-->

sobota, 20 kwietnia 2013

Draby

Czajkowski 1783-84 r.
Drab att, parafia mierzyce, dekanat krzepicki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, ziemia wieluńska, własność: starostwo wieluńskie.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Drabiki, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Działoszyn, własność rządowa. Ilość domów 10, ludność 62, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:
Draby,  zagrody włościańskie, pow. wieluński, gm. i par. Działoszyn, leżą w kamienistej i piaszczystej okolicy nad strugą, o 3 ćwierci mili od Działoszyna, o 3 i pół mil od Wielunia; 16 dm.; 140 mk.; pole gromadzkie objęte wykazem ogólnej przestrzeni wsi Lisowice. W...r.

Spis 1925:
Draby, kol., pow. wieluń, gm. Działoszyn. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 24. Ludność ogółem: 162. Mężczyzn 74, kobiet 88. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 162. Podało narodowość: polską 162.

Wikipedia:
Draby-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w gminie Działoszyn, w sołectwieDraby. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego. W tej wsi położonej w sąsiedztwie południowych granic Załęczańskiego Parku Krajobrazowego znajduje się pomnik przyrody -jaskinia odkryta przez geologa z Uniwersytetu Wrocławskiego, Adama Szynkiewicza, który na cześć swojej żony nazwał ją imieniem "Ewa". Jaskinia Ewy jest własnością prywatną rodziny Drabów (Draby nr 15) i możliwe jest wejście do niej. Długość korytarzy wynosi ok. 40 m, a głębokość ok. 8 m.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin (...)
Na dzień 9 Maia 1826 roku. — dla:
8. Dóbr Narodowych Ekonomii Mierzyce, składaiącey się z folwarku i wsi Mierzyce, z młyna i Osady Przywóz, z folwarku i wsi Łaszok, z młyna Strugała i z Osad Jayczaki i Sikora, z folwarku i wsi Kamion, z Pustkowiów Więcławy, Dziadaki i Ogroble, z wsi Toporów, Bobrowniki, z młyna Tasarz, z karczmy Jaśkowizna i Pustkowiów Sensowy, Tasarze, Węże, Młynki, Szczepany, Gligi, Cieśle, Troniny i Jarzębie, z folwarku Wóytostwo, z wsi Bobrowniki i Lisowice, z Pustkowiów Patoki, Kabały i Draby, z folwarku i wsi Raduszyce, z młyna Szyska, z wsi Drobnice, z młynów Łyko, Graczyk i Kaydow, z folwarku Cisow, z wsi Załęcze małe, z folwarku i wsi Szynkielow, z folwarku i wsi Bieniec, z młynem Molenda, z karczmy Dobiacz, z Pustkowia Jarząbek, z folwarku i wsi Pątnów, z Pustkowia Salamony, wszystkich w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim położonych.
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 37a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 28 grudnia 1927 r.
8618. „Magdalena Drab" — sklep spożywczy i wyroby tytoniowe we wsi Draby, gm. Działoszyn, pow. wieluńskiego. Istnieje cd 1927 ro­ku. Właśc. Magdalena Drab, zam. we wsi Draby.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 37

Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Wieluniu obwieszcza, że na dzień 12 sierpnia 1932 roku, wyznaczony został termin pierwiast­kowych regulacyj hipotek dla niżej wymienionych nieruchomości:
5) osady włościańskiej Leona i Jadwigi małż. Drab, we wsi Draby, gm. Działoszyn, zapisane, w tabeli nadawczej wsi Lisowice pod Nr. 78. składającej się z 22 morg. 184 pręt. ziemi z budynkami, (Nr. 1937 rep.

Osoby interesowane w oznaczonym wyżej terminie winny zgła­szać swoje prawa w kancelarji wydziału hipotecznego, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Działoszyn dzieli się na gromady:
4. Kol. Lisowice, obejmującą wieś Draby, wieś Kabały, kol. Lisowice, wieś Patoki, wieś Patoki-Małe.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke Nowak

Wojewoda.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza