-->

wtorek, 30 kwietnia 2013

Borowisko

Słownik Geograficzny:  
Borowisko,  wś, pow. sieradzki. W dok. z r. 1308 własność klasztoru sulejowskiego.

Spis 1925:
Borowisko, kol., pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 10. Ludność ogółem: 77. Mężczyzn 40, kobiet 37. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 77. Podało narodowość: polską 77.

Borowisko, obecnie część wsi Suchorzyn w gminie Pęczniew.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Wierzchy dzieli się na gromady:
8. Dybów, obejmującą: kolonję Borowisko, wieś Dybów, osadę Dybów, wieś Suchorzyn, kolonję Suchorzynek, folwark Suchorzyn.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 21 kwiecień

AMATOR CUDZYCH KOS.
Stefan Rynk ze Borowisko gm. Wierzchy za kradzież z 11 na 12 lutego r. b. dwóch kos: do sieczenia i od sieczkarni skazanym został przez Sąd Grodzki w Zduńskiej Woli na 2 miesiące aresztu. Niefortunnego amatora cudzego mienia winno to pouczyć poszanowania własności bliźniego.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza