-->

środa, 24 kwietnia 2013

Gorzałów

Taryfa Podymnego 1775 r.
Gorzałów, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 10 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Gawrzałow, parafia gora (góra), dekanat stawski, diecezja gnieźnieńska, województwo kaliskie, powiat kaliski, własność: Łubinski, szambelan. (zapewne Łubieński, było kilku szambelanów tego nazwiska)

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Garzałów, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Kalinowa, własność prywatna. Ilość domów 9, ludność 122, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Gorzałów,  wś, pow. kaliski, gm. Staw, par. Góra, o 30 w. od Kalisza, 17 dm., 142 mk. Należała do dóbr Kalinowej.

Spis 1925:
Gorzałów, wś, pow. kaliski, gm. Staw. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 20. Ludność ogółem: 148. Mężczyzn 78, kobiet 70. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 148. Podało narodowość: polską 148.

Wikipedia:
Gorzałów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
GORZAŁÓWpar. Góra, p. sieradzki w 1783 roku Łubieńskiego szambelana, należała do dóbr Kalinowa. W 1912 własność dawnych czynszowników. (SGKP t.2, s.728, PGkal.)

1965 r.

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1742

Gorzałów
Dnia 8 sierpnia, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem Jakuba Kajetana, dziecko Urodzonego Tomasza Milewskiego i Heleny z Łubińskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Aleksander Łubiński starosta wągłczewski i Wielmożna panna Kunegunda Łubińska córka Wielmożnego stolnika i sędziego grodzkiego sieradzkiego.

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1743

Gadzałowo
15 lipca zmarł Urodzony Tomasz Milewski lat około pięćdziesiat. Opatrzony sakramentami, pochowany w kościele.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1786

Wojsławice
Roku Pańskiego 1786, dnia 12 listopada. Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem dwoma imionami Gertruda Salomea, dziecko Urodzonych Filipa i Julianny z Przeradzkich Rosnowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Roch R?iewski z Gorzałowa i Urodzona Anna Wolska z Korzenicy parafi górskiej. Asystenci Urodzony Stanisław Godęga? z Tubundzi? i Urodzona Franciszka Wolska z Korzenicy.

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1795

Gorzałów
Dnia 4 lutego, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel, nie znajdując żądnych kanonicznych przeszkód, Wielebny Teodor Mikstucki kapłan lut? z diecezji poznańskiej w obecności Wielebnego Antoniego Małuszewskiego miejscowego zarządcy, potwierdził i ustanowił małżeństwo Urodzonych Hieronima Niniewskiego z Bliźniewa parafii Wąsow? z Urodzoną Panią Petronelą Rudnicką z Waliknowskich wdową. Obecni świadkowie Urodzony Pan Romuald Nieniewski i Urodzony Jan Wolski z Korzenicy.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1840 nr 50

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Jnstancyi Gubernij Kaliskiej.
Stosownie do Artykułu 682. K. P. S. obwieszcza iż na żądanie Franciszki z Niemojowskich Hr. Mielżyńskiej po niegdy Józefie Hrabi Mielżyńskim pozostałej wdowy Dzierżawczyni Dóbr Kazimierza, w Mie­ście Kazimierzu Powiecie Pyzdrskim mieszkającej, zamieszkanie zaś praw­ne do tego interessu u Franciszka Bielskiego Patrona przy Trybunale tutejszym w Kaliszu obrane mającej, Aktem zajęcia na gruncie Dóbr Ka­ linowa przez Tomasza Kozłowskiego Komornika Trybunału tutejszego w dniach 1/13, 2/14 i 3/15 Października 1840 roku zdziałanym na satysfakcyą summy kapitalnej 100000 zp. zprocentem i kary Konwencyonalnej 3000 złp. zajęte zostały na sprzedaż publiczną wdrodze przymuszonego
wywłaszczenia.
Dobra Ziemskie Kalinowa
Składające się z folwarku i wsi zarobnej Kalinowa (w której jest Kościół Parafialny) z folwarku i wsi zarobnej Gorzałów i z folwarku Garbów z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Powiecie Wartskim, Obwodzie i Gubernii Kaliskiej Gminie Kalinowa położone, Antoniego Ruteckiego Obywatela kraju z własnych funduszów się utrzymującego jako uniwersalnego sukcessora zmarłej swej żony Jozefaty z Grudzińskich ostatniego ślubu Ruteckiej, w tychże Dobrach Kalinowa mieszkającego i zamieszkanie prawne obrane mającego dziedziczne, obejmujące w sobie rozległości uważając sposobem przybliżonym w gruntach ornych klassy I. II i III. łąkach, pastwiskach w placach pod zabudowaniami, drogach rowach i wodach około włok 60 morg 15 miary nowopolskiej w których
znajduje się włościan Pańszczyznę robiących: a) Pułrolników jedenastu, b) Zagrodników dziewięciu i c) Komorników i komornic dwudziestu dziewięciu, — z których Pułrolnicy mają załogę i zasiew gruntowy, w akcie zajęcia wyszczególniony robią pańszczyzny sprzężajem po dni sześć, Zagrodnicy po dni trzy na tydzień, zaś komornicy jedni po dni trzy a dru­dzy po dni dwa na tydzień ręczno, i inne powinności odbywają.
Czynszownicy niestali są następni 1. Jan Więckowski karczmarz. 2. Józef Sałata młynarz i 3. Jan Gawłowski karczmarz.
Dobra te zostają w dzierżawnej possessyi Michała Zychlińskiego któremu się dzierżawa z dniam 24 Czerwca 1841 r. kończy i z tych pła­ci rocznej dzierżawy po złp.
Akt zajęcia wyż z daty powołany Antoniemu Ruteckiemu jako Dziedzicowi i Dozorcy, Michałowi Zychlińskiemu Wójtowi Gminy Kali­nowa i Walentemu Ulatowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Powiatu Wartskiego w dniu 3/15 Października 1840 roku wręczony i zostawiony na­stępnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej do Księgi Wieczy­stej Dóbr Kalinowa pod dniem 19/31 Października 1840 roku podany a do Księgi Zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu l/13 Listopada t. r. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż Dóbr tych odbywać się będzie na Audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego I. Jnstancyi Guberni Kaliskiej w Kaliszu w miej­scu zwykłych posiedzeń, którą popiera Franciszek Bielski Patron z strony wyrabiającej przedaż ustanowiony Obrońca.
Warunki zaś licytacyi i przedaży Dóbr tych w Biórze Pisarza Try­bunału i u rzeczonego Patrona Franciszka Bielskiego każden z Jnteressentów przejrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży Dóbr tych na Audyencyi wspomnionego Trybunału w dniu 10/22 Grudnia 1840 roku o godzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu dnia 4/16 Listopada 1840 r. Franciszek Salezy Wołowski.

Kaliszanin 1873 nr 47

Katalog kościołów i duchowieństwa djecezji Kujawsko-Kaliskiej na r. b. podaje, że w dekana­cie kaliskim jest 34 parafij, mianowicie:
(Dalszy ciąg probostw w dekanacie kali­skim).

14) Góra, kościół paraf. p. w. Wniebow. M. B. i Ś. Jakóba Apost. wybu­dowany z drzewa w r. 1792 przez parafjan. Ma słynący łaskami obraz Ś. Rocha. Parafja ta liczy 2190 dusz; do niej należą wsie: Góra, Kobylniki, Korzenica, Gorzałów, Krąków, Zielęcin, Cielce, Czartki Wielkie i Małe, Głaniszew, Chabierów, Chociszew, Upuszczew i Pustkowia: Borowiny i Dębowiec. Proboszczem od r. 1852 jest W. Iks. Maxymiljan Kurzawski, (ur. w r. 1825, kapłan od r. 1848). 

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/17/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Kaliskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
XV. Obszar gminy wiejskiej Staw dzieli się
na gromady:
8. Gorzałów, obejmującą: wieś Gorzałów, folw. Garbów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Kaliskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.

(—) Hauke-Nowak Wojewoda.

1 komentarz:

  1. Nie wiem czy ten portal jest aktywny , jako że nie otrzymałem odpowiedzi. Ale spróbuje ponownie... Ciekawi mnie opis wsi Gorzałów - w 1775r zapisano ,że wieś jest w woj. sieradzkim a w 1784 ,że w powiecie kaliskim / czyli woj. kaliskim/. Z map I RP wynika ,że granica województw kaliskiego i sieradzkiego przebiegała w pobliżu wsi ale raczej na zachód od Gorzałowa. Czyli województwo sieradzkie, na to wskazywało by też ,że była w powiecie wartskim w innym już województwie kaliskim / później guberni/. Pozdrawiam i będę wdzięczny za komentarz lub odp. j.rogacki@wp.pl
    https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC9suG5qPKAhUHAxoKHV7UCYkQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FJ%25C3%25B3zef_Rogacki&usg=AFQjCNGOxujcjTWKxtUf-gxO1oHOaR1j-A

    OdpowiedzUsuń