-->

sobota, 20 kwietnia 2013

Raciszyn

Rosin:
RACISZYN -(1398 Raszisszyno, Raczyschin, Naczieszin) 10 km na SW od Pajęczna. 1398 wzmianka: 1402 Niemierza z R. (K 7, 58); 1468 Jan i Jakub z Kobylan wzięli w zastaw m.in. R. (GW 1, 186, ? Działoszyn), 1487 otrzymali przy podziale dóbr m.in. R. in terra et distr. Viel. (MK 14, 208); 1489 przy następnym podziale R. otrzymał Jakub Kobylański (MK 14, 267); 1511 – 7 ł.; 1518 – 6 ł. (ŹD 212); 1520 par. Działoszyn, dek. brzeźnicki, plebanowi dzies. snop. z ról folw. a także kmiec., znajdujących się w tym samym polu, z pozostałych łanów kmiec. po 6 gr prep. wiel. (Ł 1, 533; 2, 96); 1552 Kobylańskich, 10 kmieci i 1 ł. sołt.; 1553 – 5 ł. (ŹD 299).

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Raciszyn, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Działoszyn, własność rządowa. Ilość domów 31, ludność 172, odległość od miasta obwodowego 3 1/4.

Słownik Geograficzny:  
Raciszyn,  w XVI w. Raczissin i Racischyn, wś nad rz. Wartą, naprzeciw Działoszyna, pow. wieluński, gm. i par. Działoszyn, odl. od Wielunia w. 27, ma 65 dm., 372 mk., 54 os. i 899 mr. obszaru. Wchodziła w skład dóbr Działoszyn. W 1827 r. 31 dm., 172 mk. W XVI w. łany kmiece dawały dziesięcinę kanonii wieluńskiej, co z dziesięciu łanów, po 6 gr., czyniło jedną seksagenę i 6 gr., zaś łany szlacheckie pleb. w Działoszynie. Jeden kmieć ze swej części łana dawał 3 gr. plebanowi i 3 gr. kanonikowi. Pleban prócz tego dostawał od kmieci kolędę po groszu z domu (Łaski, Lib. Ben., I, 533 i II, 96). Według reg. pob. pow. wieluńskiego z r. 1552-1553 wś w par. Działoszyn, własność Kobylańskiego, miała 10 osad, 5 osadników (Pawiński, Wielk., II, 299).

Spis 1925:
Raciszyn, wś, pow. wieluń, gm. Działoszyn. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 92. Ludność ogółem: 556. Mężczyzn 299, kobiet 257. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 547, mojżeszowego 9. Podało narodowość: polską 547, żydowską 9.

Wikipedia:
Raciszyn-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w gminie Działoszyn. W Raciszynie droga krajowa nr 42 krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 491. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Kapliczkę wybudowali mieszkańcy Raciszyna niedługo po powstaniu styczniowym. Budowla znajduje się na rozległym pagórku o płaskim wierzchołku 215 m n.p.m. Od strony północnej zauważyć można strome zbocza. Kapliczkę zburzyli hitlerowcy, jednak mieszkańcy ponownie ją odbudowali w 1943 roku. Została poświęcona 30 października 1948 (uroczystość Chrystusa Króla). W środku znajduje się posąg Jezusa przyniesiony przez parafian z pielgrzymki na Jasną Górę. Kapliczka stoi na miejscu szubienicy, gdzie wieszano uczestników powstania styczniowego. Fakt ten został udokumentowany w książce Wacława Bilińskiego pt. „Szkic do portretu”. Kapliczka w Raciszynie jest miejscem szczególnej rangi nie tylko dla mieszkańców tej miejscowości, ale również dla pielgrzymów, którzy każdego roku w drodze na Jasną Górę przystają właśnie w tym miejscu, aby odmówić modlitwę. Mimo protestów mieszkańców w roku 1996 kapliczka przeszła gruntowny remont (została otynkowana, dobudowano ołtarz, założono wewnątrz kraty). Dawniej sporadycznie odbywały się tam msze, czego obecnie się już nie praktykuje.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
RACISZYN par. Działoszyn, p. pajęczański, należy do dóbr Działoszyna 65 domów, 372 mieszkańców, 899 mg powierzchni. W 1912 r. wieś, właścicielami są uwłaszczeni włościanie. (SGKP t.9, s.366, PGkal.).

1992 r.

Warszawska Gazeta Policyjna 1850 nr 181

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.
W dniu 7 b. m., we wsi Raciszynie pow. Wieluńskim, parobek wiejski schodząc z dębu, na który wlazł dla wybrania z gniazda młodych ptaków, spadł na ziemię i skutkiem potłuczenia się, na miejscu życie postradał.

Warszawska Gazeta Policyjna 1852 nr 164

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.
W dniu 20 z. m. dwie dziewczyny, pozostające w służbie u włościan we wsi Raciszynie gm. Działoszyn, z których jedna miała lat 14, druga zaś od niej o rok była młodszą, przechodząc przez małe jezioro, natrafiły na głęboką wodę i utonęły.

Dziennik Powszechny 1864 nr 144

(N. D. 2190) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytację publiczną w mieście Kaliszu, w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych:
Termin przedaży d. 23 Listopada (5 Grudnia) 1864 r.
3. Działoszyn miasto, do którego należą wsie: Trembaczew, Niwiska, Szczyty, Raciszyn oraz folwark Sadowiec, Zalesiaki i osada Zalesiaki, z wszystkiemi oraz ich przyległościami i przynależytościami w Okręgu Wieluńskim położone; raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 2013 k. 61 1j2 vadjum do licytacji rs. 6225, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 50697 przed Rejentem Kanc. Ziem. Stanisławem Rościszewskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać, był przeszkodzony licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Wrazie niedojścia do skutku powyższych przedaży dla braku licytantów, drugie i ostateczne przedaże od zniżonego szacunku odbyte będą bez żadnych doręczeń, w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi, wedle art. 25 powołanego na początku postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego.
Kalisz d. 22 Kwiet. (4 Maja) 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz Janczewski.


Dziennik Warszawski 1865 nr 290

(N. D. 7438). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na pierwszą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
11. Działoszyn miasto, do którego należą wsie Trembaczów, Niwiska, Szczyty i Raciszyn oraz folwarki Działoszyn, Sadowiec, Zalesiaki, oraz osada Zalesiaki, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Wieluńskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 4,162 k. 38 1/2, vadium do licytacji rs. 15,840, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 91,254 k. 37 1/2, termin sprzedaży d. 11 (23) Sierpnia 1866 r.., przed Rejentem Kan. Ziem T. J. Kowalskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 zrana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony licytacja odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.  
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej. W końcu Dyrekcja Szczegółowa uprzedza interesowanych, że gdyby w dniu do licytacji oznaczonym przypadło bądź święto kościelne, bądź uroczystość galowa dworska, sprzedaż odbędzie się przez odroczenie w dniu następnym w kancelarji tegoż samego Rejenta.
Kalisz, d. 22 Listop. (4 Grudnia) 1865 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1870 nr 135

N. D. 4897. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Wigdora Jakubowicza, kupcа gildyjnego, w Działoszynie, jurisdykcji Sądu Pokoju w Wieluniu gubernji Kaliskiej zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do niniejszego postępowania subhastacyjnego obierającego sobie w Kaliszu, u Jana Prawdzic Gowarzewskiego, Patrona Trybunału tutejszego, w Kaliszu zamieszkałego, który tęż subhastację imieniem jego popiera, w poszukiwaniu sumy rsr. 75,000 z procentem, przypadającej mu od Markusa Hiller Banasch, właściciela dóbr Działoszyna z przyległościami, na których ona hypotecznie jest ubezpieczona, w tychże dobrach a respective na folwarku Działoszynie, jurisdykcji Sądu Pokoju w Wieluniu mieszkającego, protokułem Franciszka Roweckiego, Komornika przy Trybunale Kaliskim, w dniach 27. 28. 29. 30. Maja (8, 9, 10, 11 Czerwca), oraz w dniach 2 (14), 3 (15), 4 (16) i 5 (17) Czerwca, 1869 r., sporządzonym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie:
DOBRA ZIEMSKIE
Działoszyn, składające się dawniej z miasta Działoszyna, obecnie w skutek postanowienia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskiem, z dnia 30 Grudnia (11 Stycznia) 1869/70 r., na osadę zamienionego, folwarku tegoż nazwiska, wsiów i folwarków Trębaczew, Niwiska, Szczyty, Raciszyn, Sadowiec, Zalesiaki, osady Zalesiaki, młynów wodnych, tartaka na rzece Warcie, domu pod Nr 49 położonego, zabudowań przy nim będących podwórza, domu zajezdnego, przy którym, znajduje się stajnia wjezdna, domu oberża zwanego pod Nr. 6 sytuowanego, z zabudowaniami, do niego należącemi, z ogródkiem warzywnym, wszystkich z drzewa wybudowanych, domu druga oberża Nr. 318 oznaczonego, do którego należy podwórze, stajnia i inne zabudowania, oraz budynku na wagę urządzonego, w którym znajdują się: belka żelazna, szale z gwichtami, te obydwa budynki, oberża i dom na wagę przeznaczony, z cegły murowane, a wszystkich tych domów dawniej w mieście, a teraz osadzie Działoszyn znajdujących się, i zgoła z tego wszystkiego, co całość tych dóbr na teraz stanowi, i co wykazem hypotecznym objęte, z wyłączeniem wszakże wszelkich zabudowań, gruntów ornych, łąk, ogrodów i pastwisk do włościan i kolonistów uwłaszczonych, oraz do mieszkańców dawniej miasta a teraz osady Działoszyna należących, położone w jurisdykcji Sądu Pokoju w Wieluniu, w powiecie Wieluńskim, gubernji Kaliskiej, należące do gminy Działoszyna, parafii tegoż nazwiska, wreszcie inwentarze żywe i martwe, figarnią i oranżerją.
Dobra zajęte graniczą na wschód słońca, z dobrami Dylowem i Orzegowem, na południe z dobrami Popowem i Więckami, na zachód z dobrami i borami rządowemi Mierzyce, a na północ z dobrami Krzeczów, zaś dom zajezdny i dom oberża Nr.6 oznaczony, położone od frontu przy rynku kościelnym, a od frontu po lewej stronie przy ulicy Bugaj zwanej, graniczą, po prawej stronie z nieruchomością Piotra Malatyńskiego, a od tyłu z przejazdem ku miastu Wieluniowi, dom pod Nr. 49 znajdujący się położony jest również przy rynku kościelnym, a graniczy od prawej strony z nieruchomością, Kaspra Gawor, a po lewej stronie z łąką do dworu należącą, dom oberża druga Nr. 318 oznaczony, sytuowany, od frontu po prawej stronie przy ulicy Częstochowskiej, a po lewej przy ulicy Trębackiej, a od drugiego frontu przy ulicy Przejezdnej, graniczy od tyłu z nieruchomością Fischla Warszawskiego, wreszcie budynek na wagę urządzony, stoi w środku rynku dawniej miasta, a teraz osady Działoszyn.
Rozległość całych dóbr Działoszyna z przyległościami, w przybliżonym sposobie obejmuje włók 316 morgów 20 prętów 150 miary nowopolskiej, czyli na miarę ruską dziesiatyn 4740, pomiędzy którą w całem teritorium tychże dóbr jest lasu wyrosłego sosnowego, brzozowego i dębowego włók 110, a gleba gruntu należy do klasy II. III i IV.
Podatki opłacają się rocznie z samych dóbr rsr. 2,352 kop. 49, a z domów rsr. 45 kop. 57.
W tych dobrach znajduje się gorzelnia i browar, z niektóremi przyrządami, młyny wodne, tartak, smolarnia i cegielnia.
W dobrach tych, mianowicie na folwarku Szczyty jest gorzelnia, z kamienia białego wybudowana, z aparatami i potrzebnemi przyrządami na folwarku Działoszyn browar murowany o trzech kominach z kilsztokiem, młyny wodne, tartak z piłami i potrzebnemi rekwizytami, cegielnia i smolarnia, w protokule zajęcia po szczególe opisane.
Propinacja w całych dobrach dzierżawi Tobiasz Jakóbowicz za roczny czynsz rsr. 5,000, a kontrakt jego expiruje z dniem 1 Września 1870 r., od niego więc wszyscy szynkarze zależą i jego szynkują trunki, a mianowicie: Wincenty Walicki opłaca rocznie z oberży pod Nr. 6 położonej czynszu rs. 90, Lewek Klin z oberży Nr. 318 w mieście a teraz w osadzie Działoszynie położonych, Józef Lufter w wsi Trębaczowie, Józef Sztaba w wsi Szczytach, Adam Janeczek w wsi Niwiskach i Antoni Daderko w domu przy młynach, pile i tartaku, dyrygujący zarazem tymże tartakiem, Józef Szymczak w wsi Raciszynie. Franciszek Bociagi w osadzie Zalesiaki, budynek na wagi urządzony dzierżawi Herschlik Silit i opłaca dworowi rocznie czynszu rsr. 25 z góry; w wsi Trębaczewie jest kuźnia, ale kowal nie płacąc żadnego czynszu, uzupełnia robotę dworską, młyny dwa na rzece Warcie o siedmiu kołach dzierżawi Dominik Pytlewski i płaci do dworu czynszu rocznie rs. 800 z góry, w domu przy moście mieszka Herszchlik Neumann, dzierżawi dochody z mostów i opłaca za to roczny czynsz dworowi rs. 200, lecz kontrakt jego kończył się z dniem 12 (24) Czerwca 1869 r. W folwarku Działoszyn jest dwór murowany o jednym piętrze, figarnia, oranżerja i browar murowane. W dobrach tych są odpowiednie budowle, po szczególe w protokóle zajęcia opisane. Również protokół ten obejmuje szczegółowy opis gruntów i ich przybliżoną rozległość, ilość i jakość, inwentarzy żywych i martwych, wysiewów, podatków i innych szczegółów, który w każdej chwili przejrzany być może, albo w biórze Pisarza Trybunału, albo w księdze wieczystej dóbr Działoszyna, albo wreszcie u Jana Prawdzic Gowarzewskiego Patrona Trybunału sprzedaż tę popierającego. Dobra te są w posiadaniu samego właściciela Markusa Hiller Banasch i przez niego samego administrowane i łącznie gospodarowane.
Dozorcami nad zajętemi dobrami ustanowieni są: Markus Hiller Banasch właściciel dóbr nad zbożem, obsiewami, łąkami, gruntami i wszelkiemi zabudowaniami, aparatami gorzelnianemi i inwentarzami żywemi i martwemi, zaś Józef Malatyński Wójt Gminy, nad zajętemi lasami, do dóbr tych zależącemi.
Protokół zajęcia doręczony został Piotrowi Dębskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Wieluniu, Kajetanowi Dalaszyńskiemu Burmistrzowi miasta Działoszyna, Józefowi Malatyńskiemu Wójtowi Gminy Działoszyn i dozorcy, Markusowi Hiller Banasch właścicielowi wywłaszczonemu i jako dozorcy, przez Woźnego Wilhelma Michalskiego d. 3(15) Lipca 1869 r. Ponieważ Franciszek Posmyk, Józef i Jadwiga małżonkowie Sztabowie, Andrzej Leszczyk, Roch Warzycha, Antoni Kamyk i Mikołaj Ryś, już po zaciągnięciu pożyczki rs. 75,000 obecnie poszukiwanej, okupili pewną część gruntu z tych dóbr, przeto i onym dla wiadomości protokół ten w tymże samem dniu i przez tegoż samego Woźnego, doręczony został.
Zarejestrowanie tegoż protokółu w księdze wieczystej dóbr Działoszyna, dopełnione zostało dnia 27 Maja (8 Czerwca) 1870 roku, a zarejestrowanie w biórze Pisarza Trybunału uskutecznione dnia 8 (20) Czerwca t. r.
Sprzedaż dóbr Działoszyna z przyległościami na wywłaszczenie zajętych, odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych o godzinie 10 z rana, lub za przywołaniem.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacji i sprzedaży odbędzie się na audjencji tegoż Trybunału w dniu 7 (19) Sierpnia 1870 roku o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 8 (20) Czerwca 1870 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

Gazeta Kaliska 1907 nr 145 i 146

Wypadki śmierci. We wsi Raciszyn, w pow. wieluńskim, włościanin-Jan Neugebauer, lat 50, spadł z drabiny i zabił się na miejscu.


Rozwój 1914 nr 216

Utarczka. Komunikują nam z Działoszyna. W ubiegłą sobotę była utarczka niemców z dragonami stojącymi w Działoszynie, powiatu wieluńskiego, gub. kaliskiej.
Wyniki tej potyczki były pomyślne dla rosyan.
Nazajutrz przywieziono 14 rowerów, pozostawionych przez prusaków we wsi Raciszyn, na lewym brzegu Warty.
W niedzielę, dnia 21 b. m. większą siłą niemcy ostrzeliwali zajmowane poprzednio pozycye przez rosyan, lecz wówczas już wojska rosyjskie odstąpiły, nie strzelając.
Niemcy, obawiając się zasadzki, pozostali pod miastem.

Mieszkańcom Działoszyna udało się szczęśliwie wyjechać z miasta.


Z Otchłani Wieków 1927 nr 3

Badania archeologiczne w powiecie wieluńskim. W sierpniu r. b. w ciągu wycieczek archeologicznych przedsiewziętych przez prof. Kostrzewskiego i stud. Uniw. Pozn. K. Jażdżewskiego, odkryte zostałe liczne nowe stanowiska człowieka przedhistorycznego w powiecie wieluńskim. Osady z epoki kamiennej znalazły się m. i. w Raciszynie, Toporowie, Ogroblach, Wieruszuwie, Kamionce, Soplu, Działoszynie, Brzezinach i Wróblewie. poza tem odkryto szereg dalszych osad z epok późniejszych, zbadano cmentarzyska kultury "łużyckiej" w Okalewie i Cieszęcinie (kopanie próbne) oraz cmentarzysko w Dąbrowie, gdzie znalazły się ciekawe groby "studniowe" z ceramiką, wykazuiącą wpływy kultury grobów skrzynkowych. Przeprowadzenie badań umożliwiła obywatelska gorliwość p. mec. F. Rymarkiewiczowej, właścicielki Niedzielska oraz życzliwa pomoc starosty wieluńskiego p. Kaczorowskiego, którzy udzielili wszelkich możliwych ułatwień.

Z Otchłani Wieków 1929 nr 5 i 6

Zdzisław Rajewski.
Zestawienie zabytków przedhistorycznych z powiatu wieluńskiego (woj. łódzkie)
Epoka kamienna.
* Oznacza stanowiska położone nad Wartą.
O Oznacza stanowiska położone nad Prosną.
+ Oznacza stanowiska położone w promieniu 10 klm od Prosny.
* R a c i s z y n. Skrobacz krzem. wióry, okrzeski 1927: 259.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 1a

Wpisy do rejestru handlowego.

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 29 października 1930 roku.
11813. „Józef Kluba", sklep spożywczy i wyrobów tytoniowych w Raciszynie, gm. Działoszyn, pow. wieluńskiego. Właśc. Józef Kluba, zam. w Raciszynie.

 Echo Sieradzkie 1931 czerwiec

TONĄ LUDZIE!Utonął w rzece Warcie 8-letni chłopiec Piotr Środa, syn Adama, zamieszkały we wsi Raciszyn, gm. Działoszyn. Wymieniony Piotr Środa pasł gęsi na pastwisku przy rzece Warcie. Zwłoki zostały odnalezione przez zrozpaczonego ojca dopiero na następny dzień w miejscowości położonej o jeden kilometr od pastwiska, na którem znajdował się w dniu krytycznym. Byłoby pożądane, aby rodzice zwracali baczniejszą uwagę na dzieci nieletnie wysyłane do pasenia nad rzeki.

Echo Sieradzkie 1931 9 sierpień

UWADZE ROWERZYSTÓW.
Znany złodziej Leon Kita, ze wsi Raciszyn, karany kilkakrotnie za kradzież dokonał w ub. tyg. kradzieży roweru, który znajduje się do odebrania na posterunku policji państ. w Działoszynie.
Amatora cudzych rowerów odesłała policja do Sądu Grodzkiego do Wielunia, gdzie został zatrzymany do rozprawy sądowej.


Echo Sieradzkie 1933 12 marzec

DESZCZ KAR - ZA NIELEGALNE POSIADANIE BRONI...
Starostwo wieluńskie w drodze administracyjnej — za nielegalne posiadanie broni skazało: na konfiskatę tejże i naboi, areszt i karę pieniężną — następujące osoby:
Białek W. z Raciszyna gm. Działoszyn na 2 tygodnie aresztu.

Echo Sieradzkie 1933 17 marzec

ZA USIŁOWANIE GWAŁTU.
Mieszk. wsi Raciszyn gm. Działoszyn Władysław Kotynia lat 18 w sierpniu roku ubiegł. usiłował zgwałcić 48-mio letnią t. j. o 30 lat starszą od siebie Zofię Luchterową z tejże wsi.
W tych dniach młodociany zboczeniec stanął przed Sądem Okręgowym na sesji wyjazdowej w Wieluniu, który skazał go za usiłowanie zgwałcenia na półtora roku więzienia z zawieszeniem wyroku na przeciąg 5 lat.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Działoszyn dzieli się na gromady:
8. Raciszyn, obejmującą: wieś Raciszyn, kol. Raciszyn-Piaski.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke Nowak
Wojewoda.

Echo Sieradzkie 1933 11 listopad

POCZĄTKUJĄCY WŁAMYWACZ ZA KRATKAMI.
Leon Kita, zam. w Raciszynie, gm. Działoszyn korzystając z nieobecności domowników skradł z zamkniętego mieszkania Józefa Gligi garderobę, zegarek i inne przedmioty.

Zawiadomiona policja po przeprowadzeniu dochodzenia Kitę - "nakryła" i przekazała sprawę do Sadu Grodzkiego w Wieluniu, który skazał początkującego włamywacza na pół roku więzienia.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 26 styczeń

Śmiertelny napad.
W tych dniach we wsi Raciszynie gm. Działoszyn jakiś osobnik usiłował wtargnąć wieczorem do mieszkania Aleksandrowiczów. Niewpuszczony jednak do mieszkania strzelił przez uchylone drzwi do stojącej przy drzwiach Jachity Aleksandrowiczówny raniąc ją śmiertelnie w głowę a ratując się następnie ucieczką.
Aleksandrowiczówna wskutek naruszenia mózgu wkrótce zakończyła życie. Za zbiegłym opryszkiem policja wszczęła poszukiwania.


Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 12 marzec

Bandyci, czy żebracy?
Skuteczny alarm wieśniaka.
W godz. wieczornych do mieszkania Józefa Jędrysiaka, we wsi Raciszyn-Piaski w gm. Działoszyn -weszło dwóch młodych osobników żądających jałmużny. Jędrysiak widząc młodych zdrowych ludzi odmówił im jałmużny wobec czego zachowanie osobników stało się aroganckie a jeden z nich przyskoczywszy do Jędrysiaka usiłował go powalić na ziemię.
Napadnięty, chłop również silny zorientowawszy się w jednej chwili z kim ma do czynienia - odtrącił napastnika i dopadłszy drzwi wybiegł na podwórze wzywając pomocy sąsiadów.
Dwaj osobnicy widząc, że to nie przelewki zbiegli.
Zawiadomiona o powyższem policja po energicznym pościgu ujęła obu napastników których przekazano władzom sądowym.

Nazwiska przytrzymanych trzymane są narazie w tajemnicy.

Dziennik Łódzki 1959 nr 91

Dzieci spowodowały
kilka pożarów

W ciągu jednego dnia — 14 bm. — zanotowano na terenie woj. łódzkiego 3 groźne pożary, spowodowane przez dzieci. M. in. w PGR Popień, pow. Brzeziny, mimowolnym sprawcą pożaru był 5-letni chłopczyk, zaś we wsi Raciszyn, pow. Pajęczno spłonęło 6 gospodarstw w rezultacie podpalenia przez 5-letniego chłopca.


Dziennik Łódzki 1961 nr 67

Kronika wypadków
Wczoraj, w woj. łódzkim wybuchły 2 groźne pożary. W Tucheni, pow. Pajęczno, od iskry z parowozu spłonęły 2 budynki mieszkalne, 4 obory, 4 stodoły. Straty wynoszą ponad 100 tys. zł.


W Raciszynie, pow. Pajęczno z nie ustalonych jaszcze przyczyn spłonęło 9 stodół, dachy na 6 oborach i na 4 budynkach mieszkalnych. Straty przekraczają 20 tys. zł.

Dziennik Łódzki 1974 nr 228

W Raciszynie pow. Pajęczno podczas pracy w prywatnym kamieniołomie Tadeusza J. śmierć poniósł pracujący tam Zbigniew O. zam. w Osiedlu Działoszyn.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza