-->

wtorek, 25 czerwca 2013

Gać

 Gać, karczma w gminie Widawa. Zaznaczona na mapie z 1839 r.

1839 r.


1992 r.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1841 nr 12

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Jnstancyi Gubernij Kaliskiej.
Stosownie do Artykuł 682 K. P. S. oraz na żądanie 1. Julianny z Zbiiewskich po Sewerynie Dziewanowskim pozostałej wdowy. 2. Fran­ciszka Zbijewskiego doletniego, i 3. Modesty z Zbiiewskich Seweryna Trepki małżonki czyli obojga małżonków Trepków, wszystkich Obywa­teli krajowych zwłasnych funduszów się utrzymujących, w wsi Widzowie Powiecie Radomskim Gubernii Kaliskiej mieszkających, zamieszkanie zaś prawne co do tego interessu u ustanowionego przez siebie do popierania tej subhastacyi Obrońcy Jana Nawrockiego Patrona przy Trybunale tutejszym w Kaliszu zamieszkałego obrane mają[cy]ch, Aktem zajęcia przez Win­centego Gustowskiego Komornika Trybunału tutejszego w dniu 31 Gru­dnia 1840 r. (12 Stycznia 1841 r.) spisanym zajęte zostały na przedaż publiczną wdrodze przymuszonego wywłaszczenia, Dobra Ziemskie:
GRABOWIE
składające się z folwarku i wsi Zarobnej Grabowie tudzież z przyległości pustkowia Kurówek i karczmy Gać zwanych z wszystkiemi przyległościami i dochodami w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej Gmi­nie Grabowie położone, Jana Niwińskiego Obywatela kraju w tychże Do­brach Grabowie zamieszkałego i zamieszkanie prawne obrane mającego dziedziczne, obejmujące w sobie rozległości około 22 włok i 10 morg miary nowopolskiej to jest: a) w placach pod zabudowaniami w podwó­rzach i ogrodach około morg 15. b) w Gruntach ornych klassy II, III, IV i V. około morg 470 c) w Łąkach około morg 60. d) w Boru około morg 30 i e) w Wodach błotach nieużytkach Drogach i miedzach około morg 90 w których inwentarza gruntowego dworskiego nie masz oprócz tylko że są porządki młynarskie w młynie wodnym w akcie zaję­cia wyszczególnione, kowadło i młynek do chędożenia zboża. Włościan zaś pańszczyznę robiących jest:
1. Pułrolników trzech. 2. Zagrodników dwunastu i 3. komorni­ków sześciu, z których pierwsi mają załogę dworską robią pańszczyzny po dni pięć, zagrodnicy jedni po dni trzy a drudzy po dni dwa a ostatni komornicy po jednym dniu na tydzień oprócz tego daniny dają i powin­ności odbywają co wszystko w Akcie zajęcia jest wyszczególnionem.
Czynszownicy niestali są. 1. Stanisław Szwebkowski młynarz. 2. Krystyan Szeffer. 3. Jan Formański i, 4. Franciszek Wieczorkiewicz karcz­marz od których czynsz wynosi rocznie złp. 320.
Dobra te zostają w dzierżawnem posiadaniu Bezylego Szaniawskiego któremu dzierżawa aż do dnia 24 Czerwca 1848 r. służy, z których opła­ca rocznej dzierżawy po złp. 4000.
Akt zajęcia wyż z daty powołany Bazylemu Szaniawskiemu jako ustanowionemu dozorcy i jako Wójtowi Gminy Grabowie, oraz Jakobowi Bojemskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Powiatu Sieradzkiego w dniach (31 Grudnia 1840 r.) 12 Stycznia 1841 r. i 2/14 Stycznia 1841 r. wręczony i zostawiony, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej do księgi wieczystej obecnych Dóbr w dniu 15/27 Lutego 1841 r. podany, a do księgi Zaregestrowań Trybunału Cywilnego tejże Gubernii w dniu 18 Lutego (2 Marca) t. r. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż Dóbr tych odbywać się będzie na Audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń którą dyryguje Jan Nawrocki Patron tegoż Trybunału, do cze­go warunki licytacyi i przedaży oraz zbiór objaśnień w Biórze Pisarza Trybunału i u tegoż Patrona Jana Nawrockiego każden z interessentów Przejrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży Dóbr tych na Audyencyi Trybunału tutejszego w dniu 8/20 Kwietnia 1841 r. ogodzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu dnia 18 Lutego (2 Marca) 1841 r.
Franciszek Salezy Wołowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1850 nr 104

(N. D. 2054) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do publicznej wiadomości, iż dobra ziemskie Ochle, składające się z wsi zarobnéj i folwarku tegoż nazwiska, i folwarku oraz wsi zarobnej Kurowek zwanéj, gościenca dawnego Gać zwanego, z wszystkiemi przyległościami i użytkami bez żadnego wyłączenia w tem ograniczeniu jak na teraz pozostają, położone w Okręgu i Powiecie Sieradzkim, Gubernii Warszawskiéj, należące do parafii M. Widawy, składające jednę gminę pod nazwiskiem Gmina Ochle, dziedziczne Romana Szołowskiego i w jego posiadaniu zostające, tamże w Ochlach mieszkającego i zamieszkałego, aktem zajęcia nieruchomości przez Franciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale Cywilnym I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu na gruncie tychże dóbr w dniu 12 (24) Września 1849 r. sporządzonym, na rzecz starozakonnego Hersza Fiszla Szpigel kupca w M. Widawie Okręgu Sieradzkim zamieszkałego i mieszkającego, zamieszkanie zaś prawne co do tego interesstu u Jana Nepomucena Cieńskiego Patrona przy Tryb. Cyw. I. Instancyi Gub. Warszawkiej w Kaliszu zamieszkałego, obrane mającego; od którego tenże Jan Nepomucen Cieński Patron Trybunału stawać będzie, na przymuszone wywłaszczenie i wystawienie na sprzedaż publiczną zajęte zostały.
Następnie akt ten zajęcia Karolowi Kleszczyńskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Sieradzkiego w dniu 17 (29) Listopada 1849 r. Romanowi Szołowskiemu Dłużnikowi w kopjach jako Wójtowi Gminy dóbr Ochlę i ustanowionemu dozorcy w dniu 18 (30) Listopada 1849 r. wręczony i zostawiony, dalej tenże akt zajęcia w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu do księgi wieczystéj dóbr Ochle w d. 22 Marca (3* Kwietnia) 1850 r. podany, a do księgi zaregestrowań Tryb. Cyw. I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w dniu 3 (15) Kwietnia 1850 roku, wpisany i zaregestrowany został.
Rozległość dóbr tych Ochle i folwarku Kurowek jest następująca:
1. W placach pod zabudowaniami dworskiemi i wiejskiemi włuka 1 morg 5.
2. W gruntach ornych dominialnych należących:
a) Do II klassy włuk 10 morg 5 p. 50.
b)Do III klassy włuk 12 morg 10.
3. W gruntach ornych włościańskich należących:
a) Do klassy II włuka 1 morg 15 pr. 50.
b) Do III klassy włuk 2 morg 20.
4. W łąkach dominialnych włuk 19 mor. 15.
5. W łąkach włościańskich włuka 1 morg 15 pr. 100.
6. W pastwiskach włuk 2 pr. 100.
7. Boru i lasu w którym drzewo średniéj objętości i wielkośći, sosnowe, brzozowe, świerkowe i w części dębawe włuk 10 mor. 8.
8. W ogrodach dworskich i wiejskich morg 10 pr. 100.
9. Pod wodami i drogami morg 8 pr. 50.
10. Nieużytków piaszczystych morg 2, razem te dobra mają włuk 61 morg 24 pr. 150 miary Warszawskiéj, uważając w sposobie przybliżonym.
W dobrach tych są zabudowania jako to:
We wsi Ochlach.
a) Dworskie: dwór z dwiema przystawkami, spichrz, stodoła, wozownia i stajnia pod jednym dachem, stodoła o 3ch klepiskach owczarnia stajnie i chlewki, również pod 1ym dachem obory, stajnie i obory, sklep w ziemi, pni 10 pszczół, gołębnik, kloak spichrzyk ze schowaniem, karmnik, studnia ocembrowana, wszystkie te zabudowania z drzewa wystawione, wreszcie sklep w ziemi z cegły murowany
b) Wiejskie z drzewa: gościeniec z stajnią zajezdną, kuźnia, studnia ocembrowana, dom dla ludzi dworskich, chałup 16, do tych stodoły, obory, chlewy i studnie.
W folwarku Kurowek:
a) Folwarczne: dworek, owczarnia, obora stodoł dwie, studnia ocembrowana, wszystkie z drzewa wystawione.
b) Wiejskie, również z drzewa odbudowane: chałup trzy i gościeniec stary Gać zwany, stodoł 4, nadto oborki, chlewiki i studnia ocembrowana.
Rzeczone budowle w dobrach tych znajdujące się akt zajęcia po szczególe obejmuje.
Z temi dobrami zajęte zostały inwentarze i porządki gospodarskie następne: koni fornalskich sztuk 8, wołów roboczych sztuk 12, krów dojnych sztuk 15, wozów kutych 2, pługów z żelazami 3, radeł z żelazami 2, bron drewnianych par 4.
Opłacają czynsze rocznie do dworu mieszkają we wsi Ochlach: Walenty Wujakowski rs. 7 k. 50, Władysław Borzański, rubli srebrem 10 kop. 80, który szynkuje trunki dworskie z wynagrodzeniem 21 procentu ma nadaną jednę morgę gruntu i łąkę, Tomasz Jeżykowski kowal rs. 7 kop. 50, ma on nadanę jednę morgę gruntu łąkę posiada takie porządki do gruntu przywiązane, jako to: kowadło, miech i gwoździewnicę. Kasper Smorawski rymarz rs. 7 kop. 50 za co ma nadane pomieszkanie i 1 morgę gruntu.
W dobrach tych jest włościan odrabiających pańszczyznę rocznie ręczno co tydzień jako to:
a) We wsi Ochlach: po dni cztery jeden po dni trzy 18 z pomiędzy których pięciu odrabia też pańszczyznę ręczno lub sprzężajem, po dni 3 co tydzień od Sgo Wojciecha do S-go Jakóba, a po dni dwa od Sgo Jakóba do Sgo Wojciecha jest odrabiających dwóch. Po dni dwa co tydzień ręczno odrabiają trzech, po dniu jednym co tydzień odrabiających jest 9.
b) We wsi Kurowku: włościan odrabiających co tydzień pańszczyznę ręczno po dni 4 jest 1den, po dni 3 dwóch, a po dni dwa 4ch.
Oprócz tego włościan 18 we wsi Ochlach dają po mendlu jaj i jak to jest wyszczególnione w zajęciu dają 13 kapłonów do dworu, a sześciu z tych odrabia każdy po dni trzy w żniwa darmochy, jeden zaś ma załogę dworską: parę wołów, wóz bosy, łopatkę i gracę.
Sprzedaż dóbr w mowie będących Ochla odbywać się będzie na audyencyi Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefina położonym, posiedzenia swe odbywającego, a zbiór objaśnień i warunki sprzedażу w biurze podpisanego Pisarza złożone, tudzież u popierającego sprzedaż Jana Nepomucena Cieńskiego Patrona, każdy z interessentów w właściwym czasie przejrzeć może.
Pierwsze ogłoszenie zbioru objaśnień i warunków przedaży dóbr tych na audyencyi wspomnionego Trybunału w dniu 17 (29) Maja 1850 roku, o godzinie 10 z rana, nastąpi.
Kalisz d. 4 (16) Kwietnia 1850 roku.
Wojciech Śliwiński, Pisarz.

*nieczytelne


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza