-->

czwartek, 20 czerwca 2013

Olszewizna / Olszowizna

Olszewizna, folwark w gminie Błaszki. Oznaczony na mapie z 1839 r.

1839 r.


1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 1

(N. D. 5) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Podaje do wiadomości iż na żądanie Faustyny z Sulmierskich Józefa Wysockiego byłego Kantrollera Skarbowego w Suwałkach, a teraz Poborcy Komory pierwszej Klassy Wierzbołów żony i Jego samego, czyli Obojga małżonków Wysockich dawniej w Suwałkach, a teraz w Kibartach Gubernii Augustowskiej zamieszkałych, zamieszkanie za obrane do tego interessu w mieście Kaliszu u Jana Prawdzic Gowarzewskiego Patrona przy Trybunale tutejszym do popierania tej subhastacyi ustanowionego Obrońcy mających, Aktem na gruncie wsi Szmaszkowa przez Józefa Sikorskiego Komornika Sądowego w dniu 2 (14) Sierpnia 1847, sporządzonym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie.
DOBRA SMASZKOW LITERA A. В. C,
składające się z Folwarku i wsi Szmaszków z gruntów do Szmaszkowa wcielonych stanowiących część Kostrzewic Litera Α. z folwarku Olszowizna z dwóch Karczem Chrusty i Glinka zwanych, oraz znowu erygującego się folwarku wedle miejscowości Zalasy nazwanego, z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Okręgu Wartskim Gubernii Warszawskiej, w Gminie Szmaszków położone, niegdy Stanisława Suchorskiego Obywatela Ziemskiego a po jego śmierci Teodora i Klemensa Synów jego a względem siebie braci Suchorskich dziedziców tychże Dóbr, w tejże wsi Smaszkowie przy swej Matce i głównej Opiekunce Emilii z Niemojowskich Suchorskiej Wdowie mieszkających, własne, obejmujące w sobie rozległości przybliżonym sposobem około włók 13, mórg 25, prętów kwadratowych 153, miary nowopolskiej, w której grunt należy do Klassy 2 i 3.
W Dobrach tych znajduje się Inwentarz dworski do gruntu przywiązany następujący: Wołów roboczych sztuk 12, koni fornalskich sztuk 4, krów dojnych sztuk 10, owiec różnego wieku i płci sztuk 480,pługów 3: z potrzebnemi rekwizytami i zaprzęgiem na 16 wołów, leter wozowych par 2, drabin dużych do siana sztuk 6, radło 1, lady do rznięcia z stalnicami 2, młynik stary do chędożenia zboża 1, i przetaków starych drucianych 5.
Włościan pańszczyznę robiących jest w całych Dobrach zajętych 6 Zagrodników, z których każdy robi ręczno po 3 dni w tydzień, a za to odbiera z dworu kopczyznę, po trzy pręty żyta, jęczmienia, owsa tatarki grochu, ma mieszkanie i ogrody, wszyscy zaś zależą od umowy, tudzież dwanaście chałópnic, którzy z mieszkań robią co tydzień pańskiego po dniu jednym.
Dzierżawcą Dóbr tych jest Adolf Łączkowski w skutek odbytej na dniu 29 Maja (10 Czerwca) r. b. w Dyrekcyi Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego licytacyi z których płaci ogólnie na wszystkie 3 lata czynszu dzierżawnego zł. 18505 czyli rs. 2775, kop. 75.
Dzierżawa jego kończy się dopiero z dniem 12 (24) Czerwca 1850 r.
Akt zajęcia wyż z daty powołany, Właścicielom Dóbr zajętych, Gothilfowi Lange jako dozorcy, Józefowi Ziołkowskiemu jako Wójtowi Gminy Szmaszków w dniu 4 (16) Sierpnia 1847 r: Gontramowi Myszkowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wartckiego w dniu 5 (17) tegoż miesiąca i roku doręczony, następnie do Księgi Wieczystej Dóbr Szmaszkowa w dniu 27 Września (9) Października 1847 r. wniesiony, a do Księgi Zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 4 (16) Października tegoż roku wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż Dóbr tych odbywać się będzie na Audyencyi Publicznej Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń.
Warunki licytacyi i przedaży, oraz zbiór objaśnień w Biurze Pisarza Trybunału, i u popierającego wywłaszczenie Patrona Gowarzewskiego każden z interessentów przejrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży na Audyencyi Trybunału tutejszego w Kaliszu w dniu 18 (30) Listopada 1847 roku o godzinie 10 z rana nastąpiło, drugie zaś dnia 2 (14) Grudnia, a trzecie dnia 16 (28) tegoż miesiąca 1847 r. odbyło się termin do tymczasowego przysądzenia dóbr tych oznaczony został na dzień 16 (28) Stycznia 1848 godzinę 9 z rana odbyć się miany na Audyencyi Publicznej Trybunału tutejszego. Extrahenci małżonkowie Wysoccy podali za te dobra rs. 7230.
Kalisz d. 16 (28) Grudnia 1847 r.
Franciszek Salezy Wołowski.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza