-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Bronisławów

Spis 1925:
Bronisławów, kol., pow. sieradzki, gm. Brzeźno. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 36. Ludność ogółem: 296. Mężczyzn 140, kobiet 156. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 295, prawosławnego 1. Podało narodowość: polską 295, rosyjską 1.

Wikipedia:
Bronisławów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brzeźnio. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

 1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 1


Obwieszczenie.
Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Jan Wyganowski obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po śmierci niżej wymienionych osób:
2) Franciszka Wilczyńskiego, właściciela działki gruntu Nr 3, zawierającej przestrzeni 3 mor. 173 pręt. — zapisanej pod Nr 34 w II dziale dóbr Brzezno-Bronisławów, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 3 lipca 1920 r. i w dniu tym osoby, w spadku interesowane, winny stawić się do kancelarji notarjusza Jana Wyganowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 34

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Józef Dzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Józefie Galusińskim, właścicielu 5 mórg gruntu, zapisanych pod Nr 33 działu II wykazu hipot. dóbr Brzeźno-Bronisławów, star. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia wymienionych wyżej postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 3 listopada 1920 r.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 61


Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
10) Franciszku Musialskim właśc. działki gruntu przestrzeni 9 mórg 210 pr. zapis, pod Nr. 96 dz. II wyk. hip. majątku Brzezno-Branisławów pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 12 lutego 1922 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 104

Komornik przy kaliskim sądzie okręgowym, Roman Grzesik, za­mieszkały w Sieradzu, przy ul. Wartskiej 5, na zasadzie art. 1141, 1148, 1149, 1570 U. P. C., niniejszem obwieszcza, że w dn. 9 kwietnia 1926 r., o godz. 10 rano, w sali posiedzeń sądu pokoju I okr. w Sieradzu, sprzeda­waną będzie z publicznej licytacji osada rolna, położona w kol. Broni­sławów, gm. Brzeźnio, pow. sieradzkim, pod nazwą „osada Nr. 3, lit. a dobra Brzeźnio-Bronisławów", należąca do Antoniego i Antoniny małż. Pacyna, przestrzeni 16 mórg 150 pręt. miary polskiej, w tem około 4 mórg łąki i pastwiska.
Na wymienionej osadzie znajdują się następujące zabudowania: a) dom mieszkalny—murowany, pokryty dachówką o czterech izbach, z których niewykończona kuchnia, b) chlewy o 2 drzwiach z bloków cementowych, pokryte słomą, c) stodoła drewniana z przystawioną szopą o 2 sąsiekach, pokryta słomą, w stanie lichym, d) studnia cementowa, e) płoty wokoło zabudowań—sztachetowe. Oprócz tego na osadzie znajduje się: 20 owocowych drzew, para koni, krowa, wóz z drabkami, młocarnia, kierat, pług i brona. Zasiewów niema żadnych.
Wyżej wspomniana osada ma urządzoną księgę hipoteczną przy kaliskim sądzie okręgowym, pod nazwą „majątek ziemski osada Nr. 3, lit. a, dobra Brzeźnio-Bronisławów" ciężarami i ściśnieniami, oraz służebnościami nie obciążona, tylko długami w sumie 2.895,20 zł. z %% i kosztami, szczegółowo w dziale IV wyk. hip. wymienionemi, wyznaczo­na do sprzedaży z publicznej licytacji na zaspokojenie pretensji Wincen­tego i Heleny Kalinowskich i Marji Tymienieckiej w sumie 2.440 zł. 44 gr. z %% i kosztami, z mocy klauzuli egzekucyjnej sądu okręgowego w Kaliszu z dn. 15 grudnia 1924 r., Nr. A. 470/24 i tytułu wykonawczego sądu pokoju I okr. w Sieradzu z dn. 22 stycznia 1925 r., Nr. C. 724/25
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 6.000 zł. Osoby zamierzające wziąć udział w licytacji, obowiązane są złożyć 10% kaucji od sumy szacunkowej, czyli 600 zł., osoba zaś utrzymująca się przy kupnie, obowiązana jest złożyć przed upływem dni 7 opłaty aljenacyjne i resztę szacunku przed upływem dni 14.

Warunki licytacyjne oraz dokumenty, odnoszące się do powyższej sprzedaży, są do przejrzenia dla osób interesowanych w kancelarji ko­mornika, a w dzień licytacji w sali posiedzeń sądu pokoju I okr. w Sie­radzu.

 Ziemia Sieradzka 1925 grudzień

Obwieszczenie. Komornik przy Kaliskim Sądzie Okręgowym Roman Grzesik, zamieszkały w Sieradzu przy ul. Wartskiej pod Nr. 5 na zasadzie art. 1141, 1148,1149:1570 U. P. C. niniejszem podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 kwietnia 1926 r. o godzinie 10 rano, w sali posiedzeń Sądu Pokoju I Okr. w Sieradzu, sprzedawaną będzie z publicznej licytacji osada rolna położona w kol. Bronisławów, gminy Brzeźnio, pow. Sieradzkim, pod nazwą "osada Nr. 3 lit. a dobra Brzeźnio Bronisławów" należąca do Antoniego i Antoniny małż. Pacyna, przestrzenią 16 mórg 150 prętów miary polskiej, w tem około 4 mórg łąki i pastwiska. Na wymienionej osadzie znajdują się następujące zabudowania: a) dom mieszkalny, murowany pokryty dachówką o czterech izbach, z których niewykończona kuchnia, b) chlewy o 2 drzwiach z bloków cementowych, pokryte słomą. c) stodoła drewniana z przystawioną szopą o dwóch sąsiekach, pokryta słomą w stanie lichym d) studnia cementowa, e) płoty wokoło zabudowań sztachetowe. Oprócz tego na osadzie tej znajduje się: 20 drzew owocowych, para koni, krowa, wóz z drabkami, młocarnia, kierat, pług i brona.- Zasiewów nie ma żadnych. Wyżej wspomniana osada ma urządzoną księgę hipoteczną przy Kaliskim Sądzie Okręgowym, pod nazwą "majątek ziemski osada Nr. 3 lit. a dobra Brzeźnio Bronisławów". ciężarami i ścieśnieniami, oraz służebnościami nie obciążona, tylko długami w sumie 2895 20 zł. z %% i kosztami, szczegółowo w dziale IV. wykazu hipotecznego wymienionym i wyznaczona do sprzedaży z publicznej licytacji na zaspokojenie pretensji Marji Tymienieckiej Wincentego i Heleny małż. Kalinowskich w sumie 2440 zł. z %% i kosztami z mocy klauzuli egzekuc. Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 15 grudnia 1924 r. za Nr. A; 470/24 i tytułu wykonawczego Sądu Pokoju I. Okr. w Sieradzu z dn. 22 stycznia 1925 r. za Nr. C. 724/24. Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 6000 zł. Osoby zamierzające wziąć udział w licytacji, obowiązane są złożyć 10% kaucji od sumy szacunkowej czyli 600 zł., osoba zaś utrzymująca się przy kupnie obowiązane jest złożyć przed upływem dni 7 opłaty aljenacyjne i resztę szacunku przed upływem 14 dni. Warunki licytacyjne, oraz dokumenty odnoszące się do powyższej sprzedaży są do przejrzenia dla osób interesowanych w Kancelarji Komornika, a w dzień licytacji w sali posiedzeń Sądu Pokoju I. Okr. w Sieradzu. Komornik sądowy: Grzesik.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 17

OGŁOSZENIE
Starostwa Sieradzkiego o zarejestrowaniu spółek wodnych.
Stosownie do art. 222, pkt. 4 ust. z dnia 19. 1922 r. Dz. Ust. Nr. 102, poz. 936, w brzmieniu ustalonem w Dz. Ust. R. P. Nr. 62 z r. 1928, ogłaszam, że zostały zatwierdzone statuty następujących spółek
wodnych:
6. Dnia 7. 9. 1927 r. Sp. Wodna Brzeźno. Siedziba spółki Bronisławów, gm. Brzeźno — statut uchwalono dnia 15. 3. 1927 r.
Celem powyższych Spółek Wodnych jest osuszenie gruntów członków Spółek, według projektów technicznych przedkładanych Starostwu.
Statuty Spółek Wodnych zostały ułożone według wymagań okólnika Ministerstwa Robót Publicznych z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 Mon. Polski Nr. 161, poz. 225.
Sieradz, dnia 26. 9. 1928 r.
Starosta Powiatowy w/z. (—) Drożański.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 5

Sprostowanie.
w ogłoszeniu Starostwa. Sieradzkiego o zarejestrowaniu spółek wodnych umieszcz. w Ł. Dz. Wójew. Nr. 17 z dnia 15/10. 28, na stronicy 315 wydrukowano mylnie „Spółka Wodna Brzeźnio". winno być „Spółka Wodna „Bronisławów". Siedziba spółki wieś Bronisławów, gm. Brzeźnio".— Co niniejszem prostujemy.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 63

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępo­wania spadkowe po zmarłych:
10) Juljanie i Tekli małż. Szmiel, właścicieli: a) działki gruntu o obszarze 7 morgów czyli 3 ha 9191 mtr. z folwarku Pustelnik, powiatu sieradzkiego, b) działki o obszarze 1 morga 150 prętów czyli 8398 mtr. z osady Nr. 3 A w majątku Brzeżno - Bronisławów, powiatu sieradzkie­go i c) osady Nr. 4 w majątku Brzeźno - Bronisławów, pow. sieradzkiego.


Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 17 lutego 1933 roku w kancelarji notarjusza Bzowskiego w Kaliszu.


Echo Sieradzkie 1932 29 maj


POKÓJ z kuchnią nadające się na letnisko do wynajęcia od zaraz okolica piękna w pobliżu lasu. Kąpielisko na miejscu, Kol. Bronisławów pod Brzeźniem. Tadeusz Nowak Brzeźno.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Brzeźno dzieli się na gromady:
2. Bronisławów, obejmującą: kolonję Bronisławów, osadę Mysiaków, kolonję Przedgórcze A.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 34a

Wpisy do rejestru handlowego.

Do rejestru handlowego sądu okręgowego w Kaliszu, Działu A,, wciągnięto następujące firmy pod Nr.:
dnia 28 grudnia 1932 roku.
12968. Stanisław Kałużny — młyn gospodarski w kolonji Broni­sławów, gminy Brzeźno, powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1931 roku. Właściciel Stanisław Kałużny, zamieszkały w kolonji Bronisławów.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 80

Wydział hipoteczny, sekcja II, przy sądzie okręgowym w Kaliszu, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Ludwice Poterałowej, wierzycielce sum: a) 700 rubli i 1.300 ru­bli, zabezpieczonej pod Nr. Nr. 6 i 7 działu IV wykazu hip. majątku Zagrodnicze, powiatu sieradzkiego i b) 500 rubli z pod Nr. 15, działu IV, wykazu hip. majątku Brzeźno-Bronisławów, powiatu sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczono w kancelarji hipotecznej, sekcji II, przy sądzie okręgowym w Kaliszu, na dzień 6 kwietnia 1935 roku, w którym to terminie osoby zaintereso­wane winne zgłosić się do tejże kancelarji w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji. Nr. 252/34.

Echo Łódzkie 1934 kwiecień

Kłopoty sądu.
Syn dwóch ojców i jednej matki.
Sieradz, 27 kwietnia. Niezwykłą metrykę urodzenia dostarczyła parafja Brzeźno, do akt sprawy karnej przeciwko nieletniemu Stanisławowi Iszczakowi, zamieszkałemu przy rodzicach w kolonji Bronisławów, gm. Brzeźno, oskarżonego o usiłowanie zniewolenia dziewczyn, powracających ze szkoły. Sprawę tę rozpatrywał Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej w Sieradzu. Bronił adw. Wołkowiński. W czasie odczytywania metryki urodzenia wyszło najaw, że oskarżony ma dwóch ojców, że dziecko należy do Piotra i Marianny małż. Iszczaków i Stanisława Sobczaka. Było to w roku 1920. Sąd długo głowił się nad rozwiązaniem powyższej niecodziennej sprawy zasięgnął informacji u Iszczakowej,która też nie mogła rozwiązać tego zagadnienia. Nie wiedziała nawet, w którym roku młodociany przestępca się urodził, nie mogła też wyjaśnić  sprawy drugiego ojca swego dziecka. Nie wiedziała nawet, jak się nazywają rodzice chrzestni. Po zarządzeniu przerwy odszukano jednego ojca Iszczaka, który był w Sieradzu. I on nie mógł należycie sprawy wyjaśnić, wkońcu sąd sprawę umorzył.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 29 kwietnia

Kłopoty sądu.
Syn dwóch ojców i jednej matki.
Sieradz, 27 kwietnia. Niezwykłą metrykę urodzenia dostarczyła parafia Brzeźno, do akt sprawy karnej przeciwko nieletniemu Stanisławowi Iszczakowi. zamieszkałemu przy rodzicach w kolonji Bronisławów, gm. Brzeźno, oskarżonego o usiłowanie zniewolenia dziewczyn powracających ze szkoły. Sprawę tę rozpatrywał Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej w Sieradzu. Bronił adw. Wołkowiński. W czasie odczytywania metryki urodzenia wyszło najaw, że oskarżony ma dwóch ojców, że dziecko należy do Piotra i Marjanny małż. Iszczaków i Stanisława Sobczaka. Było to w roku 1920.
Sąd długo głowił się nad rozwiązaniem powyższej niecodziennej sprawy zasięgnął informacji u Iszczakowej, która też nie mogła rozwiązać tego zagadnienia. Nie wiedziała nawet w którym roku młodociany przestępca się urodził, nie mogła też wyjaśnić sprawy drugiego ojca swego dziecka. Nie wiedziała nawet, jak się nazywają rodzice chrzestni.
Po zarządzeniu przerwy odszukano jednego ojca Iszczaka, który był w Sieradzu. I on nie mógł należycie sprawy wyjaśnić, wkońcu sąd sprawę umorzył.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 5

Wydział Hipoteczny, sekcja III, przy Są­dzie Okręgowym w Kaliszu, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Walentynie Niciejewskiej, współwłaści­cielce działki gruntu nr 6, o pow. 6 morgów, z maj. Brzeźno-Bronisławów, pow. sieradz­kiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spad­kowych wyznaczony został na dzień 18 lipca 1939 roku, w którym to terminie osoby zainte­resowane winny zgłosić swoje prawa w kance­larii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecz­nego, pod skutkami prekluzji. 3/39.


 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza