-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Gozdy

Czajkowski 1783-84 r.
Gozd att Ostrow, parafia brzeznio (brzeźnio), dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: brak informacji o właścicielu.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Gozdy, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Brzeznio, własność prywatna. Ilość domów 10, ludność 100, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:
Gozdy,   pow. sieradzki, gm. i par. Brzeźno, ob. Rybnik. R. 1827 miały 10 dm., 100 mk.

Spis 1925:
Gozdy, wś, pow. sieradzki, gm. Brzeźno. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 35. Ludność ogółem: 202. Mężczyzn 109, kobiet 93. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 202. Podało narodowość: polską 202.

Wikipedia:
Gozdy-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brzeźnio. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Sąsiednie Wsie: Rybnik, Ostrów, Brzeźnio, Stanisławów, Złoczew, Nowa Wieś, Potok.

 1992 r. 

Gazeta Warszawska 1828 nr 80

Komornik Sądowy Powiatu Sieradzkiego.
Zawiadomia publiczność, iż w dniu 27 Maia r. b. o godzinie 10 zrana w Mieście Powiatowem Sieradzu przed W. Antonim Pstrokońskim Rejentem Powiatu Sieradzkiego, Dobra Ziemskie Ostrów z przyległemi pustkowiami Gozd, Rydzow i Surna, iednę Gminę składaiące, folwarczne, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Woiewództwie Kaliskiem, w trzechroczne wydzierżawienie na lata po sobie bieżące, poczynaiąc od dnia 24 Czerwca r. b. w tymże samym czasie w roku 1831 kończyć się maiące, przez publiczną licytacyią wypuszczane zostaną, i warunki w każdym czasie w Kancellaryi tegoż Rejenta przeyrzeć można; cena dzierżawna wynosi rocznie złotych 8229 Pol. Sieradz dnia 10 Marca 1828 roku.
Wincenty Lubiatowski.

Gazeta Warszawska 1828 nr 151

Rejent Powiatu Sieradzkiego.
Uwiadomia szanowną publiczność, iż z powodu niedoszłey licytacyi wydzierżawienia dóbr Ostrów z przyległościami Gozd, Sterna i Rydzów, w Powiecie Sieradzkim położonych, na dzień 27 b. m. oznaczoney, też dobra niezawodnie w dniu 14 Czerwca r. b. przez publiczną licytacyią przedemną odbydź się maiącą; w trzechletnią dzierżawę wypuszczone zostaną. O warunkach licytacyi, maiący chęć licytowania, w moiey Kancellaryi zainformować się mogą w każdym czasie.
Sieradz dnia 28 Maia 1828 r.
Pstrokoński.


Dziennik Warszawski 1867 nr 64

(N. D. 1461). Naczelnik Powiatu Sieradzkiego.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż z mocy upoważnienia Rządu Gubernialnego Kaliskiego z dnia 16 (28) Lutego r. b. Nr. 163 w biurze Naczelnika Powiatu Sieradzkiego o godzinie 11 z rana odbywać się będzie głośna in plus licytacja na wydzierżawienie dochodu propinacyjnego z gruntów włościańskich na lat dwa, poczynając od d. 20 Sierpnia (1 Września) 1866 r. do dnia 20 Sierpnia (1 Września) 1868 r. z obniżeniem o 1/4 część sumy dzierżawnej.
a. dnia 27 Marca (8 Kwietnia) 1867 r.
w dobrach Gozdy od sumy rocznej rs. 33.
Mający chęć licytowania obowiązany zaraz przy licytacji złożyć vadium 1/4 części sumy do licytacji oznaczonej, a utrzymujący się dokompletować takowe do sumy wyrównywającej 1/4 części postąpionej ceny dzierżawnej. Inne warunki mogą być przejrzane w każdym czasie w Biórze Naczelnika Powiatu w godzinach służbowych.
Sieradz d. 21 Lutego (5 Marca) 1867 r.

Dziennik Warszawski 1867 nr 125

(N. D. 3220). Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Stanisława Karasińskiego Patrona Trybunału w Kaliszu zamieszkałego, a zamieszkanie prawne co do tego interesu u Franciszka Modrzejewskiego Patrona w Kaliszu obrane mającego, który subhastacją dóbr Rybnik popiera, w poszukiwaniu sumy rs. 3000 z procentem od właścicieli dóbr Rybnik należnej, protokółem Franciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale, na gruncie dóbr w dniu 21 Marca (2 Kwietnia) 1867 r. sporządzonym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia
Dobra Ziemskie Rybnik
składające się z wsi i folwarku Rybnik oraz wsi Gozdy, z wszelkiemi przyległościami, zabudowaniami dworskiemi, rolami, łąkami, pastwiskami i z tem wszystkiem co całość dóbr stanowi, z wyłączeniem gruntów i zabudowań w moc Najwyższych Ukazów na własność włościan przeszłych, zresztą bez żadnego wyłączenia w tem ograniczeniu jak się znajdują.
Dobra te graniczą na wschód słońca z dobrami Brzeźnic i Nową Wsią, na południe z dobrami Złoczew, na zachód z dobrami Starze i Łagiewniki, a na północ z dobrami Pstrowem, odległe od miasta Kalisza wiorst 50, Sieradza 17, Złoczewa 8, Burzenina 14, Błaszek 22, należą do gminy i parafi Brzeźnie, położone w Powiecie i Okręgu Sieradzkim Gubernji Kaliskiej, właścicielami których są, Mieczysław, Stanisław, Józef, Kazimierz i Józefa nieletni Marszewscy, a znajdują się w posiadaniu ojca ich i głównego opiekuna Antoniego Marszewskiego. Całe dobra mają rozległości sposobem przybliżonym włók 33 mórg 5, prętów 200, czyli dziesiatyn 510 miary ruskiej, grunta należą do klasy II, III i IV. Zabudowania dworskie i gospodarskie znajdują się potrzebie odpowiednie. Inwentarz gruntowy jako też i wysiew wymieniony szczegółowo w protokóle zajęcia Podatki dworskie opłacają się wedle świadectwa Kasy rs. 157 kop. 67.
Szczegółowy opis pod względem klasyfikacji gruntu, stanu zabudowań i innych szczegółów, znajduje się w protokóle zajęcia u popierającego sprzedaż Patrona Trybunału, gdzie równie zbiór objaśnień i warunków przejrzane być mogą.
Protokół zajęcia doręczony jest w kopjach Władysławowi Porczyńskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Sieradzkiego do rąk własnych dnia 27 Kwietnia (9 Maja) 1867 r. i Józefowi Trzenia Wójtowi Gminy Brzeźno do rąk własnych w dniu 26 Kwietnia (8 Maja) t. r. następnie do księgi wieczystej dóbr Rybnik w Kancelarji Ziemiańskiej dnia 1 (13) Maja t. r. wniesiony i wpisany, a do księgi zaregestrowań w biurze Pisarza Trybunału utrzymywanej dnia 13 (25) Maja r. b. wpisany i zaregestrowany.
Sprzedaż dóbr zajętych odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kalisza w miejscu zwykłych posiedzeń w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny stojącym.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacji i sprzedaży na audjencji Trybunału w Kaliszu dnia 4 (16) Lipca 1867 r. o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz d. 15 (27) Maja 1867 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

Dziennik Warszawski 1869 nr 151

N. D. 4968. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarz. Kred. Ziem. udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, są wystawione na przymusową sprzedaż pierwszą przez licytację publiczną, która odbędzie się wmieście Kaliszu, w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach Hipotecznych poniżej wymienionych:
42. Rybnik, składające się z folwarku Rybnik vel Dąbrowa, z wsi zarobnej Gozdy, odcinku pól od Ostrowa i z lasów, z wszystkiemi przynależytościami, lecz z wyłączeniem uwłaszczonych gruntów włościańskich, w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży rs. 399 kop. 57 1/2, vadium do licytacji rs. 750, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 4,325, termin sprzedaży d. 5 (17) Marca 1870 r., przed Rejentem Kanc. Ziem. Alfonsem Paszkowskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może Listami Zastawnemi lub Likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku, odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń, w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi, (art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.).
Kalisz dnia 16 (28) Maja 1869 roku.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1873 nr 29

N D. 846. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
(…) Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i sprzedaży na audyencyi Trybunału w Kaliszu dnia 4 (16) Lipca 1867 roku o godzinie 10 z rana nastąpiło, drugie dnia 18 (30) Lipca, a trzecie 1 (13) Sierpnia t. r. się odbyło, poczem termin do temczasowego przysądzenia na dzień 17 (29) Października 1867 roku był oznaczony, w którym dobra te Patronowi Modrzejewskiemu za sumę Rs. 14,850, temczasowie na własność przysądzono, stanowcze jednak przysądzenie, nieodbyło się, dopiero wyrokiem illacyjnym z dnia 23 Marca (4 Kwietnia) 1871 roku Trybunał termin do ostatecznego przysądzenia, na dzień 15 (27) Czerwca 1871 roku na godzinę 10 zrana oznaczył, który gdy do skutku niedoszedł, a Karasiński sprzedaży dalej niepoparł Józef Miakiewicz wierzyciel, w dobrach Rybniku zamieszkały, od którego Nowicki Patron stawa, wzyskał wyrok na dzień 6 (18) Stycznia 1873 roku podstawiający go w miejsce Karasińskiego poczem wyrokiem z illacyi z dnia 30 Stycznia (11 Lutego) r. b. termin do ostatecznej sprzedaży dóbr* tych na dzień 16 (28) Marca r. b. na godzinę 10 z rana wyznaczony został.
Kalisz 30 Stycznia (12 Lutego) 1873 roku.
Asesor Kolegialny, J. Migórski.

*dobra Rybnik z wsią Gozdy

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 10

Wydział hipoteczny, powiatowy w Sieradzu obwieszcza, że na dzień 7 maja 1928 r. wyznaczony został termin pierwiastkowych regu­lacyj hipotek dla:
1) dwóch osad włościańskich, pozostałych w spadku po Janie Go­łębiu: jednej we wsi Borowiska, gm. Brzeźno, zapisanej w tab. pod Nr. 12, przestrzeni wraz z gruntami pozaserwitutowemi 22 morgi 229 prętów i drugiej we wsi Gozdy, tejże gminy, zapis. w tab. pod Nr. 24, przestrzeni 6 morgów 33 pręty, z prawami do serwitutów, — i


W powyższym terminie winny zgłosić się osoby interesowane w kancelarji hipotecznej, pod skutkami prekluzji.


Echo Sieradzkie 1932 24 listopad

KOBIETA ZMIENNĄ JEST
Kula w głowę z zazdrości.
Antoni Skowroński mieszkaniec wsi Rudniki pow. Brzeźno urządził t zw. "Pierzak" zapraszając z okolicznych wiosek kilkanaście osób. Na zabawę przybyło 20-tu chłopców i 15 dziewcząt. „Pierzak" trwał do godz. 4 rano, następnie wszyscy opuścili dom i udali się do swych zagród. Do wsi Stanisławowa zdążały 3 osoby: Marjanna Świątkówna i Helena Nowakówna w towarzystwie młodzieńca Stefana Jerzykowskiego z Gozdów. W pewnej odległości z tyłu padł strzał, kula utkwiła Jerzykowskiemu w głowie. Po energicznem dochodzeniu przeprowadzonem przez komendanta posterunku Dębołca-Miaskowskiego, sprawcą zbrodni okazał się dwudziestoletni Marcin Grabiasz z Rybnik, którego aresztowano i osadzono w więzieniu w Sieradzu.
Przyczyna strzału była następująca:
Grabjasz zalecał się do Świątkówny. Świątkówna początkowo darzyła swemi względami Grabjasza w końcu Jerzykowskiego. Pierwszy "umiłowany" postanowił swego rywala zgładzić, aby zawładnąć sercem ukochanej.

Ranny przebywa w szpitalu, zbrodniarz w więzieniu — kogo wybierze nadobna dziewoja?

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Brzeźno dzieli się na gromady:
7. Gozdy, obejmującą: wieś Borowiska, wieś Gozdy, kolonję Legjonów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Łódzki Dziennik Urzędowy 1934 nr 10

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 24 maja 1934 r. L. SA. II. 12/14/33.
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544, rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33. o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5. VII. 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam, co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33, o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544) ulega następującym zmianom:
6) w § 1. p. IV. skreśla się następujące słowa: „19. Rybnik, obejmującą: kolonję Marszałkowo, kolonję Piotrowice, kolonję Rybnik, kolonję Rybnik, osadę Nr. 1. Rybnik, folwark Rybnik-Gozdy", a na ich miejsce umieszcza się: „19. Rybnik, obejmującą: kolonję Marszałkowo, kolonję Piotrowice, kolonję Rybnik, osadę Nr. 1. Rybnik, folwark Rybnik-Gozdy".
Wojewoda
(—) Aleksander Hauke-Nowak.
 
 Orędownik 1938 nr. 144


Pijany zasnął na zawsze. Szczepan Gołąbek ze wsi Gazdy w stanie bardzo pijanym zanocował w stodole p. A. Mokrajdy we wsi Ostrów, położywszy się twarzą na ziemi. Rano zastano pijaka już bez życia, gdyż udusił się z braku dostępu powietrza do organów oddechowych.


Dziennik Łódzki 1959 nr 50

POŻAR OD PAPIEROSÓW

We wsi Gozdy (pow. Sieradz) w zagrodzie Walentego Pasia wybuchł pożar, który strawił dom mieszkalny wartości ok. 19 tys. zł. Jak ustalono, pożar powstał przez zaprószenie ognia od papierosa.


Dziennik Łódzki 1960 nr 94

Znów pięć groźnych pożarów
Wczoraj w woj. łódzkim wybuchło pięć pożarów, w tym jeden bardzo groźny w Gazdach (pow. Sieradz). Od niedopałka papierosa, który rzucił w swoim obejściu Stanisław Pytla — spłonęło 6 gospodarstw: całkowicie spłonęły 3 stodoły, oraz dwie obory i dwie stodoły pod jednym dachem, sterta słomy i dachy na dwóch budynkach mieszalnych. Częściowo uległ spaleniu jeden budynek mieszkalny.

Straty obliczane są na około 250 tys. zł. (sk)


Dziennik Łódzki 1967 nr 296


We wsi Gozdy pow. Sieradz, w gospodarstwie Stanisława Ślawskiego spalił się dom i stodoła kryte słomą. Przyczyny pożaru nie ustalono. Straty sięgają sumy 40 tys. złotych.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza