-->

niedziela, 21 kwietnia 2013

Brzeziny / Brzozowe / Brzorzowy

Czajkowski 1783-84 r.
Brzorzowy, parafia orzarow (ożarów), dekanat rudzki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, ziemia wieluńska, własność: (Wojciech) Bartochowski, podczaszy wieluński.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Brzezina, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Ożarów, własność prywatna. Ilość domów 2, ludność 11, odległość od miasta obwodowego 1 1/2.

Wikipedia:
Brzeziny-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Mokrsko. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

Brzeziny (Brzozowe) 1789 r.

1992 r.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1898 nr 304

Pożary. Na folwarku Brzeziny, w pow. wieluńskim, należącym do p. Kuniberta Meske, spalił się dom mieszkalny oraz ruchomości służby folwarcznej. Ogień roznieciły dzieci, które bawiły się zapałkami. 

 Echo Sieradzkie 1931 luty 

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu II. rew., zamieszkały w Wieluniu ul. Targowa 3 na zasadzie 1030 art. U. P C. obwieszcza, że na żądanie Stanisława Podymy w dn. 7-go lutego 1931 r. od godziny 10 rano w Brzezinach gm. Mokrsko będzie sprzedawany przez licytację ruchomy majątek należący do Marcina Dwornickiego składający się z żywego inwentarza i oszacowane do sprzedaży na sumę 850 zł., których spis i szacunek przejrzane być mogą na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, dnia 22 stycznia 1931 r.
Komornik sądowy M. Wawrzynkowski.

 Echo Sieradzkie 1931 marzec 

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru II. zamieszkały w Wieluniu ul. Targowa Nr. 3 na zasadzie 1030 art. U. P C. obwieszcza, że na żądanie Stanisława Podymy w dn. 30-go marca 1931 r. od godziny 10 rano w Brzezinach, gm. Mokrsko będzie sprzedawany przez licytację ruchomy majątek należący do Marcina Dwornickiego składający się z żywego inwentarza i oszacowany do sprzedaży na sumę 860 zł., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, dn. 9 marca 1931 r.
Komornik sądowy: M. Wawrzynkowski.

 Echo Sieradzkie 1931 kwiecień

Komornik sądowy Wawrzynkowski.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru II. zamieszkały w Wieluniu ul. Targowa 3 na zasadzie 1030 art. U. P C. obwieszcza, że na żądanie Wincentego Strzelczyka w dn. 27-go kwietnia 1931 r. od godziny 10 rano w Brzezinach gm. Mokrsko będzie sprzedawany przez licytację ruchomy majątek należący do Marcina Dwornickiego składający się z żywego i martwego inwentarza, zboża i maszyny do szycia i oszacowany do sprzedaży na sumę 1430 zł., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, dnia 7 kwietnia 1931 r.
Komornik Sądowy Wawrzynkowski.

Echo Sieradzkie 1931 7 październik

Ogłoszenie,
Urząd gminy Mokrsko niniejszem podaje do wiadomości, że w dniu 26 października 1931 roku o godzinie 12 w południe w kolonji Brzeziny, gminy Mokrsko, odbędzie się drogą przetargu ustnego (in plus) sprzedaż majątku ruchomego, zasekwestrowanego u p. Marcina Dwornickiego na pokrycie zaległych podatków.
Zasekwestrowana jedna para walcy do mielenia zboża oceniona do sprzedaży na Zł. 825, którą codziennie oglądać można na miejscu w kol. Brzeziny, gminy Mokrsko".
Wójt gminy Mokrsko: (A. Bednarek).
Sekretarz: (A. Maliszewski.)

Echo Sieradzkie 1932 20 listopad

OGNISKO PRZYCZYNĄ POŻARU.
Przed paru dniami we wsi Brzeziny gm. Mokrsko wybuchł pożar pastwą, którego padły: stodoła z tegorocznemi zbiorami, chlewy i narzędzia należące do Zająca Józefa i 2 świnie, stodoła i chlewy z narzędziami należące do Mielczarka Marcina.
Jak ustalono przyczyną pożaru była zabawa dwóch 5-cio i 7-mio letnich synów poszkodowanych którzy celem upieczenia sobie kartofli rozpalili ognisko pod szopą.
Straty sięgają około 15 tys. zł.

Echo Sieradzkie 1933 30 sierpień

Obwieszczenie.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru II-go Maksymiljan Wawrzynkowski, zamieszkały w Wieluniu, ul. Kaliska 15, na zasadzie 602 art. Kod. Post. Cyw. obwieszcza, że w dniu 11 września 1933 r. od godz. 11 rano we wsi Brzeziny gm. Mokrsko będzie sprzedawany przez licytację ruchomy majątek składający się motoru ssąco-gazowego firmy [...] z urządzeniem gazowem i walcy pojedyńczych firmy "G. G. W. Kapler [...], i oszacowany do sprzedaży na sumę 7000 zł., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Na zasadzie art. 1070 U. P. C. licytacja odbywać się będzie niżej szacunku.
Wieluń, dnia 24 sierpnia 1933 r.
Komornik.

M. Wawrzynkowski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Mokrsko dzieli się na gromady:
1. Brzeziny, obejmującą: Brzeziny Fornalczyka, Brzeziny Kryściaka.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 1 luty

UKARANY GOŁĘBIARZ.
Mieszk. wsi Brzeziny gm. Mokrsko, Władysław Baćmaga był namiętnym hodowcą gołębi, których, niestety nie posiadał wiele i dopuścił się kradzieży takowych na szkodę St. Spychały i Ludwika Woszczyka.
W tych dniach Baćmaga odpowiadał za swój czyn przed sądem Grodzkim w Wieluniu, który skazał go na 5 tyg. aresztu.Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 2 czerwiec

Z Mokrska
Z TYGODNIA L. O. P. P.
Na terenie gminy Mokrsko i Skomlin urządzono staraniem Koła L. O. P. P. w Mokrsku Tydzień LOPP.
Rozpoczął się on dnia 10 maja r. b. nabożeństwem i okolicznościowem przemówieniem miejscowego proboszcza ks. Pruchnickiego i skończył się 21 maja ze względu
na rozległość terenu i szeroki zakres propagandy jaką podjęło miejscowe Koło.
Propaganda była urządzona w sposób następujący:
Przez trzy dni świąteczne mianowicie 10, 12 i 21 maja b. r. wyruszało w teren pogotowie strażackie pięknie udekorowane sztandarami, plakatami i chorągiewkami, na którem było ubranych 5-ciu strażaków w maski i 2-ch w kostjumy ochronne. Udział w propagandzie wziął Zarząd miejscowego Koła wraz z gronem nauczycielstwa na terenie Mokrsko-Skomlin.
W dniu zakończenia kursu przeciwgazowego, który był zorganizowany dla nauczycielstwa tut. rejonu wyznaczone zostały terminy przyjazdu pogotowia z Mokrska.
Przed przyjazdem pogotowia nauczycielstwo każdego terenu podjęłsię uświadomić społeczeństwo o znaczeniu wojny lotniczo-gazowej. Przyjazd zaś pogotowia miał na celu zademonstrować zebranym maski, kostjumy dla obrony indywidualnej, oraz dać pojęcie o działaniu gazów. Podczas przyjazdu takiego pogotowia do każdej wsi był urządzony alarm oraz wygłoszono odpowiednie przemówienie. Po przemówieniu zachęcano do zapisywania się na członków L. O. P. P. oraz zbierano dobrowolne ofiary.
Dnia 10 maja pod kierownictwem p. Rezlera wyruszyło pogotowie na linję: Krzyworzeka, Chotów, Słupsko, Brzeziny. W Krzyworzece przemawiał p. Kosarewicz, w Chotowie p. Peleńska, w Słupsku p. Urbaniak, w Brzezinach p. Rezler.
Dnia 13 maja pod kierownictwem p. Krysiaka: — Ożarów, Komorniki, Wróblew. W Ożarowie miejscowa ludność zbudowała na przyjazd LOPP. bramę triumfalną, — przemawiał p. Jeziorski i p. Pilarski, w Komornikach p. Cieślak. Po przemówieniu p. Cieślaka dzieci z miejscowej szkoły pod przewodnictwem p. Piwowarskiej odegrały obraz sceniczny i odśpiewały kilka piosenek. Zakończył zebranie propagandowe w Komornikach p. Krysiak. Po zakończeniu na zaproszenie Siostry Przełożonej całe pogotowie udało się do Sierocińca utrzymywanegstaraniem Sejmiku Wieluńskiegogdzie p. Krysiak scharakteryzował tamtejszej dziatwie obraz przyszłej walki i potrzebę wyrastającej stąd obrony. Wszyscy strażacy w Sierocińcu zostali ugoszczeni posiłkiem. W Wróblewie przemawiał p. Biliński. Zakończył zebranie propagandowe p. Krysiak.
Dnia 21 maja pod kierownictwem p. Pilarskiego wyruszyło pogotowie do Skomlina, Toplina i Wichernika. Przemówienie wygłosił w Skomlinie p. Pilarski, w Toplinie p. Pilarski, w Wicherniku p. Marczak i p. Pilarski.
Zainteresowanie propagandą, było tak wielkie, że we wszystkich osiedlach miejscowa ludność gromadnie wychodziła z domów, pastusi spędzali bydło z pola i wszyscy dążyli do pogotowia, ażeby coś zobaczyć i usłyszeć. Natłok był tak wielki, że przejeżdżające drogą furmanki musiały się zatrzymywać. Słowem wszędzie pogotowie propagandowe było witane z niebywałą życzliwością i entuzjazmem.
Również na podkreślenie zasługuje uczynność dworów: Mokrsko, który nie szczędził przez trzy dni po 2 pary koni do pogotowia i Chotów, który widząc zmęczone konie z Mokrska, dał na zmianę swoją czwórkę koni.
Oprócz nauczycielstwa i wyżej wymienionych osób brały udział w propagandzie tygodnia lotniczego wszystkie organizacje istniejące na terenie Mokrska.

Echo Łódzkie 1937 październik

Ogień zniszczył gospodarstwo.
Straty wynoszą 10 tysięcy zł.
WIELUŃ, 30.10. — We wsi Brzeziny, gm. Mokrsko z nieustalonych na razie przyczyn wybuchł pożar, który momentalnie objął zabudowania gospodarcze Władysława Fornalczyka niszcząc dach na domu mieszkalnym, 3 szopy z narzędziami rolniczymi, stodołę ze zbożem i oborę. — Ogień
był tak gwałtowny, że nie zdołano z płonących budynków uwolnić bydła, ani też trzody i drobiu, które spłonęły żywcem.
Straty poszkodowany oblicza na blisko 10.000 zł. Budynki ubezpieczone były w wieluńskim P.Z.U.W. na 1.500 zł.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza