-->

środa, 1 maja 2013

Szczyty

Czajkowski 1783-84 r.
Szczyty, parafia kałow (kałów), dekanat łęczycki, diecezja gnieźnieńska, województwo łęczyckie, powiat łęczycki, własność:(Konstanty) Milewski (łowczy szadkowski).

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Szczyty, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Kałów, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 10, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Szczyty, folw., pow. łęczycki, gm. Poddębice, par. Kałów, odl. od Łęczycy 28 w., 1 dm., 14 mk. W 1827 r. 1 dm., 10 mk. Sznyty Słownik Geograficzny: fol. dóbr Ciężków, w pow. łęczyckim.

Spis 1925:
Szczyty, kol., pow. łęczycki, gm. Poddębice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 17. Ludność ogółem: 104. Mężczyzn 48, kobiet 56. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 104. Podało narodowość: polską 104.

Wikipedia:
Szczyty-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

Szczyty (Hol. Szczyty) 1839 r.

Szczyty 1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 123

(N. D. 2559) Podpisany Patron zawiadamia i ogłasza niniejszym; iż na mocy dwóch wyroków Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiéj w Warszawie, pomiędzy Sukcessorami Bajkowskiemi jako to: Józefem Bajkowskim Obywatelem w dobrach Fułki Okręgu Zgierskim, Gubernii Warszawskiej zamieszkałym, jako powodem działów z jednej; a Józefatą z Kossobudzkich po niegdy Rochu Bajkowskim pozostałą wdową, Józefą Bajkowską panną doletnią, obydwoma w tychże dobrach Fułki, Kaz. z Bajkowskich, Napoleona Zabokrzeckiego małżonką, czyli obojgiem małżonkami Zabokrzyckiemi w dobrach Łopatki Okręgu Szadkowskim Adamem Bajkowskim obywatelem usamowolnionym wdobrach Ciężków O-gu Zgierskim w assystencyi Kuratora Leonarda Kossobudzkiego obywatela w dobrach Kłodny Okręgu Wartskim, Leokadją z Bajkowskich Kazimierza Dzierzbickiego małżonką, czyli obojgiem Dzierzbickiemi małż. w dobrach Psary O-gu Zgierskim. Aloizym Szamowskim dziedzicem dóbr Kamieńca, jako ojcem i głównym opiekunem nieletniego Alfonsa Szamowskiego w małżeństwie z niegdy Antoniną z Bajkowskich spłodzonego syna, w tychże dobrach Kamieńcu, Okręgu Włocławskim, wszystkiemi w gubernii Warszawskiej zamieszkałemi zapadłych: a mianowicie: pierwszego wyroku dnia 2/14 Września 1848 r., Dział majątku po Rochu Bajkowskim pozostałego, oszacowanie dóbr nieruchomych Fułki i Ciężków, sprzedaż onych nakazującego, drugiego wyroku z dnia 19 Kwietnia, (1 Maja) 1849 taxę biegłych i opinią co do niepodzielności dóbr zatwierdzającego.
DOBRA ZIEMSKIE CIĘŻKÓW.
w Okręgu Zgierskim, Gubernii Warszawskiej położone, niepodzielną własność SS. Bajkowskich wyżej wyrażonych stanowiące: składające się z Folwarku Ciężków z kolonią tegoż nazwiska, z Folwarku Szczyty i z kolonii Józefka zwanéj, których obszerniejsze opisanie zamieszczone jest w Taxie Biegłych, a ogólna wartość przez tęż taxę wykryta wynosi rs. 15593 k.27 1j2, od któréj to summy licytacya się zacznie; sprzedane zostaną przez licytacją publiczną w drodze działów, w Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiéj w Warszawie odbyć się mającą, a to w miejscu posiedzeń tegoż Trybunała w Warszawie, pod Nr. 549 przed Wielmożnym Sędzią delegowanym Polczyckim.
Termin do drugiéj publikacyi a zarazem przygotowawczego przysądzenia, wyznaczony został na dzień 4/16 Lipca 1849 r. na godzinę 2 z południa. Warunki i taxę przejrzeć można w Kancellaryi W-go Janickiego Pisarza Trybunału Wydziału II-go, i u Kazimierza Brzezińskiego, Patrona sprzedaż tę popierającego, w Warszawie przy ulicy Nalewki pod Nr. 2242.
Warszawa d. 24 Maja, (5 Czerwca) 1849 r.
Kazimierz Brzeziński, Patron.

Zorza 1893 nr 40

— Parcelacja. W dobrach Ciężków w gminie Poddembice, powiatu łęczyckiego, dokonano parcelacji folwarku Szczyt, z zasiewami zawierający 9 włók, oraz gruntu po wyciętym lesie włók. 5. Przestrzeń tę podzielono na cząstki, każda po 7 1/2 dziesięcin, (15 morgów), przecięciowo po 75 rubli za dziesięcine. Nabywcami są miejscowi włościanie, którzy już objęli w posiadanie nabyte grunta. Na rachunek szacunku każdy z nich złożył po rub. 3 na mórg; umowę spisano przed miejscowym wójtem i przesłano bankowi włościańskiemu do określenia szacunku, oraz wysokości pożyczki, jaką udzielić może. Nabywcy, w razie gdyby przyznana przez bank pożyczka nie pokrywała całkowitego szacunku, zobowiązali się dopełnić brak z własnych funduszów. Po załatwieniu wszystkich rachunków, zawarty będzie akt notarjalno hypoteczny, oraz dopełniony rozdział podatków i składek.

Gazeta Kaliska 1893 nr. 51

Parcelacji przestrzeni dworskich obecnie dokonano w dobrach Ciężków, w gminie Poddembice, powiatu łęczyckiego, z których folwark Szczyt z zasiewami zawierający 9 w., oraz grunta po wyciętym lesie włók 5, podzielono na cząstki, każda po 71/2 dziesięcin, przecięciowo po 75 rubli za dzies. Nabywcami są miejscowi włościanie, którzy weszli już w faktyczne posiadanie nabytych gruntów. Na rachunek szacunku, każdy z nich złożył po rs. 6 z dziesięciny; umowę spisano przed miejscowym wójtem i przesłano bankowi włościańskiemu do określenia szacunku, oraz wysokości pożyczki, jaką udzielić może. Nabywcy, w razie gdyby przyznana przez bank pożyczka nie pokrywała całkowitego szacunku, zobowiązali się dopełnić brak z własnych funduszów. Po załatwieniu wszystkich rachunków, zawarty będzie akt notarjalno-hypoteczny, oraz dopełniony rozdział podatków i składek.


Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 3

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Józef Dzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
11) Ignacym Krzemińskim, właśc. działek Nr. Nr 5 i 10 przestrz. po 4 dz. każda działka, zapisanych pod Nr. Nr. 9 i 11 w dziale II wykazu majątku Ciężków Szczyty A, pow. Łęczyckiego.

Termin zamknięcia wymienionych wyżej postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 12 lipca 1922 r., w kancelarji notarjusza Józefa Dzierzbickiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 87


Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Michale Kmieciku, właśc. działki gruntu przestrzeni 4 dzies. z maj. Ciężków-Szczyty B, pow. Łęczyckiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 10 maja 1923 r. i w tym dniu osoby interesowane stawić się winny w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 63

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Piotrze Filipiaku, właśc. 4 dzies. 2034 sąż. z maj. Ciężków-Szczyty B., pow. Łęczyckiego.

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 20 stycznia 1925 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 18

OGŁOSZENIE
Powiatowego Starosty w Łęczycy o rejestracji Spółek Wodnych.
Stosownie do art. 222/4 i 5 Ustawy Wodnej z dnia 19 września 1922 roku w brzmieniu ustalonem Rozporządzeniem Ministra Robót Publicznych z dnia 13. IV. 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 574 z 1928 r.) — ogłaszam, że zostały zatwierdzone statuty następujących Spółek Wodnych:
9) Dnia 14 czerwca 1929 r. Spółka Wodna „Szczyty Aleksandrówek Antoninów" z siedzibą w Szczytach — statut uchwalony dnia 12 czerwca 1929 r.
Celem powyższych Spółek jest osuszanie gruntów członków spółek według projektów technicznych, przedłożonych Starostwu Powiatowemu w Łęczycy.
Statuty Spółek ułożone zostały ściśle według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 30.VII. 1923 r. Nr. V. 417/23 Monitor Polski Nr. 196, poz. 225 — tak co do warunków i formy zwoływania zgromadzeń członków jak i sposobu dokumentowania powziętych przez to zgromadzenie spraw, mających podlegać uchwale zgromadzenia członków oraz form obwieszczonych Spółek.
Łęczyca, dnia 19 sierpnia 1929 r.
Starosta Powiatowy:

(—) H. Ostaszewski.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IX. Obszar gminy wiejskiej Poddębice dzieli się na gromady:
1. Adamów, obejmującą: kol. Szczyty W, wieś Adamów, wieś Ciężków, os. Ciężków, kol. Szczyty B. kol. Łężki, wieś Łężki, folw. Łężki, lasek Łężki.
14. Wólka, obejmującą: wieś Wólka, kol. Szczyty A, kol. Aleksandrówek, wieś Pustkowie.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1937 nr 27

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 25 listopada 1937 r. L. SA. II. 15/10/36.
o dokonaniu zmian granic gromad: Wólka, Zagórzyce i Adamów gminy Poddębice powiatu łęczyckiego.
Zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 22. XI. 1937 r. na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dn. 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustr. sam. teryt. (Dz. U. R. P. Nr. 35 poz. 294), na wniosek Wydziału Powiatowego Łęczyckiego i po wysłuchaniu opinii Rad Gromadzkich gromad: Wólka, Adamów i Zagórzyce oraz Rady Gminnej gm. Poddębice postanawiam co następuje:
§ 1.
Z obszaru gromady Wólka gm. Poddębice wyłącza się miejscowość p. n. kolonia Szczyty A i włącza się ją do obszaru gromady Adamów tejże gminy.
§ 2.
Do obszaru gromady Zagórzyce włącza się miejscowość p. n. folwark Byczyna.
§3.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 4.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

(—) Al. Hauke-Nowak.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza