-->

środa, 26 czerwca 2013

Bród Widawski

Słownik Geograficzny:  
Bród Brzykowski i Widawski,  dwie os., pow. łaski, gm. Dąbrowa Widawska, par. Brzyków.

Spis 1925:
Bród Widawski, osada, pow. łaski, gm. Dąbrowa Widawska. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 1. Ludność ogółem: 9. Mężczyzn 5, kobiet 4. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 9. Podało narodowość: polską 9.

1839 r.


1992 r.

Notariusz Antoni Pstrokoński 1813

Nro 11mo Karczma z Staynią Brod zwana na trakcie Widawskim. Naprzod Karczma z drzewa rzniętego, Dach pod Snopkami, Komin murowany. Ma dwie Izby, dwie Komory, iedną Sień z drzwiami na wylot, w kazdey Izbie Kominek i piec z cegły, w iedney Izbie okien trzy, a w drugiey dwa, podłogi są w Izbach, posowy zas wszędzie. Drzwi wszystkich osmioro.—Staynia z drzewa rzniętego. Dach słomiany. Wrota na wylot. Złoby z drabinami, a w Izbie Stoły z ławkami. Studnia ocembrowana z żurawiem i Kosiorem.

Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 77Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z d. 30 lipca 1924 r., zawiadamia, że na skutek podania Władysława Rypalskiego, zamieszkałego we wsi Praga, gm. Pod­dębice, pow. Łęczyckim, wdrożone zostało postępowanie celem uznania Rozalji Rypalskiej za zmarłą i z mocy art. 1777-8 U. P. C, wzywa tęż Rozalję Rypalską, córkę Mikołaja i Franciszki, urodzoną w Brodzie-Widawskiej w 1876 r., żonę petenta, z miejsca pobytu niewiadomą, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, stawiła się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. Pańskiej 115, albowiem po tym terminie nastąpi uznanie jej za zmarłą. Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszystkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionej wyżej Rozalji Rypalskiej posiadają wiadomości, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie. (Spr. Nr Z. 581/23).

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 79

Komornik przy sądzie okręgowym w Łodzi, na starostwo łaskie, Alojzy Gałczyński, urzędujący w mieście Łasku, na zasadzie art. 1139—1146 U. P. C., obwieszcza, że w dn. 3 grudnia 1926 r., o godz. 10 rano, w sali posiedzeń sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. Żeromskiego 115, odbędzie się sprzedaż przez publiczną licytację praw Szymona Kosieli, równających się 2/7 częściom, do połowy dwóch osad włościańskich we wsi Bród-Widawski, gm. Dąbrowa-Widawska, pow. łaskiego, zapisanych w tab. likw. pod Nr. 1 i 3, zawierających przestrzeni: pierwsza 2 morgi 290 pręt., a druga 1 morgę 150 pręt.
Powyższa nieruchomość hipoteki nie posiada, w zastaw, ani też dzier­żawę nie jest nikomu oddana; prawa Szymona Kosieli zostały wystawione na sprzedaż na pokrycie należności Antoniego Cicheckiego w kwocie 2.405 zł., z % i kosztami, na mocy tytułu wykonawczego sądu okręgowego w Ło­dzi z dn. 8 sierpnia 1925 r., za Nr. 1048/24.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 1.000 zł.
Zamierzający wziąć udział w licytacji, obowiązany jest złożyć vadium w wysokości 100 zł.
Akta sprawy licytacyjnej mogą być przeglądane w kancelarji sądu okręgowego w Łodzi.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Widawa dzieli się na gromady:
22. Zabłocie, obejmującą: wieś Zabłocie, kolonję Zabłocie, wieś Bród-Widawski, wieś Bród-Borzykowski.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza