-->

środa, 17 kwietnia 2013

Gromadzice

Rosin:
GROMADZICE -(1294 Gromadzycz) 8 km na N od Wielunia. 1. 1472 distr. Wiel. (MS 1, 884); 1520 par. Wydrzyn (Ł 2, 136). 3. 1511 dzies. z 4 1/2 ł. po 1 wiard. oraz mierze żyta i owsa abpowi (VG 389); 1511, 1518 – 4 1/2 ł.; 1552 – 7 kmieci; 1553 – 2 1/2 ł. (ŹD 211, 291).4. 1294 Przemysł II skonfiskował cz. Jana w G. za udział w złupieniu s. 85dóbr kość. i nadał ją abpowi (Wp 722); 1412 Piotr z G. (ZHS 35); 1419 Marek z G. (ZO 1, 2); 1421 Mikołaj z G. (AGd 3341); 1459 Jan z G. (BC 5012, 551), 1469 otrzymał wraz z bratem od ojca części w Stawie, Stawku, Łaszowie i G. (GW 1, 189), wraz z br. Stanisławem zastawili za 20 grz. br. Mikołajowi 3 kmieci na 2 ł. w G., 1 z kmieci był s. karczmarza (GW 1, 190); 1472 wsp. Jan, zwący się Stawskim, zapisał ż. Katarzynie 120 grz. na 1/2 Stawu, Stawku, G. i Łaszowie (MS 1, 884); 1498 posiadłość prac. Alberta Sówki w G. otrzymał Stawski (MS 2, 1167); 1520 plebanowi w Wydrzynie 6 gr dzies. z sołectwa, byli zagr. i chał. (Ł 2, 137); 1552 własn. wielu Stawskich (ŹD 291).

Taryfa Podymnego 1775 r.
Gromadzice, wieś, woj. sieradzkie, ziemia wieluńska, własność szlachecka, 24 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Gromadzice, parafia wydrzyn, dekanat rudzki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, ziemia wieluńska, własność: Stawscy.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Gromadzice, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Wydrzyn, własność prywatna. Ilość domów 14, ludność 192, odległość od miasta obwodowego 1 1/4.

Słownik Geograficzny:
Gromadzice, wś i folw., pow. wieluński, gm. Wydrzyn, par. Czarnożyły. W 1827 r. było tu 13 dm., 192 mk. Tu w r. 1805 urodził się znany archeolog Józef Gabryel Szaniawski. Folw. G. rozl. wynosi m. 777, grunta orne i ogrody m. 449, łąk m. 199, pastw. m. 1, lasu m. 109, nieużytki i place m. 19, bud. mur. 5, drew. 16, płodozmian 11-polowy. Folw. ten w r. 1868 oddzielony od dóbr Bieniądzice i Staw. 

Słownik Geograficzny:
Gromadzice, wś, pow. wieluński. Dziedzic części wsi, Jan, za udział w łupieniu dóbr kościelnych, został r. 1294 ukarany konfiskatą posiadłości oddanej kościołowi gnieźn. (K. W., n. 722).

Spis 1925:
Gromadzice, wś i kol., pow. wieluń, gm. Wydrzyn. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 16, kol. 48. Ludność ogółem: wś 119, kol. 330. Mężczyzn wś 63, kol. 153, kobiet wś 56, kol. 177. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 119, kol. 316, ewangelickiego kol. 14. Podało narodowość: polską wś 119, kol. 330.

Wikipedia:
Gromadzice-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Czarnożyły. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Wieś posiada remizę strażacką, kaplicę pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej. W Gromadzicach funkcjonuje ośrodek pomocy dzieciom upośledzonym.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Wydrzyn) 1798

Gromadzice.
Roku Pańskiego 1798, dnia 11. lutego, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel podczas uroczystych mszy wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych przeszkód, ja, jak wyżej, zapytałem Urodzonego Antoniego Kilińskiego posesora części Wielmożnego Borowskiego we wsi Bieniądzice i Elżbietę Madalińską z Gromadzic pannę, w kościele parafialnym wydrzyńskim, a mając ich wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, błogosławiłem ich małżeństwo zgodnie ze zwyczajem Rzymskiego Kościoła w obecności świadków Wielmożnego i Urodzonego Jana Stawskiego dziedzica wsi Staw, Józefa Madalińskiego posesora wsi Gromadzice i oprócz nich wielu wiarygodnych.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1843 nr 49

Podaję do wiadomości, iż dobra ziemskie Staw, Bieniądzice A i B oraz Gromadzice A i B na skutek wyroku Tryb: Cywil: Gub: Kaliskiej z d. 27 Maja (8 Czerw:) 1841 r. sprzedane zostaną w drodze działów.— Dobra te należą do SSów Jana Stawskiego jako to: a. Wojciecha Stawskiego w Gromadzicach Okr: Wieluńskim. b. Stanisławy Stawskiej nieletniej córki po niegdy Anzelmie Stawskim pozostałej, której opiekunką jest matka jej Stefania z Psarskich Stawska wdowa w Słomowie górnym Okr: Wartskim, zaś przydanym opiekunem Seweryn Szymanowski dziedzic dóbr Niemojowa, Prezes Dyrekcyi Szczegółowej Tow. Kred. Ziem. Gub. Kaliskiej w Kaliszu, c. Weroniki z Stawskich Szumowskiej, Wojciecha Szumowskiego małżonki we wsi Gromadzicach zamieszkanie prawne mającej. d. Alfonsyny Stawskiej panny doletniej w dobrach Stawie. e. Norberta Stawskiego także w dobrach Stawie Okr: Wieluńskim i f. Teofila, Włodzimierza i Alfonsyna rodzeństwa Gutowskich po ng. Salomei z Stawskich Gutowskiej pozostałych dzieci, których opiekunem głównym jest ojciec tychże
Jan Nepomucen Gutowski w dobrach Majkowie Okr: Kaliskim, zaś przydanym Norbert Stawski w dobrach Stawie zamieszkali.— Sprzedaż tę imieniem Wojciecha Stawskiego i Stefanii, Stawskiej wdowy jako opiekunki nieletniej Stanisławy Stawskiej na skutek uchwały rady familijnej z d. 13/25 Kwietnia 1843 r. popiera Waleryan Zagrodzki Patron Tryb. Cyw. Gub. Kaliskiej w Kaliszu zamieszkały, u którego warunki do licytacji w każdym czasie przejrzane być mogą, jakoteż w Biórze Pisarza Trybunału, gdzie są złożone i w dn. 26 Października (7 Listopada) r. b. na Audyencyi Trybunału ogłoszone były, a następnie termin do przygotowawczego tych dóbr przysądzenia przed W. Bogumiłem Skotnickim Assessorem Trybunału delegowanym na dzień 8/20 Grudnia r. b. godzinę 3 po południu, w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału oznaczony został.— Sprzedaż tych dóbr odbędzie się stosownie do konkurencyi, bąć w ogóle wszystkich razem, lub też każdych dóbr oddzielnie, i zaczynać się będzie od summy według taxy przez biegłych sporządzonej, a mianowicie: całych dóbr Stawu, Bieniądzic i Gromadzic od summy zp. 247548 gr. 7 czyli rs. 37132 kop. 23 3/4, w szczególe zaś: dóbr Stawu od summy rs. 16200 kop 85; Bieniądzic od rubs. 8509 kop 3 3/4; Gromadzic od rs. 12422 kop 35.

Kalisz dnia 4/16 Listopada 1843 r. Waleryan Zagrodzki Patron.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1845 nr 16

(N. D.334) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiéj Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków:
5. Po Anzelmie Stawskim co do przepisania tytułu współwłasności dóbr Bieniądzice А. В., Staw i Gromadzice A. B. w Okręgu Wieluńskim i części z summy 78,000 zł w dziale IV pod Nr. 11 na dobrach Majków Okręgu Kaliskiego wpisanéj.
(…) z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 18 (30) Lipca 1845 roku o godzinie 10 zrana tu do Kancellaryi podpisanego Rejenta celem zgłoszenia się osób do spadków tych interessowanych pod prekluzyą dla niestawających.
Kalisz d. 29 Grudnia (10 Stycznia) 1844j5.
Mikołaj Basiński.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1846 nr 160

(Ν. D. 3836) Podaje się do wiadomości o mającej nastąpić relicytacyi dóbr Stawu Beniądzic A. i B. i Gromadzic lit. A. i B. które na skutek wyroku Trybunału Kaliskiego w dniu 27 Maja (8 Czerwca) 1841 r. zapadłego sprzedane zostały w drodze postępowania działowego w terminie dnia 14 (26) Lutego r. b. przed W. Bogumiłem Skotnickim Assessorem Trybunału delegowanym i przy kupnie których utrzymał się Wojciech Stawski za summę rs. 46402, gdy przecież mając obowiązek dopełnienia warunków, a w szczególności złożenia szacunku do Banku w ciągu dni 20 po dniu ostatecznego przysądzenia i t. p. a takowych nie dopełnił czego wydane pod d. 15 (27) Marca 1846 r. przez Pisarza Trybunału świadectwo jest dowodem, na skutek przeto art. 739 K. P. S. relicytacya przez wydanie obwieszczeń rozpoczętą została.
Dobra wspomnione należą do SS rów Jana Stawskiego jako to: Wojciecha Stawskiego w Gromadzicach, Weroniki z Stawskich Wojciecha Szamowskiego małżonki, zamieszkanie prawne w tychże dobrach obrane mającej, Alfonsyny z Stawskich Jana Nepomucena Gutowskiego małżonki, w dobrach Majkowie Okręgu Kaliskim, Teofila Włodzimierza i Adolfa nieletnich Gutowskich, po Salomei z Stawskich Gutowskiej pozostałych dzieci których ojcem i naturalnym opiekunem jest Jan Nepomucen Gustowski, w dobrach jak wyżej zamieszkały, a przydanym Norbert Stawski, wreszcie Stefanii z Psarskich Stawskiej po Anzelmie Stawskim pozostałej wdowy przez głowę córki swej Stanisławy w małżeństwie z tymże Anzelmem Stawskim spłodzonéj przychodzącej w Kaliszu, nakoniec Norberta Stawskiego w dobrach Stawie Okręgu Wieluńskim zamieszkałych dobra wspomnione położone są w Okręgu Wieluńskim Gubernii Warszawskiej sprzedane zostaną na audyencyi Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu na niebezpieczeństwo plus licytanta Wojciecha Stawskiego przed wspomnionym delegowanym, a na żądanie Stefanii z Psarskich Stawskiej i w imieniu której relicytacyą wyrabia Waleryan Zagrodzki Patron w Kaliszu zamieszkały. Szacunek dóbr oznaczony jest relacyą biegłych na zł. 247548 gr. 7 czyli rs. 3732* kop. 23 3j4 a w szególności dóbr Stawu rs. 16200 kop. 85, Bieniądzic rs. 8500 kop. 3 3j4 Gromadzic rs. 12422 kop. 35 od których licytacya rozpocznie się. Pierwsza publikacya warunków sprzedażу odbyła się na audyencyi Trybunału w d. 6 (18) Czerwca r. b. a druga w dniu 20 Czerwca (2 Lipca) r. b. zaś w terminie d. 3 (15) Lipca r. b. dobra powyższe temczasowo przysądzone zostały Waleryanowi Zagrodzkiemu Patronowi sprzedaż popierającemu, a mianowicie dobra Staw i Bieniądzice za rs. 14000*, a Gromadzica rs....*, trzecia publikacya warunków nastąpi w dniu 25 Lipca (6 Sierpnia) r. b na audyencyi Trybunału w Kaliszu, zaś termin do ostatecznego przysądzenia przed W. Skotnickim Assessorem Trybunału odbyć się mającego, wyznaczony został na dzień 26 Lipca (7 Sierpnia) r. b. o godzinie 3 popołudniu.
Kalisz dnia 4 (16) Lipca 1846 roku.
W. Zagrodzki Patron.

*nieczytelne

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1846 nr 164

(N. D. 3916) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Postępowania spadkowe po osobach zmarłych, toczą się następujące:  
4. Po Janie Nepomucenie Bremirskim wierzycielu summy rs. 750 z procentami na schedzie Norberta Stawskiego na dobrach Bieniądzicach A. B. Stawie i Gromadzicach z Okręgu Wieluńskiego sposobem ostrzeżenia zabezpieczonej.
(…) Do ukończenia tych postępowań spadkowych, termin na dzień 1 (13) Lutego 1847 r. w Kaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiej się wyznacza.
Kalisz dnia 13 (25) Lipca 1846 roku.
Nepomucen Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 71

(N. D. 1151) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Wzywa wszelkie Władze nad bezpieczeństwem kraju i porządkiem publicznem czuwające, aby na ukrywającego się przed wymiarem zasądzonej kary za kradzież, Karola Kulawiaka v Olczyka którego rysopis poniżej zamieszcza się, baczne oko zwracały, a wrazie ujęcia pod strażą do Sądu naszego dostawiły. Rysopis Kulawiaka: lat 26, katolik ze wsi Gromadzic ze służby utrzymujący się, wzrostu średniego, twarzy ściągłéj, nosa ściągłego, miernego, oczu siwych, czoła wysokiego, włosów ciemnych.
w Piotrkowie d. 19 Lut. (3 Marca) 1847 r.
Sędzia Prezydujący, Wolanowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 15

(N. D. 300) Patron Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do wiadomości, że gdy Wojciech Stawski któremu dobra ziemskie Staw i Bieniądzice A. i B. za rs. 28501 a dobra Gromadzice A. B. za rs. 17901 na licytacyi w drodze postępowania działowego przed Bogumiłem Skotnickim Assessorem Trybunału Delegowanym w dniu 14 (26) Lutego 1846 r. stosownie do deklaracyi wyszłego nateraz z urzędowania Patrona Ostapowicza Romana przed Pisarzem Trybunału w dniu 19 Lutego (3 Marca) t. r. złożonej, ostatecznie przysądzone zostały, nieuczynił zadosyć warunkom pod któremi sprzedaż ta nastąpiła, co usprawidliwia decyzya Pisarza Trybunału na protokule z tymże Wojciechem Stawskim celem udowodnienia dopełnienia tychże warunków dnia 16 (28) Marca 1846 r. sporządzonym wydana, przeto na żądanie Wojciecha Szumowskiego b. Kontrollera Skarbowego w Krzepicach tamże w Ogu Częstochowskim zamieszkałego, jako opiekuna głównego nieletniej Weroniki Szumowskiej z niegdy Weroniką z Stawskich małżeńsko spłodzonej córki, tudzież na żądanie Teressy z de Kunów Puchalskiej wdowy z własnych funduszów utrzymującej się, i Wincentego Puchalskiego Applikanta Sądowego przy Trybunale Kaliskim, w Kaliszu zamieszkałych, jako wierzycieli schedy z dóbr w mowie będących Weronice Szumowskiej przypadającej, wszystkich zamieszkanie prawne do tego przedmiotu w Kaliszu u podpisanego Patrona który relicytacyą popiera sobie obierających, i w zastosowaniu się do art. 737, 738, 739. K. P. S. rzeczone dobra Staw i Bieniądzice lit. A. B. w pierwszym oddziale, a dobra Gromadzice A. B. w drugim oddziale, wystawione zostaną na sprzedaż publiczną w drodze relicytacyi.
Dobra tyle razy powtarzane, obejmujące rozległości, a mianowicie: dobra Staw włók 32 mórg 13 pręt. kwad. 34, dobra Bieniądzice A. B. włók 17 morg 6 pr. kwad. 246, a dobra Gromadzice A. B. włók 30, mórg 23, pręt. kw. 210, czyli ogółem włók 80 mórg 13 pr. kwad. 140 miary nowopolskiej, są niepodzielną własnością Sukcessorów niegdy Jana Stawskiego, jako to Norberta Stawskiego w wsi Gromadzicach. Wojciecha Stawskiego który prócz własnej schedy nabył części praw Stefanii z Psarskich Stawskiej, przeszłej na nią z głowy córki Stanisławy Stawskiej, w wsi Stawie Ogu Wieluńskim, obudwóch braci między sobą rodzonych. z własnych funduszów utrzymujących się: Alfonsyny z Stawskich Jana Nepomucena Gutowskiego obywatela kraju z własnych funduszów utrzymującego się żony, właścicieli dóbr Majkowa, nietylko z własnych praw, lecz i takiegoż nabycia części które służyły Stefanii z Psarskich Stawskiej, z głowy jej wyżej powiedzianej córki, w wsi Majkowie Ogu Kaliskim, synowie Salomei z Stawskich Gutowskiej a mianowicie: Teofil, Włodzimierz i Alfons bracia Gutowscy, piersi dwaj pełnoletni, z własnych funduszów utrzymujący się, a ostatni nieletni pod opieką ojca swego wyżej rzeczonego Jana Nepomucena Gutowskiego zostający, w tejże wsi Majkowie, i Extrachentka Weronika Szumowska córka Wernniki z Stawskich Szumowskiej, pod opieką ojca Wojciecha Szumowskiego wyżej wyrażonego będąca, w mieście Krzepicach Ogu Częstochowskim, wreszcie Tekla z Lipskich Stawska wdowa po wspomnionym Janie Stawskim pozostała, z praw przez głowę dzieci jej na nią przeszłych, także z własnych funduszów utrzymująca się, również we wsi Majkowie zamieszkali.
Таха dóbr tych przez biegłych wynaleziona, wyrokiem Trybunału tutejszego z dnia 8 (20) Lipca 1844 r. zatwierdzona, obejmuje wartości mianowicie:
a) dóbr Stawu na rs. 16200 kop. 85.
b) dóbr Bieniądzic А. В. rs. 8509 kop. 33j4
c) dóbr Gromadzie A. B. rs. 12422 kop.35.
czyli razem na rs 37132 koр. 23 3j4.
Wszystkie te dobra leżą w parafii Wydrzyn Ogu i Pcie Wieluńskim Gubernii Warszawskiej a jurisdykcyi Trybunału Kaliskiego.
Sprzedaż ich odbywać się będzie na niebespieczeństwo rzeczonego pluslicytanta Wojciecha Stawskiego przed Delegowanym Bogumiłem Skotnickim byłym Assessorem a teraz Sędzią Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w sali audyencyonalnej posiedzenia swoje w Pałacu Sądowym odbywającego, i rozpocznie się co do pierwszego oddziału dóbr Stawu i Bieniądzic Α. Β. od rs. 15000 a do do drugiego dóbr Gromadzic A. B. od rs. 6000.
Warunki sprzedaży przejrzane bydź mogą w biurze Pisarza Trybunału tutejszego, i w Kancellaryi podpisanego Patrona.
Pierwsza publikacya warunków sprzedaży tej odbędzie się przed rzeczonym Delegowanym na audyencyi wspomnionego Trybunału dnia 5 (17) Lutego 1853 r. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 30 Grud. (11 Stycz.) 1852j3 r.
Jan Gowarzewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 214

(N. D. 4714) Patron przy Trybunale Cywilnym I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Podaje do wiadomości, iż gdy Wojciech Stawski, któremu dobra ziemskie Staw i Bieniądzice А В za rs. 28,501 a Gromadzice А В za rs. 17,901 na licytacyi w drodze postępowania działowego przed Bogumiłem Skotnickim Assesorem Trybunału delegowanym w dniu 14 (26) Lutego 1846 r. stosownie do deklaracyi Romana Ostapowicza Patrona przed Pisarzem Trybunału w dniu 19 Lutego (3 Marca) t. r. zeznanej ostatecznie przysądzone zostały nieuczynił zadosyć warunkom pod któremi sprzedaż ta nastąpiła, co usprawiedliwia decyzya Pisarza Trybunału na protokóle z tymże Wojciechem Stawskim celem udowodnienia dopełnienia tychże warunków dnia 16 (28) Marca 1846 r. sporządzonym wydana, przeto na żądanie Wojciecha Szumowskiego expedytora rogatek Warszawskich w mieście Warszawie pod Nr. 720 zamieszkałego, jako ojca i opiekuna głównego nieletniej Weroniki Szumowskiej z niegdy Weroniki z Stawskich małżonką spłodzonej córki, zamieszkanie prawne do tego przedmiotu w Kaliszu u podpisanego Patrona, który relicytacyą popiera sobie obierającego, i w zastosowaniu się do art. 737, 738, i 739 K. P. S. rzeczone dobra Staw i Bieniądzice lit. A B w I. oddziale, a dobra Gromadzice А В w II. oddziale wystawione zostają na sprzedaż рubliczną w drodze relicytacyi. Dobra tyle razy powtarzane obejmujące rozległości, mianowicie: dobra Staw włók 32 morg 13 pręt kw. 34, dobra Bieniądzice А В włók 17, morg 6 pręt. kw. 246, a dobra Gromadzice А В włók 30. morg 23 pręt. kw. 210, czyli ogółem włók 80, morg 13, pręt. kw. 140 miary nowopolskiej, są niepodzielną własnością SS-rów Jana Stawskiego jako to. Norberta Stawskiego w wsi Gromadzicach Wojciecha Stawskiego, który prócz własnej schedy, nabył części praw Stefanii z Psarskich Stawskiej, przeszłej na nią z głowy córki Stanisławy Stawskiej w Stawie Okręgu Wieluńskim, obudwóch braci między sobą rodzonych z własnych funduszów utrzymujących się, Alfonsyny z Stawskich, Jana Nepomucyna Gutowskiego obywatela kraju z własnych funduszów utrzymującego się żony, właścicielki dóbr Mojkowa, nietylko z własnych praw lecz i z takiegoż nabycia części, które służyły Stefanii z Psarskich Stawskiej z głowy jej wyżej powiedzianej córki, w wsi Mojkowie Okręgu Kaliskim, synów, Salomei z Stawskich Gutowskiej, a mianowicie: Teofila, Włodzimierza i Alfonsa braci Gutowskich pierwszych dwóch pełnoletnich z własnych funduszów utrzymujących się, a ostatniego nieletniego pod opieką ojca swego wyżej rzeczonego Jana Nepomucena Gutowskiego zostającego, w tejże wsi Mojkowie, a pierwszego w wsi Cisowie Okręgu Wartskim, i extrachentki Weroniki Szumowskiej córki Weroniki z Stawskich Szumowskiej pod opieką ojca swego Wojciecha Szumowskiego wyżej wyrażonego będącej, w Warszawie, wreszcie Tekli z Lipskich Stawskiej wdowy po wspomnionym Janie Stawskim pozostałej, z praw przez głowę dzieci jej na nią przeszłych, także z własnych funduszów utrzymującej się, również we wsi Mojkowie, zamieszkałych. Таха dóbr tych przez biegłych wynalezionego, wyrokiem Trybunału tutejszego z dnia 8 (20) Lipca 1844 r. zatwierdzona, obejmuje wartości, a mianowicie a) dóbr Stawu na rs. 16,200 kop. 85, b) dóbr Bieniądzic А В na rs. 8509 k. 3 3j4, c) dóbr Gromadzic А В na rs. 12,422 kop. 35 czyli razem na rs. 37,132 kop. 23 3j4. Wszystkie te dobra leżą w parafii Wydrzyn Okręgu i Powiecie Wieluńskim Gubernii Warszawskiej w jurisdykcyi Trybunału Kaliskiego, sprzedaż ich odbywać się będzie na niebezpieczeństwo rzeczonego plus-licytanta Wojciecha Stawskiego przed Sędzią Trybunału Kaliskiego, w Kaliszu w sali audyencyonalnej posiedzenia swoje w pałacu sądowym odbywającego, i rozpocznie się co do I. oddziału dóbr Stawu i Bieniądzic А В od rs. 15,000 a co do oddziału II. dóbr Gromadzic А В od rs. 6000 Pierwsza publikacya warunków sprzedaży odbyła się przed rzeczonym delegowanym na audyencyi wspomnionego Trybunału w d. 31 Marca (12 Kwietnia) 1853 r. o godzinie 10 z rana, poczem tenże delegowany oznaczył termin do temczasowego dóbr w mieście będących przysądzenia i drugiej publikacyi warunków na dniu 14 (26) Kwietnia t. r. godzinę 10 z rana na tejże samej audyencyi. Po odbyciu temczasowego przysądzenia i publikacyi warunków, oznaczone były po kilkakroć razy termin do stanowczego dóbr tych przysądzenia w których po uznaniu formalności za dopełnione, stanowcze przysądzenie nie przyszło do skutku, albo dla braku licytantów, albo w skutek porozumienia się stron jak to miało miejsce w terminie ostatnim na d. 14 (26) Maja 1854 r. wyznaczonym. Gdy plus-licytant Wojciech Stawski nie dopełnił warunków pod któremi ostatni termin spuszczony został, będzie delegowany W. Bogumił Skotnicki na domaganie się Wojciecha Szumowskiego wyznaczył nowy termin na dzień 14 (26) Października r. b. 1857 godzinę 3 z południa, w którym odbędzie się w sali audyencyonalnej Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu jak wyżej powiedziano w dwóch oddziałach ostateczna sprzedaż tyle razy powiedzianych dóbr Stawu Bieniądzic А В i Gromadzic lit. A B. Warunki do sprzedaży tej ułożone przejrzane być mogą w biurze Pisarza Trybunału i u Patron Gowarzewskiego sprzedaż popierającego, podług których przystępujący do licytacyi obowiązany jest złożyć vadium w monecie brzęczącej co do I. oddziału rs. 1950 a co do II. oddziału rs. 1 050.
Kalisz d. 14 (26) Września 1857 r. Gowarzewski.

Dziennik Powszechny 1861 nr 17

LICYTACJE I SPRZEDAŻE РUBLICZNE. (N. D. 4624) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytację publiczną, w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny, w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych. Termin sprzedaży 22 Maja (3 Czerwca) 1862 r.
1. Bieniądzice A, B, Cały Staw, niemniej Gromadzice A, B, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami, w Okręgu Wieluńskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 843 kop. 27 1/2 vadium do licytacji rs. 3450, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 17,600, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Emiljanem Ordon.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi. Warunki licytacyjne są do przejrzejnia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Ostrzeżenie. Wrazie nie dojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie, bez dalszych nowych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa, oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego zd. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku.) Kalisz d. 23 Wrześ, (4 Paźdz.) 1861 r. Prezes, Szymanowski. Pisarz, Janczewski.

Dziennik Powszechny 1861 nr 41

(N. D. 5134) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu. Do niewiadomych z imion nazwisk i pobytu: 1. Sukcesorów niegdy Józefy Stawskiej b. właścicielki dóbr Bieniądzic. 2. Interesentów do kaucji za Norbertem Stawskim jako dzierżawcą wsi Świerczowa do dóbr Widawy należącej pod Nr. 11 Działu IV na dobrach Bieniądzice zapisanej. 3. Interesentów do kaucji za Stefanią Stawska, jako plus licytantką dóbr Bieniądzic i Stawu pod Nr. 30 Działu IV w hipotece tychże dóbr zapisanej. 4. Interesentów do kaucji za Wojciechem Stawskim i Alfonsyną z Stawskich Gotowską jako plus licytantami dóbr Stawu Bieniądzic i Gromadzic pod Nr. 34, 35, 36, 46, Działu IV w hipotece tychże dóbr zapisanej. Na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. zawiadamia wszystkich interesowanych a głównie powyżej wymienionych iż dobra ziemskie Bieniądzice A, B, cały Staw, niemniej Gromadzice A, B, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu i Powiecie Wieluńskim Gubernii Warszawskiej położone jako zalegające w Ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych sumę rs. 843 kop. 27 1/2, z mocy upoważnienia Dyrekcji Głównej z dnia 26 Lipca (7 Sierpnia) 1861 roku Nr. 11729 są wystawione na przymusową sprzedaż przez licytacją publiczną, która odbywać się będzie w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej w dniu 22 Maja (3 Czerwca) 1862 r. poczynając od godziny 10 z rana w Kancelarji hypotecznej przed Emilianem Ordonem Rejentem miejscowej Kancelarji Ziemiańskiej lub jego prawnym zastępcą, w mieście Kaliszu przy ulicy Józefiny w gmachu Sądowym. Vadium do licytacji oznaczone jest w kwocie rs. 3450 w gotowiźnie lub w listach zastawnych z właściwemi kuponami. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 17600. Warunki tej przedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej. Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów druga i ostatecina sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi wedle art. 25 powołanego na początku postanowienia Rady Administracyjnej. Kalisz d. 17 (29) Października 1861 r. Prezes, Szymanowski. Pisarz, Janczewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 49

(N. D. 1059) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci Dyonizego Bilczyńskiego właściciela summ na rozmaitych dobrach w dz. IV. zahypotekowanych, a mianowicie:
3. Bieniądzicach A.B. Staw i Gromadzin A.B. z Ogu Wieluńskiego ad Nr. 32, 38, 40, 42 i 57 rs. 525, (...)
(...)  otworzył się spadek, do regulacyi którego wyznacza się termin na dz. 23 Maja (4 Czerwca) 1861 r. w Kancellaryi hypotecznej.  
Kalisz d. 11 (23) Listopada 1860 r.
Jan Niwiński.

Dziennik Powszechny 1863 nr 128

OBWIESZCZENIA SPADKOWE. (N. D. 1160) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Zawiadamiam, iż po: 2. Po Adamie Mazurkiewiczu jako właścicielu dóbr Mroczek wielkich w Okręgu Kaliskim położonych, oraz wierzycielu sum: rs. 468 kop. 81 1/2 w dziale IV. pod N.14, i rs. 672 kop.60 z procentem, karą konwencjonalną w ilości rs. 75 i kosztami rs. 14 kop. 40 w tymże dziale pod N. 22 na dobrach Bieniądzice, Staw i Gromadzice z Ogu Wieluńskiego lokowanych, z których ostatnia rozciąga także swe bezpieczeństwo na dobrach Majkowie z Ogu Kaliskiego w dziale IV. pod N. 31. Toczy się postępowanie spadkowe, oraz że do regulacji tak otwartych spadków oznaczony jest termin na dzień 17 (29) Września 1863 r. w swej Kancelarji Urzędowej w mieście Kaliszu. Kalisz dnia 11 (23) Lutego 1863 r. Edward Milewski.

Dziennik Powszechny 1863 nr 161

(N. D. 3041) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Niewiadomych z pobytu imion i nazwisk: 1) SSrów Józefy Stawskiej współwłaścicielki dóbr Bieniądzic, Stawu i Gromadzic; 2) SSrów Adama Mazurkiewicza byłego Patrona przy Trybunale Cywilnym i Kaliskim, wierzyciela hypotecznego tychże dóbr; 3) interesentów do Kaucji w dziale IV. pod Nr. 11 za Norbertem Stawskim, jako dzierżawcą wsi Swierczowa do dóbr Widawy należącej; 4) Interesantów do kaucji za Stefanią Stawską, jako plus licytantką dóbr Bieniądzic i Stawu w dziale 4 pod Nr. 30; 5) Interesentów do kaucjow za Wojciechem Stawskim i Alfonsyną z Stawskich Gutowską, jako pluslicytantami dóbr Stawu, Bieniądzic i Gromadzic w dziale IV. pod Nr. 34, 35, 36 i 46 wykazu hypotecznego zapisanych.
Na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. zawiadamia wszystkich interesowanych a głównie powyżej wymienionych, iż dobra ziemskie Bieniądzice, Stawu i Gromadzice w Okręgu i Pcie Wieluńskim Gubernii Warszawskiej położone jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych sumę rs. 540 z mocy upoważnienia Dyrekcji Głównej z dnia 18 Marca 1863 r. N. 1644 są wystawione na przymuszową sprzedaż przez licytacją publiczną, która odbywać się będzie w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej w dniu 11 (23) Listopada 1863 r. poczynając od godz. 10 z rana w Kancelarji hypotecznej przed Rościszewskim Stanisławem Rejentem miejscowej Kancelarji Ziemiańskiej lub jego prawnym zastępcą w m. Kaliszu przy ulicy Józefiny w gmachu Sądowym. Vadium do licytacji oznaczone jest w kwocie rs. 3450 w gotowiznie lub w listach zastawnych zwłaściwemi kuponami.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 17,600.
Warunki tej przedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi wedle art. 25 powołanego na początku Postanowienia Rady Administracyjnej.
Kalisz dnia 3 Czerwca 1863 r.
Prezes, Chełmski
Pisarz, Janczewski

Dziennik Warszawski 1864 nr 270

(N. D. 5899) Patron Trybunału Cywilnego I-ej Instancji Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do wiadomości iż gdy Wojciech Stawski, któremu dobra ziemskie Staw i Bieniądzice A B za rs. 28501 a Gromadzice A B za za rs. 17901 na licytacji w drodze postępowania działowego przed Bogumiłem Skotnickim Asesorem Trybunału delegowanym w dniu 14 (26) Lutego 1846 r. stosownie do deklaracji Romana Ostapowicza Patrona, przed Pisarzem Trybunału w dniu 19 Lutego (3 Marca) t. r zeznanej, ostatecznie przysądzone zostały, nie uczynił zadość warunkom pod któremi sprzedaż ta nastąpiła, co usprawiedliwia decyzja Pisarza Trybunału, na protokóle z tymże Wojciechem Stawskim, celem udowodnienia dopełnienia tychże warunków dnia 16 (28) Marca 1846 r. sporządzonym wydana, przeto na żądanie Wojciecha Szumowskiego Pomocnika Rewizora Skarbowego, oraz córki jego doletniej Weroniki Szumowskiej z niegdy Weroniki z Stawskich małżeńsko spłodzonej, z własnych funduszów utrzymującej się, w mieście Częstochowie Ogu Częstochowskim zamieszkałych, zamieszkanie prawne do tego przedmiotu w Kaliszu u podpisanego Patrona, który relicjtacją popiera sobie obierających, i w zastosowaniu się do art. 737, 738, 739, K. P. S. rzeczone dobra Staw i Bieniądzice lit. A B w II Oddziale, a dobra Gromadzice A B w II Oddziale, wystawione zostają na sprzedaż publiczną w drodze relicytacji.
Dobra tyle razy powtarzane obejmujące rozległości, a mianowicie dobra Staw włók 32 mórg 13, prętów kw. 34, dobra Bieniądzice A B włók 17, mórg 6. prętów kw. 246, dobra Gromadzice A B włók 30, mórg 23, prętów kw. 210, czyli ogółem włók 80 mórg 13, prętów kw. 140 miary nowopolskięj, są niepodzielną własnością sukcesorów Jana Stawskiego jako to: Norberta Stawskiego,we wsi Gromadzicach, Wojciecha Stawskiego, który prócz własnej schedy nabył części praw Stefanji z Psarskich Stawskiej, przeszłej na nią z głowy córki Stanisławy Stawskiej, w Stawie Okręgu Wieluńskim, obódwóch braci między sobą rodzonych, z własnych funduszów utrzymujących się, Alfonsyny z Stawskich Gutowskiej, po Janie Nepomucenie Gutowskim obywatelu kraju pozostałej wdowy z własnych funduszów utrzymującej się współwłaścicielki dóbr Majkowa, nietylko z własnych praw lecz i z takiegoż nabycia części które służyły Stefanji z Pisarskich Stawskiej z głowy jej wyżej powiedzianej córki, we wsi Majkowie Ogu Kaliskim, synów Salomei z Stawskich Gutowskiej, a mianowicie, Teofila Włodzimierza i Alfonsa braci Gutowskich pełnoletnich, z własnych funduszów utrzymujących się, pierwszego we wsi Cisowie Okręgu Wartskim, drugiego w dobrach Lądku Okręgu Pyzdrskim, a ostatniego we wsi Majkowie i extrachentki Weroniki Szumowskiej, córki Weroniki z Stawskich Szumowskiej doletniej, w mieście Częstochowie, wreszcie sukcesorów powyżej wymienionych, Tekli z Lipskich Stawskiej, wdowy po wspomnionym Janie Stawskim pozostałej, z praw przez głowę dzieci jej na nią przeszłych. Taksa dóbr tych przez biegłych wynaleziona wyrokiem Trybunału tutejszego z dnia 8 (20) Lipca 1844 r. zatwierdzona, obejmuje wartości, a mianowicie:
a) Dóbr Stawu na rs. 16200 kop. 85.
b) Dóbr Bieniądzic A B na rs. 8509 kop. 3 trzy czwarte.
c) Dóbr Gromadzie A B na rs. 12422 kop. 35. czyli razem rs. 37132 kop. 23 3/4.
Wszystkie te dobra leżą w parafii, Wydrzyn Okręgu i Powiecie Wieluńskim, Gubernji Warszawskiej, a jurisdykcji Trybunału Kaliskiego.
Sprzedaż ich odbywać się będzie na niebezpieczeństwo rzeczonego pluslicytanta Wojciecha Stawskiego przed Sędzią Trybunału Kaliskiego w Kaliszu, w Sali Audjencjonalnej posiedzenia swoje w Pałacu Sądowym odbywającego i rozpocznie się co do Igo Oddziału dóbr Stawu i Bieniądzic A B od rs, 15000, a co do oddziału II dóbr Gromadzic A B od rs. 6000.
Pierwsza publikacja warunków sprzedaży tej odbyła się przed Sędzią delegowanym na audjencji wspomnionego Trybunału w dniu 31 Marca (12 Kwietnia) 1853 r. o godzinie 10 z rana, poczem tenże delegowany oznaczył termin do temczasowego dóbr w mowie będących przysądzenia i drugiej publikacji warunków na dzień 14 (26) Kwietnia t. r. o godzinie 10 z rana na tejże samej audjencji.
Po odbyciu temczasowego przysądzenia i publikacji warunków, oznaczone były po kilkakroć razy terminy do stanowczego dobr tych przysądzenia w których po uznaniu formalności za dopełnione stanowcze przysądzenie nie przyszło do skutku, albo dla braku licytantów, albo w skutek porozumienia się stron jak to miało miejdce w terminach ostatnich, na dzień 14 (26) Maja 185 4 r. i 14 (26) Października 1857 r. wyznaczonych.
Gdy pluslicytant Wojciech Stawski nie dopełnił warunków pod któremi ostatnie termina spuszczone zostały, delegowany w miejsce Bogumiła Skotnickiego Sędziego wyrokiem Trybunału z dnia 8 (20) Paździer. 1864 r. W. Walerjan Jezierski Asesor Trybunału Kaliskiego na domaganie się Weroniki Szumowskiej i Wojciecha Szumowskiego wyznaczył nowy termin na dzień 1 (13) Grudnia 1864 r. godzinę 3 z południa, w którym odbędzie się w Sali Audjencjonalnej Trybunału Cywilnego I. Instancji Gubernji Warszawskiej w Kaliszu jak wyżej powiedziano w dwóch oddziałach ostateczna sprzedaż tyle razy powiedzianych dóbr stawu Bieniądzic lit. A B. i Gromadzic lit: A B.
Warunki do sprzedaży tej ułożone, przejrzane być mogą w biurze Pisarza Trybunału w Kaliszu, i u Patrona Modrzejewskiego sprzedaż popierającego podług których przystępujący do licytacji, obowiązany jest złożyć vadjum w monecie brzęczącej co do 1 oddziału rs. 1950, a co do 2 oddziału rs. 1050.
Kalisz d. 4 (16) Listopada 1864 r.
Franciszek Modrzejewski. (N. 2640)

Dziennik Warszawski 1867 nr 276

N. D. 5377. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
7. Tekli z Lipskich Stawskiej wierzycielki sum, b. 450 rs., 54 rs.,14 rs. 9 1/2 kop. na dobrach Bieniądzice Staw i Gromadzice z Powiatu Wieluńskiego w dziale IV, pod Nr. 18.
8. Jana Nepomucena Gutowskiego wierzyciela sum, (…) c. rs. 1,737 kop. 97 1/2, rs. 212 kop. 25, rs. 1,513 kop. 20, rs. 1,963 kop 5, rs. 1,694 kop. 70, rs. 153, rs. 3,000 pod Nr. 37, sposobem ostrzeżenia, na dobrach Majkowie z Powiatu Kaliskiego w dziale IV stojących, a ostatnich ad lit. c. rozciągających swe bezpieczeństwo i na dobrach Bieniądzice Staw i Gromadzice z Powiatu Wieluńskiego pod Nr. 4b i d, rs. 3,000, rs. 1,694, kop. 70, rs. 153, rs. 1,737 kop. 97 1/2, rs. 212 kop. 25, rs. 1,963 kop. 5 i połowy sumy rs. 2,400, z procentem i kosztami sposobem ostrzeżenia w dziale IV. pod N. 48b, na dobrach rzeczonych Bieniądzice, Staw i Gromadzice zapisanych.  
(…) otworzyły się spadki do uregulowania których oznacza się termin przed podpisanym Rejentem i w jego Kancelarji na dzień 6/18 Marca 1868 r.
Kalisz d. 22 Sierpnia (3 Września) 1867 r.
Wilchelm Grabowski.

Dziennik Warszawski 1867 nr 285

N. D. 7659. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
10. Marjanny Wierzbickiej, wierzycielki sumy rsr. 1,650 z procentem, pod Nr. 20b, w Dziale IV na dobrach Bieniądzice Staw i Gromadzice, z Okręgu Wieluńskiego hypotekowanych.
Otworzyły się spadki, do uregulowania których, oznacza się termin przed podpisanym Rejentem i w jego Kancelarji na dzień 18 (30) Czerwca 1868 r.
Kalisz d. 29 Listop. (11 Grud. ) 1867 r.
Wilhelm Grabowski.Dziennik Warszawski 1868 nr 216

N. D. 6374. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
5. Karola Glotz, wierzyciela sum: rs. 450 i rsr. 30, na dobrach Bieniądzice, Staw i Gromadzice z Okręgu Wieluńskiego, w Dziale IV pod N. 17 a. b. lokowanych.  
Otworzyły się spadki do regulacji których, oznacza się termin na dzień 8 (20) Kwietnia 1869 r. w Kancelarji podpisanego Rejenta w Kaliszu.
Kalisz d. 24 Wrześ. (6 Paźdz.) 1868 r.
W. Grabowski.

Kaliszanin 1880 nr. 4 (część artykułu)

Zdolnym archiwistą, sumiennym kustoszem, który z całem przejęciem się i gruntownem przygotowaniem pełnił obowiązki swe przez długie lata stojąc na straży dziejowych zabytków ziemi sieradzkiej i kaliskiej był zmarły niedawno Józef Szaniawski. Urodził się 16 marca 1805 r. a więc jeszcze za czasów tak zwanych Pruss południowych, we wsi Gromadzicach, w dawnej ziemi wieluńskiej. Szedł ze starej szlacheckiej rodziny herbu Junosza, ojcem jego był Jan Kanty, matką Agnieszka z Psarskich. Początkowe nauki pobierał w szkole kks. Pijarów w Wieluniu, następnie w r. 1818 udał się do Wrocławia gdzie po siedmiu latach spędzonych w gimnazjum katolickiem zdał egzamin dojrzałości. Nie poprzestał jednak na tem, lecz chcąc wydoskonalić się w języku ojczystym, z którym zapewne w Wrocławiu mniej miał do czynienia, pomimo matury w r. 1825 wstąpił jeszcze do klassy szóstej kk. Pijarów na Żoliborzu, i po upływie roku powtórnie złożył egzamin dojrzałości. Tak to powoli ale sumiennie i gruntownie skończył wykształcenie gimnazjalne. Sumienność ta cechowała potem Szaniawskiego przez całe życie, we wszystkich jego biórowych i naukowych pracach. Z podwójnym patentem dojrzałości zapisał się w roku 1820 na wydział prawa w uniwersytecie warszawskim, który po czterech latach ukończył.

Kurjer Warszawski 1886 nr 130

= Sklep spożywczy.
Za przykładem innych miast prowincjonalnych otwiera w Wieluniu 40-tu okolicznych obywateli sklep spożywczy i skład żelaza.
Uczestnicy współki składają jednorazowo po 100 rs., a przedstawicielami jej będą pp. Kokczyński z Wielgiego, Morzycki z Niedzieliska, Kręcki z Masłowic, Taczanowski z Gromadzic i Taczanowski z Rudy.  
Sklep zaczyna funkcjonować z d. 1-ym lipca r. b.  

Goniec Łódzki 1900 nr 231

Zamiana. W tych dniach dokonane było spisanie aktu na zamianę majątku Gromadzice, powiatu wieluńskiego, własność Romana Taczanowskiego na nieruchomość przy ulicy Cegielnianej nr. 9, własność pp. Biechszteina i Lenfelda.

Gazeta Kaliska 1900 nr. 232

Zamiana. W Łodzi w tych dniach dokonane było spisanie aktu na zamianę majątku Gromadzice, powiatu wieluńskiego, własność Romana Taczanowskiego na nieruchomość przy ulicy Cegielnianej Nr. 9, własność pp. Blechszteina i Lenfelda.

Zaranie 1911 nr 28

Pożary od pioruna. (List zpod Wielunia). Dnia 18-go czerwca, w niedzielę, przeszła u nas burza, która narobiła wiele szkody, łamiąc drzewa. We wsi Gromadzicach w pow. wieluńskim piorun uderzył w stodołę gospodarza, Skoczylasa; spaliły się wszystkie narzędzia rolnicze, straty bardzo znaczne, a co smutniejsze, to że ów gospodarz był chory i z wrażenia umarł; rodzina zmarłego pozostała bez oica i dachu nad głową. W sąsiedniej wsi Walichnowie piorun zabił młynarza na wiatraku. W. Koźmiński.

Zorza 1916 nr 16

Listy naszych Czytelników.
Z parafii Czarnożył pod Wieluniem.(...)    
Zostały w parafii Czarnożylskiej otwarte dwie szkoły i ochronka, we wsiach: Hucie, Gromadzicach, Czarnożyłach. Dziś chwała Bogu już mamy pięć szkół, a szóstą ochronkę. Zeszłyby się jeszcze 4 szkoły, ale dobrej sprawie zawsze ciemni przeszkadzają. (...)

Gazeta Świąteczna 1916 nr 1832

Z Czarnożył, wsi kościelnej pod Wieluniem, w guberńji kaliskiej, piszą do nas: Okolica nasza w porównaniu z innemi bardzo mało ucierpiała, wszelako i tu czujemy klęskę wojenną. Rąk jednak nie opuszczamy. Oświata krzewi się, choć z trudem. Przed wojną były w parafji Czarnożylskiej 3 szkoły; dziś jest już 5 i ochronka. Nowe szkoły założono w Gromadzicach i w Hucie; ochronka zaś powstała w Czarnożyłach staraniem księdza dziekana Przygodzkiego. Przydałoby się więcej szkół, ale gospodarze u nas mało odczuwają potrzebę oświaty. W drugą i trzecią niedzielę lutego odbyły się przedstawienia teatralne w sali domu społecznego. Dawano piękne widowisko pod nagłówkiem „Flisacy”. Było z tego przeszło 135 rubli czystego dochodu. Przeznaczono go na utrzymanie szkół, ochronkę i czytelnię. Czytelnictwo coraz bardziej wzrasta. Kochani bracia! dążmy wszyscy do oświaty, uczmy się coraz więcej, czytajmy pożyteczne książki i gazety! Patrzmy na Niemców, jak to każdy żołnierz w wojsku niemieckiem umie czytać. To też ich byle kto nie oszuka, nie wyzyska, jak nas pierwszy-lepszy handlarz. W. Koźmiński.

Gazeta Świąteczna 1918 nr 1867

Z Czarnożył w Wieluńskiem piszą do nas: Urodzaje mieliśmy w tym roku średnie. Żyto sprzątnęliśmy za pogody, ale owies i pszenicę zwieziono do stodół mokre, albo porośnięte. Ziemniaki zapowiadały średnie plony, ale deszcze sierpniowe, których w tym roku było za wiele, sprawiły, że ziemniaki bardzo gniją; zwłaszcza pastewne „rachle”, których tu najwięcej sadzą, psują się tak, że miejscami blizko połowa pozostaje w polu zgniłych. — A teraz nasuwa mi się na myśl co innego, sprawa dla nas bardzo smutna: Oto proboszcz nasz, szanowny ksiądz dziekan Przygodzki, opuszcza nas po 12-letniej pracy kapłańskiej, aby z polecenia władzy duchownej objąć parafję w Wieluniu. Wielka to dla nas boleść, bo szkoda nam tak dzielnego krzewiciela oświaty i życia chrześćjańskiego. Staraniem jego powstała u nas kasa pożyczek i oszczędności i kółko rolnicze, które było długo czynne i dopiero po wybuchu wojny się rozwiązało. Jego również zasługą jest rozszerzenie kościoła przez przybudowanie dwóch naw. Budowę przerwała wojna i możeby kościół nie był do dnia dzisiejszego wykończony, gdyby nie silna wola proboszcza. Zakrzątnął się on pilnie około zbierania składek i wykończył nam dom Boży. Staraniem proboszcza na początku wojny powstały w parafji trzy nowe szkoły: w Gromadzicach, Hucie i Czarnożyłach. (...)

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 96

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza,, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Bolesławie Pichlakowej, współwł. 5 dz. 300 sąż. gruntu z maj. Gromadzice A., pow. Wieluńskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hip. w Kaliszu, na d. 12 czerwca 1922 r.


Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 12a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
Dnia 13 października 1928 roku.
9661. „Józef Torchała" — sklep kolonjalno - spożywczy we wsi Gromadzice, gminy Wydrzyn, pow. wieluńskiego. Właśc. Józef Torchała, zamieszkały we wsi Gromadzice.


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 28

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, sekcja I. ob­wieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Antonim Stasiaku, właścicielu 20 morg. z maj. Gromadzice C., pow. wieluńskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na 20 października 1930 roku, w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa, w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Echo Sieradzkie 1931 czerwiec 

KALECTWO PRZY PRACY. Przywieziony został do szpitala w Wieluniu Jura Fr. lat 60, mieszkaniec wsi Gromadzice, gm. Wydrzyn, któremu w czasie młocki tryby młockarni oberwały dwa palce u lewej ręki.

Echo Sieradzkie 1931 wrzesień

OBWIESZCZENIE. Komornik Sądu Powiatowego w Wieluniu rewiru l-go, Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie art. 1030 U. P. C. obwieszcza, że na żądanie Szczepana Gibka w dniu 17 września 1931 r. od godziny 10 rano w Gromadzicach gm. Wydrzyn u Kucharczyka będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek należący do Franciszka Kucharczyka składający się z konia, jałowicy i świni i oszacowanych do sprzedaży na sumę pięćset pięćdziesiąt złotych (550 zł.) którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji. Wieluń, dn. 27 sierpnia 1931 r. KOMORNIK w z. (—) Kwaśniewski.


Echo Sieradzkie 1933 13 marzec

"CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWĄ".

W tych dniach Sąd Grodzki w Wieluniu skazał Antoniego Hofmana miesz. wsi Gromadzice gm. Wydrzyn na 1 miesiąc aresztu — za uderzenie ojca swego.

Echo Sieradzkie 1933 16 maj

KTO KOGO WZYWA NA POJEDYNEK OBYWATELSKI
Przyjmując wyzwanie p. Witkowskiej wpłacamy zł. 5 na fund. bud. łodzi podw. im. M-ka Piłsudskiego wzywając jednocześnie ze swej strony do złożenia ofiar na ten piękny cel kierowników szkoły pow. pp Swoszowskiego i Waszczyńskiego oraz p. p. Jabl[...] z Gromadzic gm. Wydrzyn.
W. Smolnikowie.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XXV. Obszar gminy wiejskiej Wydrzyn dzieli się na gromady:
3. Gromadzice, obejmującą: wieś Gromadzice, kol. Gromadzice AC., kol. Gromadzice B.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 38a

Do rejestru handlowego sądu okręgowego w Kaliszu, Działu A, wciągnięte zostały następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 22 lutego 1933 roku.
13102. Marja Magdziak — sklep kolonjalno-spożywczy w Gromadzicach, gminy Wydrzyn, powiatu wieluńskiego. Istnieje od 1930 r. Właścicielka Marja Magdziak, zamieszkała w Gromadzicach.

Echo Sieradzkie 1933 23 wrzesień

KOBIETA POD ROZSZALAŁYM
ZAPRZĘGIEM.
Tragiczne skutki pozostawiania koni bez opieki.
Pisaliśmy już parokrotnie o skutkach pozostawiania przez włościan koni wraz z zaprzęgiem bez opieki.
Konie takie b. często płochliwe po[...] — wzbudzając panikę wśród mieszkańców.
W ub. wtorek znów wydarzył się [w]skutek tego niedbalstwa wypadek [po]noszenia koni. — który nie wiele brakowało pociągnąłby za sobą życie ludzkie.
Pozostawione bez opieki konie włościanina z Gromadzic — spłoszone przez przejeżdżający samochód ruszyły galopem w ul. Reformacką — wlokąc [za] sobą wóz i wzbudzając panikę wśród na szczęście nielicznych w tej chwili przechodniów i mieszkańców tej ulicy.
Na widok rozszalałych rumaków wszyst[ko] chowało się do bram i sieni — nie zdążyła jednak przebiec już jezdni p. Bronisława Sicińska, na którą wpadł rozpędzony zaprzęg wskutek czego doznała ona ogólnego silnego potłuczenia całego ciała.
Zawiadomiona o powyższem policja spisała winnemu kmiotkowi protokół.

Ofiara rozszalałego zaprzęgu p. S. po udzieleniu pierwszej pomocy przez lekarza pozostała pod troskliwą opieką — na kuracji w domu.

Echo Sieradzkie 1933 20 listopad

KRADZIEŻ ROWERÓW NIE USTAJE.
W tych dniach znów dokonano kradzieży rowerów znajdujących pod kluczem.
Tym razem zapewne jakaś zorganizowana szajka dokonała kradzieży rowerów we wsi Gromadzice na szkodę Stefana Pichlińskiego, któremu skradziono jeden rower męski w b. dobrym stanie oraz na szkodę Wojciecha Ma[...] któremu skradziono 2 rowery męski [i] damski wartości około 150 zł.

Echo Łódzkie 1936 grudzień

Na wiejskiej „muzyce” 4-ch wyrostków zamordowało 16-letniego chłopca. Zabójców osadzono w więzieniu. WIELUŃ 30,12. Jeszcze nie rozpoczął się karnawał, a już mamy do zanotowania kilka krwawych bójek jakie miały miejsce w czasie zabaw tanecznych w wioskach w okolicach Wielunia. Między innymi więcej lub mniej „pokiereszowanymi” którzy powoli zapełniają szpital W. W. św. w Wieluniu miał już miejsce śmiertelny wypadek pobicia, który pociągnął za sobą młode, bo zaledwie 16 letnie życie. Wypadek ten, miał miejsce we wsi Gromadzice k. Wielunia, gdzie w czasie zabawy tanecznej na tle osobistych porachunków 4-ch kilkunastoletnich wyrostków wiejskich pobiło tępymi narzędziami 16-letniego Jana Grale ze wsi Niemierzyn. Grala na skutek otrzymanych obrażeń w kilka godzin zmarł. Zawiadomione władze bezpieczeństwa po przeprowadzeniu dochodzenia — przytrzymały sprawców bestialskiego pobicia. Gibka Stanisława lat 16, Pichlaka Franciszka lat 17, Borunia Stefana lat 17 i Pietrzaka Józefa lat 17 wszystkich zamieszkałych we wsi Gromadzice. Młodociani zabójcy rówieśnika osadzeni zostali w więzieniu wieluńskim do dyspozycji władz sądowych.

Echo Łódzkie 1937 luty

Ranny wypluł... kulę rewolwerowa. Trzy strzały na zabawie. WIELUŃ 12,2. W czasie zabawy tanecznej w kol. Gromadzice — na tle osobistych porachunków doszło do ostrej wymiany zdań między dwoma uczestnikami zabawy. W pewnym momencie jeden z nich 19-letni Łuczak Stefan z Czarnożył wydobywszy rewolwer kal. 6.35 mm. oddał do swego przeciwnika Glimarza Stanisława z tyłu trzy strzały raniąc go w prawe udo, lewą łopatkę oraz szyję. Dziwnym trafem, kula którą ugodzony został Glimarz w szyję wyszła przez podniebienie i usta na zewnątrz. Rannego, który mimo tak groźnych postrzeleń czuł się b. dobrze przewieziono do szpitala i dziś jest on zupełnie zdrów. Sprawca postrzelenia Łuczak zasiadł na ławie oskarżonych przed Sądem Okręgowym na sesji wyjazdowej w Wieluniu, który skazał go na 5 lat więzienia— motywując wyrok tym, że zachodziła obawa pozbawienia życia Gliniarza, który dzięki jedynie szczęśliwemu przypadkowi uniknął śmierci.


Dziennik Łódzki 1951 nr 260

Już w dniu otwarcia
wielkich magazynów w Wieluniu
chłopi z okolicznych gmin
przywieźli zboże
W dniu 29 września br. w Wieluniu oddane zostały do użytku dwa wielkie magazyny zbożowe. Na uroczystość otwarcia magazynów przybyli m. in. przedstawiciele Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli, państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, Polskich Zakładów Zbożowych, Związków Zawodowych oraz robotnicy, technicy i inżynierowie z budowy, młodzież szkolna, społeczeństwo m. Wielunia i chłopi z okolicznych wsi.
Radośnie przeżywali robotnicy, technicy i inżynierowie dzień oddania do użytku magazynów. Dzięki ogromnemu wysiłkowi załogi Zjednoczenia Budownictwa Miejskiego, magazyny zbożowe wybudowane zostały w ciągu 40 dni i oddane do użytku przedterminowo.
Przyczynili się do tego liczni przodownicy pracy jak: ob. Rychter, murarz, wyrabiający 250 proc. normy, ob. Kowalski, robotnik 300 proc. normy, ob. Barcikowski 300 proc., dzienny robotnik 60-letni ob. Antoni Bil, racjonalizator ob. Tęcza i wielu innych.
Dzięki ich ofiarnej pracy magazyny wybudowane zostały w tak szybkim tempie.
Przemawiający w czasie uroczystości przewodniczący PRN. przewodn. Okr. Rady Zw. Zawodowych, nacz. dyr. Polskich Zakł. Zbożowych i przedstawiciel ministerstwa podkreślili niezwykły wysiłek załogi, która potrafiła tak dzielnie wywiązać się ze swego zadania.
Już w dniu otwarcia magazynów, wczesnym rankiem chłopi z okolicznych wsi złożyli w nich przeszło 20 ton zboża.
Pierwsze manifestacyjnie odstawiły zboże gromady: Urbanica i Gromadzice.
Powiat wieluński wysunął się na pierwsze miejsce w planowym skupie zboża w woj. łódzkim,
W sierpniu pow. wieluński odstawił zboże w 162 proc., a za wrzesień do 27 w 103 proc.
Przodującą gminą w pow. wieluńskim jest gm. Kamionka, która w sierpniu i wrześniu wykonała plan skupu zboża w 150 proc., zaś gmina Lututów wykonałjuż roczny plan w 107 proc.


Na zakończenie uroczystości otwarcia magazynów odbyły się występy artystyczne łódzkiego zespołu „Artos".

Dziennik Łódzki 1974 nr 86

POŻARY
Godz. 12.40. Gromadzice, pow. Wieluń. Dwoje nieletnich dzieci zaprószyło ogień. Spłonęły 3 budynki mieszkalno-gospodarcze. Straty ok. 95 tys. zł.

1 komentarz: