-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Zagórcze

Wikipedia:
Zagórcze-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brąszewice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 13

Licytacje.
Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Roman Grzesik, zamieszkały w Sieradzu przy ul. Wartckiej pod Nr. 5, na zasadzie art. 1141, 1148, 1149, 1570 U. P. C., niniejszem obwieszcza, że w dniu 17 kwietnia 1928 r., od godz. 10 rano, w sali posiedzeń sądu pokoju w Sieradzu, sprzedawana będzie osada włościańska, należąca do Mar­cina Iszczka, położona we wsi i gminie Godynice, kol. zwanej Zagór­cze, star. sieradzkiem, pod Nr. 28 tab. likw. o przestrzeni jedenaście morgów ziemi według tabeli i około sześciu morgów otrzymanych za serwitut i podziału pastwiska, stanowiąca połowę większej osady za­pisanej w tab. likw. pod Nr. 28.
Na wymienionej osadzie znajdują się następujące zabudowania: 1) dom drewniany o jednej izbie i dwóch sieniach z przystawionym chlewikiem, pokryty słomą, w stanie lichym; 2) stodoła z drzewa okrągłego o dwóch sąsiekach z szopą, pokryta słomą, w stanie lichym.
Oprócz tego na osadzie znajdują się płoty sztachetowe i drzewa rosnące: 41 drzew owocowych, 3 brzozy, 1 wierzba i 3 topole, jak rów­nież wysianego żyta około trzech korcy.
Wyżej wspomniana osada położona jest w sześciu działkach, niema urządzonej księgi hipotecznej, obciążona dożywociem na rzecz Jana i Barbary małż. Iszczek, szczegółowo wyłuszczonem w akcie notarjusza Tymienieckiego w Sieradzu z dnia 3/16 stycznia 1901 r. za rep. Nr. 17, długiem w sumie 266 zł. na rzecz Cecylji Gralowej i Fran­ciszka Iszczka, oraz spłatami: a) suma 149 zł. 16 gr. na rzecz mało­letnich: Antoniego, Teodozji, Marjanny, Apolonji, Franciszka i Józefa, rodzeństwa Iszczków, czyli dla każdego po 24 zł. 86 gr. z terminem do uiszczenia tych sum po dojściu każdego z Iszczków do pełnoletno­ści, z prawem pobierania przez Tomasza Iszczka, ojca wyżej wymie­nionych — prawnych odsetek w dwóch ratach z dołu — 1 lipca i 1 stycznia, liczących się od 30 czerwca 1927 r., b) suma 464 zł. 09 gr. na dożywocie Tomaszowi Iszczkowi z tem, że odsetki prawne od powyż­szej sumy pobierać będzie Tomasz Iszczek w dwóch ratach z dołu — 1 lipca i 1 stycznia każdego roku, poczynając od 30 czerwca 1927 t. Z chwilą śmierci Tomasza Iszczka właściciel osady obowiązany będzie wypłacić małoletnim Iszczkom w równych częściach 99 zł. 46 gr., po­zostałą zaś część zabezpieczonej dożywotniej sumy na własność Mar­cinowi Iszczkowi, — i wyznaczona do sprzedaży z publicznej licytacji na zaspokojenie pretensji Wawrzyńca Wika, Pawła Majora i Kazimie­rza Grabi w sumie 5.280 zł. z procentem i kosztami z mocy wyroków sądu pokoju w Złoczewie z dnia 6.IV — 21.IX i 3.XI.927 r. za Nr. C. 202/26 — 790/27 i Nr. A. 399 - 400 - 401 - 402 i 403/27, oraz sumy 1.450 zł., mającej być przysądzoną na rzecz Pawła Majora i Marka Iszczka z tytułu wykonawczego sądu pokoju w Złoczewie z dnia 6.VII 1927 r. Nr. C. 423 - 424/27.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 6.000 zł.
Osoby zamierzające wziąć udział w licytacji obowiązane są zło­żyć 10% vadium od sumy szacunkowej, czyli 600 zł., osoba zaś utrzy­mująca się przy kupnie obowiązana jest złożyć przed upływem dni 7 opłaty aljenacyjne, a resztę szacunku przed upływem dni 14.
Warunki licytacji oraz dokumenty, odnoszące się do powyższej sprzedaży, są do przejrzenia dla osób zainteresowanych w kancelarji komornika, a w dzień licytacji w sali posiedzeń sądu pokoju w Sieradzu.

Dziennik Łódzki 1957 nr 238

Wyrobami sieradzkiego snycerza— drewnianymi ptaszkami zainteresowali się Polacy zza oceanu
We wsi Zagórcze-Godynice (w pow. sieradzkim) mieszka 25-letni rzeźbiarz ludowy Wacław Laskowski. Artysta rzeźbi z drzewa olchowego zgrabne figurki przeróżnych ptaków, a więc skowronków, jaskółek, kukułek, wilg, sikorek itd. Figurki te powleczone warstwą farby, służą jako ozdoba wnętrz domostw w Godynicach i okolicznych wioskach.
Wiadomość o Laskowskim dotarła do Stanów Zjednoczonych i przedostała się na łamy polskiej prasy w Ameryce Północnej. Oto jej efekt: Wacław Laskowski otrzymał już kilka listów od Polaków z USA, m. in. od zamieszkałych w stanach Nowy Jork i Michigan Franciszka Fleszara i Bronisława Niczewicza. Polacy zza oceanu proszą w nich o informacje, czy możliwy jest eksport „ptaszków z Polski." do Stanów Zjednoczonych, gdzie popyt na nie wśród Polonii Amerykańskiej byłby zapewniony. Interesują się oni przede wszystkim figurkami skowronków, najbardziej przypominających im stary kraj.
Figurkami Laskowskiego zainteresowano się ostatnio również w kilku dzielnicach Polski.
Wydział Kultury Prezydium Woj. RN w Łodzi opiekuje się twórczością artystyczną Wacława Laskowskiego i zamierza poczynić starania, aby zapewnić mu możliwie szeroki zbyt jego skowronków i wilg, jaskółek i sikorek.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza