-->

środa, 24 kwietnia 2013

Żelisław

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Żelisław, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Błaszki, własność prywatna. Ilość domów 50, ludność 475, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Żelisław,  w XVI w. Szeleslawy, wś i fol. nad rzeką t. n. (dopł. Swędrni), pow. sieradzki, gm. Gruszczyce, par. Błaszki, odl. od Sieradza w. 21, od Błaszek 2 w. Wś ma 8 dm., fol. 5 dm. Wraz z osadami: Wojcice, Janowice, Dębiniec, Zaborów i Sarny mają 75 dm. (w części murowanych) i 540 mk. W r. 1827 było 50 dm., 475 mk. Obszar dworski wynosi 555 mr. roli, 42 mr. łąk. Pastwisko wspólne 58 mr., lasu 75 mr. Do włościan należy 500 mr. roli i 100 mr. past. Na obszarze Ż. są dwa młyny, wiatrak, cegielnia, karczma, 3 sklepy z produktami różnemi. Mieszka tu 5 szewców, 2 płócienników, 2 stolarzy, 2 sitarzy, 2 bednarzy, kowal i ślusarz. Ludność zamożna i przemyślna, trudni się uprawą roli i handluje trzodą chlewną, którą zakupuje na wywóz do Prus. Wymieniony w dok. z r. 1357 w liczbie posiadłości kościoła gnieźnieńskiego (Kod. Wielk., nr 1354). Na początku XVI w. wś należy do par. w Błaszkach lecz z połowy wsi dziesięcinę pobiera pleban w Wojkowie, zaś pleban w Błaszkach tylko od 1 kmiecia (Łaski, L. B., II, 55, 58). Według reg. pob. pow. sieradzkiego z r. 1553 wś Żelisław miała 61 łan. (Paw., Wielkop., II, 219). W wieku XVIII wś należała do Bartochowskich później do Błeszyńskich. Br. Ch.

Słownik Geograficzny:
Żelisław,   wś, pow. sieradzki, par. Błaszki. Istniała tu kaplica z dwoma ołtarzami, którą obsługiwali zakonnicy z Warty (L. B., II, 57).

Spis 1925:
Żelisław, wś i kol., pow. sieradzki, gm. Gruszczyce. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 81, kol. 13. Ludność ogółem: wś 510, kol. 94. Mężczyzn wś 258, kol. 42, kobiet wś 252, kol. 52. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 495, kol. 94, ewangelickiego wś 10, mojżeszowego wś 5. Podało narodowość: polską wś 510, kol. 94.

Wikipedia:
Żelisław-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki, w odległości 2 km na południe od Błaszek, nad rzeczką Trojanówką.W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim. Dawniej stanowiła własność szlachecką. Należała kolejno do: Bartochowskich h. Rola, Błeszczyńskich, Kochanowskich i Świniarskich. Podczas powstania styczniowego współwłaściciel wsi Tomasz Błeszczyński był dowódcą 4 szwadronu kawalerii w 1 pułku ugrupowania gen. Edmunda Taczanowskiego. Po powstaniu Błeszczyńskim majątek skonfiskowano. Zachował się dwór murowany Błeszczyńskich z 2 poł. XVIII w. Po konfiskacie dworu portrety przodków rodu przekazano do muzeum w Krakowie. Monumentalny grobowiec rodzinny na cmentarzu w Błaszkach służy jako dom przedpogrzebowy. Nad stawem na rzecce Trojanówce - młyn, dawniej o napędzie wodnym.

Wikipedia:
Nazwę swa wzięła od słowiańskiego imienia Żelisław. O starożytności osadnictwa tej wsi świadczą liczne znaleziska archeologiczne tu znajdowane. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1357 roku, kiedy to wymieniona zostaje w liczbie posiadłości kościoła gnieźnieńskiego, a w roku 1411 był zapis o bliżej nieznanym Joh(anie) de Żelisław. W 1520 roku nazwa brzmiała Szeleslawy, a obecnie miano przyjęło się od początku XIX wieku. Według dokumentów woj. Sieradzkiego z 1553 oku wieś Żelisław miała 6,5 łana, czyli ok. 980 hektarów. Wieś w ręce prywatne dostała się w XVI wieku. W wieku XVII i XVIII jest własnością Bartochowskich herbu Rola. Perypetie życia jednego z Bartochowskich - Stanisława przedstawił w powieści historycznej pt. "Bartochowski" Kajetan Kraszewski. Tenże Stanisław a marcu 1755 roku zjawia się w Żelisławiu po rodzinna schedę i wynosi się na Podlasie, gdzie w roku 1788 zostaje stolnikiem bielskim.
W 1749 roku Żelisław z siedmioma folwarkami, trzema młynami, cegielnią i kilkoma karczmami przechodzi w ręce Błeszyńskich herbu Suchekomnaty. Pierwszym właścicielem z tego rodu był podkomorzy sieradzki Tomasz Jan. Na uwagę zasługują dwaj przedstawiciele tej familii - Abdon, uczestnik powstania listopadowego i jego syn Zdzisław - uczestnik powstania styczniowego, oficer pruski, który dowodził szwadronem jazdy powstańczej u gen. Edmunda Taczanowskiego. Ostatnimi właścicielami Żelisławia, do których należały także Wójcice, Janowice, Dębiniec, Zaborów i Sarny, byli Kochanowscy herbu Korwin. Majątek ten został wcześniej odebrany Błeszyńskim na mocy ukazu carskiego za udział w powstaniu w 1863 roku wspomnianego Zdzisława. W 1883 roku umiera Józef Kochanowski, w 1879 jego syn Tadeusz, a w początkach XX wieku (1907 - 1910) majątek ulega parcelacji. Największą część o powierzchni 114 mórg nabywa niejaki Wawrzyniec Janas. Obejmowała ona dwór z parkiem i zabudowania gospodarcze. Janas resztówkę dworską podzielił na mniejsze działki i wyprzedał. Wśród nabywców największą działkę, która obejmowała dwór z parkiem, o powierzchni 45 mórg kupił Paweł i Tomasz Czarnkowie. Transakcja ta miała miejsce w 1912 roku i odtąd resztówka dworska jest w posiadaniu tej rodziny. Z dawnego założenia dworskiego pozostały jedynie dwa obiekty: dwór Błeszyńskich i zabudowania mieszkalne oficjalistów dworskich. We dworze zbudowanym przypuszczalnie w połowie XVIII wieku przez Tomasza Jana Błeszyńskiego. Od ponad 80 lat zamieszkuje rodzina Czarnków. Domniemany budowniczy dworu się w 1710 roku w Tubądzinie. Tomasz Błeszyński piastował różne urzędy ziemskie w województwie sieradzkim, cześnika sieradzkiego od 1746 roku, stolnika od 1750 roku, chorążego od 1760 rok i podkomorzego od 1762 roku.
Murowany dwór został zaprojektowany w stylu niezmiernie popularnym w Rzeczypospolitej sarmackiej na tzw. godzinę 11. Parterowy budynek bez piwnic miał mieszkalne poddasze, na którym pomieszczenia mieszkalne znajdowały się w szczytach budynku i dwóch facjatkach. Przed wejściem do dworu znajdował się podjazd z owalnym klombem. Znajdujące się w centrum fasady frontowej wejście prowadziło do sieni, z której wychodziło się na wprost salonu, w lewo do gabinetu właściciela, w prawo do pokoju dziecinnego. Od strony ogrodowej na lewo od salonu była jadalnia, a po prawej sypialnia. Facjata od strony ogrodu była wysunięta przed ścianę w formie ryzalitu, do której był dobudowany balkon wsparty na 4 filarach, pod którym istniało wejście z salonu do ogrodu. Na północ od dworu znajdował się budynek kuchni.
Dwór był otoczony rozległym parkiem z sadzawka, na której umieszczono wyspę z altanką. Pośród parku, między dworem a sadzawką rozpościerał się ogród w tzw. stylu sarmackim (prostokątny parter zamykały z trzech stron strzyżone zielone tunele - bindaże z grabów, z czwartej strony był ogród otwarty ku słońcu). W tej klamrze wysokiej zieleni powstał dogodny mikroklimat zbawienny dla wszystkich domowników.
Zabudowania gospodarcze znajdowały się na południe od dworu. Na wprost bramy wjazdowej po drugiej stronie drogi - prowadzącej do Błaszek, była kaplica publiczna. W 1827 roku było już we wsi 50 domostw z 475 mieszkańcami. Znajdowały się tu także dwa młyny, wiatrak, cegielnia, karczma, trzy sklepy. W Żelisławiu mieszkało 5 szewców, 2 płócienników, 2 stolarzy, 2 sitarzy, 2 bednarzy, kowal i ślusarz. Przez wieś przebiegał również trakt Poczty Królewskiej. Liczne zmiany właścicieli na przełomie XIX i XX wieku doprowadziły dwór do ruiny i dewastacji parku, a także do rozbiórki części budynków gospodarczych. Tomasz Czarnek w ramach porządkowania gospodarstwa usunął część dawnego parku, zlikwidował wysepkę na sadzawce i w 1917 roku dokonał remontu i przebudowy dworu. Prace te spowodowały częściową zmianę jego pierwotnego wyglądu. Zniknęły facjaty o ogrodowy ryzalit, zamurowano okna w szczytach. Obszerne wnętrza podzielono na mniejsze, bardziej funkcjonalne oraz dobudowano drewniany ganek. W kilka lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w dworku znalazła miejsce klasa szkoły powszechnej. Z wyposażenia wnętrz zachowały się drzwi, fragmenty starych pieców kaflowych, kilka parkietów oraz unikalna szafa na uprząż.
We wrześniu 1939 roku w żelisławskim dworku kwaterował oddział wojsk niemieckich pod dowództwem hrabiego Johana von Loringhoffena, a kilkanaście dni później rodzina Czarnków została wysiedlona ze swego domu. Obecnie w starym we dworze mieszka już piąte pokolenie rodziny Czarnków.
Zabytki
Zachował się dwór murowany Błeszyńskich z 2 poł. XVIII w. Po konfiskacie dworu portrety przodków rodu przekazano do Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Monumentalny grobowiec rodzinny na cmentarzu w Błaszkach służy jako dom przedpogrzebowy. Nad stawem na rzeczce Cieni - młyn, dawniej o napędzie wodnym.

Wikipedia: 
Żelisław-Kolonia-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
ŻELISŁAW par. Błaszki, p. sieradzki roli dworskiej 555 mg, 2 młyny, wiatrak, cegielnia. Osady Janowice, Dąbiniec, Zaborów, Sarny. Własność Erazma Błeszyńskiego, dwór murowany z cegły palonej, 6 pokoi, kuchnia, kredens i schowanie na parterze, 3 pokoiki pod dachem w 1829 r. (Markowski 1829k. 731-9, SGKP t.14, s.770)

1992 r.

Gazeta Warszawska 1811 nr 73

 Listy Gończe. Sąd Sprawiedliwości Kryminalney Departamentów Warszawskiego i Kaliskiego, wzywa ninieyszem wszelkie władze tak Woyskowe iako i Cywilne, aby niżey wyrażonych winowayców: (...) 2. Marcina Maiewskiego rodem z Zelislawca pod Błaszkami, 28 lat sobie liczącego, wzrostu miernego, naymniey 5 cali, twarzy gładkiey okrągłey i czerstwey, nosa długiego, włosów rudawych nieco kiędzierowatych , oczów siwych, ubranego w kapotę dobrą, z sukna szarego , chustkę białą płocienną na szyi ,i bóty chłopskie dobre, kapelusz czarny okrągły, wstążką czarną opasany; (...) 4 Kacpra Bednarka , rodem z Bugaiu należącym do Wsi Dzierżązny w Powiecie Szadkowskim położoney, lat 23 maiącego, wzrostu dobrego , włosów ciemnych, twarzy brunet, oczów szarych , nosa srzedniege, ubranego w płaszcz z sukna nakrapianego iuż starego , na spodzie w kaftan kuczbaiowy, z rękawami na guziki kościanne białe zapinanemi , w spodnie granatowe sukienne i bóty stare, w czapkę lisią spuszczoną , z wierzchem ciemno pieprzowym ; o rożne kradzieże obwinionych , którzy na transporcie z Sieradza do Warszawy o półmile od Sochaczewa w boru z pod straży zbiegli, gdziebykolwiek pokazać się mieli, takowych raczyły kazać chwytać, i do tuteyszego więzienia Prochownią zwanego dostawić. Dan w Warszawie dnia 30 Sierpnia 1811 Roku. Jozef Prażmowski, Prezyd: Drzewiecki Sekr.

Dziennik Wyroków Sądu Kassacyinego Xięstwa Warszawskiego. T. 2, 1812, oddz. 3, nr 31

Nro 31. FREDERYK AUGUST, z Bożey Łaski Król Saski Xiąże Warszawski etc. etc. Wszem w obec i każdemu z osobna komu o tem wiedzieć należy wiadomo czyniemy , że Sąd Nasz Kassacyiny Xięstwa Warszawskiego wydał wyrok następuiący : Działo się w Warszawie, w Pałacu zwykłych posiedzeń Rady Stanu, Krasińskich zwanym, na posiedzeniu zgromadzonego Sądu Kasssacyinego dnia dwudziestego Marca, tysiąc ośmset dwunastego roku. SĄD KASSACYINY. Xięstwa Warszawskiego. W sprawie kryminalney Salomona Loebla Schwertza Karczmarza ze Wsi Zelisławia w Departamencie Kaliskim, przy obronie z urzędu przydanego Mecenasa Leonarda Zieleniewskiego, zanoszącego rekurs przeciw wyrokowi Sądu Sprawiedliwości Kryminalney Departamentów Warszawskie- i Kaliskiego, w dniu szóstym Września roku zeszłego tysiąc ośmset iedenastego na oskarżenie publiczne zapadłemu, przez który tenże Salomon Loebel Schwertz za zbrodnią oszuktństwa popełnionego w podłożeniu do podpisu Wexlu na summę tysiąc talarów, zamiast dzierżawnego Kontraktu na Karczmę we wsi Zelisławiu, z powodu mocnego podeyrzenia, stosownie po § 391. Ordynacyi kryminalney, oraz analogice do §. 1328 tyt: XX części II. prawa powszechnego pruskiego na karę więzienia, i na ponoszenie kosztów sądowych, z policzeniem mu za karę wysiedzianego w czasie inkwizycyi od dwudziestego siodmego Kwietnia, tysiąc ośmset szóstego do trzeciego Stycznia tysiąc ośmset dziewiątego, tudzież od dnia siedmnastego Grudnia, tysiąc ośmset dziesątego, aż do wyroku aresztu, Maiąc sobie przełożone ze strony rekursującego następujące powody :

I. przez niego samego przy odwołaniu się do Kassacyi podane, iako to: a ) iż wymierzona kara nadzwyczajna, z powodu mocnego podeyrzenia, przechodzi karę ordynaryiną, iakąby Sąd wyrokuiący mógł był w rązie dostatecznego udowodnienia zbrodni wymierzyć: b) że koszta Sądowe z winy inkwiruiących do zbyt wielkiey pomnożone summy przy niedowiedzeniu przestępstwa, niesłusznie na niego włożone zostały ; c) że rekursuiący powoływał na świadectwo Brata zmarłego Błeszyńskiego, iako przytomnego liczeniu pieniędzy na Wexel ; który przecież w ciągu roku niesłuchany, i poźniey zmarły, pozbawił rekursuiącego z winy Sądu obrony; d) że nakoniec iedynie świadkowie przestępstwa iako słudzy i domownicy Oyca denuncyanta nie mogli stanowić dowodu; .

II. Z obrony przez Mecenasa z urzędu przydanego złożoney; który przywodząc: e) iż denuncyant niezaprzeczał ani zawarcia Kontraktu między iego Oycem, a rekursuiącym, ani podpisu Oyca; f) iż udowodnionem zostało iako rekursuiący w ten Kontrakt dawniey ieszcze to iest w roku tysiąc ośmset piątym z oycem denuncyanta wchodził; g) iż własnoręczny podpis Tomasza Błeszynśkiego na wexlu przez denuncyanta przyznany; h) iż świadek Zieliński nieumieiący czytać, sądzić nie mógł o podsunięciu wexlu zamiast Kontraktu do podpisu; a z samey różnicy formatu między Kontraktem i wexlem, nie mógł bydź drugi podłożonym za pierwszy, tem bardziej kiedy przez rekursuiącego był z osławionym oycu denuncyanta i dopiero na zaiutrz podpisanym, i) sądząc daley, iż nieprzyznanie się Schwertza denuncyantowi co do posiadania wexlu, nie obwinia go wcale; a twierdzenie iakoby wexel był mu darowanym, w zeznaniu rekursuiącego na iego stronę iest wyiaśnionem; k) że nie ma żadnych przeciw rekursuiącemu dowodów; l) wnosi, iż wyrok zaskarżony iako przeciwny §. 391. Ordynacyi krymlnainey— uchybiaiący razem §. §. 85. i 1328. tyt: XX. części III. prawa powszechnego pruskiego na mocy Art: 10. pod liczbą I. Organizacyi Sądu Kassacyinego skassowanym, a sprawa w celu nowego osądzenia innemu Sądowi sprawiedliwości Kryminalney odesłaną bydź winna. — Po Wysłuchaniu rapportu Kommissyi Podań i Instrukcyi, oraz wniosków Królewskiego przy Sądzie swoim Prokuratora, zgodnych z poniższą Sądu decyzyą. — SĄD KASSSACYINY zważywszy; iż Sąd wyrokuiący stosuiąc do stanu dowodów Ordynacyi kryminalney, tenże przepis obraził, gdyż w przypadku ninieyszym nie było żadnych ważnych dowodów, iakich rzeczony §. do zawyrokowania nad. zwyczayney kary wymaga ; zeznanie bowiem świadka Zielińskiego, iako służącego dawniey u Tomasza Błeszyńskiego, któremu fałszywy wexel miał bydź podłożonym, późniey zaś u tego Sukcessora Denuncyanta Ignacego Błeszyńskiego, stosownie do §. 233, tyt: X. części I. Ordynacyi Sądowey Cywilney rządu zeszłego na zupełną wiarę nie zasługuje; świadek zaś drugi, to iest: Jaworska iest świadkiem nic nie widzącym; zważywszy iż gdyby nawet Zieliński był świadkiem zupełnie wiary godnym, tedy zeznanie iego stosownie do §. 398. Ordynacyi kryminalnej niestanowiłoby dowodu, lecz tylko indieium; zważywszy iż rekursuiący podeyrzenie z zeznania świadka Zielińskiego przeciw sobie walczące, odpierał ważnemi bardzo okolicznościami, a w szczególności, 1. posiadaniem wexlu podpisem Tomasza Błeszyńskiego stwierdzonego, którego to odpisu denuncyant nie zaprzeczył, 2. powoływaniem się względem części wypłaconey waluty na świadectwo rodzonego Brata Tomasza Błeszyńskiego, który z przyczyny przewłoki Sądu niesłuchany umarł, 3. świadectwem wyżey wspomnionego Zielińskiego, który przyznał, iż zmarły Błeszyński przyniesiony sobie przez rekursuiącego papier podług swego ówczasowego mniemania Kontraktem arendownym, a podług późnieyszego iego domysłu wexlem podsuniętym będący, nie zaraz po przyniesieniu, lecz dopiero dnia następuiącego podpisał; zważywszy zatem, iż rekursuiący w naygorszym razie stosownie do §. §. 406. i 409. Ordynacyi kryminalney tym czasowemu podlegałby uwolnieniu, a Sąd Wyrokuiący skazuiąc go na karę nadporządkową nie tylko powyżey cytowane przepisy prawa, ale i wzięty w pomoc §. 1328 prawa powszechnego pruskiego obraził. Rekurs skazanego Salomona Loebla Schwertza rozsądzając: Wyrok zaskarżony kassuie, i sprawę w celu nowego rozsądzenia Sądowi Sprawiedliwości Kryminalney Departamentów Poznańskiego i Bydgoskiego odsyła, mocą mnieyszego Wyroku.— (Podpisano.) S. POTOCKI Prezes Wydrukować (L.S.) L. Osiński Pisarz S. K. Felix Łubieński Minister Sprawiedliwości, Zgodno z Oryginałem (L.S.) Antoni Joneman Sekretarz Jeneralny.

Gazeta Warszawska 1826 nr 133

Sąd Policyi Prostey Powiatu Sieradzkiego. —Nieiaki Antoni Słupczyński rodem z wsi Zelisławia, w Gminie Sarn Powiatu tuteyszego mieszkaiący, będąc w dniu 28 Lutego r. b. Sądowi tuteyszemu do indagacyi,iako o kradzież przekonany, przystawiony, i do aresztu policyynego mieyscowego osadzony, z tegoż aresztu z pod straży cywilney dnia 7 Marca r. b. o godzinie 6 wieczorem zbiegł; a że na rzeczonym zbiegu, iako publiczności szkodliwym bydź mogącego (ile że ten iuż raz za kradzież poprzednio karanym był i w domu Poprawy w Pyzdrach w roku zeszłym siedział) wiele zależy, przeto wzywa się wszelkie Władze tak cywilne iako i woyskowe, aby na tegoż inkulpata Antoniego Słupczyńskiego pilne dały oko, a w razie spostrzeżenia onegoż uiąć i pod mocną strażą Sądowi tuteyszemu odstawić poleciły. Opis fizognomii: Antoni Słupczyński lat 28 liczący, Katolik, wzrostu średniego, twarzy okrągłey, nosa długiego, czoła wysokiego, oczu niebieskich, włosów blond, lecz bardzo rzadkich, bo głowa zupełnie goła. Ubiór tegoż: kapota z sukna granatowego białą kuczbaią czyli flanelą podszyta, stara i zła, spodnie płócienne paczesne przechodzone, koszula lniana dobra, bóty pasowe stare złe, z długiemi cholewami, czapka z sukna zielonego z barankiem białym w kwatery opuszczana. — Sieradz dnia 8 Marca 1826 r.
Gaiewski Podsędek.

Gazeta Warszawska 1829 nr 47

Antoni Siemiątkowski dnia 15 Grudnia 1826 roku beztestamentowo zmarły, otworzył po sobie spadek; co podaiąc pierwszy raz do wiadomości, naznacza się na godzinę 10tą przed południem dnia 25 Lutego 1830 roku w Kancellaryi Ziemiańskiey tuteyszey termin dla przepisania tytułów własności:
a) Wsi Korczewa w Powiecie Szadkowskim.
b) Kamienicy w Mieście Kaliszu pod liczbą 175.
c) Summy 6000 zł: Pol: z procentem po pięć od sta, na Dobrach Zelisławiu, w Powiecie Wartskim, w Dziale IV. pod Nrem 13.
d) Summy 6000 zł: Pol: z procentem po pięć od sta, na Dobrach Wrzący, w Powiecie Wartskim, w Dziale IV. pod Nrem 8 zahypotekowanych.
e) Kamienicy w Mieście Piotrkowie, po tymże Antonim Siemiątkowskim pozostałych.
Kalisz dnia 6 Lutego 1829 r.
Ignacy Głowczewski
Rejent Kancel: Ziem: Woiew: Kaliskiego.

Gazeta Warszawska 1829 nr 126

Z powodu śmierci Emmanuela oyca, i Jana Wilhelma syna, Lukas, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem pa raz drugi donosząc, zawiadomia podpisany, iż do przeniesienia własności summ resp: 8400, 24,000 i 8000 zł: Pol. na Dobrach Pstrokońszczyznie i Dobrach Zelisławiu, tudzież possessyi w Kaliszu pod liczbą 148 położoney, z prowizyiami się mieszczących, termin roczny a w szczególe na dzień 10 Lutego 1830 r. w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego iest oznaczony. — Kalisz dnia 2 Maia 1829 r.
Rejent Kancel: Ziem: Woiew: Kaliskiego,
F. Bajer.


Dziennik Powszechny 1835 nr 28

Po nastąpioney śmierci:
1. Kazimierza Szwieykowskiego, właściciela summy 27,600 złp. na dobrach Zelisławiu, w Powiecie Wartskim, Obwodzie Kaliskim położonych, w dziale IV, pod Nr. 6 b, lit. bb, hypotekowaney.
(...) ogłasza się wiadomość otwarcia postępowań spadkowych,do uregulowania których-to spadków, wyznaczaią się termina w Kancellaryi Ziemiańskiey Wdztwa Kaliskiego, a mianowicie: ad 1, nad. 17; ad 5, na dzień 21 Sierpnia 1835 r. w Kaliszu d. 14 Stycznia 1835 r. Pisarz kancellaryi Ziemiańskiey Wdztwa Kaliskiego, D. Dzierożyński.

Dziennik Powszechny 1836 nr 70

Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego. Po śmierci: (…) 2. Erazma Błeszyńskiego, dziedzica dóbr Zelisławia z przyległościami, w Powiecie Wartskim, Województwie Kaliskiem położonych; otworzyły się postępowania spadkowe, i do regulacyi tychże spadków termina, a mianowicie: do drugiego na dzień 9/21 Września roku bieżącego, w Kancellaryi Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego zostały wyznaczone; o czem zawiadamiając iuteresentów wzywa, aby w powyższym terminie z prawami swemi i dowodami takowe usprawiedliwiającemi pod skutkami prekluzyi prawem o hypotekach z roku 1818 zagrożonemi, przed podpisanym Pisarzem zgłosili się. Kalisz dnia 13/25 Lutego 1836 roku. Antoni Korzeniowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1840 nr 137

(N. D. 2764) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
W dniu 10 (22) Kwietnia r. b. na trakcie Wieluńskim między wsią Żelisławiem a miastem Błaszkami znaleziony został żebrak nagle zmarły niewiadomy z imienia i nazwiska, ubrany w kamizelę z grubego płótna mocno łataną, pod spodem miał kożuszek stary podarty, na wierzchu torbę skurzanną napełnioną kawałkami chleba, miał na sobie koszulę i spodnie z grubego płótna, zwyczajną czapkę włościańską, bótу stare, miał lat około 70, wzrostu średniego, twarzy okrągławo owalnej, oczów niebieskich, nosa miernego. Ktoby posiadał bliższe wiadomości tyczące się osoby jego aby bezzwłocznie Sąd nasz zawiadomić zechciał.
w Kaliszu dnia 23 Maja (4 Czerwca) 1840 r.
Sędzia Prezydujący, Wąsowicz.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1843 nr 1

Wydział i Sekcya Administracyjna.— RZĄD GUBERNIALNY KALISKI.
Nro. 80,076/21,610. Umieszczając poniżej listę imienna osób, którym przypada wynagrodzenie za dostarczone konie do podróży Najjaśniejszego Króla Pruskiego i ich Królewiczowskich Wysokości Xiążąt Hesseńskiego i Wejmarskiego, Rząd Gub: zawiadamia Jch że Kassy powiatowe Kaliska i Konińska odebrały stosowne polecenia aby należytości te komu przypadają natychmiast rozpłaciły.—
Kalisz, dnia 19/31 Grudnia 1842go r.
Pułkownik Flügel Adjutant JEgo Cesarskiej Mości
K. TRĘBICKI. Sekretarz Jlny Jarnuszkiewicz.
LISTA OSÓB
którym przypada należytość za dostawienie koni obywatelskich pod przejazd Najja­ śniejszego Króla Pruskiego, J. K. W. W. Xięcia Heskiego i J. K. W. Xięcia
Dziedzicznego Wejmarskiego, w miesiącach Czerwcu, Lipcu, Sierpniu, i Wrześniu 1841 go roku nastąpiony.
I. Stacya pocztowa w Turku.
5. Zaborowski dziedzic Korzenicy rubli 8 kop. 30.
II.Stacya pocztowa w Cekowie.
5. Bogdanowicz dziedzic Lipicze rubli 4 kop. 62 i pół i rubli 10.—
III. Stacya pocztowa w Kaliszu.
1. Psarski z Dziebędowa rubli 2 kop 73 i rubli 5 kop. 80.— 2. Żychliński z Kalinowy rubli 2 kop. 73 i rubli 5 kop. 60.— 3. Żychliński z Kalinowy rubli 7 kop 10.— 5. Dłużniakiewicz z Borysławic rubli 13 kop. 80.— 7. Błeszyński z Żelisławia rubli 5 kop. 50.

Za zgodność Sekretarz Jeneralny Rządu Gubernialnego-Kaliskiej Jarnuszkiewicz.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 138

(N. D. 2798) Sąd Policyi Prostej Okręgu Wartskiego.
Zapozywa Sobestyana Stempniak v. Pantok, katolika, lat około 50 liczącego, we wsi Żelisławice urodzonego, ostatecznie w Gminie Borysławice przebywającego, wyrobnika, obecnie z pobytu nie wiadomego, iżby się w przeciągu miesiąca jednego do Sądu tutejszego niezawodnie zgłosił, dla wysłuchania wyroku przez Sąd tutejszy wydanego. Wzywa przytém każdego wiadomość o zapozwanym mającego, iżby takową Sądowi tutejszemu udzielić raczył.
Warta dnia 20 Maja (1 Czerwca) 1847 r.
L. Grzybowski, Podsędek.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 147

(N. D. 2991) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:    
3. Stanisława Porębińskiego co do wierzytelności: 1) rs. 10,500 na dobrach Żelisławiu z Ogu Wartskiego w dz. IV. pod N. 25 i warunku w dziale III. pod Nr. 8, (…)
(...) otworzyły się spadki do uregulowania których termin na dz. 2 (14) Stycznia 1862 r. w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu przed sobą wyznaczam.  
Kalisz dnia 8 (20) Czerwca 1861 r.
Stanisław Rościszewski.
Dziennik Powszechny 1863 nr 6

OBWIESZCZENIA SPADKOWE. (N. D. 251) Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszewskiej w Kaliszu. Po śmierci:
1. Jana Esse wierzyciela sum, a) rs. 1500 na dobrach Strzałków z Okręgu Kaliskiego pod N. 95; b) rs. 3000 na dobrach Zalisław z Okręgu Wartskiego pod N. 24; c) rs. 225 i rs. 2250 na dobrach Paniewo z Okręgu Konińskiegopod N. 21 a i b i d) rs. 1305 na dobrach Szuliszewice z Okręgu Wartskiego pod N. 90 działu IV ubezpieczonej, a rozciągającej bezpieczeństwo i na dobrach Kołdowie i Mikołajewszczyzna z Okręgu Wartskiego.  
(…) Otworzyły się spadki do regulacji których wyznaczam termin ostateczny w tutejszej Kancelarji Ziemiańskiej na dzień 28 Czerwca (10 Lipca) 1863 r. pod prekluzję. Kalisz d. 18 (30) Grudnia 1862 r. J. Ziemięcki.

Wiadomości z Pola Bitwy 1863 nr 10
Oddział powstańców powiatu Kaliskiego, pod dowództwem Franciszka Parczewskiego, zaniepokojony w okolicach Grabowa maszerował w Wieluńskie. Pod Ochedzynem stoczyła tylna jego straż szczęśliwą potyczkę z moskiewską awangardą od Kalisza zanim idącą: 4-ch moskali poległo; z naszych zginął z kawaleryi Browarski ekonom ze wsi Szczytniki i 2-ch strzelców raniono. Dnia 22kwietnia, o 10 rano oddział spoczął na chwilę w boru około pustkowia Kluski pod Cisową, gdy wystrzały wedet oznajmiły zbliżanie się nieprzyjaciela od strony Kalisza; w szyku bojowowym przyjęli nasi moskwę celnemi strzałami. Bój trwał kilka godzin z korzyścią po naszej stronie, gdy nadeszły posiłki moskalom od Częstochowy i Sieradza, biorąc naszych we trzy ognie; 14 rot i dwa działa wprowadziła moskwa w bitwę, naszych było 600. Ulegając tak przeważnej sile oddział Parczewskiego, rozsypał się, ażeby się zebrać w innym punkcie. Z naszej strony poległo 29, rannych mamy 40, i pewną liczbę zabrano nam do niewoli; między zabitymi znajdują się:Teodor Suchorski właściciel Smeszkowa, Michał Gałczyński właściciel Poniatówka, Anastazy Jezierski właściciel Góry, Stanisław i Józef Fornalscy, włościanie z Żelisławia.


Dziennik Powszechny 1863 nr 190

(N. D. 3543) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Do niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu:
1. SSrów niegdy Jana Esse, oraz niewiadomej z pobytu.
2. Klaudyny Błeszyńskiej nieletniej, wierzycieli hypotecznych dóbr Żelisławia.
Na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. zawiadamia wszystkich interesowanych a głównie powyżej wymienionych, iż dobra ziemskie Żelisław z przyległościami w Ogu Wartskim Powiecie Kaliskim Gubernii Warszawskiej położone jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych sumę rs. 500 z mocy upoważnienia Dyrekcji Głównej z dnia 18 Marca 1863 r. N. 1712 są wystawione na przymusową sprzedaż przez licytacją publiczną, która odbywać się będzie w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej w dniu 19 (31) Grudnia 1863 r. poczynając od godz. l0ej z rana w Kancelarji hypotecznej przed Rościszewskim Stanisł: Rejentem miejscowej Kancelarji Ziemiańskiej lub jego prawnym zastępcą w m. Kaliszu przy ulicy Józefiny w gmachu Sądowym. Vadium do licytacji oznaczone jest w kwocie rs. 1500 w gotowiznie lub w listach zastawnych z właściwemi kuponami
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 27,000.
Warunki tej przedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi wedle art. 25 powołanego na początku Postanowienia Rady Administracyjnej.
Kalisz dnia 16 Lipca 1863 r.
Prezes, Chełmski
Pisarz, Janczewski

Dziennik Powszechny 1863 nr 267

(N. D. 5550) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
5. Marcelego Krzesińskiego wierzyciela sumy 1. rs. 705, b) rs. 795, c) rs. 1125 na dobrach Bogusławice z Ogu Konińskiego w dziale IV wykazu pod Nr. 31, 32 i 42 ubezpieczonych, rozciągających takie bezpieczeństwo i na dobrach Dzierzbin z Ogu Kaliskiego w dziale IV. wykazu pod Nmi 21. 25 i 33 przez zastrzeżenie. 2. rs. 975, na dobrach Żelisław z Ogu Wartskiego w dziale IV wykazu pod Nr. 22. 3. rs. 600 na dobrach Włyń z Ogu Szadkowskiego w dziale IV wykazu pod Nr. 20. 4. rs. 750 i 600 na dobrach Grzymaczew lit. D. z Ogu Sieradzkiego wdziale IV wykazu pod Nr. 8 i 9. 5. rs. 750 i 1200 na dobrach Zakrzyn z Ogu Kaliskiego w dziale IV wykazu pod Nr. 22 i 26 z procentami zabezpieczonych.
(…) otworzyły się spadki, do regulacji których wyznaczam termin przed sobą na dzień 21 Maja (2 Czerwca) 1864 r. godzinę 10 z rana w Kancelarji hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz dnia 1 (13) Listopada 1863 r.
Emiljan Ordon.

Dziennik Warszawski 1864 nr 266

(N. D. 5659) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na 1-szą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną, w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
Termin sprzedaży d. 1 (13) Czerwca 1860 r.
19. Żelisław, do których należą Sarny Wojucice v. Wojcice, Janowice v. Janowiec, Zaborów, Dębiniec i Zjawieniec z wszystkiemi przyległościami w Okręgu Wartskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 499 k.70 1/2, vadjum do licytacji rs. 2100, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 12,062, przed Rejentem Kanc. Ziem. Janem Niwińskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać, był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 24 Paźdz. (5 Listop.) 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1864 nr 295

(N. D. 6383) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Do 1. Niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu SSrów niegdy Marcellego Krzesińskiego b. Obrońcy Sądowego, wierzyciela sumy w dziale IV. pod Nr. 22 wykazu hypotecznego dóbr Zelisławia zabezpieczonej; 2) niewiadomej z pobytu Klaudyny Błeszyńskiej nieletniej, właścicielki sumy w dziale IV. pod Nr. 37 pomienionego wykazu hypotecznego mieszczącej się.
Na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie powyżej wymienionych, iż dobra ziemskie Zelisław z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Wartskim, Pcie Kaliskim, Gub. Warszawskiej położone, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych sumę rsr. 499 k.70 1/2 z mocy upoważnienia Dyrekcji Głównej z d. 8 (20) Sierpnia 1864 r. Nr. 13062 są wystawione na przymusową sprzedaż przez licytacją publiczną, która odbywać się będzie w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej w dniu 1 (13) Czerwca 1865 r. poczynając od godziny 10 z rana w Kancelarji hypotecznej przed Janem Niwińskim Rejentem miejscowej Kancelarji Ziemiańskiej, lub Jego prawnym zastępcą w mieście Kaliszu przy ulicy Józefiny w gmachu sądowym.
Vadium do licytacji oznaczone jest w kwocie rs. 2100, w gotowiźnie, lub w Listach Zastawnych z właściwemi kuponami.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 12062.
Warunki tej przedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej, i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi, wedle art. 25, powołanego na początku postanowienia Rady Administracyjnej.
Kalisz d. 18 (30) Listopada 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1866 nr 196

(N. D. 5436). Sekwestrator Skarbowy Powiatu Sieradzkiego.
Podaje do publicznej wiadomości, iż z mocy upoważnienia W. Naczelnika Powiatu Sieradzkiego będą sprzedawane na rzecz należności Skarbowych.  
5. Na dniu 12 (24) Września r. b. w mieście Błaszki.
z Folwarku Żelisław a) meble palisandrowe b) fortepian, c) luster w ramach złoconych 2.  
Sieradz d. 18 (30) Sierpnia 1866 r.
Polakowski.

Kaliszanin 1873 nr 16

W urzędzie pocztowym w Kaliszu nagro­madziła się znaczna liczba listów, jakie w skutek niedokładnych adresów, lub naklejonych zużytych marek pocztowych, nie mogły być wyekspediowa­ne, dlatego też urząd pocztowy cały wykaz tych­że ogłasza, celem odebrania takowych z urzędu pocztowego przez osoby interesowane, którym cza­su pozostawia się 20 dni.
Z zużytemi markami, pod adresem:(...) Zdzisława Błeszyńskiego w Zelisławiu pod Błasz­kami, (...).

Kaliszanin 1873 nr 44

Katalog kościołów i duchowieństwa djecezji Kujawsko-Kaliskiej na r. b. podaje, że w dekana­cie kaliskim jest 34 parafij, mianowicie:
3) Błaszki miasto, kościół p. w. Św. Anny, wymurowany w. r. 1779 przez Ignacego Lipskiego; na cmentarzu jest kaplica p. w. Śgo Jana Ewang. Parafja ta liczy 4350 dusz. Do niej należą: m. Błaszki, wsie: Żelisław, Bukowina, Bronczyn (z kaplicą N. M. P.), Gzików, Chrzanowice, Borysławice, Kokoszki, Wójcice, Kołdów, Woleń, Domaniew, Maciszewice, Kociołki, Jadamki, Kwa­sków, Kostrzewice, Zawady, Smaszków. Probo­szczem tej parafji od r. 1853 jest Wjks. Tomasz. Piskorski (ur. r. 1817, kapłan od r. 1840), wika­rym od r. 1872 ks. Mikołaj Karwaciński, refor­mat (ur. r. 1834, kapłan od r. 1861. 

Dziennik Warszawski 1873 nr 119

N. D. 3443. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Zawiadamia że toczy się postępowanie spadkowe:  
2. Po Albinie Radoszewskim właścicielu sum rubli sr. 3,000 pod Nr. 24, rsr. 10,500 pod Nr. 25, rs. 3,000 pod Nr. 26, rs. 4,500 pod Nr. 28, rs. 998 kop. 75 pod Nr. 33, rs. 1,401 pod Nr. 34, rs. 1,923 kop. 75 pod Nr. 35, rs. 7,500 pod Nr. 36 i rs. 4,500 pod Nr. 52 wszystkich na dobrach Żelisławiu z powiatu Sieradzkiego lokowanych.
(...) oraz ze termin do uregulowania tych spadków, został oznaczony na dzień 8 (20) Grudnia 1873 r. w mej kancelarji urzędowej w mieście Kaliszu.  
Kalisz d. 19 (31) Maja 1873 r.
Edward Milewski.

Kaliszanin 1875 nr 50

W innej, gradobicia, o którem mowa, dotyczącej korrespondencji, podają nam następną alfabetycznym ułożoną porządkiem, listę dotknię­tych tą klęską majątków Adamki, Bartochow, Biskupice, Bliźniew, Błaszki, Borzysławice (stodo­ła dworska obalona), Brudzew, Brzeźno, Bukowina, Chabierow, Charłupia Wielka i Mała, Dąbro­wa, Domaniewo (tu oprócz zupełnego zniszczenia zasiewów przez grad, ogień w skutek uderzenia piorunu, spalił wszystkie budynki, z wyjątkiem do­mu mieszkalnego), Dzierlin, Gać Wartska, Głaniszew, Gołuchy, Gruszczyce, Gzików, Inczew, Kalinowa, Kawęczynek, Kliczków Wielki i Mały (w pierwszym ośm budynków włościańskich oba­lonych), Kłock (dwadzieścia dwa budynki włościań­skie obalone), Kobierzycko, Kociołki, Kostrzewice, Kwasków, Lubanow, Łabędzie, Łosiniec, Łubna, Małków, Młocin, Noski, Orzeżyn, Raczków, Rakowice, Równa, Swardzew, Smaszków, Stok, Susza, Tubalczew, Tubądzin, Wągłczew, Wojków, Wólka, Wróblew, Wrząca, Zagajew, Zawady, Zapust, Żelisław.
Słychać o zabitych od pioruna ludziach, o dzie­ciach niesionych trąbą powietrzną i przerzuca­nych w niewiarogodne odległości i t. p.

Kaliszanin 1876 nr 49

Piszą nam z Błaszek: Pożary ciągle nawiedzają naszą okolicę. W dniu 20 b. m. we wsi Żelisławie, gminie Wojków, wy­buchnął pożar, w samo południe, który zniszczył 7 domów. Nieszczęśliwym trafem, wieśniacy Żelisławia znajdowali się na jarmarku w Błaszkach i pomimo blizkiej, bo zaledwie 2 wiorstowej od­ległości, zanim zdążyli przybyć z pomocą, już do­my ich w popiół i gruzy zamienione zostały.

Pożar prawdopodobnie musiał wyniknąć z pod­palenia, o które jednego z tamtejszych mieszkań­ców obwiniono i aresztowano. Sądy wykryją nam tę sprawę. H. S.

Gazeta Kaliska 1893 nr. 17Wypadki śmierci w maju: dnia 1 we wsi Żelisławiu pow. sieradzkim, zmarła nagle w karczmie 53-letnia Franciszka Grembowska

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1894 nr 38

Przemysł mleczarski.
W d. 15-ym z. m. w urzędzie gminnym w Błaszkach odbyła się narada okolicznych ziemian.
Przedmiotem obrad był projekt założenia wielkiej mleczarni w dobrach Borysławice.
Właściciel tego majątku, p. Stefan Arnold, zbuduje wielką centryfugę parową pod kierunkiem specjalisty z Oldenburga.
Roboty około jej budowy mają być ukończone już w maju r. b., obok centryfugi założony będzie chlew na 100 wieprzy do tuczenia.
Do centryfugi tej całą produkcję mleka dostarczać mają dominia: Bronczyn, Stok, Gzików, Główczyn, Suliszewice, Maciszewice, Woleń, Smaszków, Zawady, Dziebendów, Słomków, Łubna, Gruszczyce, Żelisław, Emiljanów, Równa, Kobierzysko, Smardzew, Nacesławice, Świnice, Trzebiny, Stace i Szczytniki, które wszystkie razem posiadają około 600 krów.
Kontrakt ma podpisać także p. Greve z Biskupic, posiadający około 100 krów.
Cena mleka, dostarczanego do mleczarni, ustanowiona została na lat sześć w miesiącach: maju, czerwcu, lipcu i sierpniu po 12 kop. za garniec czterolitrowy: we wrześniu, październiku, marcu i kwietniu po 14 kop.; w listopadzie, grudniu, styczniu i lutym po 16 kop.
Dostawcy mleka do każdych 100 rs., wziętych na dostarczone mleko, mają dodać po 1 1/2 korca kartofli dla wieprzów.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1894 nr 324

Delegaci taksowi.
Delegatami taksowymi w okręgu kaliskiej dyrekcji szczegółowej Towarzystwa kredytowego ziemskiego mianowani zostali:
na pow. sieradzki pp.: Tadeusz Kochanowski z Żelisławia, Klemens Rembowski z Nowej wsi, Józef Leopold z Rzepiszewa;
na pow. wieluński pp.: Gustaw Taczanowski z Rudy, Stanisław Madaliński z Johanki i dr. Alfons Pilaski z Czernic;
na pow. turecki pp.: Maksymiljan Młodzianowski z Kawczenia, Józef Gorczycki z Wólki Miłkowskiej, Władysław Krzymuski z Świnic Wartskich;
Delegaci mianowani zostali na lat dwa, poczynając od d. 1 -go stycznia r. 1895-go.  
   
Tydzień Piotrkowski 1895 nr. 17

O okropnym wypadku, jaki się zdarzył w Żelisławiu pow. sieradzkiego piszą, co następuje: Przed 9 mniej więcej tygodniami pies wściekły pogryzł pięciu ludzi. Pogryzieni nie zwrócili na to uwagi i nie żądali pomocy lekarskiej. Niedawno przywieziono do szpitala kaliskiego jednego z pogryzionych w stanie najwyższego rozwoju tej straszliwej choroby. Nieszczęśliwy zmarł w kilka godzin. Obserwacyja lekarska nad resztą pogryzionych w Żelisławiu natychmiast urządzona została.

Zorza 1895 nr 17

— Smutne skutki nierozwagi. Dwa miesiące temu, pies wściekły pogryzł w Żelisławiu, pod Sieradzem, pięciu ludzi, którzy jednak, niestety, nie zwrócili na to odpowiedniej uwagi i pomocy lekarskiej nie zażądali. Otóż jednego z tych nieszczęśliwych odwieziono w zeszły wtorek do szpitalu kaliskiego w stanie najwyższego rozwoju straszliwej choroby. Biedak w kilka godzin w okrutnych męczarniach ducha wyzionął. Nad pozostałymi czterema pokąsanymi urządzono troskliwą opiekę lekarską.


Gazeta Kaliska 1895 nr. 31

O okropnym wypadku, jaki się zdarzył w Żelisławiu pow. sieradzkiego dochodzą  nas następujące wieści: Przed 9 mniej więcej tygodniami pies wściekły pogryzł pięciu ludzi. Pogryzieni nie zwrócili na to uwagi i nie żądali pomocy lekarskiej. W zeszły wtorek przywieziono do szpitala kaliskiego jednego z pogryzionych w stanie najwyższego rozwoju tej straszliwej choroby. Nieszczęśliwy zmarł w kilka godzin. Obserwacja lekarska nad resztą pogryzionych w Żelisławiu natychmiast urządzoną została.

Kurjer Warszawski 1895 nr 116

Wścieklizna.
W Żelisławiu, w pow. sieradzkim, przed kilku tygodniami pies pokąsał pięciu ludzi.
Pogryzieni nie żądali pomocy lekarskiej; w tych dniach jeden z nich zmarł wśród strasznych cierpień.

Nad resztą pokąsenych zarządzono skutkiem tego obserwacją lekarską.  

Gazeta Kaliska 1897 nr. 9

W d. 25 b. m. w Żelisławie, pod Błaszkami, zakończył życie właściciel tych dóbr Tadeusz Kochanowski, delegat towarzystwa kredytowego ziemskiego, w wieku lat 64.


Gazeta Kaliska 1899 nr. 55

Z powodu działów jest do sprzedania majątek ziemski Żelisław ogólnej przestrzeni 730 morgów. Gospodarstwo płodozmienne, inwentarze żywe i martwe kompletne. Bliższych informacji udziela zarząd dóbr, st. p. Błaszki, gub. kaliska.  

Gazeta Kaliska 1902 nr 279

3 września we wsi Żelisław, w pow. Sieradzkim, spaliły się 3 domy i 4 zabudowania gospodarskie
włościan Rocha Krajewskiego i Walentego Woźniaka.


Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 41a

Rejestry handlowe.
Do rejestru handlowego, działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy:
d. 31 października 1919 r.
pod Nr 2551 „Bolesław Berczyński", restauracja we wsi Żelisław, gm. Gruszczyce, pow. Sieradzkiego; właściciel Bolesław Berczyński w Żelisławie.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 78

Na zasadzie art. 846 i 847 U. P. K., sąd okręgowy w Kaliszu, stosownie do decyzji swej z d. 11 sierpnia 1920 r., poszukuje:
1) Władysława Kernera, zamieszkałego w Sieradzu;
2) Jana Bekiera, zamieszkałego w Sieradzu;
3) Jana Kędzierskiego, zamieszkałego w Żelisławiu, pow. Sieradzkiego, — i
4) Feliksa Tomaszewskiego, zamieszkałego w Łodzi, — a oskarżonych wszystkich z art. 591 K. K. i zbiegłych niewiadomo dokąd.
Rysopisy i znaki szczególne poszukiwanych — nieznane.
W razie odnalezienia poszukiwanych lub miejsca ich zamieszkania, należy bezzwłocznie zakomunikować najbliższym władzom policyjnym, w celu zaaresztowania i doniesienia o tem sądowi okręgowemu.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 85

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Antonim Barszczyńskim vel Baszczyńskim, właśc. 10 mórg gruntu z maj. Żelisław, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 12 maja 1924 r. w którym to dniu osoby interesowane winny zgło­sić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 3

Wpisy do rejestru handlowego.


Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
d. 2 listopada 1924 r.
6754 „Emil Beilstejn", młyn wodny we wsi Żelisławiu, gm. Gruszyce, pow. sieradzkiego. Istnieje od 1924 r.; właśc. firmy Emil Beilstejn, zam. we wsi Żelisław.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 18

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
d. 12 listopada 1925 r.
6761. „Leon Klimkiewicz", skup trzody chlewnej we wsi Żelisław, gm. Gruszczyce, pow. sieradzkiego. Istnieje od 1924 r. Właśc. firmy Leon Klimkiewicz, zam. we wsi Żelisław.

 Ziemia Sieradzka 1926 wrzesień

Obwieszczenie. Komornik przy Kaliskim Sądzie Okręgowym — Roman Grzesik, zamieszkały w Sieradzu przy ulicy Wartskiej pod Nr. 5. na zasadzie art. 1141 — 1148 1149 — 1570 U. P. C podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że w dniu 2 grudnia 1926 r. o godzinie 10 rano, w sali posiedzeń Sądu Pokoju 1 okr. w Sieradzu, odbędzie się sprzedaż z publicznej licytacji, działki ziemi bez zabudowań, należącej do Józefa i Marjanny małż. Kwapiszów, o przestrzeni 7 morgów 160 prętów, w tej liczbie około 2 mórg 160 prętów łąki, położonej w kol. Zaborów, pod nazwę "Część osady Nr. 2. z majątku Żelisław litera To. gminy Gruszczyce, star. Sieradzkiego". — Wymieniona działka ziemi położona jest w jednym dziale, ma urządzona księgę hipoteczną przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, pochodzi z majątku ziemskiego Żelisław i nosi nazwę "Część osady N.2 z majątku Żelisław litera To. w powiecie Sieradzkim, obciążona służebnością, zapisaną w dziale III wykazu hipotecznego pod Nr. 1. tej treści "włościjańskie serwituty zapisane w dziale III wykazu hipotecznego majątku Żelisław —, litera To pod Nr. 2. obciążają także część wyżej opisanej osady", oraz długami w sumie 750.000 marek i 2737 zł. 50 gr. szczegółowo pod Nr 1 — 2 — 3 — 4 — i 5 tegoż wykazu wymienionymi, wyznaczona do sprzedaży z publicznej licytacji, na pokrycie należności Wandy Rudzkiej w sumie 862 zł 50 gr. z procentami i kosztami, z mocy tytułu wykonawczego Sądu Okręgowego w Kaliszu, z dnia 12 maja 1925 r. za N. I C. 263%24. Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 3000 zł. — Osoby zamierzające wziąć udział w licytacji, obowiązane są złożyć 10% wadjum od sumy szacunkowej, czyli 300 zł., osoba zaś utrzymująca się przy kupnie obowiązana jest złożyć przed upływem dni 7 opłaty aljenacyjne, resztę zaś szacunku przed upływem 14, — dni. Warunki licytacji, oraz dokumenty odnoszące się do powyższej sprzedaży są dla osób interesowanych do przejrzenia w kancelarji Komornika a w dzień licytacji w sali posiedzeń Sądu Pokoju 1 okręgu w Sieradzu. — Komornik Sądowy Grzesik.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 66

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
10) Henryku Kochanowskim, wierzyc. sumy 600 rb., zabezp. na os. Nr. 2 Żelisław - Dominialny B., pow. sieradzkiego.

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dz. 27 lutego 1928 r., w którym to dniu osoby interesowane win­ny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 90

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kali­szu, Stanisław Bzowski, obwieszcza, niniejszem że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Józefie Klimkiewiczu, współwłaśc. dwóch działek gruntu z majątku Żelisław, pow. sieradzkiego, zaw. powierzchni 5 mórg 77 pr. i 2 morgi 275 pręt.;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na 15 maja 1928 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 8

WYKAZ
Stowarzyszeń, zarejestrowanych na zasadzie postanowienia p. Wojewody Łódzkiego.
Dała Nr. Nr. rejestru Wyszczególnienie
28.3 1928 1818 Kółko Rolnicze w Żelisławiu, pow. Sieradz,


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 14

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Piotrze i Walentynie małż. Spychalskich, wierzyc. sumy 960 zł. zabezpieczonej na części maj. Żelisław B., pow. sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dz. 27 sierpnia 1928 r. w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 91a


Dnia 6 września 1928 roku.
9286. „Andrzej Łodygowski" — sklep kolonjalno - spożywczy i wyroby tytoniowe w Żelisławiu, gminy Gruszczyce, pow. sieradzkiego. Ist­nieje od 1926 roku. Właśc. Andrzej Łodygowski, zam. tamże.
Dnia 10 września 1928 r.
9372. „Ignacy Zasina", skup trzody chlewnej w celu odsprzedaży we wsi Żelisław, gm. Gruszczyce, pow. sieradzkiego. Właśc. Ignacy Za­sina, zam. tamże.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 65

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięte następujące firmy pod Nr. Nr.:
Dnia 18 czerwca 1929 roku.
10370. „Emil Beilsztejn i S-ka", młyn wodny w Żelisławiu, gm. Gruszczyce, pow. sieradzkiego. Przedmiotem spółki jest prowadzenie młyna, wydzierżawionego od Pawła Szulca. Wspólnikami są: Emil Beil­sztejn, Gustaw Beilsztejn i Leopold Fajdyś, zamieszkali we wsi Żelisła­wiu, gm. Gruszczyce, pow. sieradzkiego. Firma jest spółką firmową, za­wiązaną na mocy aktu notarjusza w Błaszkach, Blizińskiego, w dniu 5 marca 1929 r., za rep. Nr. 471, na czas nieograniczony; każdy jednak ze wspólników ma prawo żądać rozwiązania spółki i likwidacji takowej po uprzedniem zawiadomieniu o tem pozostałych wspólników notarjalnie na trzy miesiące zgóry. Zarząd i prowadzenie spółki należy do wszyst­kich wspólników. Weksle i wszelkiego rodzaju zobowiązania wydawane w imieniu firmy, jak również żyra na wekslach, przekazy i czeki oraz pełnomocnictwa dla adwokatów do prowadzenia spraw sądowych winny być podpisywane zawsze przez wszystkich trzech wspólników, korespon­dencję zaś wszelkiego rodzaju, dowody, nie mające charakteru zobowią­zań, jak również rachunki i pokwitowania z odbioru pieniędzy mogą być podpisywane przez każdego wspólnika oddzielnie pod stemplem firmy; każdy ze wspólników ma prawo otrzymywać z poczty wszelką korespon­dencję adresowaną na imię firmy, nie wyłączając przekazów pieniężnych, przesyłek wartościowych, a ze stacyj kolejowych wszelkie towary i ła­dunki; również każdy ze wspólników ma prawo samodzielnie reprezen­tować spółkę wobec władz i instytucyj państwowych, komunalnych i spo­łecznych.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 5

WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKÓW,
które decyzją Wojewody łódzkiego w dniach i przy liczbach niżej wyszczególnionych zarejestrowane zostały.
L. p. rej. 2282 T-wo Ochotn. Straży Pożarnej w Żelisławie, pow. Sieradz z dn. 13. 9. 29. L. II. Zw. 6772.


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 5a

Do rejestru handlowego. Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod .Nr. Nr.:
dnia 16 października 1929 roku.
10896. "Rybczyńska Aniela", sprzedaż artykułów kolonjalno-spożywczych i wyrobów mięsnych w Żelisławiu, gm. Gruszczyce, pow. sieradzkiego. Istnieje od 1929 roku. Właśc. Rybczyńska Aniela, zam., w Żelisławiu.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 21a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 7 listopada 1929 roku
11106. „Hersz Charłupski", sklep spożywczy w Żelisławiu, gminy Gruszczyce, powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1929 roku. Właśc. Hersz Charłupski, zam. w Żelisławiu.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 51

Komornik sądu powiatowego w Błaszkach, z siedzibą w m. Kaliszu przy ulicy Pułaskiego 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 3 października 1930 roku, o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu sprzedawane będą nie­ruchomości, a mianowicie:
1) działka ziemi, położona w kol. Żelisław-Dominjalny, lit. 13, gminy Gruszczyce, powiatu sieradzkiego, przestrzeni 13 m., na której znajduje się tylko 16 drzew rosnących i wysianego żyta 8 mtr., nale­żąca do Marjanny Grobelnej.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, każda ma książkę hipoteczną w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym Kaliszu, prawo własności zapisane jest wpisem na imię powyżej wy­mienionych właścicieli, obciążone są długami: pierwsza na sumę 12000 złotych, ostatnia na 13000 zł. i 1012 dol., sprzedane będą w całości według protokółu zajęcia z dnia 27 lutego 1930 roku każda oddzielnie, na żądanie Jana Zawartki.
Licytacja rozpocznie się: nieruchomości pierwszej od sumy 7000 zł., ostatniej, od sumy 5000 zł. Do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10%.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cyw. sądu okręgowego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 51

Komornik sądu powiatowego w Błaszkach, Wł. Tęsiorowski, z sie­dzibą w Kaliszu przy ul. Pułaskiego 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 3 października 1930 roku, o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu sprze­dawana będzie działka ziemi, położona w kol. Żelisław, lit. B. gminy Gruszczyce, powiatu sieradzkiego, przestrzeni 8 morg. 61 pr. i działka przestrzeni 120 pr., należąca do Kazimierza i Anieli małż. Świderskich. Na działce tej jest zasiane żyta pięć korcy, żadnych budynków niema.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipoteczną w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest czystym wpisem na imię powyżej wymienionych właścicieli Świderskich. Nieruchomość ta obciążona jest dożywotniemi alimentami na rzecz Ignacego i Barbary Pieszyńskich oraz dłu­gami na sumę 600 rubli i 2700 zł., sprzedana będzie w całości według protokółu zajęcia z dnia 25 stycznia 1930 roku na żądanie Marji Baszczyńskiej.
Licytacja rozpocznie się od sumy 4000 zł. Do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą przed licytacją wadjum w kwocie 10%.
Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cyw. sądu okręgowego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 98

Komornik sądu powiatowego w Błaszkach z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Pułaskiego 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 13 lutego 1931 roku, o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń wy­działu cywilnego sądu okręgowego, sprzedawana będzie działka ziemi, położona w kol. Żelisław lit. B, gm. Gruszczyce, pow. sieradzkiego, prze­strzeni 8 m. 61 pr. i działka przestrzeni 120 pręt., należąca do Kazimierza i Anieli małż. Świderskich. Na działce tej jest zasiane żyta 5 korcy, żadnych budynków nie ma.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipoteczną w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest czystym wpisem na imię powyżej wymienionych właścicieli Świderskich. Nieruchomość ta obciążona jest dożywotniemi alimentami na rzecz Ignacego i Barbary Pieszyńskich oraz dłu­gami na sumę 600 rubli i 2700 zł., sprzedana będzie w całości według protokółu zajęcia z dnia 25 stycznia 1930 r. na żądanie Jakóba Galew­skiego i Hersza Efromowicza.
Licytacja rozpocznie się od sumy 4.000 zł. Do przetargu dopu­szczone będą osoby, które złożą przed licytacją wadjum w kwocie 10 procent.
Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

 Ziemia Sieradzka 1930 kwiecień

W dniu 1 kwietnia 1930 roku o godzinie 20 m. 30 wybuchł pożar w zabudowaniach gospodarza Józefa Błaszczyka, zamieszkałego w kolonji Żelisław, gminy Gruszczyce, podczas którego spaliło się: dom mieszkalny i obora drewniane, pod jednym dachem, jeden koń i 10 kur, wartości 1,500 złotych. Spalone zabudowania były ubezpieczone. W czasie pożaru wypadku z ludźmi żadnego nie było. Jak ustalono drogą przeprowadzonego dochodzenia, to pożar powstał skutkiem wadliwej budowy komina.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 13

Komornik sądu grodzkiego w Błaszkach, z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Pułaskiego Nr. 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 17 kwietnia 1931 roku, o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawane będą nie­ruchomości, a mianowicie: 1) działka ziemi, położona w kol. Żelisław- Dominjalny, lit. 13, gminy Gruszczyce, powiatu sieradzkiego, powierzchni 13 morg., na której, znajduje się tylko 16 drzew rosnących i wysianego żyta 8 mtr., należąca do Marjanny Grobelnej i 2) działka ziemi pod. nazwą „Las pod Dzikiem", powiatu sieradzkiego, powierzchni 50 morg. w 3/4 częściach zalesiona 10-letnim zagajem, należąca do Stanisława Olka.
Powyższe nieruchomości w zastawie nie znajdują się, każda ma książkę hipoteczną w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest czystym wpisem na imię po­wyżej wymienionych właścicieli, obciążone są długami: pierwsza na su­mę 12.000 złotych, ostatnia na 13.000 złotych, 1.012 dol., sprzedane będą w całości, według protokółu zajęcia z dnia 27 lutego 1930 roku, każda oddzielnie, na żądanie Jana Zawartki.
Licytacja rozpocznie się: nieruchomości pierwszej od sumy 7.000 złotych, ostatniej od sumy 5.000 zł. Do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10 proc.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu. 

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 22a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
w dniu 12 lutego 1931 roku
12123. "Marjan Sosnowski", sklep kolonjalno - spożywczy ze sprzedażą wyrobów mięsnych w Żelisławiu, gminy Gruszczyce, powiatu sieradzkiego. Właśc. Marjan Sosnowski, zam. w Żelisławiu.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 71

Wydział hipoteczny, sekcja II, przy sądzie okręgowym w Kaliszu, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Tomaszu Suwale, właścicielu działki, obszaru około 6 morg. stanowiącej część działki Nr. 6 z pod Nr. 10 działu II wykazu hip. ma­jątku Żelisław, powiatu sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 5 marca 1932 roku, w którym to terminie osoby interesowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydzia­łu hipotecznego, w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji. 

Rozwój 1931 nr 139

Wyścigi chłopskich kwadryg
Jeden zabity, dwu ciężko rannych
Na szosie wiodącej z Sieradza do Błaszek, w dniu wczorajszym miał miejsce nieszczęśliwy wypadek który pociągnął za sobą trzy ofiary w ludziach.
Szosą do Błaszek wracał wozem dwukonnym z targu w Sieradzu mieszkaniec wsi Żelisław, Jan Gurda wraz z żoną swą Marjanną. Gurda będąc w stanie podchmielonym, chciał wyminąć swego sąsiada Jana Szczepańskiego jadącego wozem przed nim Szczepański uważając sobie za ujmę by pozwolić się prześcignąć popędził również konje i oba wozy w szalonym pędzie ruszyły naprzód.
W pewnej chwili wóz Gurdy zawadził kołem o wóz Szczepańskiego, w wyniku czego oba wozy całym impetem runęły w rów rozbijając się w szczątki.
Gurda z rozbitą czaszką i połamanemi żebrami znalazł się pod szczątkami wozu i poniósł śmierć na miejscu. Szczepański i Gurdowa odnieśli bardzo ciężkie obrażenia cielesne i w stanie agonji zostali przewiezieni do szpitala w Sieradzu. Konje zostały okaleczone, a jeden zabity.
Na miejsce wypadku przybyła policja, która wdrożyła śledztwo, celem ustalenia kto ponosi winę spowodowania katastrofy.

Z Otchłani Wieków 1932 nr 4-5

(...) J. Fitzkemu udało się pozyskać do tutejszego muzeum zabytki będące w prywatnem posiadaniu. Tak p. E. Nierychlewski, kier. szkoły, ofiarował dwie popielnice i siekierkę krzemienną z Żelisławia: (...)

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 22a

Wpisy do rejestru handlowego

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 25 listopada 1931 r.
12390. „Paweł Szulc", młyn motorowy w Żelisławiu, gminy Gruszczyce, powiatu sieradzkiego. Właściciel Paweł Szulc, zamiesz­kały w Żelisławiu.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 87

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, rewiru III, mający kance­larię swoją w Kaliszu, przy ul. Pułaskiego Nr. 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C. obwieszcza, iż w dniu 3 lutego 1933 roku, od godziny 10 zrana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprze­dawana będzie nieruchomość położona we wsi Zaborów, gm. Gruszczyce, pow. sieradzkiego, pod nazwą „część osady Nr. 2 w majątku Żelisław lit. Б", stanowiąca w 3/4 częściach własność Jana i Michaliny małż. Wojcieszaków, a w 1/4 części — Władysławy Wojcieszak, składająca się z dwóch działek ziemi, oznaczonych Nr. Nr. 8 i 9 rejestru pomiaro­wego, obejmująca ogólnej przestrzeni 7 morgów i 160 prętów ziemi. Z ogólnej przestrzeni 7 morg. i 160 prętów ziemi, przypada: 2 morgi 160 pr. na łąki, a pozostałe 5 morg. stanowi ziemię orną, na której obsiano: 2 1/4 morgi żytem, około 1 morgi — owsem, około 1/4 morgi wyką, na 2 1/2 morgach zasadzone są kartofle, i 1 morgę zajmują pastwiska.
Nieruchomość graniczy: od wschodu — z ziemią Franciszka Ru­dowicza, od zachodu — z ziemią Józefa Rudowicza, od północy — z gruntami wsi Żelisław, i od południa — z gruntami Władysława Wa­wrzyniaka, Jadwigi Pawlickiej, Józefa Rudowicza, Kazimierza Świder­skiego i Wojciecha Musiała.
Na nieruchomości tej zabudowań niema. Powyższa nieruchomość obciążona jest długami w ogólnej sumie zł. 9.900.—, i podatkiem na rzecz Urzędu Skarbowego w kwocie zł. 52 gr. 22.
Nieruchomość ta w zastawie nie znajduje się, i sprzedana będzie na żądanie Benjamina Aronowicza.
Licytacja rozpocznie się od sumy 6.000 złotych, przyczem do prze­targu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10% sumy szacunkowej.
Akta, dotyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

Echo Sieradzkie 1932 13 grudzień

POSZUKIWANIA ARCHEOLOGICZNE W POWIECIE SIERADZKIM.
W roku bieżącym prowadziłem z ramienia Muzeum Archeologicznego Polskiej Akademji Umiejętności w Krakowie na obszarze powiatu sieradzkiego badania archeologiczne. Poszukiwania moje posiadały charakter wywiadowczy. Przejeżdżając wzdłuż i wszerz cały powiat, zbierałem wszelkie wiadomości, tyczące się całości występowania stanowisk przedhistorycznych na terenie omawianego powiatu. W kilku miejscowościach najwięcej zagrożonych npw Świerkach, Łagiewnikach, Niechmiorowie, Dąbrowie Wielkiej, Nowej Wsi, Bogumiłowie, Godynicach i Małej Wsi, prowadziłem kilkudniowe badania, wszędzie natknąłem się na cmentarzyska, należące do kultury łużyckiej -1500-500 przed Chrystusem. Z kilkunastu innych miejscowości otrzymałem dla Muzeum wiele cennych przedmiotów już dawniej wydobytych. I tak od pp: St. Zacha, Czapskiego z Dzierlina, Edm. Cicheckiego ze Świerków, Br. Paszewskiego z Biskupic, Nierychlewskiego z Żelisławia, Młynarskiego z Warty, Polowego z Klonowej, Szenroka z Marianowa i od wielu innych. W Marianowie nadto kolonista niemiecki Zeipol ofiarował nam znalezioną przed laty monetkę rzymską z pierwszego wieku po Chrystusie.
Poszukiwania moje w sieradzkiem trwały 6 tygodni. Przez cały ten czas korzystałem z gościnności p. Rudolfa Weinerta, kierownika szkoły w Stanisławowie. W czasie moich poszukiwań spotkałem się wszędzie z małemi tylko wyjątkami, z wielką uprzejmością i daleko idącą pomocą, za którą na tym miejscu gorące składam podziękowanie, w pierwszym zaś rzędzie staroście inżynierowi Boryssowiczowi i pp. Gutowskiemu, Czapskiemu i Rembowskiemu, oraz całemu nauczycielstwu.
Podkreślić na zakończenie muszę, żywe zainteresowanie się ludności pamiątkami naszej przeszłości.

Echo Sieradzkie 1932 20 grudzień

POJEDYNEK STRZELECKI.
Związek Legjonistów Polskich Oddział w Sieradzu przyjmując wyzwanie ob. Stanka Mieszysława wpłaca na ręce Związku Strzeleckiego w Sieradzu 20 złotych i jednocześnie wyzywa na pojedynek strzelecki pozostawiając wysokość kwot do uznania, następujące, osoby:
Dobieckiego Artura-senator w Biskupicach, Brzezińskiego Antoniego z Osmolina, Czapskiego Władysława z Dzierlina, (...) Franciszka Kiełbaskę z Nowej-Wsi, (...) Franciszka Wrońskiego sekretarza gm. Godyniec, (...) Władysława Kurzawę oglądacza mięsa w Wróblewie, (...) Hipolita Neugebauer leśnictwo Piaski, Tomasza Kołodziejczyka, wójta gm. Bartochów,(...) Stanisława Sidoruka z Monic, (...) p. Paszewskiego administratora maj. Biskupiec (...) Józefa Olbińskiego pomoc. sekret. gm. Gruszczyce, Franciszka Hamnego prezesa Koła B. B. W. R. gm. Klonowa, J. Wilczyńskiego pomoc. sekret. gm. Klonowa, Michała Rawickiego, naczelnika Ochot. Straży Poż. w Klonowej, Stanisława Ludwiczaka Naczel. Straży Poż. w Wojkowie, Nierychlewskiego naczel. Straży Poż. w Żelisławiu gm. Gruszczyce, Jana Seweryna właść. sklepu w Wojkowie, Piotra Kuborę właść. sklepu w Wojkowie, (...) Jana Przezaka, wójta gm. Klonowa.
Pieniądze wpłacać można również bezpośrednio w administracji "Echa Sieradzkiego" w Sieradzu lub na P. K. O. Nr. 65 99 z dopiskiem: "Na orkiestrę dętą Strzelca w Sieradzu".

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VII. Obszar gminy wiejskiej Gruszczyce dzieli się na gromady:
12. Sarny, obejmującą: osadę Nr. 4 z maj. Żelisław B, osadę Nr. 3 z maj. Żelisław B, osadę Nr. 2 z maj. Żelisław B, wieś Sarny, kolonję Sarny, wieś Zaborów, osadę Żelisław A, część osady Żelisław B, Żelisław B. Sarny Młyn, majątek Żelisław C.
18. Żelisław, obejmującą: wieś Dębiniec, wieś Janowice, przysiółek Piaski, wieś Wójcice, wieś Żelisław, osadę Żelisław B. Młyn, osadę Żelisław, Żelisław B. część młyn, osadę Żelisław Nr. 13.
19. Żelisław Kolonja, obejmującą: folwark Żelisław-Dąb. B., osadę Żelisław B. Nr. 1. folwark Żelisław Dąb. B., osadę Żelisław Nr. 13 (z maj. Żelisław), osadę Żelisław Dom Nr. 1 W., osadę Żelisław Dom Nr. 2 W., osadę Żelisław Dom Nr. 3 W., osadę Żelisław Dom Nr. 4 W., osadę Żelisław Dom Nr. 5 W., osadę Żelisław Dom Nr. 6 W., osadę Żelisław Dom Nr. 7 W., osadę Żelisław Dom Nr. 8 W.,. osadę Żelisław Dom Nr. 9 W., osadę Żelisław Dom Nr. 10 W., osadę Żelisław Dom nr. 11 W., osadę Żelisław Dom Nr. 12 W.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 34a

Wpisy do rejestru handlowego.

Do rejestru handlowego sądu okręgowego w Kaliszu, Działu A,, wciągnięto następujące firmy pod Nr.:
dnia 22 listopada 1932 roku.
12123. Do rejestru firmy "Marjan Sosnowski — sklep kolonjal­no-spożywczy ze sprzedażą wyrobów mięsnych w Żelisławiu, gminy Gruszczyce, powiatu sieradzkiego", jak następuje: Marjan Sosnowski— sklep kolonijalno-spożywczy ze sprzedażą wyrobów mięsnych w Kali­nowej, gminy Staw, powiatu kaliskiego. Właściciel Marjan Sosnowski, zamieszkały w Kalinowej.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 38a

Do rejestru handlowego sądu okręgowego w Kaliszu, Działu A, wciągnięte zostały następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 1 lutego 1933 roku.
13044. „Stanisław Baszczyński", sklep kolonjalno-spożywczy ze sprzedażą wyrobów mięsnych we wsi Żelisław, gminy Gruszczyce, po­wiatu sieradzkiego. Istnieje od 1932 roku. Właściciel Stanisław Ba­czyński, zamieszkały w Żelisławiu.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 90a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięte zostały wpisy treści następującej pod Nr. Nr.;
dnia 19 sierpnia 1933 roku.
13244. „Bracia Szulc i Spółka", młyn w Żelisławiu, gminy Gruszczyce, powiatu sieradzkiego. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest eksploatacja młyna wydzierżawionego od Pawła Szulca, Wspólnikami są: Oswald Szulc, Adolf Szulc i Weronika Unraf zamieszkali w Żeli­sławiu, gminy Gruszczyce. Spółka firmowa, zawiązana na mocy pry­watnej umowy na okres dwuletni, licząc od dnia 7 sierpnia 1933 roku. Zarząd spółki należy do Oswalda Szulca. Weksle imieniem spółki podpisują pod stemplem firmy wszyscy trzej wspólnicy.
12390. Do rejestru firmy „Paweł Szulc, młyn motorowy w Że­lisławiu" jak następuje: Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane, a młyn wydzierżawiony, wobec czego na wniosek właściciela firmę skreśla się z rejestru handlowego.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1933 r.

OBWIESZCZENIE. Komornik Sądu Grodzkiego w Kaliszu, rew. IV, zam. w Kaliszu, przy ulicy Kościuszki Nr. 6, na zasadzie art 1146 U. P. C. obwieszcza, że w dniu 2 czerwca 1933 roku, o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Kaliszu, sprzedawana będą nieruchomości a mianowicie. 1) działka ziemi, położona w kol. Żelisław-Dominjalny lit. 13 gminy Gruszczyce, powiatu sieradzkiego, przestrzeni 13 m., na której znajduje się tylko 16 drzew rosnących i wysianego żyta 8 metrów, należąca do Marianny Grobelnej 2) działki ziemi pod nazwą: "Las pod Dzikiem" powiatu sieradzkiego przestrzeni 50 mórg w 3/4 częściach zalesiona dziesięcioletnim zagajnikiem, należąca do Stanisława Olka. Powyższe nieruchomości w zastawie nie znajduje się, każda ma książkę hipoteczną w Wydziale Hipotecznym przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest czystym wpisem na imię powyżej wymienionych właścicieli, obciążone są długami: pierwsza na sumę 12.000 zł., ostatnia na 13.000 zł. i 1.012 dol., sprzedane będą w całości w/g protokułu zajęcia z dnia 27 lutego 1930 r., każda oddzielnie na żądanie Jana Zawartki. Licytacja rozpocznie się od sumy: nieruchomości pierwszej 7.000, ostatniej od sumy 5 000 zł., lub od zniżonej jako w II terminie, przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby które złożą vadjum w kwocie po 10 proc. od szacunku. Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Kaliszu. Kalisz, dnia 22 lutego 1933 roku. Nr. E. 362/30 Komornik Władysław Tęsiorowski.


Echo Sieradzkie 1933 31 marzec

WŚCIEKLIZNA PSÓW.

We wsi Żelisław gm. Gruszczyce wściekły pies pokąsał 5 osób. W związku z tem Starostwo pow. przypomina właścicielom psów przepisy o przymusie kagańcowym i linewkowym i o obowiązku stałego trzymania psów podwórzowych na pewne[j] uwięzi gdyż puszczanie psów samopas umożliwia wzajemne stykanie się tychże, a przez to przyczynia się do rozszerzania tej groźnej zarazy.

Echo Sieradzkie 1933 11 maj

Z WOJKOWA, GM. GRUSZCZYCE.
Święto narodowe 3 maj niezwykle uroczyście w tym roku w Wojkowie było obchodzone.
W obchodzie wzięły udział wszystkie organizacje istniejące na terenie parafji i całej gminy a mianowicie: straże pożarne, drużyna samarytańska, pluton konny P. W. w liczbie 28 osób w pełnem umundurowaniu i uzbrojeniu pod komendą kapr. p. Mieszczańskiego - właśc. maj. Lubanów, dzieci szkół powszechn. z nauczycielstwem na czele.
Przybył też na tę uroczystość porucznik delegowany z dowództwa szwadronu z Kalisza i instruktor- wachmistrz p. Fijałkowski.
Po nabożeństwie wyruszył pochód ze sztandarami przy dźwiękach orkiestry O. S. P. z Wojkowa do pomnika Marsz. Piłsudskiego w liczbie około 2.000 osób.
Okolicznościowe przemówienia wygłosili porucznik z dowódz. szwadronu i naczelnik rejonowy str. poż. nacz. p. [E]ug. Nierychlewski z Żelisławia oraz dzieci szkolne deklamacje.
Pochód wypadł imponująco w podniosłym i uroczystym nastroju uczestników.
Po przemówieniach nastąpiła defilada poczem rozwiązanie pochodu.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 3

Wydział hipoteczny, sekcja II, przy sądzie okręgowym w Kaliszu niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Pawle Schultzu, właścicielu osady młynarskiej w majątku Żelisław Б, powiatu sieradzkiego i wierzycielu ostrzeżenia dla sumy 6.200 złotych z % % i kosztami z pod Nr. Nr. 4, 5, 6, 8 i 9 kolumny zlewkowej, działu IV, wykazu hipotecznego tejże osady;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczono na dzień 12 lipca 1934 roku, w którym to terminie osoby zainteresowa­ne winne zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipo­tecznego w celu ujawnienia swoich spraw pod skutkami prekluzji.


Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 53


Do rejestru handlowego sądu okręgowego w Kaliszu, działu A, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 5 kwietnia 1934 r.
13244. „Bracia Szulc i Spółka" — Młyn w Zelisławiu, gm. Gruszczyce, pow. sieradzkiego. Na wniosek wspólników firma skreśla się z re­jestru handlowego z powodu rozwiązania spółki.


Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 27 marzec

SPRAWOZDANIE.
Instruktora Zarządu Powiatowego straży Pożarnych na pow. sieradzki.
Praca zamierzona w ub. roku, a poparta przez Walne Zgromadzenie poza przeprowadzeniem Zjazdów Manewrowych i urządzeniem 2 kursów w rejonach wykonana została w całości. Zjazdy Manewrowe i kursy wspomniane projektowane były w okresie wiosennym r. b.
Jak w ubiegłym roku tak i w roku sprawozdawczym w poczynaniach naszej pracy mieliśmy poparcie ze strony poszczególnych Zarządów i Naczelników Straży.
W okresie sprawozdawczym od 29 maja po dzień dzisiejszy stan Straży na terenie powiatu przedstawia się następująco:
Funkcje N-ków pełnią nast. druhowie:
1) K. Pruski. Sieradz. 2) A. Kuske, Zd. Wola. 3) M. Kaszyński, Warta. 4) R. Cielecki, Szadek. 5) M. Saganowski, Złoczew. 7) J. Grabałowski, Zadzim; 7) E. Nierychlewski, Gruszczyce. 8) W. Jedyński, Wierzchy. 9) E. Kluba, Wróblew. 10) J. Golas, Klonowa 11) P. Fabjańczyk, Brąszewice. 12) St. Sikorski, Brzeźno. 13) Fr. Górski, Burzenin. 14) St. Zach, Barczew. i 15-ty rejon do czasu reorganizacji rejonów pozostaje nie obsadzony.
Ogólna wartość majątku ruch. i nieruchomości Straży na terenie powiatu wynosi około 1 miljona zł. w-g. obliczenia i oszacowania przez Zarządy Straży, zaś wyekwipowanie, uzbrojenie, zaopatrzenie w przęt oraz stan liczebny przedstawia się następująco:
Członków czynnych w strażach — 2682, członków popierających — 1.166, straży wiejskich w powiecie 97, straży małomiasteczkowych 4, straży miejskich 2, drużyn żeńskich samarytańskich poż. 27, oddziałów PW. 6, drużyn O.P. Gaz. 9, świetlic 14, bibliotek 7, kół teatralnych 27, orkiestr 13, chórów 4, remiz drewnianych 45, remiz murowanych 29, remiz betonowych 11, szop na narzędzia 7, wspinalni 3, syren ręcznych 11, dzwonów 84, wyszkolonych naczelników rejonu 8, wyszkolonych naczelników straży 70, wyszkolonych podoficerów straży 99, wyszkolonych poinstruktorów 79, mundurów zwykłych 1.918, mundurów bojowych 863, hełmów 1264, pasów bojowych 371, toporów 649, drabin mechanicznych kon. 1, drabin francuskich 3, drabin drążkowych 11, drabin Szczerbowskiego 50, drabin przystawnych 72, drabin hakowych 26, beczkowozów 126, wozów pogotowia 74, masek gazowych 48, przyrządów ratunkowych 2, sikawek ręcznych 125, sikawek motorowych 5, węży tłocznych 4,664m, apteczek 15, noszy 3, samochodów pożarniczych 4, samochodów osobowych 2, bekadeł alarmowych i trąbek 111.
W roku 1933-34 otrzymały zasiłki z PZUW. następujące Straże w naturze bądź też w gotówce.
Brzeźno 8 mtr. węża sawnego, Bartochów 300 zł. zasiłku na beczkowóz. Leliwa 15 mtr. węża tłocznego 1 parę łączników i drabinę Szczerbowskiego. Chajew 15 mtr. węża tłocznego, 1 parę łączników. Żelisław drabinę Szczerbowskiego. Lipicze beczkowóz 2 kołowy żelazny i 15 mtr. węża. Stanisławów 15 mtr. węża tłocznego. Owieczki 50 zł. na wóz pod sikawkę. Sadokrzyce 30 mtr. węża tłocznego. Tubądzin 30 mtr. węża tłocznego. Klonowa 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Prusinowice sikawkę przenośna (930 zł.) zapł. 200. Czartorja 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Kliczków -Mały 2 pary łączników "Polonja". Krokocice 300 zł. na kupno 4 koł. beczkowozu. Starce 15 mtr. węża tłocznego i 4 sawnego. Burzenin 300 zł. zasiłku na 4 koł. beczkowóz. Dąbrowa - Wielka 15 mtr. węża tłocznego. Strzałki 15 mtr. węża tłocznego i 4 mtr. węża sawnego. Niemojew 930 zł. na sikawkę przenośną. Korczew 15 mtr. węża tłocznego. Zd.- Wola syrena elektryczna, 150 mtr. węża tłocznego i 10 par łączników. Rossoszyca 30 mtr. węża tłocznego. Grabina 15 mtr. węża tłocznego i drabinę Szczerbowskiego. Drużbin "Tyfon" syrenę pneumatyczną. Oraczew 15 mtr węża tłocznego. Kuźnica — Błońska 15 mtr. węża tłocznego i 4 mtr. sawnego. Godynice 15 mtr. węża tłocznego i drabinę Szczerbowskiego. Rzechta 200 zł. zasiłku na wóz rekwizytowy. Wośniki 200 zł. zasiłku na wóz rekwizytowy. Wągłczew 6 toporów, 6 pochew i 6 pasów bobowych. Charłupia — Mała 100 zł. na beczkowóz. Polków 930 zł. na sikawkę przenośną. Kłocko 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Kościerzyna 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Piaski 30 mtr. węża tłocznego. Wypada mi zaznaczyć, iż przy wydatnem poparciu p. Inspektora PZUW. J Gaweckiego wyekwipowanie Straży w sprzęt posuwa się szybko naprzód.
Z powyżej podanego zestawienia sami zorjentujemy się, iż pomoc PZUW. z każdym rokiem wzrasta.
Pożarów masowych w okresie sprawozdawczym było 1, pojedynczych 91 razem 92. Straty poniesione przez PZUW. za pożar masowy w Prażmowie wynoszą 34.149 zł. Straty pojedyczych wynoszą 106.873. Razem odszkodowania wynoszą 141022 zł.
Jeżeli porównamy statystykę pożarów z lat ubiegłych, to stwierdzić należy, że palność w naszym powiece procentowo się zmniejszyła.
Pomimo przedsięwziętych pewnych poczynań przez odnośne organa w kierunku zapobiegania pożarom, Straże Pożarne również w tym kierunku muszą przedsięwziąć akcję propagandową i nieustawać w dalszej pracy.
Stosownie do wydania nowego regulaminu wyszkoleniowego przez Władze centralne, wydaliśmy okólnik polecający wszystkim Naczelnikom Straży przeprowadzenie wyszkolenia w zakresie I stopnia, niezależnie od tego na przeprowadzanych odprawach oficerskich w rejonach szczegółowo sprawy te były omawiane przezemnie. Pomimo posiadanej przez Naczelników Straży w tym kierunku wiedzy i mimo nakazu Związku Okręg. jak zdołałem stwierdzić prac tych za wyjątkiem kilku Straży nie prowadzi się. Ze względu na konieczność przeprowadzenia wspominanego wyszkolenia Zarząd Powiatowy opracuje plan wyszkolenia i lekcje, które prześle do poszczególnych Straży i dopinguje specjalnie wykonania tego zlecenia.
Straże, które przeprowadzą przeszkolenie do jesieni złożą o tem zameldowanie do Zarządu Powiatowego celem przeprowadzenia egzaminów i na dania tymże odnośnych zaświadczeń i odznak.
Przeszkolenia Straży odbywały się w Strażach w czasie lustracji, inspekcji lub też specjalnie. Przeszkoleń takich przeprowadziłem 24 i 40 ćwiczeń przygotowawczych druż. do zawodów Wojewódzkich.
W dniach 17 i 18 czerwca ub. roku odbyły się eliminacyjne zawody o mistrzostwo województwa łódzkiego w poszczególnych grupach Straży, połączone ze Zjazdem Straży całego województwa. W Zjeździe tym z naszego powiatu wzięło udział 89 Straży w ogólnej liczbie 876 czł. Najliczniej z rejonów miejskich reprezentowany był rejon sieradzki. Z rejonów wiejskich reprezentowany był najliczniej rejon Brzeźno.
Specjalnie podkreślić mi wypada że wszystkie te 89 Straży zasługują na uznanie za zrozumienie i wysiłek pracy naszej organizacji.
W Zjeździe tym nie wzięło udziału 14 Straży, wykaz których posiadamy. W zawodach zaś o mistrzostwo województwa wzięły udział następujące Straże: w II grupie straży miejskich — Sieradz Straż., w IV grupie straży wiejskich — Straż Smardzew.
Mistrzostwo Województwa w grupie Straży miejskich zdobyła Straż Sieradzka tym samem zajmując I miejsce na zawodach jeżeli chodzi o Straż Smardzewską, to dzięki podenerwowaniu się całej drużyny co oczywiście wpłynąć musiało na złe wykonanie ćwiczeń szkolnych Straż Smardzewska zajęła IV miejsce w IV grupie.
Niezależnie od tego w konkurencji ćwiczebnej stanęły z naszego powiatu 4 drużyny żeńskie samarytańskie, a więc Szadek, Wojków, Ralewice i Męka.
Drużyny nasze wzbudziły zachwyt wszystkich widzów. Kolejność miejsc przyznanych przez sąd konkursowy jest następująca: 1 miejsce drużyna żeńska — Szadek, 2 miejsce drużyna żeńska — Wojków, 3 miejsce drużyna żeńska — Ralewice, 4 miejsce drużyna żeńska — Męka.
Pozostałe kilka miejsc zajęły drużyny żeńskie z innych powiatów.
W czasie dokonywania inspekcji przy każdorazowej bytności w Strażach udzielałem Zarządom oraz Naczelnikom Straży wskazówek i porad fachowych. Inspekcji takich przeprowadziłem w Zarządach 23 i w Oddziałach 45.
Alarmów przeprowadzono 63 i w 63 wypadkach stwierdzono gotowość alarmową. Ogólnie biorąc, Straże wykazały wysoką sprawność alarmową. Szybkość wyjazdowa wahała się od 4 do 8 minut.
Prace biurową prowadzę sam i w okresie sprawozdawczym zostało załatwione 465 różnych spraw i wydano kilka okólników.
W zestawieniu liczbowem praca moja przedstawia się następująco: Lustracyj podst. Zarządów przeprowadzono 23, Lustracyj podst. Oddz. przeprowadzono 45, Inspekcyj Zarządów przeprowadzono 17, Inspekcyj Drużyn przeprowadzono 39, Przeszkoleń ćwiczeń szkol. przeprowadzono 74. Przeszkoleń praktycznych przeprowadzono 10. Alarmów przeprowadzono 63. Udział. w posiedz. Zarządów 14. Udział w Walnych Zgromadz. 10 Wstępnych egz. w druż. żeńskich 3. Przeszkoleń Straży Kolej. 7. Odpraw ofic. w rejonach 13. Udział w odprawach instr. 3 Zamierzenia na przyszłość.
Zarząd Powiatowy przewiduje delegowanie 4-ch delegatów na Radę Okręgu.
Zarząd Powiatowy przewiduje zwołanie Rady Powiatowej w I-ym i II-im półroczu.
Lustracyj straży przeprowadzi się 40, Inspekcyj straży przeprowadzi się 40, kontroli polustracyjnych 40, kurs I-go stopnia Dh. N-ków. 1, egzaminów kwalifikacyjnych żeńskich drużyn przeprowadzi Zarząd 4 egzaminów w zakresie I-go stopnia 20, odpraw oficerskich w rejonach przeprowadzi 14, od praw N-ków rejonowych przeprowadzi 1, odpraw K-tek drużyn żeńskich przeprowadzi 3, ćwiczeń kontrolnych w rejonach przeprowadzi 3, dokonanie nowych wyborów na N-ków rejonowych przeprowadzi się 15. Reorganizacja tych Zarządów Straży, które opieszale bądź też wcale nie wykonywują przyjętych na siebie obowiązków.

Instruktor Powiatowy:  

Echo Kaliskie Ilustrowane 1934 r.


Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 54

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, sekcja II, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
11) Józefie Zmyślonym, współwłaścicielu osady Nr. 3 Żelisław Dominialny lit. B, pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych, wyznaczony został na dzień 10 stycznia 1937 roku, w którym to terminie osoby zainteresowane winne zgłosić się do kancelarji wyżej wymienionego wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw pod skutkami prekluzji.

Echo Łódzkie 1938 marzec

Fatalny skok pasażera z pędzącego pociągu. SIERADZ, 7. 3. — Około godz. 20-ej pociągiem osobowym z Łodzi w stronę Błaszek jechał Kazimierz Goliński z Żelisławia. Między stacjami Sędzice a Błaszkami Goliński widocznie dla skrócenia sobie drogi wyskoczył z pociągu tak nieszczęśliwie, że dostał się pod koła pociągu. Koła obcięły mu obie nogi, prócz tego nieszczęśliwy doznał pęknięcia czaszki. W takim stanie przeleżał do godz. 5-ej rano i znalazł go dopiero torowy, który obchodził linie. Żołnierz przewieziony drezyną do szpitala w Sieradzu zmarł nie odzyskawszy przytomności.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza