-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Brączynno

Czajkowski 1783-84 r.
Bronczynskie att Brzez., parafia brzeznio (brzeźnio), dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Błeszynski.

Słownik Geograficzny:  
Brączynno,  os., pow. sieradzki, ma 8 dm., wchodzi w skład dóbr Brzeźno.

Słownik Geograficzny:
Brączno, wieś, pow. sieradzki, gm. i par. Brzeźno, rozległości morg 70 w posiadaniu włościan; 37 mk.

Spis 1925:
Brączno, kol., pow. sieradzki, gm. Brzeźno. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 17. Ludność ogółem: 87. Mężczyzn 41, kobiet 46. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 87. Podało narodowość: polską 87.

Brączynno, obecnie część wsi Krzaki w gminie Brzeźnio.

 1992 r. 

Notariusz Antoni Pstrokoński 1813

Pustkowie Brończyna

14.o Chałupa z drzewa rzniętego dobra, ma dach słomiany, komin nadmurowany, drzwi dwoie, sień izbę komorę piec i kominek z gliny posowę z dyli stodołę o dwoch samsiekach z oborą. W niey mieszka Zagrodnik Jakub Pustelnik.
15.o Chałupa podobna poprzedzaiącey w ktorey mieszka Wincenty Hayduk Zagrodnik.—
Chałupa bez numeru /: w ktorey szynk dworski :/ z drzewa kostkowego, dach słomiany, reszta iak w poprzedzaiącey.
16.o Młyn na stawie z drzewa rzniętego. Ma dach słomiany. Komin nadmurowany, izbe w ktorey okna dwa piec z cegły kominek z gliny posowa z tarcic. Drzwi wszystkich czworo gdyż iest i komora. Młynica na iedno koło gdzie są dwa kamienie i zwyczayne porządki. Do tego młyna stodoła o dwoch samsiekach, z staienką i obora. Na stawie są pogrodki z upustem i mostkiem.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.

IV. Obszar gminy wiejskiej Brzeźno dzieli się na gromady:
11. Krzaki, obejmującą: wieś Brączynno, wieś Krzaki, kolonję Przedgórze.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza