-->

środa, 24 kwietnia 2013

Tuwalczew

Czajkowski 1783-84 r.
Tobolczew, parafia kalinowa, dekanat stawski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Kołaczkowski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Tubalczew, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Kalinowa, własność prywatna. Ilość domów 4, ludność 43, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Tuwalczew,  w r. 1554 Thowalczow, mylnie Tubalczew, wś i folw. nad rzeką b. n., pow. kaliski, gm. i par. Błaszki, odl. od Kalisza 30 w.; wś ma 6 dm., 81 mk.; folw. 3 dm., 40 mk. W 1827 r. 4 dm., 43 mk., par. Kalinowa. W r. 1885 fol. T., oddzielony od dóbr Sędzimirowice, rozl. mr 256: gr. or. i ogr. mr. 229, łąk mr. 17, nieuż. mr. 10; bud. drewn. 8. Wś T. ma 15 os. 24 mr. W r. 1553 wś Thowalczow , w par. Kalinowa, płaci od 4 łan.; w r. 1576 podano 2 łany (Pawiń., Wielkp., II, 222).

Spis 1925:
Tuwalczew, wś i folw., pow. kaliski, gm. Błaszki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 4, folw. 2. Ludność ogółem: wś 38, folw. 66. Mężczyzn wś 17, folw. 27, kobiet wś 21, folw. 39. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 38, folw. 66. Podało narodowość: polską wś 38, folw. 66.

Wikipedia:
Tuwalczew-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
TUWALCZEW par. Kalinowa, p. sieradzki w 1783 r własność Kołaczkowskiego. Ma 6 domów, 81 mieszkańców, a f-k 3 domy, 40 mieszkańców w 1885 oddzielony od dóbr Sędzimirowice ma 256 mg. W 1912 r. wieś i folwark mają 232 mg, własność Michała Laudowicza i uwłaszczonych włościan. (SGKP t.12, s.678, PGkal.)

1992 r.

Gazeta Warszawska 1823 nr 173

Po nastąpioney dnia 10 Stycznia 1823 roku śmierci Piotra Radolińskiego, Marszałka Seymiku Szlacheckiego Powiatu Kaliskiego, dóbr Zelaskowa i innyh niżey wymienionych w Powiecie tymże położonych dziedzica, stosownie do Artykułu 125 Pr: Hypot:, postępowanie spadkowe w właściwych xięgach wieczystych iest zapisane; celem zatem przeniesienia tytułu własności:
7. Summy Dziesięciu tysięcy pięciuset złotych z prowizyią po pięć od sta, na dobrach Sędzimirowicach i Tubalczewie, oraz Maciszewicach Powiatu Wartskiego i Dziadkowicach Powiatu Szadkowskiego w Dziale IV pod Numer: respect: 5. 7. 4.
(...) wskutek Artykułu 127 tegoż Prawa, termin roczny, a w szczególe na dzień 4 Listopada 1824 roku, w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego wyznaczony został, o czem po raz pierwszy donosi. — Kalisz dnia 17 Października 1823 r.
F. Bajer R. K. Z. W. K.

Gazeta Warszawska 1825 nr 50

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego Ma zaszczyt Szanowną Publiczność zawiadomić, że dnia 30 Maia r. b. o godzinie 9tey zrana w mieście Powiatowem Warcie w Biórze W. Pawła Dembskiego Notaryusza Powiatu Wartskiego odbędzie się publiczna licytacyia na wydzierżawienie Sądownie Aktem z dnia 4 Marca r. b. przez podpisanego zaiętych Dóbr wsi Tumalczewa, w Powiecie Wartskim Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem położonych; wydzierżawienie to nastąpi na lat trzy po sobie idących poczynaiąc od dnia 24 Czerwca 1825 r.— Ta wieś Tumalczew czyni dotąd dzierżawy rocznie zł: Pol: 1750. — Warunki do tey licytacyi w Biórze tegoż W. Notaryusza w Mieście Warcie każdego czasu przeyrzane bydź mogą. — Chęć przeto dzierżawienia maiących, na termin i mieysce wyżey oznaczone zaprasza. —Kalisz dnia 14 Marca 1825 r.
Nepomucen Ziałkowski Komornik.

Gazeta Warszawska 1828 nr 83

Niżey podpisany Komornik, zawiadomia Szanowną Publiczność, że d. 3 Czerwca r. b. o godzinie 10 zrana; w mieście Powiatowem Warcie, w Biórze W. Woyciecha Morkowskiego, Rejenta Powiatu Wartskiego, odbędzie się publiczna licytacyia, na wydzierżawienie sądownie aktem z dnia 17 Marca r. b. przez podpisanego, zaiętey wsi Tuwalczewa, w Powiecie Wartskim, Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem położoney; wydzierżawienie to nastąpi na lat trzy, poczynaiąc od d. 24 Czerwca r. b. 1828 i ta wieś czyni dotąd dzierżawy roczney 800 zł. Pol. — Warunki do tey licytacyi w Biórze tegoż W. Rejenta przeyrzane bydź mogą.
Kalisz dnia 18 Marca 1828 roku.
Nepomucen Ziałkowski,
K. T. C. W. K.

Dziennik Powszechny 1834 nr 83

Komornik Trybunału. Cywilnego Wdztwa Kaliskiego. Wieś folwarczna Tuwalczew, w Powiecie Wartskim, Obwodzie Kaliskim położona, w terminie licytacyi d. 2 Maia r. b. przed Wnym Wawrzeńcem Janczewskim, Reientem w mieście Powiatowem Warcie, w Kancellaryi iego o godzinie 2 z południa, w trzechletnią dzierzawę, poczynaiąc od dnia 24 Czerwca r. b. wpuszczoną będzie, a to wedle warunków u tegoż Reienta odczytać się mogących. Wieś ta przynosi dotąd coroczney dzierzawy, po złp. 1500. Kalisz d. 6 Marca 1834 r. Józef Narczyński.

Warszawska Gazeta Policyjna 1847 nr 225

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.
W następujących miejscach królestwa były pożary w skutku których spaliły się:

We wsi Tubalczew, pow. Kaliskim, owczarnia drewniana ubezpieczona na rs. 315. Pożar wynikł także skutkiem uderzenia piorunu.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 288

(N. D. 5921 ) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Ogłasza się toczące postępowania spadkowe po osobach zmarłych następujących:
2. Józefie Ildefonsie v. Alfonsie Kawieckim jako współwierzycielu summ: rs. 587 k. 8 rs. 756 i rs. 420 z procentami na dobrach Tuwalczew z Ogu Wartskiego zahypotekowanych.
(...) Do ukończenia tych postępowań spadkowych termin na d. 10 (22) Czerw. 1854 r. w Kaliszu w Kancellaryi hypotecznej przed podpisanym Regentem wyznacza się.  
Kalisz d. 5 (17) Grudnia 1853 r.
N. Wojciechowski.

Dziennik Powszechny 1862 nr 128

(N. D. 2948) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Zawiadamiam, iż po:
3. Teressie z Bogdańskich Korytkowskiej, właścicielce sumy rs. 2100 lokowanej na dobrach Tuwalczewie z okręgu Wartskiego w dziale IV. wykazu hypotecznego pod Nr, 12;
toczy się postępowanie spadkowe, oraz że do regulacji tychże spadków oznaczony jest termin na dzień 8 (20) Grudnia 1862 r. w Kancelarji podpisanego Rejenta. Kalisz d. 18 (30) Maja 1862 r. Edward Milewski.

Dziennik Warszawski 1867 nr 132

(N. D. 3423). Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Rudolfa Radzymińskiego właściciela dóbr Tuwalczewa z Okręgu Wartskiego.
2. Ludgardy z Bogdańskich Radzymińskiej wierzycielki summ rs. 3.900 pod Nr. 13 i rs. 1,800 pod Nr. 14 na rzeczonych dobrach Tuwalczewie w dziale IV stojących.
Otworzyły się spadki, do regulacji których oznacza się termin przed podpisanym Rejentem w jego Kancelarji na dzień 10 (22) Grudnia 1867 r.
Kalisz d. 24 Maja (5 Czerwca) 1867 r.
Wilchelm Grabowski.

Dziennik Warszawski 1868 nr 253

N. D. 7509. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż w myśl art 682 K. P. S. C., na żądanie Teobalda Zakrzewskiego, właściciela dóbr Kwaskowa, i w tychże Okręgu Wartskim mieszkającego i zamieszkałego, a zamieszkanie prawne u Jana Nepomucena Cieńskiego, Patrona przy Trybunale w Kaliszu, obrane mającego, od którego tenże Patron staje i sprzedaż obecną popiera, w poszukiwaniu od Róży Bogdańskiej, jako opiekunki, niżej wyszczególnionych małoletnich rodzeństwa Radzymińskich rs. 809 kop. 15 z procentem od 1 Lipca 1866 r. z wolnością potrącenia co do procentów o ile z poczynionych opłat kwitami udowodnionem będzie, oraz kosztów rs. 24 kop. 22, protokółem Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu Franciszka Roweckiego, w d. 16 (28) Lutego 1868 roku zdziałanym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymusowego wywłaszczenia:
DOBRA ZIEMSKIE
Tuwalczew, składające się z wsi i folwarku Tuwalczew, z wszelkiemi przyległościami i użytkami, inwentarzem żywym i martwym, z wyłączeniem gruntów i zabudowań włościan i tego wszystkiego co w moc Najwyższych Ukazów na ich własność przeszło, z resztą bez żadnego wyłączenia, w tem ograniczeniu jak się znajdują.
Dobra te graniczą na wschód słońca z dobrami Gać, na zachód słońca z dobrami Kociołki, na północ z dobrami Kalinowa; odległe są od miasta Okręgowego Warta wiorst 14, od miasta powiatowego i gubernjalnego Kalisza wiorst 32, od miasta Błaszek wiorst 4, od miasta Koźminka wiorst 17, od miasta Sieradza wiorst 18. Położone są w gubernji Kaliskiej, w jurisdykcji Trybunału Kaliskiego, powiecie Kaliskim, należą do gminy Błaszek, parafii Kalinowy.
Właścicielami dóbr tych są: a) Wanda; b) Bronisława; c) Władysława; d) Mieczysław; e) Kazimierz; f) Ludgard Marjan; rodzeństwo Radzymińscy, których główną opiekunką jest Róża Bogdańska w dobrach powyższych Tuwalczewie mieszkająca i zamieszkała. Dobra te zostają w posiadaniu dzierżawnym Teobolda Zakrzewskiego na lat trzy, od dnia 12 (24) Czerwca 1867 r. a kończącym się w tymże dniu 1870 r. za ustanowiony czynsz corocznie po rs. 1,000.
Rozległość dóbr tych gruntów, należących do I, II i III klasy, w gruntach ornych, łąkach, ogrodach warzywnych i owocowych, pod zabudowaniami dworskiemi, w drogach, wygonach, granicach i pod wodami, uważając przybliżonym sposobem na miarę nowopolską w ogóle wynosi włók 9, mórg 6, prętów kw. 25; czyli miary rosyjskiej dziesiatyn 142.
Szczegółowy opis dóbr rzeczonych z wykazem wysiewów, opłacanych podatków, oraz ciężarów gruntowych, inwentarzy żywych i martwych, budowli dworskich w tychże dobrach znajdujących się, obejmuje protokół zajęcia, w d. 16 (28) Lutego 1868 r., przez Komornika przy Trybunale w Kaliszu Franciszka Roweckiego dopełniony, który po doręczeniu stronie, doręczono w kopjach w dniu 24 Kwietnia (6 Maja) 1868 r. Wojciechowi Jankowskiemu wójtowi gminy Błaszki, i Ludwikowi Henrych Pisarzowi Sądu Pokoju w Warcie, w d. 17 (29) Sierpnia 1868 r. zaregestrowany był w księdze wieczystej dóbr Tuwalczew, a następnie w d. 28 Sierpnia (4 Września) 1868 roku, w księdze na ten cel w biurze Pisarza Trybunału w Kaliszu utrzymywanej, wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych, których protokół zajęcia u popierającego sprzedaż Patrona przy Trybunale znajduje się, gdzie zbiór objaśnień i warunków przejrzeć można, odbywać się będzie na audjencji publicznej Trybunału Cywilnego w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń w Pałacu sądowym, przy ulicy Józefina położonym.
Pierwsze ogłoszenie zbioru objaśnień i warunków do sprzedaży dóbr tych nastąpiło w d. 3 (15) Października 1868 r. na audjencji publicznej tegoż Trybunału o godzinie 10 z rana, drugie w d. 17 (29) Października, a trzecie w dniu 31 Października (12 Listopada) 1868 r. Termin do temczasowego przysądzenia tych dóbr, wyrokiem Trybunału na d. 27 Listopada (9 Grudnia) r. b. godzinę 10 z rana, w miejscu zwykłych jego posiedzeń wyznaczony został. Popierający sprzedaż, za dobra te podał sumę rs. 16,800.
Kalisz d. 2 (14) Listopada 1868 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

Kaliszanin 1873 nr 47

Katalog kościołów i duchowieństwa djecezji Kujawsko-Kaliskiej na r. b. podaje, że w dekana­cie kaliskim jest 34 parafij, mianowicie:
(Dalszy ciąg probostw w dekanacie kali­skim).
16) Kalinowa, kościół parafjalny pod w. św. Maryi Magdaleny, wymurowany w. r. 1484 przez Jana Zarembę właściciela. Parafja liczy dusz 567. Do niej należą wsie: Kalinowa, Golków, Tuwalczew, Gać, Kawęczynek i Grabów. Proboszczem od r. 1853 jest Wjks. Paweł Puchałowicz (ur. r. 1808, kapłan od r. 1831).


Kaliszanin 1875 nr 50

W innej, gradobicia, o którem mowa, dotyczącej korrespondencji, podają nam następną alfabetycznym ułożoną porządkiem, listę dotknię­tych tą klęską majątków Adamki, Bartochow, Biskupice, Bliźniew, Błaszki, Borzysławice (stodo­ła dworska obalona), Brudzew, Brzeźno, Bukowina, Chabierow, Charłupia Wielka i Mała, Dąbro­wa, Domaniewo (tu oprócz zupełnego zniszczenia zasiewów przez grad, ogień w skutek uderzenia piorunu, spalił wszystkie budynki, z wyjątkiem do­mu mieszkalnego), Dzierlin, Gać Wartska, Głaniszew, Gołuchy, Gruszczyce, Gzików, Inczew, Kalinowa, Kawęczynek, Kliczków Wielki i Mały (w pierwszym ośm budynków włościańskich oba­lonych), Kłock (dwadzieścia dwa budynki włościań­skie obalone), Kobierzycko, Kociołki, Kostrzewice, Kwasków, Lubanow, Łabędzie, Łosiniec, Łubna, Małków, Młocin, Noski, Orzeżyn, Raczków, Rakowice, Równa, Swardzew, Smaszków, Stok, Susza, Tubalczew, Tubądzin, Wągłczew, Wojków, Wólka, Wróblew, Wrząca, Zagajew, Zawady, Zapust, Żelisław.

Słychać o zabitych od pioruna ludziach, o dzie­ciach niesionych trąbą powietrzną i przerzuca­nych w niewiarogodne odległości i t. p.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/17/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Kaliskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
II. Obszar gminy wiejskiej Błaszki dzieli
się na gromady:
1. Adamki, obejmującą: wieś Adamki, folw. Adamki, wieś Tuwalczew, folw. Tuwalczew.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Kaliskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak Wojewoda.


Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 12

Wydział Hipoteczny przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, I Sekcja, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Michale Laudowiczu, właścicielu majątku Tuwalczew, pow. ka­liskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 30 sierpnia 1937 roku.

W powołanym terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym Wydziale Hipotecznym, pod skutkami prekluzji.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza