-->

piątek, 3 maja 2013

Bobownia

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Bobownia mieyska, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Szadek, własność rządowa. Ilość domów 11, ludność 93, odległość od miasta obwodowego 3.


Słownik Geograficzny:  
Bobownia,  kolonia, pow. sieradzki, gmina i parafia Szadek, odległa od m. powiatowego wiorst 24, rozległości morg 186 w posiadaniu włościan, ludności 264, wyz. katol. Żdż.

Spis 1925:
Bobownia, wś, pow. sieradzki, gm. Szadek. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 17. Ludność ogółem: 160. Mężczyzn 78, kobiet 82. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 160. Podało narodowość: polską 160.

Bobownia, obecnie część miasta Szadek w gminie Szadek.

1965 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 40

(N. D. 742 ) Sąd Pokoju Okręgu Szadkowskiego.
Z powodu żądanej nowej regulacyi hypoteki:
1. Domu z placem pod Nr. 189 na przedmieściu Bobownia z ogrodami, stodołą i gruntami na mieście Szadku położonemi, własnością Jana Czarneckiego będącemi; (...) Uwiadamia interessentów, że takowa regulacja nastąpi w dniu 13 Maja r. b. w Sądzie tutejszym.
Wzywa ich przeto, aby do takowej osobiście lub przez pełnomocnika urzędownie i szczególnie na to umocowanego zgłosili się, żądania swe i wnioski do protokołu podali, i w dokumenta prawa ich udowadniające zaopatrzyli się.
Ostrzega ich oraz, iż niezgłaszający się w terminie, podpadną skutkom prekluzyi w art. 154 i 160 prawa o hypotekach z roku 1818 przepisanej.
Jeżeliby właściciel nieruchomości wywołanej w terminie do regulacyi niestawił się, tenże na żądanie któregokolwiek z interessentów na karę od rubli sr. 1 kopiejek 50, do rubli sr. 7 kop. 50 skazanym zostanie, i podług art. 150 tegoż prawa, utraci wszelkie dobrodziejstwa prawne względem swych wierzycieli.
Ogłoszenie decyzyi jaka w skutek aktu regulacyi wydaną będzie, nastąpi dnia tegoż samego na posiedzeniu publicznem Sądu tutejszego i od tegoż dnia czas do odwołania się od niej upływać zacznie.
Interessenci przeto bez dalszego wezwania w tym dniu ogłoszeniu jej przytomnymi być powinni.
w Szadku d. 26 Stycznia (7 Lutego) 1844 r.
Podsędek, Borowski.

Dziennik Warszawski 1872 nr 245

N. D. 7102. Pisarz Sądu Pokoju w Szadku.
Po śmierci:
2) Franciszka Stamirowskiego, współwłaściciela domu z należącemi do niego stajnią, zabudowaniami, ogrodem owocowym, domkiem murowanym i sześciu lichami gruntu pod Nr. 43, oraz b. wiatraka z placem c. stodoły i owczarni i placem na przedmieściu Bobownia i gruntem (…) otworzyły się spadki, do regulacji których w tutejszej kancelarji hypotecznej termin prekluzyjny wyznacza się na dzień 22 Maja (3 Czerwca) 1873 r.
Szadek d. 13 (25) Listopada 1872 r.
Gadomski.

Kaliszanin 1886 nr. 88

W dniu 18 t. m. we wsi Bobownia, w powiecie sieradzkim, także z niewiadomej przyczyny wynikł pożar, który zniszczył drewniany dom, ubezpieczony na 400 rs.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Szadek dzieli się na gromady:
4. Kobyla Miejska, obejmującą: wieś Bobownia, wieś Kobyla Miejska, osadę Krucica, Szadek Poduchowny, Wójtostwo Szadek.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 68

Wydział Hipoteczny w Zduńskiej-Woli obwieszcza, że na dzień 30 listopada 1938 roku, wyznaczony został termin pierwiastkowych regulacyj hipotek dla:
1) 17 ha 0052 m kw gruntu, nabytych na rzecz Skarbu Państwa, pod budowę kolei Herby-Nowe — Gdynia od włościan wsi: Bobownia, Kobyla-Miejska, Maksymilianów, Zygry, Choszczewo, Chodaki Piotrów, Pudłówek i obywateli miasta Szadku, powiatu sieradzkiego, szczegóło­wo opisanych w dowodach, dołączonych do księgi hipotecznej nr 1180 repertorium hipotecznego;

W powyższym terminie osoby interesowane winny zgłosić w kan­celarii Wydziału Hipotecznego w Zduńskiej-Woli prawa swoje do wy­żej wymienionych nieruchomości, pod skutkami prekluzji z art. 154 i 160 Ust. Hip. 75/49.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza