrowana z żurawiem pobudowane. Pomiędzy zabudowaniami temi jest ogród owocowy i warzywny, w którym znajduje się drzew urodzajnych jako to: jabłoni, gruszek, śliwek, tereszni, i wisien około sztuk 80, krzewów agrestu i pożyczek około sztuk 35.
Za dworem jest ogród warzywny, w którym jest drzew dzikich 125, krzewów różnych a mianowicie kwiatów i innych około sztuk 46. Około tych zabudowań są ogrodzenia z żerdzi 8, karczma i stajnia pod jednym dachem, w tej zamieszkuje Antoni Maciejewski propinator dzierzawca z czego opłaca rocznie rs. 120 za kontraktem ustnem.
Na osadzie Klapka są zabudowania: karczma i stajnia pod jednym dachem z drzewa, oraz stodółka. Na folwarku Platan: dwór stary o dwóch kominach z drzewa, 2. dwór nowo pobudowany z drzewa, 3. czworaki gdzie zamieszkują ludzie dworscy, 4. dom dwojaki zawalony, 5. stajnie i obory pod jednym dachem z drzewa, 6. stodoła o dwóch klepiskach gdzie znajduje się młockarnia z drzewa, studnia balami ocembrowana. W tem miejscu jest ogród w którym znajduje się drzewek młodocianych rozmaitego gatunku sztuk 30, który jest ogrodzony płotem z żerdzi. Stawek mały zarybiony.
W tak opisanych dobrach uskutecznia się wysiew rok rocznie, a z których opłaca się podatki skarbowe do kasy powiatu Wieluńskiego.
Inwentarze żywe i martwe znajdują się w tych dobrach.
Zaś granice całych dóbr są bezsporne odznaczone są kopcami ze wszech stron, włościanie zaś są wolni od powinności dworskich.
Tak zajętych i opisanych dóbr, akt zajęcia wręczony został Ignacemu Szaniawskiemu dozorcy, Waleremu Kossowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Wieluniu, Jakóbowi Łuczak Wójtowi gminy Wydrzyn do której wieś Teklin należy w d. 8 (20) Marca 1871 r.
Następnie tenże akt wpisany i zaregestrowany został w Kancelarji Ziemiańskiej w księdze wieczystej dóbr Teklin d. 16 (28) Marca 1871 r., a do księgi zaregestrowań w Kancelarji Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu d. 19 (31) Marca 1871 r.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyjnych dóbr rzeczonych nastąpi na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu d. 5 (17) Maja 1871 r. o godzinie 10 z rana, zaś dwie następne co dwa tygodnie odbędą się.
Zbiór objaśnień i warunki licytacyjne przejrzane być mogą u Pisarza Trybunału i u Patrona sprzedażą tą dyrygującego.
Kalisz d. 19 (31) Marca 1871 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.


Dziennik Warszawski 1875 nr 251

N. D. 7600. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Józefa Dawidowicza kupca w mieście powiatowem Wieluniu zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do obecnego interesu i całego postępowania subhastacyjnego u Aleksandra Landau Patrona Trybunału Cywilnego w Kaliszu zamieszkałego obrane mającego, od którego tenże Patron stawa, i przymusową sprzedaż dóbr ziemskich Teklin, w poszukiwaniu sumy rs. 920 z procentem 5% od dnia 28 Kwietnia (10 Maja) 1872 przed Władysławem Porczyńskim Rejentem w Wieluniu zeznanego przynależnej popiera, protokółem Romualda Pinowskiego Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu, w dniu 14 (26) Października 1875 r. rozpoczątym, a w dniu 15 (27) Października t r. zakończonym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymusowego wywłaszczenia
Dobra Ziemskie ТЕKLIN
z osadą Klapka, wraz z zabudowaniami, gruntami, łąkami, pastwiskami, przyległościami, przynależytościami, w ogóle ze wszystkiem tym, co całość tych dóbr stanowi i do Ignacego Szaniawskiego należy, z wyłączeniem jedynie 6-iu morgów gruntu Wojciechowi Kasprzyckiemu sprzedanych, oraz zabudowań i gruntów na własność włościan w moc Najwyższych Ukazów przeszłych i w dziale I wykazu hypotecznego na rzecz tychże włościan odkreślonych.
Dobra Teklin położone są w gminie Wydrzyn, parafji Łagiewniki, czyli obecnie Raczyn, powiecie Wieluńskim, gubernji Kaliskiej pod jurisdykcją Kasy powiatu Wieluńskiego, Sądu Pokoju w Wieluniu i Trybunału Cywilnego w Kaliszu, graniczą na północ z dobrami Świątkowice i Platon, na południe z gruntami Łagiewniki i Kopydłów, na wschód z dobrami Platon i Łagiewniki, oraz gruntami wsi Klapka, na zachód z gruntami wsi Wiktów i Biała. Dobra te mają oddzielną księgę hypoteczną granice ich są niesporne i żadną obcą własnością nie przedzielone, stanowią własność Ignacego Szaniawskiego w tychże dobrach Teklin mieszkającego i pozostają w dzierżawnem posiadaniu Jana Szaniawskiego, który z mocy kontraktu w dniu 29 Maja (10 Czerwca) 1874 roku przed Janem Sulkowskim Rejentem w Sieradzu zawartym, dobra te na lat sześć licząc od dnia 12 (24) Czerwca 1874 r. zadzierżawił, a to za czynsz w pierwszym roku rs. 900 a w następnych latach po rs. 1,000 opłacać się winny. Dobra Teklin odległe są od miast powiatowych Wielunia wiorst 8, Sieradza mil 5, Częstochowy mil 9, od osad Lututowa wiorst 9, Złoczewa mil 2 i wieruszowa mil 3. Zaś grunta tych dóbr są przeważnie pszenne do klasy I i II odnoszące się.
W dobrach Teklin znajdują budynki: dwór mieszkalny murowany gontami kryty, o trzech kominach, kloaka z desek gontami kryta, dom dwojaki z drzewa w słupy zbudowany, słomą kryty dom czworak również z drzewa w słupy zbudowany słomą kryty, dom mieszkalny w słupy zbudowany, którego dach podotąd nie kryty, stodoła z drzewa słomą kryta o jednym i stodoła murowana o 2-ch klepiskach, stajnia i obory pod jednym dachem łącznie z owczarnią murowane, słomą kryte, stodoła murowana o dwóch klepiskach, ogród owocowy, częścią warzywny, studnia, sklep wśród podwórza, w ziemi urządzony stodoła o jednym klepisku z drzewa w słupy zbudowana słomą kryta, przy wsi Klapka jest karczma wraz z stajnią zajezdną, z drzewa zbudowana, w części gontami kryta, o jednym kominie, a przy trakcie z wsi Łagiewniki do folwarku Teklin prowadzącym, jest dom karczma wraz z stajnią zajezdną z drzewa nowy przebudowany, podotąd niewykończony.
Służebności włościanom tychże dóbr przyznane, opisane są pod Nr. 3 działu III wykazu hypotecznego.
Zajmujące się dobra Teklin obejmują rozległości około włók 19, czyli około 291 dziesiatyn miary rosyjskiej, a opłacają podatki do kasy powiatu Wieluńskiego w ilości rs. 231 k. 23 rocznie.
Obszerniejszy opis zajętych dóbr znajduje się w protokóle zajęcia u popierającego sprzedaż Patrona Landau i w biórze Pisarza Trybunału w Kaliszu, gdzie również zbiór objaśnień i warunków sprzedaży przejrzany być może.
Akt zajęcia doręczony do własnych rąk Waleremu Kossowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Wieluniu, oraz Antoniemu Filipow, Wójtowi gminy Wydrzyn w dniu 16 (28) Października 1875 r., poczem do księgi wieczystej dóbr Teklin w dniu 25 Października ( 6 Listopada) 1875 z. wniesiony, a do księgi zaaresztowań w biórze Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu utrzymywanej w dniu 28 Października (9 Listopada) 1875 r. wpisany i zarejestrowany został.
Sprzedaż zajętych dóbr odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu, a pierwsze ogłoszenie warunków tej sprzedaży odbędzie się w dniu 9 (21) Grudnia 1875 roku o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 28 Paźdz. (9 List.) 1875 r.
Skoczyński.

Echo Łódzkie 1938 maj

Auto ambasady niemieckiej w Warszawie WPADŁO POD WIELUNIEM NA DRZEWO
WIELUŃ, 18. 5. — Na szosie około wsi Klapka, odległej o 6 km od Wielunia, miał miejsce wypadek samochodowy, spowodowany lekkomyślnością cyklisty. Samochód, lekki 4-osobowy "Mercedes", wiozący przedstawicieli Rzeszy Niemieckiej, zdążających do Wieruszowa na rekrutację bezrobotnych, mijając w pewnej chwili furmankę nieomal najechałby na nieprzepisowo jadącego cyklistę. Szofer, Johan Keizer, ratując cyklistę, jak się okazało Antoniego Chrzana z Józefowa, gm. Sokolniki, zahamował nagle będący w pełnym biegu samochód przy czym wpadł na przydrożne drzewo, rozbijając przód auta. Szczęśliwym trafem z jadących jedynie szofer doznał okaleczenia ręki stłuczonym szkłem, pozostali zaś; Espe Wilhelm, radca przy ambasadzie Niemiec w Warszawie, Helmut Kastner, radca Zakładu Rzeszy dla spraw bezrobocia z Berlina i Jünemmann Wilhelm, przedstawiciel dla bezrobotnych z Berlina — wyszli z katastrofy bez obrażeń. Na miejsce wypadku wyjechał natychmiast lekarz powiatowy, który udzielił pomocy rannemu szoferowi oraz władze śledcze. Nieostrożny cyklista Chrzan pociągnięty zostanie do odpowiedzialności karno-administracyjnej za nieprzepisową jazdę na skutek której stał się mimowolnym sprawcą wypadku.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza