-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Brogi

Spis 1925:
Brogi, wś, pow. łaski, gm. Wymysłów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 11. Ludność ogółem: 75. Mężczyzn 42, kobiet 33. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 75. Podało narodowość: polską 75.

Wikipedia:
Brogi-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, w gminie Dobroń. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 21

WYKAZ
unieważnionych i wydanych odpisów kart ewidencyjnych w kwartale II. 1927 r. przez Starostwo
w Łasku.
4. Nr. karty ewidencyjnej 22008, wyst. dnia 22. 7. 1924 r. Kopyckiemu Feliksowi, zam. we wsi Brogi- Morgi, gm. Wymysłów. — Duplikat wyst. dnia 22. 6. 1927 r.
Kierownik Starostwa w z. (—) Buliński, referent.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:

§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Dobroń dzieli się na gromady:
7. Morgi, obejmującą: wieś Brogi, kolonję Ldzań, wieś Morgi, wieś Zimne-Wody.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Echo Łódzkie 1935 sierpień

POSTRZELENIE. Do szpitala miejskiego w Pabjanicach przywieziony został gospodarz Kroban Michał, zamieszkały we wsi Brogi gm. Dobroń, który będąc w odwiedzinach u swego szwagra niejakiego Pawlaka Franciszka we wsi Ślątkowice postrzelił się w brzuch z rewolweru. Stan rannego ciężki.

Dziennik Łódzki 1946 nr 338

Łask
Młodzież Wici pracuje
We wsi Wola Pszczółecka z braku odpowiedniego pomieszczenia na szkołę i urządzenia świetlicy młodzież wiciowa wspólnie z uczniami szkoły rolniczej w Przeczni wybudowała barak.
Ta sama młodzież z Przeczni zorganizowała w szkole tradycyjne „andrzejki", z których dochód — 1000 zł przekazała na Daninę Narodową.

Również młodzież wiciowa w Brogach, gm. Dobroń, przebudowała własnymi siłami barak, w którym urządziła klasę szkolną, świetlicę i mieszkanie dla nauczyciela.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza