-->

piątek, 19 kwietnia 2013

Bocian

Spis 1925:
Bocian, kol., pow. wieluń, gm. Naramice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 7. Ludność ogółem: 36. Mężczyzn 17, kobiet 19. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 36. Podało narodowość: polską 36.

Bocian, obecnie część wsi Brzoza w gminie Biała.

1992 r.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XV. Obszar gminy wiejskiej Naramice dzieli się na gromady:
5. Brzoza, obejmującą: wieś Brzozę, kol. Brzozę, kol. Bocian, kol. Jochankę, os. Jochankę Nr. 5.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 92

Wydział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Łasku obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po:
2) Lewku i Annie vel Chanie małżonkach Działoszyńskich, właścicielach nieruchomości w Widawie, oznaczonej nr 18 (rep. hip. nr 64), zmarłych w Widawie: pierwszy 28 listopada 1917 roku, a druga 10 września 1914 roku;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 17 maja 1938 roku i w tym terminie osoby interesowane winny stawić się w kancelarii Wydziału Hipotecznego w Łasku dla zgłoszenia swoich praw, pod skutkami prekluzji. 175/37.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 94

Wydział Hipoteczny, sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe zmarłych:
2) Janie Ukasiku vel Łukasiku, właścicielu działki gruntu nr 23 o powierzchni 4 morgów 264 pr. z kol. Bocian, pow. wieluńskiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 25 maja 1938 roku, w którym to terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 310/37.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza