-->

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Huta

Taryfa Podymnego 1775 r.
Huta, wieś, woj. sieradzkie, powiat radomszczański, własność królewska, 50 dymów.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Huta, województwo Kaliskie, obwód Piotrkowski, powiat Radomski, parafia Rząśnia, własność rządowa. Ilość domów 49, ludność 336, odległość od miasta obwodowego 8.

Słownik Geograficzny:  
Huta Kiełczygłowska,  rząd. os., pow. wieluński, gm. Kiełczygłów, par. Rząśnia. W r. 1827 było tu 49 dm., 336 mk.

Spis 1925:
Huta, wś, pow. wieluń, gm. Kiełczygłów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 15. Ludność ogółem: 94. Mężczyzn 48, kobiet 46. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 94. Podało narodowość: polską 94.

Wikipedia:
Huta-mała wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w gminie Kiełczygłów. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Lustracja 1789 r.

We wsi Huta zwanej.

Karczma, drzwi do sienia na biegunach drewnianych z wrzeciądzem i szkoblem, drzwi do izby z sieni z takimże zamknięciem, w izbie okna 2 z szyb prostych, piec i komin z gliny lepiony, z izby komora, do niej drzwi z zawiasami z szkoblem i wrzeciądzem, połap z dylów bez podłogi, dach deskami pobity. W tej samej karczmie naprzeciw jest izba już pusta bez pieca i komina i okien. Cały ten budynek ze starego drzewa postawiony. Obok karczmy jest obórka z dwojgiem drzwi i dwoma przegrodami, dach snopkami poszyty, ta obórka jest nowa. Stodoła dworska o jednym klepisku, dwóch somsiekach, drzwi na biegunach drewnianych z kuną i wrzeciądzem, snopkami poszyta, stara.

Mieszkańcy wsi Huta:

Piotr Stolarek, Antoni Stolarek, Jakub Adamus, Łukasz Zebrowski, Kacper Zebrowski, Kacper Sikorski, Stanisław Kozubski, Antoni Smeydowski, Jendrzy Wnuczek, Antoni Piskorski, Antoni i Maci Felsztynscy, Paweł Felsztynski, Piotr Felsztynski, Franciszek Pierzynka, Łukasz Zbiczak, Tomasz Gurski, Marcin Stasiak, Adam Stasiak, Jakub Stasiak, Marcin Grzeidziak, Jakub Grzeidziak, Jędrzy Błaszczyk, Jan Sikorski, Tomasz Kasielski, Błazy Rozwadowicz, Antoni Kowalski, Błazy Sikorski, Jakub Jez, Błaży Chlebicki, Wawrzeniec Sałacinski, Antoni Pendziwiatr, Leonard Brozyna, Tomasz Zelinski, Mateusz Sikorski Kacper Zebrowski, Wojciech Kalinski, Antoni Sukiennik, Józef Skrzypaszek, Tomasz Pierzyna, Wojciech Bednarczyk, Grzegorz Sikorski, Leonard Hutniczek, Błazy Chlebicki, Kacper Liwera, Antoni Liwerski, Antoni Błaziak, Wojciech Błaziak, Antoni Kowal, Wojciech Szymanski, Krzystow Szymanski, Maci Brozyna Andrzy Brozyna

Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin (...)
Na dzień 16 Maia 1826 roku dla:
13. Dóbr Narodowych Ekonomii Paięczno, składaiącey się z folwarków Paięczno i Barany, z wsi Dylów Narodowy i Siedlec, z folwarku Wistka, z młyna Winiowka, z wsi Wisthu, z folwarku Makowiska, z wiatraka, z wsi Makowiska, z Pustkowia Ładzin Makowiski, z Pustkowiów Niepoń, Garbacze, Maydy Makowiskie, i Osada Nadleśniczego Ładzin, z folwarku i wsi Gaięcice, z Pustkowiów Ładzin Gaięcki, Wóytostw Zabranow i Grobelne, z młyna Grobelna, z Pusthowia Strzelce, z wsi Patrzykow, z Pustkowia Maydy Gaięckie i Ciegielnia, z folwarku i wsi Kiełczygłow, z Pustkowiów Kule i Otok, z młyna Otok, z Pustkowia Studziennia, z karczmy Strąg, z Pustkowia Jasień, z folwarku i młyna Chruścińskie, z Pustkowiów Skoczylasy, Wyranba, Beresie, Dryganek, z wsi: Osina Gumnisko, Kiełczygłowek, Huta, Dąbrowa, z Pustkowia Pierzyny, z wsi Obrow, i z wsi Glina w Powiecie Radomskim Obwodzie Piotrkowskim; z folwarku i wsi Szczyrczowska Wieś, z Wóytostwa Szczyrczow i austeryi tamże, z domu szynkownego, z Wóytostwa Lubosznia, z Wóytostwa i wsi Chrząstawa, z wsi młyna Rudzisko, z folwarku wsi Dubie, z wsi Restażow, z Pustkowia Goryń, z karczmy Restażow i z młynem we wsi Szczyrczowskiey w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim, z folwarku i wsi Wąsosze, z Pustkowiów Kamienna, Kule, Koły, Wroże i Łyk w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim; z miasta Szczyrcow w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim, tudzież z miasta Paięczno w Powiecie Radomskim Obwodzie Piotrkowskim sytuowanych.  
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1826 nr 554

STAN
Funduszów Towarzystwa Ogniowego Wsiów w Królestwie Polskiém z Roku 1825.

ROZCHOD z Roku 1825
Mieysce Pogorzeli Data Pogorzeli Summa przyznana
WOJEWODZTWO KALISKIE
Obwód Piotrkowski
Złote gr
Huta 13 Lipca 1825 600

  
Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1841 nr 220

(N. D. 4422.) Sąd Policyi Prostej Powiatu Wieluńskiego.
Wzywa wszelkie władze tak cywilne jako i wojskowe, aby na poszukiwane poniżej osoby, o liczne kradzieże i inne zbrodnie obwinione, baczne oko zwracały i w razie dostrzeżenia ich i ujęcia którego z nich, wprost Sądowi tutejszemu pod najściślejsza strażą i najmocniejszem zabezpieczeniem od ucieczki dostawić raczyły.  
3. Antoni Brozyna lat ma 36, żonaty, katolik, rodem z huty Kiełczygłowskiéj, ostatnio mieszkał w wsi Czastarach Powiecie Wieluńskim, utrzymując tam owczarnią własną, wzrostu jest wysokiego, budowy ciała dobrej, twarzy okrągławej nieco płaskawej, nosa dużego płaskiego, czoła niskiego, oczu małych ciemno-niebieskich, włosów na głowie ciemno-blond, tak zarasta i takie niewielkie nosi wąsy; ubrany w płaszczu owczarskim z sukna granatowego z peleryną, podszytym białą wełnianą podszewką, w spancerku z sukna ciemno-oliwkowego z mosiężnemi guzikami, w spodniach sukiennych oliwkowego koloru, kamizelce sukiennej granatowej z mosiężnemi małemi guziczkami, chodzi w butach ordynaryjnych i w furażerce z daszkiem,na pal.cu wskazującym u lewej ręki ma znak od cięcia ostrem narzędziem pochodzącem.
5. Antoni Brozyna owczarek lat 16 mający, katolik, urodzony w wsi hucie Kiełczygłowskiéj, ostatnio mieszkał w wsi Czastarach i tam u Antoniego Brozyny owczarza służył, wzrostu jest małego, szczupły, włosów na głowie ciemno-blond, czoła niskiego, twarzy ściągłéj, nosa miernego, oczu siwych; ubrany w kapocie z sukna granatowego, kamizelce takiej, spodniach płóciennych, na głowie nosi kapelusz, nogi ma bose.
Wieluń dnia 19 (31) Lipca 1841 roku.
Sławianowski.

Warszawska Gazeta Policyjna 1847 nr 122

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.
W następujących miejscach królestwa były pożary w skutku których spaliły się:
We wsi Huta Kiełczygłoska pow. Piotrkowskim dom, dwie stodoły i obora, które to budowle były ubezpieczone na sumę rs. 232 k. 50. Strata pogorzelca w ruchomościach na rs. 150 podaną została. Pożar wynikł z podłożenia ognia przez niewiadomego sprawcę.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1850 nr 24

(N. D. 373) Sąd Policyi Poprawczéj Wydziału Piotrkowskiego.
Zapozywa niniejszem Konstantego Rozwandzewicza we wsi Hucie Kiełczygłowskiéj urodzonego, ostatnio w gminie Grabno zamieszkałego, aby do ogłoszenia mu postanowienia JO. Księcia Namiestnik Królestwa w sprawie przeciwko niemu wydanego, w Sądzie tutejszym w przeciągu dni 30 się stawił, wrazie bowiem przeciwnym Listami Gończemi śledzonym będzie.
w Piotrkowie dnia 2 (14) Stycznia 1850 r.
Sędzia Prezydujący, Bóbr.

Gazeta Codzienna 1850 nr 170

W następujących miejscach Królestwa były pożary, w skutku których spaliły się: We wsi Huta Kiełczygłowska. pow. Piotrkowskim, 10 domów wiejskich, stodoła i obora, na rs. 637 ubezpieczone.

Echo Sieradzkie 1932 10 marzec

KIEŁCZYGŁÓW.
Na odbytem posiedzeniu Rady Gminnej w Kiełczygłowie między innemi powziętą została jednogłośnie uchwała wybudowania nowego budynku we wsi Huta. Ze względu na brak dostatecznych funduszów Rada postanowiła rozłożyć budowę na dwa lata. W roku bieżącym staną tylko mury — odpowiednio zabezpieczone.
Do komisji budowy szkoły powołani zostali: p. p. Fr. Chlebicki, Józef Brożyna oraz wójt gminy, sekretarz i dwóch członków Rady Gminnej.


Echo Sieradzkie 1932 28 listopad

CZARNA NIEWDZIĘCZNOŚĆ ZA STAROPOLSKĄ GOŚCINNOŚĆ.
Do wsi Huta gm. Kiełczygłów. przybył nieznany osobnik poszukujący noclegu. Odprawiony od wielu niegościnnych progów, zakołatał do zagrody Bednarka Jana, który w imię staropolskiej gościnności przyjął go na nocleg, karmiąc — „czem chata bogata".
Skoro świt gościnny kmiotek doglądając swój wymizerowany inwentarz, przypomniał sobie podróżnika, którego miał o świcie zbudzić. Jakież było jego zdziwienie, gdy przekonał się, iż tenże znikł, a wraz z nim i kożuch wartości 50 zł. — którym go na noc przykrył.

O powyższym zawiadomił post. pol., a zrażony do podróżnych za ich czarną niewdzięczność odprawia wszystkich obecnie od progu jak i większość sąsiadów, podobnie ukaranych.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IX. Obszar gminy wiejskiej Kiełczygłów dzieli się na gromady:
5. Huta, obejmującą: wieś Hutę, wieś Lipie.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.


Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 84

Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grozkim w Wieluniu obwieszcza, że na dzień 25 stycznia 1939 roku, wyznaczony został termin pierwiast­kowych regulacyj hipotek dla niżej wymienionych nieruchomości:
2) gruntów państwowych linii kolejowej Herby Nowe—Gdynia, na­bytych przez Francusko-Polskie Towarzystwo Kolejowe w Bydgoszczy dla Skarbu Państwa od włościan wsi Marchewka, gm. Siemkowice, 1983 m kw, wsi Zalesiaki, gm. Działoszyn, 1 ha 9558 m kw, wsi Trębaczew cz. I, gm. Działoszyn, 2 ha 9598 m kw, wsi Trębaczew, cz. II, tejże gminy, 5 ha 3707 m kw, wsi Trębaczew, cz. III, tejże gminy, 2 ha 2765 m kw, wsi Chorzew, gm. Siemkowice, 1 ha 4019 m kw, wsi Mała Osina, gm. Kiełczygłów, 5 ha 3008 m kw, wsi Duża Osina, gm. Kiełczygłów, 6327 m kw, wsi Dryganek, gm. Kiełczygłów, 2 ha 8802 m kw, wsi Kiełczygłówek, gm. Kiełczygłów, 1 ha 4164 m kw, wsi Huta, gm. Kiełczy­głów, 2 ha 9419 m kw, wsi Pierzyny, gm. Kiełczygłów, 1 ha 1561 m kw, wsi Dąbrowa, gm. Kiełczygłów, 3 ha 6902 m kw, wsi Tuchań, gm. Siem­kowice, 5 ha 2160 m kw i wsi Gumniska, gm. Kiełczygłów, 5 ha 0965 m kw. (Ks. hip. nr Z. 1603 r. h.);

Osoby interesowane, w oznaczonym wyżej terminie, winny zgłosić swoje prawa w Wydziale Hipotecznym, pod skutkami prekluzji. 55/38.

1 komentarz:

  1. Witam,super sprawa wykonałeś niesamowitą robotę wielki szacun.Pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń