-->

środa, 1 maja 2013

Feliksów Nowy

Słownik Geograficzny:  
Nowy Feliksów,  kol., pow. sieradzki, gm. Krokocice, par. Małyń, nad rzeką Ner, na gruntach dóbr Jeżów, odległa od m. powiatowego w. 33, od stacyi kol. żelaznej w Łodzi w. 39; rozległości ogólnej morg. 390 w posiadaniu włościan; ludności dusz 155, w tej liczbie katolików m. 24, k. 26; ewangelików m. 53, k. 52. Dom modlitwy dla ewangelików. Ż.

Spis 1925:
Feliksów Nowy, kol., pow. sieradzki, gm. Krokocice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 16. Ludność ogółem: 80. Mężczyzn 41, kobiet 39. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 44, ewangelickiego 35, prawosławnego 1. Podało narodowość: polską 44, niemiecką 35, rosyjską 1.

Feliksów Nowy, obecnie część wsi Feliksów w gminie Poddębice.

Feliksów Nowy 1930 r.

 Feliksów Nowy 1992 r. 

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 21a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 7 listopada 1929 roku
11122. "Karol Fejbuś", sklep kolonjalno - spożywczy ze sprzedażą wyrobów mięsnych w kol. Feliksów, gminy Krokocice, powiatu sieradz­kiego. Istnieje od 1929 roku. Właśc. Karol Fejbuś. zamieszkały w kolonji Feliksów.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 3

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, III rewiru, Zygmunt Kostro, mający kancelarję swoją w Kaliszu, przy ul. Pułaskiego Nr. 13, obwie­szcza, że na zasadzie art. 1146 U. P. C., w dniu 15 kwietnia 1932 roku, o godzinie 11 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgo­wego w Kaliszu, w drodze działów, odbędzie się sprzedaż przez licyta­cję publiczną dwóch nieruchomości, należących do Antoniego Filińskiego i spadkobierców po zmarłej Rozalji z Patorów I voto Jarugowej, II voto Filińskiej, nieruchomości te położone są:
1) osada w kolonji Feliksów, pow. sieradzkiego, oznaczona Nr. 7 tabeli likwidacyjnej, o przestrzeni 30 morg. 171 pręt. w dwóch działach, w tem łąki jest 17 morg. na nieruchomości tej znajdują się: dom mieszkalny, piwnica, obora, chlewy i stajnia, stodoła nowa i stara, 20 sztuk różnych drzew i na łące 50 sztuk olchy;
2) osada młynarska zwana Ruda Jeżewska, pow. sieradzkiego, po­chodząca z majątku ziemskiego „Jeżów część dóbr", zawierająca prze­strzeni według pomiaru z roku 1928, ogólną 33 morg. 229 pręt., na nieru­chomości tej znajdują się: dom parterowy, stodoła, szopa obora, przy­budówka, młyn z domem i urządzeniem wewnętrznem młyna, budynek parterowy, olejarnia z urządzeniem wewnętrznem i około 300 sztuk olchy.
Powyższe nieruchomości w zastawie ani dzierżawie nie znajdują się, pierwsza księgi hipotecznej nie ma; zaś druga posiada takową w wy­dziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest, pierwszej na wyżej wspomnianych właścicieli a druga na Piotra - Pawła Filińskiego i spadkobierców tejże Rozalji II voto Filińskiej, nieruchomości powyższe długami obciążone nie są; sprzedane bę­dą w całości według protokółu opisu z dnia 25 lipca 1931 roku.
Licytacja nieruchomości tych rozpocznie się, osady w kolonji Fe­liksów od sumy 45.000 zł., a od 50.000 złotych osady młynarskiej Ruda Jeżowska, przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które zło­żą wadjum 10 proc. sumy szacunkowej.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji sądu okręgowego w Kaliszu. Nr. E. 1647/31.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 IX. Obszar gminy wiejskiej Krokocice dzieli się na gromady:
4. Feliksów, obejmującą: wieś Feliksów, kolonję Feliksów-Nowy, Jeżew B.-Siostrów, folwark Jarugów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 22

Wydział Hipoteczny, sekcja III, przy Są­dzie Okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwar­te zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Mordce Aszer, wierzycielu sumy 1.000 zł z %% i kosztami, zabezp. na folw. Feliksów- Nowy, pow. sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spad­kowych wyznaczony został na dzień 18 wrze­śnia 1939 roku, w którym to terminie osoby in­teresowane winny zgłosić swoje prawa w kan­celarii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecz­nego, pod skutkami prekluzji. 47/39.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza