-->

niedziela, 21 kwietnia 2013

Jeziorko

Spis 1925:
Jeziorko, kol., pow. wieluń, gm. Skomlin. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 13. Ludność ogółem: 88. Mężczyzn 42, kobiet 46. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 63, ewangelickiego 25. Podało narodowość: polską 88.

Wikipedia:
Jeziorko-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Mokrsko. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1965 r.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 77

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, sekcji I, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Antonim Dzieju, właścicielu działki Nr. 38, o obszarze 6 dzies. 1736 sąż. z Nr. 38, działu II, maj. Orzegów, pow. wieluńskiego;

4) Kazimierzu Ludwiku Kręskim, wierzycielu sumy 67.000 rub., zabezp. na maj. Masłowice, pow. wieluńskiego;
5) Juljannie Pawyza, właścicielce 6 m. z maj. Jeziorko, lit. C, pow. wieluńskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych, wyznaczony zo­stał na dzień 27 marca 1933 roku.
W powołanym terminie osoby zainteresowane, winny zgłosić swo­je prawa w powyżej wskazanym wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.   

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XX. Obszar gminy wiejskiej Skomlin dzieli się na gromady:
3. Jasna-Góra, obejmującą: tow. Jasna- Góra, tow. Jeziorko, tow. Orzechowiec.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza