-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Grabostaw

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Grabostaw, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Woyków, własność rządowa. Ilość domów 1, ludność 10, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Grabostaw,  os. wieczysto-czynszowa, pow. sieradzki, gm. Godynice, par. Wojków, 82 m. rozl., 31 mk. R. 1827 było 10 mk.

Spis 1925:
Grabostaw, kol., pow. sieradzki, gm. Godynice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 15, inne zamieszkałe 3. Ludność ogółem: 124. Mężczyzn 63, kobiet 61. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 124. Podało narodowość: polską 124.

Wikipedia:
Grabostaw-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brąszewice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1939 r.

1992 r.

Warszawska Gazeta Policyjna 1849 nr 216

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.
Następujące o osobach utonionych odebrano wiadomości :
we wsi Grabostawie pow. Sieradzkim, Grzegorz Pipia, fornal 21 liczący, pławiąc konie;

Dziennik Warszawski 1866 nr 107

(N. D. 2761) Urzęd Leśny Klonowo.
Podaje do publicznej wiadomości, że w d. 17 (29) Maja r. b. od godziny 9-ej z rana w kancelarji Urzędu Leśnego Klonowo we wsi Brąszewicach Gminie Godynice Powiecie Sieradzkim Gubernji Warszawskiej, odbywać się będzie głośna in plus licytacja na sprzedaż drzewa iglastego różnego gatunku, z cięć na r. 1866, naznaczonych młotem sześciokątnym wycechowanego, pojedynczo obrębami, mianowicie:
Z obrębu Podawacz w okręgu I w cięciu Nr. 13, ocenione na rs. 817 kop. 83; z obrębu Grabostaw w okręgu I Nr. 15, ocenione na rs. 116 kop 25; z obrębu Błota w okręgu I Nr. 13, ocenione na rs. 426 kop. 90; z obrębu Kosatka w okręgu I Nr. 11, ocenione na rsr. 476 kop. 2; z obrębu Oraczew Nr. 7, ocenione na rs. 5 kop. 67; z obrębu Kuźnica Nr. 8, ocenione na rs. 776 kop. 27; z obrębu Leliwa w okręgu I Nr. 10, ocenione na rsr. 134 kop. 78; z obrębu Smok okręgu I Nr. 13, ocenione na rs. 295 kop. 54.
Przystępujący do licytacji, zaopatrzony być winien w vadium wynoszące 1/4 część szacunku w każdym obrębie, oraz być przygotowanym do zapłacenia połowy zalicytowanej sumy przy podpisaniu protokółu licytacyjnego, o innych warunkach tej sprzedaży każdodziennie z wyjątkiem dni świątecznych dowiedzieć się można w Urzędzie Leśnym, miejscowa zaś służba leśna zgłaszającemu się okaże drzewo na gruncie.
w Brąszewicach d. 16 (28) Kwietnia 1866 r.
Nadleśniczy, Ł. Wojczyński.

Dziennik Warszawski 1866 nr 162

(N. D. 4295) Urząd Leśny Klonowa.
Podaje do wiadomości publicznej iż w terminie skróconym dnia 20 Lipca (1 Sierpnia) roku bieżącego od godziny jednastej z rana w Kancelarji Urzędu Leśnego Klonowo we wsi Brąszewicach Gminie Godyniec Powiecie Sieradzkim Gubernji Warszawskiej odbywać się będzie głośna in minus licytacja na przedsiębierstwo wykopania:
A. Rowów osuszających z usypaniem kopczyków z ziemi wyrzuconej w odległości od bruzdy i od siebie stóp rosyjskich 6 i niewyższych od średnicy podstawy, głębokość stóp rosyjskich 3, szerokości górnej stóp 6, dolnej stóp 3, pojedynczo w obrębach:
1. Podawacz długości sażeni 285, 2. Grobostaw dlugości sażenów 363, 3. Błota długości sażeni 573, 4. Smok długości sażeni 700 razem długości sażeni 1921.
B. Rowów ochronno-osuszających z usypaniem wałów od strony lasów takich samych wymiarów jak rowy w odwrotnym stosunku co do szerokości, głębokości stóp rosyjskich 4, szerokości górnej stóp 7, dolnej stóp 2 przy Obrębach:
1. Podawacz długości sażenów 1555, 2. Grobostaw długości sażeni 1848, 3. Błoto długości sażeni 442, Leliwa długości sażeni 1959 razem długości sażeni 5304 czyli w ogóle rowów osuszających i ochronno-osuszających długości sażenów 7225, licząc od wykopania sażenia po kop. 15 od której to sumy licytacja rozpoczynać się będzie.
Mający zamiar licytowania zechcą przybyć na miejsce i czas naznaczony zaopatrzeni w gotowiznę na vadium wyrównywające 1j10 część sumy do licytacji ustanowionej, która nieutrzymującemu się zaraz powrócone będzie.
Szczegółowe warunki do licytacji są do przejrzenia w Urzędzie Leśnym Klonowo każdego dnia z wyjątkiem świąt od godziny 8 rano do 4 z południa.
Brąszewice 1 (13) Lipca 1866 r.
Nadleśniczy, Wojczyński,
Podleśny Biurowy, Knake.


Kaliszanin 1874 nr 34

Wypadki w gubernji kaliskiej. — Pożary: (...) d. 30 marca, na folwarku Grabostaw, gm. Godynice, pow. sieradzkim, z niewiadomej przyczyny wynikł pożar, skutkiem którego spali­ła się stodoła należąca do właścicielki folwarku Lubiatowskiej, zabezpieczona na rs. 500; prócz tego, z powodu spalenia się różnego zboża, które nie było zabezpieczone, poniesiono straty na rs. 90; (...).


Kaliszanin 1875 nr 80

Ogłoszenia
Kaliska Izba Skarbowa.
Podaje do wiadomości publicznej, iż na mocy decyzji Izby Skarbowej w dniu 17 (29) września r. b. zapadłej, odbędzie się 15 (27) października o godzinie 12 zrana w Praesidium tejże Izby głośna in plus licytacja na sprzedaż, 1) powału (drzewa uszkodzonego przez burzę) w obrębach Podawacz, Grabostaw, Błota i Oraczew, Straży Salamonowskiej, leśnictwa rządowego Klonowa, oszacowanego na summę rs. 378 kop. 86; 2) ta­kiegoż drzewa w obrębie Kosatka, tegoż leśnictwa i straży, oszacowanego na rs. 432 kop. 67; i 3) takiegoż drzewa w obrębie Bogus, Kuźnica i Grójec-Wielki, tegoż leśnictwa.
Licytacja rozpocznie się od summ powyższych. Przystępujący do niej winien złożyć vadjum wyrównywające 1/10 części summy szacunkowej. Szcze­gółowe warunki licytacji mogą być przejrzane każdodziennie z wyjątkiem świąt i dni galowych w biurze Wydziału Dóbr Rządowych Izby Skar­bowej kaliskiej.
Kalisz d. 22 września (4 października) 1875 r. Assessor Herburt-Heybowicz — Referent Chomętowski.

Dziennik Warszawski 1875 nr 184

N. D. 5801. Patron przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Zawiadamia chęć kupna mających, iż na żądanie Emilji z Wysakowskich Lubiatowskiej, Józefata Lubiatowskiego żony, w asystencji jego czyniącej, w folwarku Grabostaw, okręgu sieradzkim zamieszkałej, z mocy wyroku Trybunału Cywilnego w Kaliszu dnia 31 Grudnia 1874 r. (12 Stycznia) 1875 r. zapadłego, przeciwko sukcesorom: Lucjana Zaborowskiego jako to: Walentynie l° voto Zaborowskiej, 2° Pawła Hatiajew żonie oficera wojsk Cesarsko ruskich, z pułku Szlissenburgskiego, w imieniu własnem działającej, oraz jako matce i głównej opiekunce syna swego Konrada Zaborowskiego nakazującego, przedaż w drodze działów folwarku Grabostaw, za poprzedniem daniem opinji przez biegłych, czy folwark ten może być dogodnie w naturze pomiędzy strony interesowane podzielony, co nie było możebne, jak protokół biegłych w dniu 30 Stycznia (11 Lutego) 1875 r. sporządzony przekonywa, który wyrokiem Trybunału Cywilnego w Kaliszu z d. 2 (14) Kwietnia 1875 r. zapadłym, potwierdzony został, wystawia na przedaż publiczną w Trybunale Cywilnym w Kaliszu o godzinie 3 z południa przed W-ym Misiurkiewiczem Asesorem tego Trybunału delegowanym, odbyć się mającą,
Folwarku Grabostaw,
inaczej osada zwany, do dóbr rządowych Klonów należący, wieczysto czynszowy zwany położony w powiecie i okręgu Sieradzkim, gubernji Kaliskiej, gminie Brąszowice, parafji Wojków, a odległy od miast najbliższych jako to: Błaszek wiorst 9 i pół, Sieradza w. 21, zaś miasta Kalisza wiorst 45; składający się zaś z gruntu w ogóle przybliżonym sposobem wziętego, należącego do klasy I, П, III, IV i V morgów 95 miary nowopolskiej, oraz z domu mieszkalnego, owczarni czyli stajni, szopy, kurników, domu czworaku, domu dwojaku i spichrzu z drzewa bali pobudowanych, nakoniec ogrodu owocowego 1 studni i t.d.
Szczegółowy zaś opis oraz warunki licytacyjne folwarku rzeczonego, można przejrzeć u Patrona sprzedaż tę popierającego i u Pisarza Trybunału Wydziału II.
Sprzedaż rozpocznie się od sumy rs. 2,734 jako szacunku relacją biegłych wynalezionego lub od 2/3 szacunku tego.
Vadium do licytacji potrzeba złożyć rs. 750. Po odbyciu w dniu dzisiejszym pierwszej publikacji zbioru objaśnień i warunków licytacyjnych ułożonych do sprzedaży folwarku przedmiotem sprzedaży będącego, termin do drugiej publikacji oznaczony został na dzień 7 (19) Sierpnia 1875 r. godzinę 3-cią z południa, to jest do przygotowawczego przysądzenia, po którym nastąpi stanowcza sprzedaż.
Kalisz d. 6 (18) Czerwca 1875 r.
Wincenty Jaruzelski.
Po odbyciu w dniu 7 (19) Sierpnia 1875 r. przygotowawczego przysądzenia powyżej opisanego folwarku, tenże temczasowo Patronowi Jaruzelskiemu działającemu na rzecz Lubiatowskiej za sumę rs. 1,822 przysądzony został, termin do stanowczej sprzedaży wyrokiem Trybunału w Kaliszu w dniu 20 Sierpnia (1 Września) 1875 r. zapadłym, wyznaczony został na dzień 2(14) Października 1875 r. godzinę 3 z południa, na który konkurentów wzywa się; licytacja rozpocznie się od rs. 1,822.
Kalisz d. 20 Sierpnia (1 Września) 1875 r.
Wincenty Jaruzelski.

Gazeta Świąteczna 1911 nr 1603

Dzieci przy ogniu. We wsi Grabostawie w powiecie sieradzkim, guberńji kaliskiej, 5-letni Leoś, synek Marcina Cybulskiego, będąc dnia 4-go października w polu z siostrami, które kopały kartofle, rozpalił sobie ogień, bo było zimno, i chodził dokoła z innemi dziećmi. Ale przyszło mu do głowy przenieść ogień w inne miejsce. Nabrał rozżarzonych węgli w garczek, nakładł drobnych gałązek chojiny i niesie. Aż tu chojina zapala się płomieniem, a od niej zajmuje się ogniem sukienka na dziecku. Niebożątko biegnie do sióstr i woła o ratunek. Siostry zaczęły tłumić płomienie, a jedna z nich pobiegła z krzykiem i płaczem do ciotki, bo rodziców nie było w domu. Przybiegają ludzie na ratunek, ale cóż! dziecko już całe popalone, żółte, skórka na niem w niektórych miejscach wisi płatami... Nadjeżdżają rodzice, a tu w domu nieszczęście! Biedny Leoś żył jeszcze dziesięć godzin w ciężkich męczarniach, poczem Stwórca zabrał jego duszyczkę do swej chwały. B. A.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Godynice dzieli się na gromady:
6. Kamieniki, obejmującą: wieś Grabostaw, leśn. Grabostaw, wieś Kamieniki, wieś Łyszczarze, pustkowie Narty, wieś Pipie.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Tureckie 1934 nr 13

Po krowę z pow. sieradzkiego do powiatu tureckiego.

W nocy z dnia 18 na 19 marca r. b. w majątku Głaniszew, gminy Grzybki, powia­tu tureckiego, na szkodą Mroza Jakóba, zo­stała skradziona krowa przez niewiadomych sprawców. Zawiadomiona o tem policja udała się w pościg za sprawcami, w czasie którego funkcjn. P.P. z Posterunku w Goszczanowie, zatrzymali sprawcę wraz z skra­dzioną krową w powiecie wieluńskim. Kro­wę oddano poszkodowanemu, a złodzieja w osobie Przybyłka Józefa, lat 31, ze wsi Grabostaw powiatu sieradzkiego osadzono w areszcie.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza