-->

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Dębina

Taryfa Podymnego 1775 r.
Dembina, wieś, woj. sieradzkie, ziemia wieluńska, własność szlachecka, 8 dymów.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Dembina, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Osiaków, własność prywatna. Ilość domów 8, ludność 20, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:
Dębina,  przysiółek dworski dóbr ossyakowskich, pow. wieluński, gm. Radoszewice, par. Ossyaków, na lewym brzegu rzeki Warty, naprzeciwko Ossyakowa, mostem z nim połączony, o 17 w. od Wielunia, 6 dm., 60 mk., 550 m. roli dwor. Gorzelnia nieczynna. W...r. 

Spis 1925:
Dębina, kol., pow. wieluń, gm. Radoszewice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 33. Ludność ogółem: 184. Mężczyzn 86, kobiet 98. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 184. Podało narodowość: polską 184. 

Wikipedia:
Dębina-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Osjaków. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1829 nr 345

Przez zgon Woyciecha Madalińskiego zmarłego w dniu 27 Lutego 1824 r. otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem donosząc podpisany Rejent zawiadomia, iż do przeniesienia na imie spadkobierców tytułu własności Dóbr ziemskich miasta Ossyakowa z przyległościami Dembina, Nowa Wieś i Felinow, w Powiecie Wieluńskim Woiewództwie Kaliskiem położonych, termin roczny na dzień 15 Grudnia 1830 roku, w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa tuteyszego, przeznaczony został. — Kalisz dnia 15 Grudnia 1829 r.
Rejent Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego,
Franciszek Nowosielski.

Dziennik Powszechny 1833 nr 87

Komornik Trybunału Woiewództwa Kaliskiego. Uwiadamia, iż dobra Ossiaków z przyległościami z miasta Ossiakowa, wsi Dęmbina i pustkowiów 2 składaiące się, w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim położone, w dniu 1 Maia r. b. o godzinie 10 z rana, w Wieluniu przed W. Antonim Kowalskim Reientem, w trzechletnią dzierzawę od Śgo Jana r. b. poczynaiąc wypusczone zostaną; z których dóbr dzierzawa dotąd po złp. 10,030 corocznie wynosi, w Kaliszu dnia 26 Marca 1833 r. Piotr Paweł Szrubarski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 226

(N. D. 5167) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Dobra ziemskie Osiaków, składające się z wsi czyli osady Osiaków (pod względem praw Skarbowych do Rzędu miast, a pod względem przepisów Administracyjno Policyjnych, do Rzędu Gmin Wiejskich zaliczonej), z folwarku Dembina, z folwarku Felinów dawniej Grodek zwanego, z pustkowiow Jednodzierz, Lesiska, Ozdarcia i Karszewy zwanych, z przyległościami stanowiące jedną całośc w gminie Osiaków Okręgu i Powiecie Wieluńskim Gubernii Warszawskiej położone, Emanuela Madalińskiego w folwarku Dembina mieszkającego, własne, protokułem Józefa Sikorskiego Komornika Trybunału w dniach 16 (28) i 17 (29) Sierpnia 1848 r. sporządzonym, na rzecz Stanisława Szuberskiego Rewizora Skarbowego w mieście Powiatowym Kutnie Gubernii Warszawskiej mieszkającego, zamieszkanie prawne u Antoniego Ruszkowskiego Patrona Trybunału w Kaliszu mieszkającego obrane mającego, z inwentarzami i porządkami gruntowemi na przedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia odbyć się mającą zajęte zostały.
Rozległość dóbr tych z przyległościami uważając sposobem przybliżonym być może następna a w szczególności:
I. Folwark Dembina
1. Plac pod zabudowaniami dworskiemi wraz z ogrodami, dziedzieńcem i podwórzami obejmują około morg 8.
2. Grunta orne klassy III IV i V do tegoż folwarku należne morg 160.
II. Wsi Osiaków z pustkowiami.
1. Place pod zabudowaniami włościan z placem pod zabudowaniami folwarcznemi oraz podwórze, ogrody i tak zwany rynek morg 24.
2. Grunta dominialne klassy III IV V i VI na teritorium osady Osiaków morg 256.
3. Grunta włościańskie takiejże klassy morg 150.
4. Łąki dominialne łącznie z łąkami do folwarku Dembina należącemi morg 76.
5. Łąki włościańskie morg 22.
6. Place pod zabudowaniami i ogrody do proboszcza należne morg 5.
7. Grunta orne do tegoż probostwa należne morg 45.
8. Łąki Proboszczowskie morg 6.
9. Place pod zabudowaniami młynarza i ogrody około morg 1 pr. 150.
10. Grunta orne młynarskie mórg 26.
11. Łąki młynarskie morg 3.
12. Вory i lasy do zajętych dóbr należne morg 460.
III. Folwarki Felinów.
1. Place pod zabudowaniami folwarku, podwórze i ogrody morg 2.
2. Grunta orne klassy III. IV. V. i VI. morg 56.
3. Łąki morg 10.
4. Drogi, trakty, rowy, piaski, nieużytki, pastwiska, wody, rzeka Warta w zajętych dobrach Osiakowie z przyległościami morgów 200.
5. Zagajniki założone na gruntach i łąkach do pustkowiów należących morg 45.
Ogół całej rozległości może wynosić morg 1555 pr. 150.
Czyli około włók 51 morg 25 prętów kwadratowych 150 miary Nowo-polskiej.
W osadzie Osiaków i pustkowiach jest zagrodników 23 to jest: 1, Marcin Jasicki; 2, Michał Pietrasiak; 3, Antoni Kustrzycki; 4, Mateusz Pietrasiaki; 5, Marcin Wątpięl; 6, Szymon Balkowski: 7, Szymon Ochej; 8, Maciej Jasicki; 9, Jan Biegański; 10, Michał Domagała; 11, Stanisław Polan: 12. Piotr Domagała; 13, Jakób Relecki; 14, Józef Lebioda 15, Jakób Kubiaczyk; 16, Antoni Walęciak 17, Ludwik Felisiak; 18, Błażej Nowak; 19, Grzegorz Garus; 20, Jan Krzymiński; 21, Marcin Jastrzębski, którzy robią pańskiego w tydzień po dni trzy ręczno, a w czasie żniw po dni pięć, oddają dworowi po cztery kapłony i po 15 sztuk jaj, i płacą corocznie po kop. 10, zaś dwóch Grzegorz Jabłoński i Błażéj Graczyk robią pańskiego po dni trzy ręczno, oprócz tego do żadnych innych powinności, danin i opłat nie są obowiązani:
Chałupników robiących po dniu jednym w tydzień z mieszkania jest czterech.
W dobrach Osiakowie są następni czynszownicy, a w szczególności.
W osadzie Osiaków.
1. SS-rowie Macieja i Maryanny małżon. Królikowskich, z młyna wodnego z roli i łąki posiadanych prawem wieczystéj dzierżawy płacą rocznie dworowi czynszu stałego rubli srebrem 105, oraz uskuteczniają bez płatnie brania miarki mlewo dworowi, lecz młyn od paru lat zgorzał i dotąd nowo nie jest wystawiony.
Czynszownicy niestali.
W osadzie Osiaków.
1, Tomasz Biegański; 2, Aron Wetzler; 3, Szmul Szuszek; 4, Karol Dąbkiewicz; 5, Jankiel Kalma; 6, Mosiek Kalma; 7, Hersz Harhut; 8, Szmul Cendrowicz; 9, Marcin Łuczak; 10, Szmul Hendla; 11, Izrael Aba; 12, Abraham Cendrowicz; 13, Mortka Pelta; 14, Fajbuś Flaszek; l5, Lewek Cendrewicz; 16, Lewek Jakubowicz; 17, Kasper Terczyński oraz 18, Szlama Fawlowicz dzierżawca mostowego w folwarku Dembina mieszkający.
Dobra zajęte Osiaków z przyległościami obecnie znajdują się w posiadaniu samego dziedzica Emanuela Madalińskiego. W zajętych dobrach są budowle:
I. W folwarku Dembina.
Dwór z przystawką murowany, kuchnia, chlewiki i kurniki, psiarnia, gorzelnia i browar, drwalnia, wolarnia, stajnie, chlewiki i sieczkarnia, obory, spichrz oraz cztery domy mieszkalne z drzewa budowane, niemniej stajnia wjezdna, zaś lamus i sklep murowane, a trzy stodoły w słupy chrustem wyplatane i szopa w słupy z drzewa.
II. W osadzie Osiaków.
Domów mieszkalnych z drzewa budowanych 31, austerya z stajnią wjezdną murowana, szkoła żydowska, tudzież dwa domy murowane, a jeden w pruski mur, przy których domach tak drewnianych jak i murowanych są oborki i stodoły z drzewa budowane, również owczarnia dominialna murowana.
W osadzie Osiaków jest kościół parafialny murowany, dzwonnica z drzewa — Zabudowania Proboszczowskie: cztery domy z drzewa z oborkami i stodołami, z zabudowań młynarze jest tylko dom mieszkalny oborka i stodoła z drzewa budowane.
Na folwarku Felinów znajdują się budynki:
Dom folwarczny, stodoła, obora, dwa zręby z chałupy i obory,—oraz dom mieszkalny włościański, wszystko z drzewa budowane.
Na pustkowiu Jednodzierz: dom mieszkalny z obórką.
Na pustkowiu Lesisko: dwa domy mieszkalne i stodoła.
Na pustkowiu Ozdarcie: dom mieszkalny i oborka, — nakoniec.
Na pustkowiu Karczowo: dom mieszkalny, stodoła i obórka z drzewa budowane.
Inwentarz do gruntu przywiązany jest:
1. Koni fornalskich sztuk 16. 2 Wołów ratajskich sztuk 30. 3 Krów dojnych sztuk 30. 4. Jałowizny sztuk 16. 5. Źrebaków sztuk 4. 6. Owiec sztuk 500.
Porządki gospodarskie.
Wozów kutych cztery, pługów z żelazami dziesięć radeł z żelazami cztery, bron ośm sztuk, beli do kartofli ośm.
Porządki w gorzelni.
Maszyna lanego, wanień dwanaście i młynek jeden.
W browarze.
Kocioł miedziany, dwie kadzie i kilsztok.
W zajętych dobrach żadnych fabryk , ani zakładów przemysłowych niemasz, jest tylko browar i gorzelnia.
W osadzie Osiaków odbywają się jarmarki, a jak wyżej nadmienione osada ta zaliczoną jest pod względem przepisów i dochodów skarbowych do rzędu miast i jest łącznie z folwarkiem Dembina podciągniętą pod opłat konsumcyjną na rzecz Skarbu od wyrobionych i sprowadzonych trunków, z dzierżawy tej którą ma sam Dziedzic Madaliński płaci rocznie rs. 300.
Sprzedaż dóbr tych Osiaków z przyległośсiami, odbędzie na Audyencyi Publicznéj Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń tegoż Trybunału.
Obszerniejsze opisanie dóbr tych, obejmuje akt zajęcia, któren u Antoniego Ruszkowskiego Patrona przedaż popierającego przejrzeć można. Zaś zbiór objaśnień i warunki licytacyjne przejrzane być mogą w biórze Pisarza Trybunału Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Powołany akt zajęcia doręczony został Emanuelowi Madalińskiemu dłużnikowi, oraz ustanowionemu dozorcy i Wójtowi Gminy Osiaków w trzech kopiach w dniu 17 (29) Sierpnia 1848 roku, zaś Hilaremu Siennickiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wieluńskiego w dniu 25 Sierpnia (6 Września) 1848 roku. Do księgi wieczystej dóbr Osiakowa wniesiony w dniu 9 (21) Września 1848 r. a wreszcie w księdze zaregestrowań Pisarza Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu dnia 16 (28) Września 1848 r. wpisany i zaregestrowany.
Pierwszą publikacya zbioru objaśnień i warunków o przedaży, na publicznej Audyencyi Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w dniu 2 (14) Listopada 1848 r. o godzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu d. 18 (30) Września 1848 r.
Józef Migorski.

Kurjer Warszawski 1854 nr 319

Dnia 21 z. m. przeniosła się do wieczności we wsi Dębinie, Powiecie Wieluńskim, ś. p. Emilja z Królikiewiczów Madalińska, Małżonka W. Emanuela Madalińskiego, Dziedzica miasta Ossiakowa z przyległościami. Skonem swym osierociła dwie Córki w kwiecie wieku będące, przywiązanego Męża; w sercach zaś tych wszystkich, którzy ją znali, pozostawiła żałość i smutek. Szanowny ze wszech miar JX. Józef Górski, Proboszcz parafji Ossiakowskiej, a Przyjaciel domu zmarłej, w towarzystwie licznego Duchowieństwa, exportował w dniu 23 z. m. jej zwłoki na miejsce wiecznego spoczynku, a liczne grono Obywateli towarzyszące temu smutnemu obrzędowi, współudziałem swoim, oddało cześć rzetelnym choć nierozgłośnem cnotom ś. p. Emilji. — L. N.

Kurjer Warszawski 1861 nr 198

(A. n.) Z Wieluńskiego. W d. 30 Lipca r. b. po kilko-dniowej słabości, z powszechnym żalem okolicy naszej, zakończył pełne cnot i zasług życie w wieku lat 54 ś. p. Emanuel Madaliński, b. Właściciel dóbr Osiaków i Dębino. Dnia następnego, wobec pozostałych 2ch Córek, najbliższej Rodziny, oraz licznie zebranych Obywateli Powiatu naszego, odbyła się exportacja ciała do Kościoła Farnego w m. Wieluniu, zkąd po odbytem nazajutrz uroczystem żałobnem Nabożeństwie, zwłoki czcigodnego Nieboszczyka, przewiezione do Osiakowa i tamże w grobie rodzinnym złożone zostały. W dniu zaś 1 b. m. w Kościele Parafialnym Osiakowskim, przy licznem również zebraniu Duchowieństwa i Obywatelstwa, odbyło się powtórne Nabożeństwo za duszę zmarłego. Ś. p. Emanuel Madaliński, wychowany starannie i bogobojnie w domu rodzicielskim, ukończył nauki w Kollegjum XX. Pijarów w Warszawie, następnie usługi swe poświęcił ojczyznie w zawodzie wojskowym, ostatecznie zaś otrzymawszy w spuściźnie ojczysty majątek Osiaków i Dębino, tamże osiadł stale, poświęciwszy się rolnictwu. Zmarły, na lat 5 przed śmiercią, utracił ukochaną swą Żonę, obecnie zaś skonem swym osieroca dwie pogrążone w smutku Córki. ***

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 53

Sąd pokoju w Nowej-Wsi, pow. Wieluńskiego, na zasadzie art.: 846 i 847 U. P. K. i stosownie do swej decyzji z d. 27 września 1918 r., poszukuje Stanisława Michlewskiego, pochodzącego z Pabjanic, ostatnio zamieszkałego w Dębinie, gm. Nowa-Wieś, pow. Wieluńskiego, oskarżonego z art. 581 K. K.
Rysopis i znaki szczególne poszukiwanego nieznane. Osoby, którym znane jest miejsce zamieszkania lub pobytu Michlewskiego, winny wskazać je sądowi do akt Nr K. 74/17.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 60

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 275, 293, 301 i 3091 U. P. C. wzywa Józefę i Piotra małż. Złobińskich, ostatnio zamieszkałych we wsi Dębina, gm. Radoszewice, pow. Wieluńskiego, obecnie z miejsca pobytu niewiadomego, aby w terminie 4-miesięcznym, od daty niniejszego obwieszczenia, stawili się w tymże sądzie okręgowym w Kaliszu (ul. Józefiny 11), wydział cywilny, w sprawie Nr. II. C. 217/23, z powództwa Stanisława i Stanisławy małż. Majchrzak, zamieszkałych we wsi Dębina, gm. Radoszewice, przeciwko Antoniemu Majchrzakowi, Walentemu Majchrzakowi, Franciszkowi Majchrzakowi i wzywanym, oraz aby złożyli wymagane przez art. 309 U. P. C. oświadczenie pod skutkami w art. 31, 718 i 722 tejże usta­wy przewidzianemi.
Powództwo wnoszą Stanisław i Stanisława małż. Majchrzak z żąda­niem:
1) aby władzą przewodniczącego wydziału cywilnego nasze po­wództwo jako oparte na dowodach i prawie, było zabezpieczone sposo­bem hipotecznym w księdze hipotecznej Towarzystwa „Skaleniec", gm. Radoszewice, wniesieniem odpowiedniego zastrzeżenia zabraniającego od­sprzedaży działek ziemi pod Nr. Nr. 21 i 22 na rzecz obcych nabywców i zabezpieczenie to na mocy decyzji i tytułu, bezpośrednio, bez naszego udziału, wnieść do księgi hipotecznej na skutek rozporządzenia samego sądu okręgowego;
2) zbadanie wskazanych wyżej świadków na przedstawione okolicz­ności powierzyć wieluńskiemu sądowi pokoju,
3) umowę przyrzeczenia sprzedaży zawartą w d. 31 stycznia 1910 r. przyznać za podchodzącą pod znaczenie ustawy z d. 26 września 1922 r. i na zasadzie tej ustawy, nabyte od Antoniego Majchrzaka i zmarłej jego żony Jadwigi Majchrzak dwie działki ziemi, pochodzące z grupy Towarzy­stwa „Skaleniec", gm. Radoszewice, zapisane pod ogólnym Nr. 14, a po­dług późniejszego podziału pod Nr. Nr. 21 i 22, przestrzeni 20 mórg przy­znać na własność powodów Stanisława i Stanisławy małż. Majchrzak i na nich przenieść prawo własności do powyższej nieruchomości administra­cyjnym i hipotecznym porządkiem.
Jednocześnie na rzecz pozwanych przyznać za niedopłacone i pozo­stałe 100 rb., 216 mk., jak również określić opłaty stęmplowe — i
4) przysądzić od pozwanych na naszą rzecz koszta sądowe i za prowadzenie sprawy.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 83

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Władysławie Pstrokońskim, wierzyc. sum: 18.400 rb. z % i kaucją na sumę 1.840 rb., zabezp. pod Nr. Nr. 1, 2 i 9, w Dziale IV, wyk. hip. nieruch. w Kaliszu, Nr. 779; 10.500 rb. z % i kaucją na 1.050 rb., zabezp. pod Nr. 7, w Dziale IV, wyk. hip. nieruch. w Kaliszu, Nr., 440; 2000 rb. z % i kaucją na sumę 200 rb., zabezp. pod Nr. 1, w Dziale IV, wyk. hip. nieruch. w Kaliszu, Nr. 749; 2.000 rb., zabezp. pod Nr. 5, w Dziale IV, wyk. hip. folw. Dębina, pow. Wieluńskiego; 1.200 rb. i 360 rb. z % i kaucjami, zabezp. pod Nr. Nr. 1 b i 3 w Dziale IV, wyk. hip. kol. Pstrokońszczyzna, pow. Sieradzkiego; 10.000 rb. z % i kaucją na 1000 rb., zabezp. pod Nr 2 w Dziale IV, wyk. hip. nieruch. w Kaliszu, Nr. 784.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 4 maja 1924 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

 Ziemia Sieradzka 1923 marzec

Dziesięciu uzbrojonych bandytów napadło na dom gospodarza Ignacego Wróbla w kolonji Dębinie w pow. Wieluńskim i zrabowało rzeczy wartości 9. milj. 515.000 mk.


Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 8 

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszczacie otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Bronisławie Koźmińskim, właśc. 20 morgów z fol. Dębiny, pow. wieluńskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 10 sierpnia 1925 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgło­sić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.


Echo Sieradzkie 1931 14 październik

Nr. sprawy 1152 z 1931 r.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru I-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 1030 art. ust. sąd. cyw. obwieszcza, że na żądanie ks. Emanuela Hadasia i innych w dniu 14 października 1931 r. od godz. 10 rano w Dębinie, gm. Radoszewice (u Podymskiego) będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek należący do Rocha Podymskiego, składający się z 2 krów, konia, woza, maszyny-młockarni, 2 m. owsa, 100 cent. słomy, 2 jałówek, 5 świń, 2 prosiaków, wialni, kieratu, 3 owiec i wagi dziesiętnej i oszacowany do sprzedaży na sumę zł. 2312.—. którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, 5 października 1931 r.

Komornik M. Paszkowski.

Echo Sieradzkie 1932 29 wrzesień

Nr. spr. E. 1208/32 r.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru I-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 1030 art. ust. sąd. cyw. obwieszcza, że na żądanie Marcina Kacprzaka w dn. 1 października 1932 r. od godziny 10 rano w Dębinie, gm. Radoszewice u Bdymskiego będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek należący do Rocha Bdymskiego składający się z krowy, 100 centn. słomy, jałówki, 5 świń, 2 prosiaków, 3 owiec i wagi i oszacowany do sprzedaży na sumę osiemset dwadzieścia (820) zł., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Na zasadzie art. 1070 ust. post. cyw., licytacja może być rozpoczęta i niżej szacunku.
Wieluń, dn. 17 września 1932 r.
Komornik: Mieczysław Paszkowski.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 XVII. Obszar gminy wiejskiej Radoszewice dzieli się na gromady:
4. Dębina, obejmującą: wieś Dębinę, wieś Skaleniec.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.
Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 21


Sąd Okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1776 U. P. C., niniejszym zawiadamia Jadwigę z Wawrzyniaków, Strupowską, w kraju nieobecną i z miejsca pobytu niewiadomą, ostatnio zamieszkałą w Dębinie, gm. Radoszewice, pow. wieluńskiego, iż decyzją Sądu z dn. 13 lutego 1937 r., do obrony praw, oraz zarządu jego majątkiem został mianowany kura­tor Stanisław Domagała, syn Stanisława, zamieszkały w Nowej-Wsi, gm. Radoszewice, nr sprawy Co. 1023/36.

Dziennik Łódzki 1968 nr 136

6 czerwca w Dębinie pow. Wieluń, kierowca "Nysy" A. Żebrowski najechał na jadącego rowerem W. Lara. Rowerzysta ciężko ranny w wypadku, po przewiezieniu do szpitala zmarł.

Dziennik Łódzki 1973 nr 273

W miejscowości Dębina pow. Wieluń w przydrożnym rowie znaleziono zwłoki Czesława P. lat 28 (Zapowiedniki pow. Sieradz). Przypuszczalnie potrącony on został przez nieznany samochód.


Dziennik Łódzki 1974 nr 76

Na szlakach dawnych grodów
RAZ WRAZ ZDARZA SIĘ, ZE PRZYPADKOWI ODKRYWCY ZAWIADAMIAJĄ KOMPETENTNE WŁADZE O ZNALEZIENIU WALORÓW ARCHEOLOGICZNYCH. DOWODZI TO, ŻE SPOŁECZEŃSTWO NASZE MA CORAZ WIĘCEJ ZROZUMIENIA DLA TYCH SPRAW.
Bardzo atrakcyjną forma propagowania archeologii są młodzieżowe obozy, organizowane przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficznego w Łodzi przy współudziale Kuratorium Okręgu Szkolnego oraz Wojewódzkiego Ośrodka Turystyczno-Krajoznawczego. Młodzież szkół łódzkich bierze tu udział w badaniach wykopaliskowych pod nadzorem kompetentnych pracowników naukowych.
W ub. roku obóz taki odbył się w Dębinie (pow. wieluński), gdzie znajduje się ciekawe cmentarzysko wczesnośredniowieczne z wieku XI—XII. Odkopano tu wiele ciekawych przedmiotów, które wzbogacą zbiory Muzeum Wieluńskiego.
W bieżącym roku prace w Dębinie będą kontynuowane — aż do przebadania całego obiektu. Analogiczne badania prowadzone będą na terenie woj. łódzkiego na 26 stanowiskach.
(...) Archeologowie nasi zainteresowali się również (...) cmentarzyskiem ciałopalnym w Konopnicy (pow. wieluński)(...) Również kontynuowane będą prace archeologiczno-architektoniczne na zamku w Bolesławcu, Rawie Maz., Inowłodzu i w Sieradzu.
Jak informuje nas wojewódzki konserwator zabytków archeologicznych mgr JERZY AUGYSTYNIAK, prace na zamkach tych zapoczątkowały zaplanowane na kilka lat badania architektury obronnej naszego województwa. Objęte nimi zastaną również zachowane relikty zamków w Majkowicach, w Bąkowej Górze oraz dworów obronnych w Mikorzycach, Rycerzewie, Łopatkach, Woli Wężykowej oraz w Siemkowicach. Ten ostatni przebadany zostanie już w tym roku. A jest to obiekt bardzo interesujący. W obecnej postaci pochodzi on z końca XVII wieku, jednakże pewne fragmenty architektoniczne świadczą o jego starszym pochodzeniu. Archeologowie dadzą teraz odpowiedź, czy grube kamienne mury stanowią pozostałość średniowiecznej wieży mieszkalnej.
Byłby to ciekawy przykład ciągu rozwojowego siedzib obronnych, jako ogniwo między drewnianą wieżą obronną, której pozostałością są tzw. gródki stożkowate, a renesansowym dworem obronnym.
Skoro jesteśmy przy tym temacie, informujemy miłośników przeszłości, że ostatnio, nakładem PWRN, ukazał się bogato ilustrowany folder opracowany przez Jerzego Augustyniaka pt. „Na szlakach dawnych grodów".
W skrótowej formie relacjonuje on historię i stan faktyczny kilku najciekawszych grodzisk województwa łódzkiego, co dobrze przyczyni się do ich spopularyzowania.
Dobrze się stanie, jeśli w przyszłości tego rodzaju wydawnictwa ukazywać się będą częściej.

Dziennik Łódzki 1974 nr 182

M. Jagoszewski
Żniwa archeologów łódzkich-na półmetku
Mimo niesprzyjającej pogody, archeologowie łódzcy prowadzą na terenie naszego województwa intensywne badania wykopaliskowe. A województwo to bogate jest w relikty przeszłości. Znalazło się tu około 2 tysiące stanowisk archeologicznych z różnych okresów dziejów, przy czym do najstarszych należą m. in. osada z przełomu mezoitu i neolitu w Osjakowie (pow. Wieluń), cmentarzysko z epoki brązu w Niechmirowie, oraz stare grodzisko kultury łużyckiej w Podzamczu (pow. Wieruszów).
W tym roku — jak informuje nas konserwator zabytków archeologicznych na woj. łódzkie mgr Jerzy Augustyniak — badania prowadzone są na 30 stanowiskach.
(...) Zakończono badania na liczącym ponad 50 grobów szkieletowych cmentarzysku średniowiecznym w Dębinie (pow. Wieluń). Na stanowisku tym pracowała młodzież ze szkół łódzkich, przy czym podkreślmy, że akcje tego typu już 19 rok prowadzą Wojewódzki Ośrodek Turystyczno-Krajoznawczy oraz Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. Przyczynia się ona walnie do popularyzowania archeologii, a równocześnie daje młodzieży możność spędzenia atrakcyjnych wczasów. (...)Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza