-->

wtorek, 30 kwietnia 2013

Wiewiórczyn

Taryfa Podymnego 1775 r.
Wiewiórczyn, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 15 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Wiewierczyn, parafia łask, dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat piotrkowski, własność: Załuscy.


Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wiewiorczyn, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Łask, własność prywatna. Ilość domów 11, ludność 95, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Wiewiórczyn,  w XVI w. Wyewyerczyno, wś i folw., pow. łódzki, gm. i par. Łask. Wś ma 21 dm., 156 mk., 232 mr.; folw. 1 dm., 12 mk. 1170.mr. (460 roli). W 1827 r. było 11 dm., 95 mk. W. wchodził w skład dóbr rząd. Łask. Na początku XVI w. dziesięcinę dawano kościołowi gnieźnieńskiemu, pleban zaś w Łasku, pobierał tylko kolędę, po groszu z łanu (Łaski, L. B., I, 448). W r. 1552 płacono pobór od 15 osad.

Spis 1925:
Wiewiórczyn, wś, folw.(spisano łącznie z wsią Kolumna), pow. łaski, gm. Łask. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 27. Ludność ogółem: 181. Mężczyzn 96, kobiet 85. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 157, ewangelickiego 24. Podało narodowość: polską 163, niemiecką 18.

Wikipedia:
Wiewiórczyn-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Łask. W latach 1953-1954 miejscowość była siedzibą gminy Wiewiórczyn. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego. W 1943 Niemcy wprowadzili nazwę okupacyjną Wewjurtschin

1992 r.

 Gazeta Południowo-Pruska 1802

Do sprzedania. Gdy dobra w wydziale Przświetney Regencyi Kaliskiey w powiatach Szadkowskim i Lutomirskim sytuowane, Urodz. Antoniemu Wyganowskiemu należące, wolne szlacheckie, to iest: miasto Łask i do niego należące wsie, iako: Ostrow, Barycz, Rokitnica, Wiewiorczyn, Wierzchy, Wronowice, Orchow, Wesołka, Krzucz, Poleszyn, Stary Niewolka czyli Poleszyn średni część C. Wola Łaska część A. młyn Pułusznica i wieś Janowice, których wartość na summę 373,606 reis. tal. I dr. gr. 6 fen. sądownie iest wyrachowana, ad instantiam fisci z okazyi długu drogą subhastacyi publicznie plus offerenti sprzedane bydź maią. A przeto maiący chęć kupienia ich i będący zdolni do ich posiadania także będący w stanie ich zapłacenia, tym pismem zapozywaią się, aby na terminach dnia 3. Marca, 3. Junii i 3. Septembris 1802 zawsze o 10 godzinie rano przed konsyliarzem Regencyi Matuszką stanęli i podanie swoie oświadczyli, także spodziewali się, że na poźnieysze podanie po terminie ostatnim zważano nie będzie. Taxę tych dóbr w registraturze Regencyi tuteyszey i Regencyi Poznańskiey, tudzież w Kreys Justyc Kommissyi Piotrkowskiey żądaiący przeyrzeć może. W Kaliszu dnia 22. Septembris 1801.
Krolewska Południowo- Pruska Regencya.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 59

Administrator majętności Łaskiej, podaje do publicznej wiadomości, iż przed Rejentem Szczawińskim wmieście Szadku, wydzierżawione zostaną przez publiczną licytacyą na lat trzy zaczynając od Sgo Jana 1838 roku wsie Wronowice, Wiewiórczyn, i Wesołka z folwarkami tegoż nazwiska, każda osobno do tejże majętności Łaskiej należące w Powiecie Szadkowskim położone, w dniu 11 (23) Marca r. b. o godzinie 10 z rana, pod warunkami w Kancellaryi tegoż Rejenta i Administratora zlożonemi.
Łask dnia 7 (19) Lutego 1838 roku.
J. Szalasz.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 90

Rejent Powiatu Szadkowskiego.
Zawiadamia szanowną publiczność, że dnia 2 n. s. miesiąca Maja r. b. z. majętności Łaskiej to jest: 1. Folwark Wronowice z wsią tegoż nazwiska o godzinie 10 z rana.
2. Folwark Wywierzyn z wsią tegoż nazwiska z folwarkiem Smelin o godzinie 12 ty w południe.
3. Folwark Wesołka z wsią tegoż nazwiska o godzinie 2 z południa, z wszelkiemi tych dóbr użytkami w Powiecie Szadkowskim Gubernii Kaliskiej położonych na lat trzy poczynając od Świętego Jana Chrzciciela r. b. stosownie do żądania W. Administratora tej majętności, w Kancellaryi moiej w Szadku przez publiczną licytacyą wydzierżawione zostaną. Warunki do tych dzierżaw w mej Kancellaryi są do przejrzenia.
w Szadku d. 21 Mar. (2 Kwiet.) 1838 r.
Kajetan Prawdzic Szczawiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1841 nr 34

(N. D.748.) Rejent Powiatu Szadkowskiego
Zawiadamia szanowną publiczność, iż stosownie do żądania Wgo Edwarda Kręskiego Administratora majętności Łaskiej, przez notę do siebie na dniu 1 Lutego r. b. podaną, odbywać się będzie publiczna licytacya na trzechletnie wydzierżawienie dóbr z majętności Łaskie, w Powiecie Szadkowskim Gubernii Kaliskiej leżących dnia 14 (26) Marca 1841 r. w kancellaryi mojej w mieście Powiatowym Szadku, Gubernii Kaliskiej, mianowicie: od dnia 21 Czerwca 1841.
1. Folwarku z wsią Wronowice o godzinie 10tej z rana.
2. Folwarku z wsią Wywierczyn o godzinie 12stej w południe.
3. Folwarku z wsią Wesołką o godzinie 2giej z południa.
O warunkach licytacyjnych każdego czasu w biórze moim w Szadku i w biórze W. Administratora w mieście Łasku dowiedzieć się można.
w Szadku dnia 28 Stycz. (9 Lutego) 1841.
Kajetan Szczawiński.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1841 nr 114

(N. D. 2377.) Rejent Powiatu Szadkowskiego.
Zawiadamia publiczność, że stosownie do żądania Administratora majętności Łaskiej W. Edwarda Kręskiego, dnia 12 (24) Czerwca r. b. w biórze mojem w mieście Powiatowem Szadku odbywać się będzie publiczna licytacya na trzechletnie wydzierżawienie zaczynając od S. Jana Chrzciciela r. b. z dóbr majętności Łaskiej w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej położonych :
1. O godzinie 10tej z rana folwarku Łask i Barycz z wsią zarobną tegoż nazwiska, gruntu i łąki Pałusznicy zwanej, oberży w mieście Łasku przed kościołem i kolumnie, propinacyi wszelkich trunków krajowych w mieście Łasku; w wsiach Wiewiorczynie, Baryczy, Woli Łaskiej i Kolumnie; w koloniach Anielinie, Utrata, Rokietnica, Teodory i Maurycego.
2. O godzinie 12tej w południe wsi Woli Łaskiej z folwarkiem tegoż nazwiska.
Chęć licytowania mających na czas oznaczony zaprasza. O warunkach tej dzierżawy w każdym czasie w biórze mojem i u Administratora dowiedzieć się można.
Szadek d. 28 Kwietnia (10 Maja) 1841 r.
Kajetan Szczawiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 129

(N. D. 2534) Komornik przy Trybunale Cywilnym Gubernii Kaliskiej.
Zawiadamia interessowaną Publiczność, iż przed Józefem Sztaudinger Rejentem Okręgu Szadkowskiego w mieście Szadku w Kancellaryi Jego w dniu 16 (28) Czerwca r b. o godzinie 10 z rana rozpoczynając, odbywać się będzie publiczna licytacya na której następujące wsie do majętności Łask należące, z wszystkiemi przyległościami i użytkami, w Powiecie Sieradzkim Okręgu Szadkowskim położone, w trzech letnią dzierżawę poczynając z dniem S. Jana Chrzciciela r. b. w trzech następnych oddziałach najwięcej dającym wypuszczoną zostanie, a mianowicie w oddziale 1 folwark i miasto Łask z propinacyą folwark Wesołka i wieś zarobna tegoż nazwiska. Kolonie: Maurycy, Teodory i Utrata z czynszem z Papierni Orchowskiéj. b) W oddziale II. folwark i wieś zarobna Wiewiorczyn, kolonia Anielin, folwark Barycz z wsią zarobną tegoż nazwiska, kolonija Rokitnica z propinacyą i czynszem z osady kolumny, с) W oddziale III. folwark i wieś zarobna Wronowice z czynszami i propinacyą z kolonii Jasionny, Huty Janoskiéj i Wysierad.
Dobra wyżej wymienione przynosiły dotąd czynszu rocznie: oddział I zł. 25000 rs. 3750, oddział II. zł. 15000, rs: 2250. oddział III. zł. 9,000 rs. 1350.
Warunki pod jakiemi dobra te wydzierżawione być mają w Biurze tegoż Rejenta w czasie prawem oznaczonym złożone będą, które tamże każdy z mających chęć licytowania przejrzeć i odczytać może.
w Sieradzu dnia 1 (13) Maja 1844 roku.
Sakowski.

Gazeta Codzienna 1848 nr 116

W następujących miejscach w Królestwie były pożary, w skutku których spaliły się: We wsi Wiewiórczynie pow. Sieradzkim, owczarnia. Strata w spalonych owcach i bydle wynosi około 1800 rs. Pożar miał wyniknąć także z podłożenia ognia.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 118

(N. D. 2505) Uwiadamia publiczność, że dobra ziemskie jako to:
1. Janowice z folwarkiem i wsią tegoż nazwiska z wiatrakiem i propinacyą w kolonii Jesionna oraz Hucie Janowskiéj z czynszami do kolonii tych przywiązanemi wydzierżawione będą na lat trzy od dnia 12 (24) Czerwca r. b. do tegoż dnia 1851 roku z zastrzeżeniem że czynsze z kolonii Wysieradz i Jesionna oraz Huty Janowskiej, wrazie zniesienia kontraków na przeszkodzie będących w dniu 8 (20) Czerwca r. b. w wrazie niezniesienia w temże dniu 1849. Co zaś do wydzierżawienia dóbr i propinacyi w pierwszym terminie.
2, Ostrów z folwarkiem i wsią tegoż nazwiska i—
3, wola Łaska w dniu 8 (20) Czerwca r. b.
4, folwark Łask z dworem z przychodami w mieście Łasku z folwarkiem i wsią zarobną Barycz oraz Wiewiorczyn z czynszami w kolonii Rokitnicy, Teodory, Utrata, papierni Orchowskiéj, kolonii Anielin, Maurycy, dochodami z cegielni, czynszami z młyna i Hamerni kolumna, przychodami targowego i mostowego, od synagogi miasta Łasku, czynszem z olearni w Wiewiórczynie, z wszystkich młynów wodnych w dobrach tych i propinacyą w mieście Łasku i innych nomenklaturach wrazie zniesienia kontraktów na przeszkodzie będących w dniu 8 (20) Czerwca r. b. a wrazie zniesienia w temże dniu 1849 r.
5, folwark Wronowice z wsią zarobną tegoż nazwiska z czynszami rybołóstwem na rzece w d. 9 (21) Czerwca 1848 r.
6, dobra Orchów i Wesołka z wsiami i folwarkami tegoż nazwiska w dniu 9 (21) Czerwca r. b. z rana o godzinie 10 wszystko położone w Okręgu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej wydzierżawione zostaną na satysfakcyą procentów za lat dwa zaległych i trzeciego bieżącego w Kancellaryi Rejenta Okręgu Szadkowskiego Adama Łukaszewicza w mieście Szadku, roczna cena dzierżawna dóbr zajętych wynosić może a mianowicie dóbr ad 1, rs, 850; ad 2, rs. 750; ad 3, rs 800: ad 4, 3750; ad 5, rs 2250: ad 6, rs. 1350.
7, folwark Piotrowszczyzna z rudunkiem Pieńki do dóbr głównych Bronowa należący, w Okręgu Wartskim Powiecie Kaliskim Gubernii Warszawekiéj położony, rocznie około rs. 300, ceny dzierżawnej przynosić mogący, na lat 3 poczynając od dnia 12 (24) Czerwca r. b. do tegoż dnia 1851 r. w Kancellaryi Rejenta Okręgu Wartskiego Karola Trzaskowskiego w mieście Warcie w dniu 7 (19) Czerwca r. b. z rana o godzinie 10 wydzierżawiony zostanie.
J. Rojek Komor. Tryb. Kal.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 111

(N. D. ...156*) Pisarz Trybunatu Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Stosownie do art. 682 Kodexu Postępowania Sądowego, wiadomo czyni: iż na żądanie Edwarda Kręskiego dziedzica dóbr Masłowic, dawniej w m. Łasku Ogu Szadkowskim Gubernii Kaliskiej, a nateraz w dobrach Masłowicach Ogu Wieluńskim Gubernii Warszawskiéj mieszkającego , zamieszkanie prawne do tego interessu, w m. Kaliszu, u Jana Gowarzewskiego Patrona przy Trybunale tutejszym obrane mającego, w poszukiwaniu summy rs. 14624 k. 50 z procentem i kosztami, wyrokiem Trybunału tutejszego w d. 21 Maja (12 Czerwca) 1844 r. ocznie zapadłym, Edwardowi Kręskiemu, od SS rów Piotra Czołchańskiego zasądzonéj, aktem zajęcia przez Józefa Rojek Komornika Sądowego na gruncie dóbr Łask w dniach 2j14, 3j15, 4j16, 5j17, 6j18, 7j19, 9j21, 10j22, 11j23, 12j24, 13j25, 14j26, 16j28, 18j30 Października 1844 r. kontynuowanych, a w d. 2j14 Listopada t. r. ukończonym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie dobra ziemskie miasto ŁASK, składające się z miasta Łask, z folwarku Łask, oraz zabudowań dominialnych w temże mieście będących jakoto:
a) kuźni z wiazdem, pod N. 164 i ogródkiem obejmującym długości prętów 35, szerokości łokci 35, z placem pustym nu którym stajnia dawniej istniała, zawierającym długości łokci 68, szerokości 21 w ulicy Kowalskiéj Cyrk. 3 .
b) oberży pod Nr. 62 z stajnią wjezdną w ulicy Kościelnej z podwórzem.
c) placu pustego niezabudowanego bez numeru będącego w ulicy Piotrkowskiéj Cyrkule 3cim miasta Łasku położonego, zawierającego długości łokci 201, szerokości łokci 31 miary Warszawskiéj.
Młynów dominialnych szczegółowo w akcie zajęcia opisanych: z folwarku i wsi zarobnéj Woli Łaskiej, z folwarku i wsi zarobnéj Barycz, z folwarku i wsi zarobnéj Ostrowa, z folwarku i wsi zarobnéj Wiewiórczyna i pustkowia Anielin zwanego, niemniéj karczmy z stajnią wjezdną, kuźnią i innemi zabudowaniami w Kolumnie, z folwarku i wsi zarobnéj Wronowice, z folwarku i wsi zarobnéj Poleszyna starego, z folwarku i wsi zarobnéj Janowice, oraz wiatraka, z karczmy Oszczywilk i karczmy na Hucie Janowskiéj Wysieradz zwanéj, z folwarku i wsi zarobnéj Krzucza z folwarku i wsi zarobnéj Orchów, oraz z folwarku i wsi zarobnéj Wesołka. Z koloniów: a) Maurycy, b) Teodory, c) Utrata, d) Anielin e) Rokitnica i Jasionna z papierni Orchowskiéj, z młyna wodnego na Utracie, z młyna przy mieście Łasku, z młyna nowego do Wiewiórczyna należącego, z młyna w Baryczy i wiatraka w Woli Łaskiéj, z folusza na rzece Grabówce z młyna wodnego na Łęgu pod miastem Łask, oraz cegielni, z wszystkiemi przyległościami, użytkami i dochodami bez żadnego wyłączenia jednę hypotekę mające, w Okręgu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim byłej Gubernii Kaliskiéj położone, trzy gminy to jest: jednę miasto Łask, drugą gmina Łask, i trzecię gminę Probostwo Łask stanowiące, sukcessorów Piotra Czołchańskiego i ich praw Nabywców jako to:
1. Zofii z Czołchańskieh Szantyrowéj wdowy, w wsi Orchowie.
2. Wiktoryi z Czołchańskich Łukasza Chmielińskiego żony, czyli obojga małżonków Chmielińskich w m. Łasku.
3. Maryanny z Czołchańskieh Tadeusza Rudnickiego żony, czyli raczej małżonków Rudnickich w Ogrodzimiu Ogu Szadkowskim.
4. Ewy z Czołchańskich Józefa Szałas małżonki, czyli raczej obojga małżonków Szałasów, w wsi Sulikowie Okręgu Lelowskim b. Gubernii Kieleckiej mieszkających.
5. Maurycego Czołchańskiego żołnierza wojsk Cesarko-Rossyłskich w m. Oremburgu Państwie Rossyjskim konsystującego, z głowy Wincentego Czołchańskiego przychodzącego, prawne i obrane zamieszkanie w m. Łasku mającego.
6. Józefy z Domżalskich Józefa Szaniawskiego żony, czyli raczej obojga małżonków Szaniawskich w Warszawie.
7. Józefa Szaniawskiego jako opiekuna Pelagii nieletniej Domżalskiéj, w Warszawie mieszkającego.
8. Elżbiety z Czołchańskieh Marcellego Brochockiego żony, czyli obojga małżonków Brochockich, w m. Grajewie Ogu Biebrzańskim Gubernii Augustowskiej mieszkających.
9. Seweryny Domżalskiéj panny doletniéj w Ujejscu Okręgu Lelowskim b. Guberni Kieleckiej mieszkającej.
10. Jakóba Oknińskiego jako praw nabywcy od Józefy z Czołchańskieh Kajetana Gzowskiego żony, czyli obojga małżonków Gzowskich i od Elżbiety z Rüdygerów Adama Kraszewskiego małżonki czyli obojga małżonków Kraszewskich we wsi Zabłociu Okręgu Siedleckim b. Gubernii Podlaskiej mieszkającego i zamieszkanie prawne obrane mającego.
11. Julii Czołchańskiéj panny doletniéj w Warszawie pod Nr. 2449 mieszkającej.
12. Konstantego Rekowskiego we wsi Żydowie Ogu kaliskim mieszkającego jako praw nabywcy od Władysława Czołchańskiego z głowy Wincentego Czołchańskiege do spadku przychodzącego. 13. Z głowy Tekli z Czołchańskich Rüdygerowéj, jako to:
a) Józefy z Rüdygerów Mielickiéj Augustyna Mielickiego żony, czyli obojga małżonków Mielickich, b) Ludwika, c) Karoliny, d) Karola rodzeństwa Rüdygerów prawne i obrane zamieszkanie, w m. Łasku i u Jana Szaniawskiego w Warszawie mających, oraz: e) Tekli Rüdyger panny doletniéj w m. Łasku zamieszkałej, a prawne zamieszkanie w Warszawie pod Nr. 2182 obrane mającej, wszystkich z własnych funduszów utrzymujących się, własne, obejmujące w sobie wedle pomiaru przez Geometrę Polkowskiego w roku 1823 sporządzonego, a przez Geometrę Teodora Krzyckiego sprawdzonego, włók 580, mórg 3 prętów 203 miary Nowo-Warszawskiéj w co wchodzi kontrawers z strony dóbr Orpelowa mórg 130 prętów kw. 96 zamujący, w szczególności zaś:
1. Miasto Łask z folwarkiem Łask, z młynem i cegielnią zajmuje mórg 1203 pr. 203, 2. Wola Łaska z kolonią, Teodory i Mauryców mórg 1465 pr. 244, 3. Orchów z papiernią i karczmą mórg 810 pr. 71, 4. Ostrów mórg 1607 pr. 8, 5. Barycz z młynem mórg 990 pr 224, 6. Wesołka mórg 274 pr. 18, 7. Wiewiórczyn z młynem okupnym mórg 819 pr. 287, 8, Utrata mórg 108 pr. 237. 9. Janowice z kolonią Jasionną oraz hutą szklanną Wysieradz zwaną i karczmą Oszczywilk mórg 3996 pr. 233, 10 Poleszyn stary mórg 1535 pr. 169, 11. Wronowice mórg 1467 prąt. 85, 12, Krucz z kolonią Anielin mórg 1921 pr. 126, 13. Holendry Rokitnickie mórg 1111 pr. 9, 14. Karczma Kolumna z Amernią mórg 118 pr. 89. razem jak wyżej włók 580 mórg 3 pr. 203, w którą to rozległość wchodzą bory i lasy, nieużytki oraz kontrowers powyż rzeczony, niemniej wody, drogi i grunta okupników.
Grunta w dobrach tych należą do II, III, IV, V, VI, i VII. klassy, łąki zaś są dwu i jednosieczne.
Oprócz téj rozległości, grunta do Probostwa w Łasku należące, zajmują hub 3 mórg 15 prętów kwadratowych 208 miary Nowo-Warszawskiej.
Nadmienia się, że z dóbr tych niegdy Piotr Czołchańeki odprzedał małżonkom Majerowiczom wieś Wierzchy obejmującą rozległości hub 47 mórg 21, prętów kwadr. 63 miary Magdeburskiej, lecz o tem wcale w Hypotece wzmianki nieuczyniono, jedynie o sprzedaży mórg 29 pr. 299 miary Chełmińskiej, i dla tego Komornik zastrzegł w akcie zajęcia dla Nowo-nabywcy odzyskanie ilości takowej, jednak bez zaręczenia z strony extrahenta.
W dobrach, tych jest okupna Hamernia, młyny wodne i wiatrak jeden,oraz papiernia.
W całych dobrach jest propinacya dominialna.
Włościan pańszczyznę robiących jest.
a) we wsi Wronowicach: półrolników 10; zagrodników 7, komorników 7,
b) we wsi Wiewiórczynie: półrolników 2, zagrodników 11, komorników 7,
c) w wsi Baryczy: półrolników 7, zagrodników 4, komorników 6,
d) w wsi Ostrowie: półrolników 5, zagrodników 10, komorników 6,
e) w woli Łaskiéj: półrolników 5, zagrodników 2, komorników 7,
f) w wsi Orchowie: półrolników 4, zagrodników 2, komorników 4,
g) w wsi Wesołce: komorników 10,
h) w wsi Janowicach: półrolników 3, zagrodników 15, komorników 8,
i) w wsi Krzuczu: półrolników 6, zagrodników 3, komorników 7,
k) w Poleszynie starym: półrolników 8, zagrodników 4, komorników 2, od których pańszczyzna, powinności, daniny i załoga w akcie zajęcia szczegółowo jest wyrażona.
Czynszownicy stali;
A. Na kolonii Maurycy.
1. Michał Czajkowski, 2. Szymon Wojtynek, 3. Józef Kazimierczak, 4. Wawrzyniec Stefańczyk, 5. Kazimierz Wojtynek, 6. Maciej Klos, 7. Stanisław Malinowski, 8. Marcin Hęciński 9, Antoni Grabarczyk, 10. Antoni Gabryończyk, 11. Józef Rogulski, 12. Leonard Kubicki, 13. Józef Golańczyk, 14 Walenty Łuzatka, 15. Piotr Pawelec, 16. Izydor Stefańczyk, 17. Wincenty Otocki 18. Marciu Pasternak, 19. Wawrzyniec Wójcik, 20. Tomasz Burszała, 21. Maryanna Kubicka, 22. Józef Skalski, 23. Tomasz Lawenda.

B. Na kollonii Teodory.
1. Maciej Bogacki, 2 Jan Szultz, 3. Wincenty Biegański, 4. Marcin Knal, 5. Józef Cieszka, 6. Jakób Grabski, 7. Stanisław Urbankowski, 8. Marcin Gajzler, 9. Michał Maciejewski, 10. Tomasz Sokołowski, 11. Bartło. Wierusiński, 12. Marcelli Garusiński, 13. Walenty Sulczewski, 14. Maciej Małecki, 15. Antoni Olejniczak, 16 Stanisław Urbankowski, 17. Łukasz Olejnik, 18. August Dymmel, 19. Walenty Brudzewski, 20. Paweł Trofalski, 21. Faustyn Janiszewski, 22. Kasper Urbankowski, 23. Gottfrid Gwis, 24. Gottlib Ginter, 25. Józef Olejnik, 26. Jan Chęciński, 27.Antoni Chęciński, 28. Bonawentura Maciejewski, 29. Wojciech Gajzler, 30. Andrzej Urbankowski, 31.Paweł Trofalski,32. Bogumił Dymmel, 33. Walenty Dwornik, 34. Jan Grocholiński, 35. Józef Płoski, 36. Floryan Gampe, 37. Franciszek Marcinkowski, 38. Franciszek Sztyngest.

C. Na kolonii Utrata:
1. Wiktor Jakóbowicz, 2. Habergrytz Jakób, 3. Arye Kratz, 4. Rajzler Rosler, 5. Aron Rapport, 6. Ludwik Nejman, 7. Franciszek Wesołowski, 8. Szymon Domański, 9. Felix Jabłoński, 10 Józef Różański, 11. Ludwika Krygerowa, 12. Lewek Senator, 13, Frydrych Bukowski, 14. Kazimierz Wolnicki, 15. Wilhelm Gazic, 16. Ejzyk Wojkowski, 17, Józef Nowakowski, 18. Jakób Pasternak, 19. Wincenty Karzydłowski, 20. Jante Wolfowa Szmulewicz, 21. Felicyan Karpiński, 22. Karol Mański, 23. Józef Koterski, 24. Mikołaj Brzustowski, 25. Salamon Markusfeld.

D. Na kolonii Anielin.
1. Jan Klim, 2. Jan Zieliński, 3. Frydrych Daitschman, 4. Samuel Klinicki stary, 5. Samuel Klinicki młody, 6. Wojciech Kirchen, 7. Bogumił Fechner, 8. Michał Guthertz, 9. Stanisław Jekel, 10. Józef Nowakowski, 11. Idzi Jańczyk, 12. Jakób Bielski, 13. Andrzej Solarski, 14. Franciszek Eberman, 15. Sobestyan Raczyński, 16. Mosiek Plewiński, 17. Mateusz Lewicz, 18 Jan Cieślewicz, 19. Karol Kokosiński, 20. Dorota Orlik, 21. Jan Wejchert, 22, Krystyan Dyderko, 23. Samuel Dyderko, 24. Wilhelm Szedler, 25. Marcelli Gorecki, 26. Ernest Kutzwege; 27. Gotfrid Dyderek, 28. Wojciech Bruk, 29. Samuel Bruk, 30. Rywe Habelok, 31. Mateusz Augustyniak, 32. Frydrych Delian, 33. Bogusław Bruk, 34. Michał Filipowicz, 35. Wilhelm Ulbrych, 36. Stanisław Zabłocki, 37. Michał Pietroski, 38. Walenty Michalak, 39. Jan Wolski, 40. Roch Zych, 41. Gottlib Klim, 42. Gottltib Greber, 43 . Samuel For, 44. Krystyan Zaif, 45. Bogumił Haneł, 46. Gottfrid Pusz, 47. Józef Joksz 43. Karol Wejchert, 49. Gottfrid Gaj, 50. Krystyan Frajer, 51. Stanisław Karczmarek, 52. Gottfrid Linke, 53. Piotr Raczyński, 54. Wojciech Fechner, 53. Krystyan Toć, 56. August Kurtzweg, 57. Gottfrid Kurtzweg, 58. Franciszek Grabski, 59. Karol Ulbrych; 60. Frydrych Wegner, 61. Tomasz Paliński, 62. Bogumił Bloch, 63. Jan Kamiński, 64. Józef Otuski, 65. August Hein, 66. Grzegorz Cerber, 67. Jan Soliński.

E. Na kolonii Rokitnica:
1. Franciszek Edert, 2. Daniel Klich, 3. Teodor Malinowski, 4. Andrzej Bukowski, 5. Wojciech Srodka, 6. Franciszek Rzyskoski, 7. Łukasz Guzicki, 8. Krystyan Obst, 9. Gottfrid Fust, 10. Jan Dybka, 11. Frydrych Obst, 12. Karol Obst, 13. Jan Majzner, 14. Michał Fintz, 15. Krystyan Ginter, 16. Antoni Klich, 17. Michał Krajda, 18. Jakób Obst, 19. Michał Wał, 20. Wojciech Kuchler, 21. Franciszek Fintz, 22. Wojciech Kuchler, 23. Jan Pawelec, 24. Filip Pawelec, 25. Andrzej Walczak, 26. Wojciechu Dziedziczak, 27. Wdowa Lowiza Cytyer, 28. Wojciech Bożek, 29. Bogumił Gwis, 30. Walenty Szczepański, 31. Bugumił Majszatz, 32. Samuel Pogorel, 33. Gottfrid Pogorel, 34. Łukasz Krakoski, 35. Jan Wał. 36. Marliza Zygmuntka, 37. Michał Harman, 38. Frantz Weber, 39. Izydor Filipiec, 40. Andrzej Klich, 41. Daniel Klich, 42. Marcin Klich, 43. Wojciech Przybylski, 44. Karol Cimmerman, 45. Jan Krajda, 46. Tomasz Stramski, 47. Krysztof Derfer, 48. Gottlib Kurtzmanowski, 49. Bogusław Szyler, 50. Bartłomiéj Sztramski, 51, Karol Gwis, 52. Wojciech Biegański, 53. Bonawentura Sapala, 54. Józef Maciejowski, 55. Karol Pogorel, 56. Krystyanna Pogorel wdowa, 57. Józef Smielowski, 58. Ignacy Smielowski, 59. Michał Leler, 60. Bogumił Gus, 61. Wojciech Kurtzweg, 62. Stanisław Sztyngest, 63. Gottfrid Gitter, 64. Józef Rozwąż,65. Michał Biegański, 66. Samuel Klich, 67. Johann Gottfrid Szwienitz,68. Ludwik Kaźmirowski,69. Jakób Kaus, 70. Krysztof Kurtzmanowski, 71. Wilhelm Otto, 72. Józef Szoska, 73. Ernest Kipert, 74. Bogumił Gucz, 75. Frydrych Gucz, 78. Józef John, 77. Jakób Słomczyński, 78. Ludwik Kolof, 79. Krysztof Szultz, 80. Wilhelm Szultz, 81. Racz Gottfrid, 82. Marcin Sztyngest, 83. Daniel Jedliński, 84. Bogusław Einglichart, 85, Frydrych Binter, 86. Karol Lejdenfrost, 87. Dawid Gutman, 88. Frydrych Redlów, 89. Bogumił Szpald, 90. Gottfrid Klich, 91. Felix Krajda, 92. Łukasz Woźniak, 93. Samuel Macanke, 94. Frydrych Szultz, 95. Bogusław Kraft, 96. Józef Mentzel, 97. August Szultz, 98. Łukasz Gazycki, 99. Daniel Fendler, 100. Tomasz Guzycki.

F. Na kolonii Jasionna:
1. Jan Medyński, 2. Jan Kosiński. 3. Józef Magnuski, 4. Marcin Gejsler, 5. Jan Piochtak, 6. Ignacy Nowicki, 7. Józef Wartalski, 8. Maciej Wartalski, 9. August Albrecht, 10. Józef Entrycht, 11. Andrzej Hennig, 12. Hennig Mergel, 13. Piotr Wajt, 14. Gotlob Mantaj, 15. Marcin Joksz, 16. Józef Langer, 17. Wilhelm Biler, 18. Bogumił Joksz, 19. Daniel Elhmann, 20. Krystyan Nejmann 21. Jan Friedenberger, 22. Krysztof Kaus, 23. Wojciech Biedak, 24. Antoni Nowicki, 25. Wojciech Nowicki, 26. Jan Gejzler, 27. Frydrych Frankowski, 28. Ludwik Wietzke, 29. Michał Grams, 30. Wojciech Cimmermann, 31. Stanisław Cimmermann, 32. Daniel Frankowski, 33. August Jeszke, 34. Daniel Binder, 35. Bogumił Rosiński, 36. Jakób Prokopiński, 37. Franciszek Sztyller, 38. Mateusz Wartalski, 39. Jakób Tuzikiewicz, 40. Andrzéj Sempolski.

Jak niemniéj: 1. Proczyński Jakób w Łęgu pod Łaskiem, 2. Synagoga miasta Łasku, 3. Wojciech Mański, 4. Wojciech Gedel w Baryczy, 5. Antoni Wasiwicz na osadzie Kolumna, 6. Andrzéj Krauze, 7. Paweł Więckowski i 8. Edward Kühn, 9. Ludwik Magnuski z Wronowic, 10. Aniela Bielawska z huty Janowskiéj i Wysieradz, 11. Jan Riter Michał Jeszke, 12. Adam Wesoły w Woli Łaskiéj.

Czynszownicy niestali:
1. Stanisław Grabski na folwarku Łask, 2. Karól Teraszkiewicz na folwarku Wronowice, 3. Jan Szultz w Wiewiórczynie, 4. Józef Krysztofowicz w Orchowie, 5. Ignacy Nawrocki w Janowicach, 6. Fryderyk Szulc w Wiewiórczynie, 7. Starozakonny Mosiek Szmulowicz w mieście Łasku, 8. Daniel Rygert w Janowicach, 9. Jan Sieciński w Ostrowie, 10. Bartłomiej Skonieczny w Woli Łaskiej, 11. Tomasz Jagodziński w Krzuczu 12. Stanisław Kowalczyk w Poleszynie starym, 13. Piotr Pochocki i Franciszek Maciejewski.
Dzierżawcy Dóbr są następni:
Dobra Janowice z przyległościami dzierżawi Walenty Kęszycki za summę rs. 921 kop. 2.
Dobra Ostrów z przyległościami i Orchów, Maciej Szulmirski za summę rs. 968.
Dobra Wolą Łaską, Mateusz Bardzki za summę rs. 391 kop. 50, którym kontrakty z d. 24 Czerwca 1847 r. exspirują, zaś
Miasto i folwark Łask, wieś Barycz, Wesołkę, Wronowice, Wiewiórczyn z przyległościami i propinacyą w mieście Łasku i na wszystkich koloniach prócz Jasionny i Wysieradza dzierżawi Tomasz Kanigowski za summę rs. 4805 k. 75, pod nieustąpieniem z dóbr z powodu należących mu się pretensyi kontraktami urzędowemi zastrzeżonych.
Dobra Krzuca zostają w zastawnej posessyi Ansperty z Badeńskich Rogolińskiej w procencie od summy złp. 45000, która też dobra poddzierżawiła na lat 6 do 24 Czerwca 1850 r. Wincentemu Zaborowskiemu, nakoniec.
Dobra Poleszyn stary są również w zastawnej possessyi Antoniego Kurczewskiego w procencie od summy 52000 złp.
Porządki gruntowe w gorzelni na folwarku Łaskim:
1) Garniec miedziany z pokrywą i szrubą obejmujący garncy 201, 2) wąż do niego ważący funt. 180.
W browarze: 3) kilsztok do chłodzenia piwa, 4) kocioł miedziany obejmujący garncy 200, 5) kadzie dwie z których każda ma po dwie obręcze żelazne.
W młynie na Utracie: 1) kosze 2, 2) kamienie 4, 3) skrzynie 2, 4) pułskrzynki 2, 5) łubia 2, 6) obręczy żelaznych na wale 6, 7) na drugim wale takimże obręczy 4, 8) na dwóch cewiach obręczy żelaznych 4, 9) pytli starych 5, 10) żuberki 2, 11) cwierci 2, 12) garniec żelazny 1, 13) copów 4.
W foluszu: 1) na wale obręczy żelaznych 6, 2) kocioł miedziany do warzenia wody 3) stęporów 10, 4) copów 2.
Porządki od piły z Kolumny w miejscu której dziś exystuje okupna Amernia:
1) Jedna piła żelazna duża, 2) korba żelazna z copem takimże, 3) dwa сору grube a drugie dwa mniejsze od wała, 4) kółka drewniane z cywiem, na którym dwie obręcze i korba żelazna, 5) pasów żelaznych sztuk 19, 6) klorenków* sztuk 3.
Na wiatraku w Janowicach: kamieni do mielenia gruntowych dwa.
Zabudowania dworskie i wiejskie w akcie zajęcia szczegółowo opisane jest kilka murowanych, a wreszcie z drzewa budowane; bardzo mało w średnim a więcej w złym stanie zostają.
Akt zajęcia zwyz z daty powołany, w jednej kopii Kasprowi Bieńkowskiemu jako ustanowionemu Dozorcy, w drugiej Karólowi Kranas Burmistrzowi miasta Łasku, na ręce Maxymiliana Mazurowskiego Ławnika Kassyera, a w trzeciej Janowi Toczkiewiczowi Wójtowi gminy Łask, w czwartej Xiędzu Józefowi Kamińskiemu Wójtowi gminy Probostwa Łaskiego, w piątej Fabianowi Uziembło Pisarzowi Sądu Pokoju Ogu Szadkowskiego w d. 13 (25) Listopada r. 1844 wręczony, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej b. Gubernii Kaliskiej w księdze wieczystej dóbr majętności Łask z przyległościami w d. 17 (29) Listopada 1844 r. podany, a w księdze zaregestrowań Trybunału tutejszego w d. 4 (16) Grudnia 1844 r. wpisany został.
Warunki licytacyi i sprzedaży dobr tych wraz zbiorem objaśnien w biurze Pisarza Trybunału i u popierającego przedaż Patrona Jana Gowarzewskiego każden z interessentów przejrzeć może, podług których sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audyencyi publicznej Tryb. Cyw. I. Instan: Gub. Warszawskiej w m. Kaliszu.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży na audyencyi tegoż Trybunału w d. 16 (28) Lutego 1845 r. o godzinie 10 z rana nastąpiło, drugie w d. 2 (14) a trzecie w d. 16 (28) Marca t. r. 1845 odbyło się, gdzie popierający przedaż Edward Kręski za dobra Łask z wzelkiemi przyległościami złp. 990482 gr. 8, czyli rs. 148572 k. 34 podał, poczem termin do temczasowego dóbr tych przysądzenia na d. 15 (27) Maja 1845 r. na godzinę 10 z rana na audyencyi Tryb. Cyw. Gub. Warszawskiej w Kaliszu oznaczony został. Przed tym terminem temczasowego przysądzenia zapadł na skutek wniosku incydentalnego Maryanny z Czołchańskich Tadeusza Rudnickiego żony czyli małżonków Rudnickich, Wiktoryi z Czołchańskich Łukasza Chmielińskiego żony czyli małż. Chmielińskich, Pelagii Heleny dwóch imion Domżalskiej i Zofii z Czołchańskich 1. voto Szautyrowej, 2. voto Leona Potockiego żony czyli małż. Potockich w Tryb. Cyw. Gub. Warsz: w Kaliszu w d. 12 (24) i 14 (26) Maja 1845 r. naprzeciw Extrahentowi subhastacyi wyrok, którym w samej sprawie zajęcie dóbr Łasku z przyległościami na rzecz Edwarda Kręskiego dopełnione a wywłaszczenie dóbr rzeczonych na celu mające zniesiono, i na skutek tego to wyroku nie przyszedł termin temczasowego przysądzenia na powyższy dzień oznaczony do skutku.
Na skutek założonej od wyroku tego appellacyi, zapadł znów w Sądzie Appellacyjnym Królestwa Polskiego d. 16 (28) Lipca 1846 r. między wzmiankowanemi stronami wyrok, którym wyrok Tryb. Cyw. Gub. Warszawskiej w Kaliszu w dniach 12(24) 14 (26) Maja 1845 r. zapadły uchylono i dalszego popierania działań w drodze postępowania subhastacyi w przedmiocie sprzedaży dóbr Łasku dopuszczono, wyrok ten wydanym z stał z rygorem temczasowej exekucyi.
Nadmienić jednak wypada, że przy wprowadzeniu sprawy w Sądzie Appellacyjnym Obrońca Extrahenta Edwarda Kręskiego wieś Wierzchy z pod sprzedaży wyłączyć zadeklarował, po wręczeniu Owego ostatniego wyroku w Sądzie Appellacyjnym zapadłego a d. 8 (20) Sierpnia r. b . stronom interessowanym, wydał Tryb. Cyw. Gubernii Warszawskiej w Kaliszu na illacyą Edwarda Kręskiego w d. 13 (25) Sierpnia 1846 r. wyrok którym do temczasowego przysądzenia dóbr Łasku w drodze przymuszonego wywłaszczenia termin na d. 1 (13) Października r. 1846 oznaczono.
W skutek więc tego wyroku Tryb: Cyw. Gub. Warsz: w Kaliszu z illacyi zapadłego, oznacza się niniejszem termin do temczasowego przysądzenia dóbr Łasku w drodze przymuszonego wywłaszczenia na przedaż wystawionych na d. 1 (13) Października r. 1846 na godzinę 10 z rana na audyencyi Ps. Tryb. Cyw. I . Jnst. Gub. Warsz: w Kaliszu, w temze mieście Kaliszu w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefina sytuowanym posiedzenie swe odbywającego, odbyć się mający.
Powtarza się że extrahent subhastacyi Edward Kręski podaje za te dobra złp. 990482 gr. 8, czyli rs. 148572 k. 34 w List. Zast. z właściwemi kuponami. W końcu nadmienią się, że odtąd działać będzie w miejscu dotychczas popierającego postępowanie subhastacyjne Jana Gowarzewskiego, Karól Rózdejczer Patron przy Tryb. Cyw. Gub. Warszawskiej w Kaliszu i że Extrachent subhastacyi Edward Kręski u tegoż Patrona Karola Rozdejczer w Kaliszu z Urzędu zamieszkałego obiera sobie zamieszkanie.
Nareszcie czyni się i ten dodatek, że extrachent subhastacyi Edward Kręski przestawszy być Administratorem dóbr Łasku na mocy wyroku w IX. Departamencie Rządzącego Senatu w dniach 3 (15) 4 (16) 7 (19) 8 (20) Maja 1846 zapadłego, przeniósł swe mieszkanie do dziedzicznych dóbr Masłowice w Ogu Wieluńskim położonych.
W terminie temczasowego przysądzenia dóbr Łask z przyległościami Karolowi Rozdejczer Patronowi za summę rs. 148573 w gotowiźnie temczasowie przysądzone zostały, a termin do ostatecznego przysądzenia onych na d. 14 (26) Listopada r.1846 godzinę 10 z rana na audyencyi Trybunału tutejszego oznaczono.
Termin powyższy do ostatecznego przysądzenia dóbr Łasku na d. 14 (26) Listopada 1846 r. oznaczony, niemógł przyjść do skutku dla następnych sporów:
1. Że wyrokiem Rządzącego Senatu d. 28 Września (10 Października) 1846 r. zapadłym odebranym został, wyrokowi Sądu Appellacyjnego d. 16 (28) Lipca 1846 r. wydanemu rygor temczasowej exekucyi.
2. Że Rządzący Senat Wyrokiem dopiero w d. 25 i 27 Listopada (7 i 9 Grudnia) 1846 zapadłym wyrok Sądu Appellacyjnego d. 16 (28) Lipca 1846 r. wydany w ten sposób zmienił, iż zajęcie nа przymuszone wywłaszczenie dóbr Łasku aktem Komornika Rojek w d. 2 (14) Października 1844 r. rozpoczęte, a w d. 2 (14) Listopada t. r. ukończone, na rzecz Edwarda Kręskiego dopełnione, jedynie co do wsi Wierzchy unieważnił, z resztą wyrok Sądu Appellacyjnego zatwierdził.
3. Że z powodu wniesionego przez Maryannę z Czołchańskich Rudnicką, Zofią z Czołchańskich Potocką, Wiktoryą z Czołchańskich Chmielińską i Pelagią Domżalską w terminie temczasowego przysądzenia sporu incydentalnego, który wyrokiem Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu przed samem odbyciem d. 1 (13) Października 1846 terminu temczasowego przysądzenia został oddalonym, Sąd Appellacyjny Królestwa Polskiego wyrokiem d. 29 Października (10 Listopada) 1846 r. zapadłym wyrok Trybunału Kaliskiego w terminie temczasowego przysądzenia wydany uchylił, a tem samem odbycie przygotowawczego przysądzenia dóbr Łasku za nieważne uznał i dalsze popieranie przymuszonego wywłaszczenia tychże dóbr aż do skutku skargi przez wyżej wzmiankowane SSorki niegdy Piotra Czołchańskiego od wyroku Sądu Appellacyjnego z d. 16 (28*) Lipca 1846 przed Rządzący Senat wyniesionej wstrzymał.
4. Że nareszcie dopiero Wyrokiem Rządzącego Senatu dnia 15 (27) Kwietnia 1847 r. wydanym uchylonym został Wyrok Sądu Appellacyjnego z d. 29 Października (10 Listopada,) 1846 r. a potwierdzonym wyrok Tryb. Cyw. Gub. Warsz, w Kaliszu z d. 1 (13) Paź. 1846 r. to jest odbycie terminu temczasowego przysądzenia w swej mocy utrzymanem.
Po takich tedy wyrokach i uprzątnięciu wszelkich przeszkód wyznaczony został wyrokiem Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu; dnia 15 (27) Maja 1847 r. z illacyi zapadłym terminu do ostatecznego przysądzenia na d. 27 Czerwca (9 Lipca) 1847 r.
W końcu czyni się wyraźna wzmianka, że Wierzchy, jako wyjęte z pod zajęcia, nie będą należały do licytować się mających przyległości dóbr Łasku; a prócz tego że w posiadaniu dzierżawnem folwarku Łask z dworem zwanym Zamek, folwarku Barycz i Wiewiorczyn, z czynszami daninami i osepami od samych włościan рrzуpadającemi z propinacyą w M. Łasku oberżą przed kościołem propinacyą na Kolumnie, Anielinie, Utracie, Rokitnicy, Teodorach i Maurycy, znajduje się na teraz Ludwik Lipowski z mocy kontratku d. 20 Czerwce (2 Lipca) 1844 r. między Józefem Szaniawskim w imieniu własném, jako opiekunem nieletnich Domżalskich i pełnomocnikiem niektórych sukcessorów po niegdy Piotrze Czołchańskim przed Rejntem Okręgu Szadkowskiego Szczawińskim zeznanym do Sgo Jana Chrzciciela 1847 r. prolongowanego, do Sgo Jana Chrzciciela 1849 r. kontraktem między temiż osobami w d. 25 Listopada (…* Grudnia) 1844 r. przed Pisarzem Aktowym Królestwa Polskiego Tomaszem Rudnickim zeznanym, że nareszcie wyexmitowani z dobr Łasku łącznie z byłym administratorem Edwardem Kręskim w końcu miesiąca Lipca 1846 r. dzierżawcy Walenty Kęszycki, Maciej Sulmierski, Mateusz Bardzki i Tomasz Kanigowski dotąd służących im dzierżaw na powrót nie objęli.
Licytacya rozpocznie się od summy rs. 148673.
Dnia 21 Сzerwca (9 Lipca) 1847 r. nie przyszedł termin ostatecznego przysądzenia do skutku z przyczyny, że wyrokiem d. 23 Czerwca (5 Lipca) 1847 r. w Sądzie Appellacyjnym Królestwa Polskiego zapadłym, nakazano sporządzenie taksy dóbr Łasku. Wyrok ów Sądu Appellacyjnego takiej tylko uległ zmianie, iż wyrokiem IX. Departamentu Radzącego Senatu z d. 13 (25) Października 1847 r. relacyą biegłych na to naznaczono ,,czy rewizja taksy w r. 1824 sporządzona, odpowiada obecnemu stanowi rzeczy i czy wartość dóbr w tej rewizyi wynaleziona jest obecnie wyższą?” .
Podług relacyi tej przez biegłych Franciszka Kosińskiego, Тоmaszа Borzędzkiego i Władysława Suchorskiego, w r. 1849 wygotowanej i do biura Pisarza Tryb. Cyw. Gub. Warszawskiej w Kaliszu złożonej, wynosi wartość dóbr Łasku z przyległościami z wyłączeniem wsi Wierzchów rs. 230006 k. 18 rozpocznie się więc licytacya od summy rs. 153337 czyli złotych polskich 1,022246 groszy 20.
Od Sgo Jana Chrzciciela 1849 r. do Sgo Jana Chrzciciela 1852 r. wydzierżawione zostały dobra Łask z przyległościami przez Towarzystwo Kredytowe Waleryanowi Zagrodzkiemu, a ten poddzierżawił je w oddziałach różnym osobom.
Wyrokiem dnia 11 (23) Maja 1850 r. w Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiej w Kaliszu z illacyi zapadłym, wyznaczony został termin do ostatecznego przysądzenia na d. 23 Czerwca (5 Lipca) 1850 r. o godzinie 10 z rana w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Przed terminem do ostatecznego przysądzenia na d. 23 Czerwca (5 Lipca) 1850 r. naznaczonym, wystąpili małżon. Rudniccy Potoccy, małż. Chmielińscy i Pelagia Domżalska na przeciw Edwardowi Kręskiemu z dwoma sporami incydentalnemi, a mianowicie z pierwszym o unieważnienie postępowania subhastacyjnego, po terminie temczasowego przysądzenia dokonanego, tudzież o uchylenie sporządzonej taxy i nakazanie nowej, zaś z drugim o wstrzymanie odbycia terminu ostatecznego przysądzenia aż do prawomocnego rozsądzenia sporów o taxę zachodzących.
Co do pierwszego oddaleni zostali w zupełności Incydentalnie skarżący wyrokami trybunału Kaliskiego daty 7 (19) 8 (20) Сzerwcа 1850 r. Sądu Appellacyjnego daty 14 (26) 16 (28) Czerwca 1851 r. i Rządzącego Senatu Departamentu IX. daty 29 Stycznia (10 Lutego) 30 Stycznia (11 Lutego) 1852 r. tak iż obecnie pod względem zasady do odbycia licytacyi w terminie ostatecznego przy sądzenia rzecz stanowczo i ostatecznie jest rozstrzygniętą, a co do drugiego oddalono w prawdzie również incydentalnie skarżących wyrokiem Trybunału Kaliskiego daty 23 Czerwca (5 Lipca) 1850 r. lecz wyrokiem Sądu Appellacyjnego daty 15 (27) Czerwca 1881 r. uchylono ów wyrok Trybunału Kaliskiego i postanowiono, że ostateczne przysądzenie dóbr Łasku przed rozsądzeniem sprawy o detaxacyą dóbr miejsca mieć niemoże.
Lubo więc Edwardowi Kręskiemu służyłoby jeszcze prawo odwołania się do wyroku Sądu Appellacyjnego daty 15 (27) Czerwca r. 1851 do Rządzącego Senatu i domaganie się aby wyrok Trybunału Kaliskiego daty 23 Czerwca (5 Lipca) 1850 r. zasądzający mu dobra Łask z wszelkiemi przyległościami za summę 166000 rs. ostatecznie na własność w swej mocy był utrzymanym: przecież postanowił Edward Kręski poprzestać na owym wyroku Sądu Appellacyjnego i postarać się o nowу termin do odbycia ostatecznego przysądzenia. Wyrokiem tedy dnia 30 Kwietnia (12 Maja) 1852 r. w Trybunale Kaliskim z illacyi zapadłym, wyznaczony został termin do ostatecznego przysądzenia dóbr Łasku z wszelkiemi przyległościami i przynależytościami na d. 18 (30) Czerwca 1852 r: o godzinie 10 z rana w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Kalisz d. 30 Kwietnia (12 Maja) 1852 r.
Wojciech Śliwiński.

*nieczytelne

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 9

(N. D. 232) Pisarz Sądu Pokoju Okręgu Szadkowskiego.
Z powoda śmierci:
2. Wojciecha Mańskiego właściciela młyna pod Wiewiórczycem położonego; otworzyły się spadki do ukończenia postępowania spadkowego, wyznacza się termin na d. 4 (16) Lipca 1860 r. w którym strony w Sądzie stawić się winny pod prekluzyą.
Szadek dnia 4 (16) Grudnia 1859 r.
Radca Honorowy, Sadowski.

Dziennik Warszawski 1869 nr 210

N. D. 7162. Pisarz Sądu Pokoju w Szadku.
Po śmierci: c) Augustynie v. Annie Justynie z Mańskich Böhm, współwłaścicielce młyna pod Wiewiórczynem w dobrach Łask; (…) otworzyły się spadki, do regulacji których termin na dzień 10 ( 22) Kwietnia 1870 roku z rana, w Kancelarji swej pod prekluzją wyznaczam.
Szadek d. 16 (28) Września 1869 r.
J. Otocki.

Godzina Polski 1916 nr 169

Z Łasku.
Korospondencya własna "Godz. Pol.".
(...) Skoro mowa o gminie, to należy podkreślić, że ta energicznie zajęła się kwestą. Zasługa to pp.: wójta Czajkowskiego (oby więcej takich wójtów było!), Papiewskiego i Nowaka. Oprócz kwesty odbyły się tu przedstawienia włościańskie w Wiewiórczynie i Ostrowie, zorganizowane przez p. Drążkiewiczową i p. Wagnerównę. Odbyły się przy napełnionych salach i to powinno pobudzić panie te do dalszej tak wdzięcznej pracy na tem polu, a innych do niej zachęcić, boć wszak tu rozchodzi się o lud nasz, który musi się poczuć jaknajprędzej obywatelem da Bóg wolnej niedługo Polski.
Wig.

Rozwój 1921 nr 189

Napad na folwark.
a) Wczoraj kilkunastu ludzi napadło na folwark Elbingera*, w pobliżu Łasku, dostało się przemocą do pensjonatu, gdzie zrabowali różne artykuły żywnościowo oraz 150,000 marek, gotówką. Jednego z domowników pobito tak dotkliwie, że musiano odesłać go do szpitala. Interwencja straży kolejowej okazała się spóźnioną.

*folwark znajdował się we wsi Wiewiórczyn, przypis autora bloga

Echo Łódzkie 1929 styczeń

Napad bandycki na zamożnego kmiotka.
Łupem padły weksle i garderoba.
Łask, 8 stycznia. Wczoraj o g. 8 wieczorem we wsi Wiewiórczyn pod Łaskiem na dom Nowaka, uchodzącego w okolicy za człowieka bogatego, napadło dwóch zamaskowanych bandytów z rewolwerami w dłoniach. Nowaka spotkali wychodzącego z mieszkania
Ręce do góry — krzyknęli.
a kiedy odważny kmiotek wszczął alarm,
steroryzowali go kolbami (brow)*ningów i zażądali wyda(nia go)*tówki. Po przeprowadzeniu w mieszkaniu rewizji, okaza(ło się,)* że wersja o większym (gotówko)*wym majątku okazała się .....**.
Bandyci zadowolili się wekslami na sumę 800 złotych, oraz garderobą ofiary.
Policja wszczęła pościg.

*uzupełnienie autora bloga
**brak czytelnego tekstu, przypis autora bloga


Echo Tureckie 1929 nr 6

Zlikwidowanie szajki bandyckiej
Groźna bandycka szajka teroryzująca zu­chwale mieszkańców połowy niemal terenu województwa łódzkiego, dzięki niezwykłe­mu sukcesowi władz policyjnych w Łodzi zlikwidowano.
W skład szajki w chodzili: herszt Adam Kaczmarek, Roman Szczeciński, Franciszek Kukuła, Szubert Władysław, Szlome Golcman, Chaim Światowski, Antoni i Barbara Nowakowie, Idei Cygielman, Józef Krzecik, Michał Giter z pow. Kutnowskiego, Walen­ty Ptasiński, Izrael Podolski, Mikołajczyk, Ignacy Czeremusiak z pod Włocławka, Sta­nisław Szynach, Edward Kocik, Sztajucha, Iwańscy, Lewandowski Władysław, Szcze­ciński był notorycznym złodziejem włamywa­czem, mordercą, Kaczmarek hersztem szaj­ki bandyckiej, w której Szczeciński stał się inicjatorem wszelkich wypraw i nieodłącz­nym kompanem starego, wytrawnego ban­dyty Kaczmarka, przedwojennego koniokra­da. Kaczmarek ma lat 48, urodzony w Wiewiórczynie, Szczeciński ma lat 28, jest ło­dzianinem, Ginter 45 lat, Ptasiński 34 lata, Kaczmarek, Szczeciński, Ginter, Ptasiński, Czeremusiak lat 36, i inni, dokonali kilka­dziesiąt kradzieży, mają na sumieniu kilka­dziesiąt napadów dokonanych w kilku po­wiatach województwa łódzkiego tak w mia­stach, miasteczkach i wsiach powiatu łódz­kiego, brzezińskiego, łaskiego, radomskiego, łęczyckiego, sieradzkiego aż pod Wieluń, nawet w wojew. warszawskiem i kieleckiem.
Główną meliną był dom Szuberta we wsi Wiewiórczyn w powiecje łaskim, także dom Antoniego i Barbary Nowaków pod Łaskiem, również kilka innych melin w rozmaitych powiatach kieleckiem i warszawskiego wo­jewództwa. Aresztowano dotychczas 48-u osobników, świadków powołano przeszło 50 osób.
Jedna i ta sama banda rozbójnicza ma na sumieniu moc przestępstw kryminalnych któ­rych tajemnice, władze policyjne nie były w stanie wyjaśnić, ze względu na to, że sprężyną ich byli jedni i ci sami zbrodnia­rze. Są oni głównem ogniskiem wszelkich przestępstw w rodzaju napadów, morderstw i kradzieży. Aresztowani bandyci zakuci są od stóp do głów w okowy żelazne. Wraz z przestępcami stanie przed sądem wiele osób, których łączyła wspólna akcja zbrod­nicza, jak przyjaciele bandytów paserzy i tp. Wraz z tą szajką grasowały jeszcze dwie świetnie zorganizowane szajki bandyckie luź­no z sobą żwiązane. Tak zwani nadawcy, wskazujący bandom dogodny teren dla do­konania przestępstwa, oraz paserzy, którzy prowadzili między sobą handel zamienny.

Bydłokradztwo, rabunki, włamania, mor­derstwa zostały dokonywane. Jeden ban­dyta zbiegł.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 14

WYKAZ
Stowarzyszeń i Związków, które decyzją Wojewody łódzkiego w dniach i przy liczbach niżej wyszczególnionych zarejestrowane zostały.
L. p. rej. 2471 T-wo Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiewiórczynie, pow. Łaski, z dn. 17. X. 1930 r. L. II. AP. 7149.
Naczelnik Wydz. Bezp. Publ.
(—) Szutowski.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 16


Sąd grodzki w Łasku, na mocy art. 94 Prawa Wekslowego z dnia 14 listopada 1924 roku, wzywa posiadaczy weksli in blanco: jeden na zł. 500, dwa po zł. 300 i dwa po zł. 200, podpisanych przez Augusta Winczewskiego, jako wystawcę, zamieszkałego we wsi Wiewiórczyn, gminy Łask, powiatu łaskiego, aby w ciągu 60 dni od daty opublikowa­nia niniejszego ogłoszenia stawili się do sądu grodzkiego w Łasku i oka­zali wymienione wyżej weksle pod rygorem uznania tych weksli za umorzone. Nr. Z. 163/32.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IX. Obszar gminy wiejskiej Łask dzieli się na gromady:
16. Wiewiórczyn, obejmującą: wieś Wiewiórczyn, folwark Wiewiórczyn.
§ 2.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-NowakWojewoda.

Echo Łódzkie 1935 wrzesień

Aresztowanie niebezpiecznego hochsztaplera.
Obiecywał posady i koncesje...
Sieradz. 18.9. Policja osadziła w więzieniu w Sieradzu od dłuższego czasu poszukiwanego oszusta Kazimierza Poncyljusza stale zamieszkałego w Wiewiórczynie pod Łaskiem.
Aresztowanie wyrafinowanego hochsztaplera jakim był Poncyljusz nastąpiło naskutek wielu zameldowań w policji osób od których wyłudził on sumy pieniężne. Kazimierz Poncyljusz występował jako oficer rezerwy i szczycąc się swemi szerokiemi stosunkami i wpływami u władz obiecywał naiwnym za wysokiemi opłatami posady a nawet koncesje podlegające specjalnej kontroli urzędów akcyzowych. Jego przestępcza działalność obejmuje szereg większych miast kraju. W Kaliszu między innemi występował on jako wysłannik jednej z instytucyj wojskowych sprzedając znanym osobistościom dzieła ..Idea i czyn Marszałka Piłsudskiego" oraz wydawnictwo Nauka o Polsce" po 50 złotych za egzemplarz gdy tymczasem dzieła te w handlu księgarskim kosztują zaledwie kilka złotych. Na terenie Zd. Woli dokonał on przy pomocy jednej ze znanych miejscowych osobistości oszustwa na szkodę Jana Koziełła zam. przy ul. Rynek 17 pod pretekstem wyrobienia mu koncesji na skład ziół botanicznych, na którą normalnie trzeba specjalnego zezwolenia województwa. Prowadzone śledztwo zatacza coraz szersze kręgi i ujawnia z dnia na dzień nowe szczegóły przestępczej działalności pseudo-oficera Kazimierza Poncyliusza. Do miejscowej policji napływają skargi oszukanych osób.

Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 58

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Łodzi, sekcja miejska, niniejszem obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postę­powania spadkowe:
15) Icku Lewi, zmarłym we wsi Wiewiórczyn, gm. Łask, w dniu 15 maja 1928 r., współwłaścicielu nieruchomości łódzkich Nr. Nr. hip. 380, rep. 1391, Nr. hip. 1317-a, rep. 2974, Nr. hip. 1317-a, rep. 2662, Nr. hip. 233, rep. 5776;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 25 stycznia 1937 roku w tutejszym wydziale hi­potecznym.

We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winne zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji. Nr. 494/36.

Echo Łódzkie 1936 lipiec

PASTUSZEK NA TORZE
zlekceważył śmiertelne niebezpieczeństwo
Łódź, 26 lipca. W dniu wczorajszym, około godziny 2 popołudniu na odcinku toru kolejowego Wiewiórczyn — Utrata, powiatu łaskiego został najechany przez pociąg osobowy, nr. 5512 ośmioletni Edmund Woszczak pastuszek, zamieszkały we wsi Wiewiórczyn.
Woszczaka, który odniósł ogólne ciężkie obrażenia ciała przewieziono do szpitala, gdzie niebawem zmarł nie odzyskawszy przytomności.

 Orędownik 1937 nr. 2 bis

Po dwóch tygodniach wydobyty z wody.
W związku z notatką, jaką umieściliśmy w numerze „Orędownika" 304 p. t. „Zaginiony młodzieniec" pod nazwiskiem Józef Kałuża ze wsi Wronowic, gminy Łask, został odnaleziony przez Stanisława Jaworskiego z Wiewiórczyna, który niezwłocznie powiadomił dnia 30 ub. mies. posterunek P. P. w Łasku. Po przybyciu posterunkowych na miejsce wypadku z komendantem na czele, zastano śp. Józefa Kałużę w wodzie utopionego w dole, gdzie dawniej kopano torf, tj. obok wsi Wiewiórczyna przy torze kolejowym. Jak się okazało z zewnętrznego wyglądu trupa, od którego wprost odstawało ciało, stwierdzono, iż leży on w wodzie co najmniej dwa tygodnie. Śledztwo prowadzi post. P. P. Łask.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1937 nr 20

OGŁOSZENIE WYDZIAŁU POWIATOWEGO w ŁASKU
z dnia 17. VIII. 1937 roku
o przystąpieniu do sporządzenia planów zabudowania.
Przystępując na podstawie art. 21 punkt d Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr. 56, poz. 405) o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202) o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli do sporządzenia ogólnych i szczegółowych planów zabudowania dla każdego z niżej wymienionych osiedli oddzielnie, a mianowicie:
1. Miasta Łasku, stanowiącego obszar 659,17 ha zawarty w granicach administracyjnych miasta.
2. Części gromady Orchów, gm. Łask, obejmującej wieś Orchów i stację kolejową Łask, stanowiącej obszar 223,18 ha.
3. Gromady Utrata, gm. Łask, obejmującej wieś Utratę, stanowiącej obszar 45,31 ha.
4. Części gromady Wiewiórczyn, gm. Łask, obejmującej wieś Wiewiórczyn, stanowiącej obszar 227,21 ha.
(...) Wydział Powiatowy podaje powyższe zgodnie z art. 25 cytowanego rozporządzenia do publicznej wiadomości.
Z treścią mających być sporządzonymi, projektów planów zabudowania interesowani mogą zaznajamiać się w Wydziale Powiatowym w Łasku, ul. Piłsudskiego Nr. 22 lub w Zarządach wymienionych gmin w okresie od dnia 1 września 1937 r. do dnia 30 września 1937 r. w godzinach od 10 do 12 codziennie za wyjątkiem niedziel i świąt. W okresie od dn. 30 września 1937 r. do dnia 15 października 1937 r. interesowani mogą zgłaszać do Wydziału Powiatowego w Łasku wnioski, dotyczące wyżej wymienionych planów zabudowania.
Przewodniczący Wydziału Powiatowego:
w z. (—) Roman Zieliński

Wicestarosta.

 Orędownik 1937 nr. 103

Fałszerka monet przed sądem
Łódź, 4. 5. Dnia 11 marca rb. w Łasku zatrzymano Józefę Kowalczyk, pochodząca z Łodzi, ostatnio zamieszkałą z narzeczonym Zygmuntem Kaźmierczakiem w kolonii Wiewiórczyn. Przy zatrzymanej znaleziono 12 monet 20-groszowych, podrobionych tak dokładnie, że nie można było ich odróżnić.
Ustalono, że rodzina Kaźmierczaków znana jest z zawodu fałszerskiego i wszyscy jej członkowie trudnili się tym procederem, bądź też są poszukiwani, bądź zostali osadzeni w więzieniu. W mieszkaniu znaleziono formy do odlewu 10- i 20-groszowych monet. Kowalczykówna wyjaśniła, że fabrykowania monet nauczyła ją Janina Kaźmierczak, która za fałszerstwo siedziała przed tym 4 lata w więzieniu.
Wczoraj Sąd Okręgowy w Łodzi, po rozpoznaniu sprawy, skazał 26- letnią Józefę Kowalczyk na 3 lata więzienia.

 Orędownik 1937 nr. 148

Orkiestra żydowska na zabawie. W tegorocznym sezonie letnim Ochotnicza Straż Pożarna we wsi Wiewiórczyn pod Łaskiem urządziła kilka tanecznych zabaw, z których zysk przeznacza się na różnego rodzaju potrzeby dla oddziału O. S. P. Z jednej strony należy taką gospodarkę pochwalić. Z drugiej strony należy koniecznie napiętnować cały zarząd tegoż oddziału, że nieomal na każdej zabawie urządzonej przez O. S. P. gra orkiestra żydowska.

Echo Łódzkie 1937 listopad

13-LETNI WISIELEC,
Kronika pogotowia ratunkowego.
Łódź, 6. 11. — We wsi Wiewiórczyn powiatu łaskiego, wydarzył się wypadek samobójstwa, dokonanego przez 13-letniego Piotra Chojnackiego. — Oto na posterunek policji w Łasku przybył brat nieletniego samobójcy, Ludwik, donosząc o powieszeniu się swego brata w lesie obok wsi Anielin. Ani brat, ani najbliższe otoczenie nieszczęśliwego chłopca nie potrafią odgadnąć przyczyn, jakie go skłoniły do tak tragicznego kroku.
W związku z tym policja prowadzi dochodzenie.

 Orędownik 1939 nr. 148

W maj. Wiewiórczyn 18-letni Stefan Wesołowski utonął w czasie kąpieli.


Dziennik Łódzki 1951 nr 190

Dołożymy wszystkich starań by na naszych wąskich zagonach żniwa wypadły jak najlepiej — mówią chłopi z Wiewiórczyna.
Gdy świeci słońce, tyle śród pól srebrno-złocistych i blasków, że od patrzenia aż bolą oczy. To łany żyta przybrały się w taką przedżniwną, ...niącą* szatę. Po wsiach słychać charakterystyczny stukot młotków o kowadełka.
Klepanie kos — to znak, że jutro — pojutrze ruszą na pola żniwiarze.
W GROMADZIE WIEWIÓRCZYN PACHNIE ŚWIEŻYM CHLEBEM.
Od piekarni GS w Utracie biegnie przez las to chłopiec, [to] dziewczynka z dużym bochnem ciepłego jeszcze chleba.
-To na żniwa — mówi Eugenia Trzcińska, sołtys gromady, którą zastałem nad stolnicą przy wałkowaniu ciasta na kluski. Trzecińska od stycznia br. funkcję sołtysa objęła po zmarłym mężu. Na utrzymaniu ma sześcioro dzieci, z których najstarsze liczy 16 lat [a] najmłodsze półtora roku.
-To na żniwa chleb — mówią Michał Kłos i Stanisław [U]bych, którzy w ramach pomocy sąsiedzkiej zobowiązali się dać pomoc oraz sprzężaj konny do kosiarki na żniwa [dla] wdowy Trzcińskiej.
Średniaków, braci Feliksa [i] Kazimierza Felcenloben, których pra-pradziad był osiadłym w Polsce Alzatczykiem, zastałem w stodole przy pogawędce nad wymłóconym już rzepakiem.
-Udał się nad podziw — mówi starszy brat — tylko że słodyszek nie dopuścił do wyrośnięcia wszystkich strąków. Zanim żeśmy go wyłapali, już zdążył uszkodzić część dolnych kwiatów. No, ale i tak z tych zakontraktowanych arów będzie ponad kwintal ziarna.
-A jak u was ze żniwami?
-ZACZYNAMY W SOBOTĘ kosami, bo na naszych polach pokrajanych w zagony i bruzdy żniwiarka nie da rady. Ale mamy nadzieję, że i tak w 3—4 dni i na naszych rżyskach będą stały mendle. Zaraz też zabierzemy się do podorywek i siania poplonów. Prasa ma rację i radio dobrze czyni, że przypomina nam chłopom o terminach gospodarskich. Ja i brat cieszymy się, że już zostały uruchomione te wielkie fabryki nawozów sztucznych i że w przyszłym roku tych nawozów dostaniemy więcej.
Józef Witusik, Antoni Kłos, Jan Krata czy którykolwiek z chłopów gromady Wiewiórczyn zgodnie oświadczają, że żniwa odbędą się u nich sprawnie i szybko.
-TEN NASZ „GEESIK SŁABO SKLEPY ZAOPATRUJE.
Za mało sprowadza tłuszczów i cukru — mówi Florentyna Grygier z sąsiedniej gromady Wydrzyn. — Kiedy nie wstąpić do sklepu, to zawsze mówią — brakło. A przecież żniwiarze muszą jeść z omastą.
I napić się kawy albo herbaty z cukrem a nie gorzkiej.
Wiceprzewodniczący GRN Wiewiórczyn. Władysław Kwieciński, jest przeświadczony, że we wszystkich 19 gromadach należących do gminy, pomoc sąsiedzka będzie funkcjonować bez zarzutu. Zapewniali go o tym sotłysi i gromadzcy mężowie zaufania na naradzie w dniu 9 lipca.

Jeśli u nas w gminie ogół docenił ważność Narodowej Pożyczki, jeśli subskrypcja wyniosła ponad 30 tys. złotych i jeśli do 5 lipca pierwsza rata została wpłacona w 100 proc. — motywował swe oświadczenie wiceprzewodniczący GRN — to i pomoc sąsiedzka nie zawiedzie. Zresztą gotowość naszych chłopów do ważnych i pożytecznych prac potwierdza podjęty Czyn Lipcowy. Wszystkie gromady zobowiązały się oczyścić po 300 m rowów melioracyjnych i zobowiązanie już wykonały. Gromada Anielin przekroczyła nawet swoje zobowiązanie o blisko 200 proc. (C. M.) 

*nieczytelny tekst, przypis autora bloga

Dziennik Łódzki 1960 nr 201

Kraksa lotnicza pod Łodzią
Ofiar śmiertelnych nie było
W dniu 19 bm., w miejscowości Wiewiórczyn, pow. Łask, podczas lądowania, uległ rozbiciu samolot dwupłatowy (awionetka), który wystartował z lotniska Aeroklubu na Lublinku. W wypadku tym doznali obrażenia pilot samolotu kpt. Czesław Wojtecki oraz komendant Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnych — Hieronim Michalski. Rannych przewieziono do Szpitala Wojskowego w Łodzi.
A oto szczegóły wypadku uzyskane od komendanta posterunku MO w Łasku:
Lot awionetki nad woj. łódzkim odbywał się w celu zbadania stanu wód w miejscowości Pstrokonie, gdzie oberwała się chmura. W drodze powrotnej złe warunki atmosferyczne nie sprzyjały kontynuowaniu podróży. Samolot musiał więc lądować w Wiewiórczynie w pow. łaskim. Właśnie w trakcie lądowania awionetka przechyliła się i skrzydło jej zawadziło o ziemię. Samolot rozbił się doszczętnie.
W chwili obecnej przyczyny wypadku bada komisja ekspertów. (st)

Dziennik Łódzki 1968 nr 183

Z wozu ciągnionego przez traktor spadł 6-letni Paweł Nowak i poniósł śmierć. Wypadek miał miejsce w Wiewiórczynie pow. Łask.

Dziennik Łódzki 1971 nr 41

W Wiewiórczynie, pow. Łask wskutek podpalenia przez 5-letniego chłopca wybuchł pożar w gospodarstwie Marii S. Straty oblicza się na sumę ok. 15 tys. zł.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza