-->

środa, 24 kwietnia 2013

Kamienna

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kamienna, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Kaliski, parafia Iwanowice, własność prywatna. Ilość domów 42, ludność 157, odległość od miasta obwodowego 2 1/2.

Słownik Geograficzny:
Kamienna,   wś i folwark, pow. kaliski, gm. Błaszki, par. Iwanowice. Odległość 24 w. od Kalisza. W roku 1827 było tu 42 domy i 157 mk. Obecnie 35 dm., 382 mk.; folwark zaś 9 dm., 124 mk.

Spis 1925:
Kamienna, wś i kol., pow. kaliski, gm. Błaszki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 42, kol. 43. Ludność ogółem: wś 321, kol. 320. Mężczyzn wś 157, kol. 160, kobiet wś 164, kol. 160. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 321, kol. 320. Podało narodowość: polską wś 321, kol. 320.

Wikipedia:
Kamienna-Kolonia-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Wikipedia: Kamienna-Wieś-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki, w odległości 4 km na zachód od Błaszek, przy szosie do Kalisza. Do 2007 roku nosiła nazwę Kamienna26. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego. Wieś wzmiankowana już w 1391 r., stanowiła własność królewską w woj. kaliskim jako Camona. Przed 1411 r. siedziba parafii - w źródłach występuje pleban Michał, posesor Benek i jego brat Camona de Coludowo (z Kamiennej i Kołdowa). U Jana Łaskiego parafia wspólnie z Iwanowicami. Samodzielność parafii zlikwidował abp. Jan Gruszczyński (z Gruszczyc) w II poł. XV w. i włączył ją do nowo erygowanej parafii w Iwanowicach, będącej jego własnością. Odtąd drewniany kościół w Kamiennej stał się filialnym. W XV w. wieś była własnością Nałęczów, którzy przyjęli nazwisko Kamińskich. W 1579 r. posesorem wsi był J. Wawrowski. W 1616 r. dzierżawcą Kamiennej był St. Rudnicki h. Lis. W II poł. XVIII w. wieś była własnością Cieleckich h. Zaremba: Macieja - stolnika inowrocławskiego, starosty zgierskiego i jego syna Andrzeja, także starosty zgierskiego, który sprzedał ją 2 maja 1804 r. Pawłowi Byszewskiemu h. Jastrzębiec. Po śmierci Byszewskiego, w następstwie przeprowadzonych działów majątkowych, właścicielką została Leonora Marianna z Byszewskich Walewska, która 14 września 1861 r. dobra te sprzedała Feliksowi Leszczyńskiemu. W 1867-1898 wieś była własnością Habdank Kruszewskich: Stanisława i Romana, którzy sprzedali ją Żydom, a ci przeprowadzili parcelację wsi. Wcześniej, bo w 1872 r., odłączono pozostałość folwarku Brzozowiec (daw. Brzozowice), który został sprzedany M. Arnoldowi - właścicielowi posiadłości błaszkowskiej. W głębi wsi, w kępie drzew modrzewiowy filialny kościół Św. Trójcy (nr rej.: kl.IV-73/99/54 z 12.06.1954) z ok. 1595 z gontowym dachem z sygnaturką. Pierwotnie był usytuowany ok. 500 m w kierunku Iwanowic, w sąsiedztwie zabudowań dworskich. Jest to budowla konstrukcji zrębowej, jednonawowa, oszalowana. Ołtarz główny późnorenesansowy z 1613 r., w nim: malowane na desce obrazy MB z Dzieciątkiem, św. Elżbiety, św. Zuzanny i Koronacji Marii. Dwa ołtarze boczne w stylu rokoko z ok. 1789 r. z wizerunkami świętych: Małgorzaty, Jana Nepomucena, Macieja, i Anioła Stróża. Ambona drewniana, polichromowana, rokokowa z 2 poł. XVIII w. Na desce tęczowej barokowy krucyfiks z 2. poł XVIII w. Tabernakulum rokokowe. W kościele ponadto liczne przykłady ludowego rzemiosła stolarskiego i kowalskiego. Zwiedzanie jest możliwe po uzyskaniu zgody ks. proboszcza z pobliskich Iwanowic.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
KAMIENNA par. Iwanowice, gm. Błaszki, p. sieradzki, W początkach 17 w. własność Lis Rudnickich, potem Zarębów Cieleckich z których Andrzej starosta zgierski sprzedał majątek w 1804 r. Pawłowi Byszewskiemu. W wyniku działów majątkowych właścicielką została Eleonora z Byszewskich Walewska, odsprzedała ona dobra Feliksowi Łaszczyńskiemu w roku 1816. W latach 1867-98 wieś jest własnością Kruszewskich, oni to sprzedali ją kupcom żydowskim, którzy przeprowadzili parcelację. Folwark Brzozowice kupił Arnold właściciel majętności błaszkowskiej. W 1912 r. powierzchnia 864 mg, własność spółki bankowej. (PGkal.)

1992 r.

Kościół drewniany św. Trójcy z ok. 1595 r. w Kamiennej

Fot. Janusz MarszałkowskiAkta metrykalne (Parafia Poddębice) 1769


Rok 1769, dnia 13 listopada.
Ja, Stanisław Sędkowski mansjonarz kościoła kal?, ochrzciłem z wody urodzone nocą we wsi ?, dziecko Jaśnie Wielmożnego Pana Andrzeja Cieleckiego marszałka konfederacji ?łęczyckiej[?!] i Wielmożnej Franciszki z Kossowskich jego małżonki, prawowitych małżonków, któremu nadane zostały trzy imiona Stanisław Kostka, Dydak i Serafin. Rodzice chrzestni jego Urodzony Pan Adam Mokrski i Wielmożna Pani Jadwiga Szulmierska cześnikowa inowłodzka z Kałowa, z drugiej strony przy ceremonii zaś w poddębickim kościele byli Wielmożny Maciej Cielecki starosta zgierski z Wielmożną swoją małżonką z Kamionny parafii Iwanow?

Dziennik Departamentu Kaliskiego 1809 r.

UWIADOMIENIE. Pies tarantowaty gatunku Psow Duńskich z Obrużą Safianową Ponsową zginął Ostatnich dni przeszło mies. Kwietnia z Wsi Kamienia ktoby o nim wiedział uprasza się o doniesienie do Domu JP. Bergera tu w Kaliszu w Rynku sytuowanego.


Gazeta Warszawska 1827 nr 82

Z powodu śmierci Pawła Byszewskiego Dziedzica dóbr Kamienny z przyległościami Powiecie Kaliskim położonych, dnia 9 Listopada r. z. nastąpioney, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem po raz pierwszy donosząc, zawiadomia podpisany, iż do przeniesienia własności tychto dóbr termin roczny, a w szczególe na dzień 28 Marca 1828 w K. Z. W. K. iest przeznaczony. Kalisz dnia 14 Marca 1827 roku.
Rejent K Z. W. Kaliskiego, F. Bajer.Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 131

(N D. 2802.) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Otwarte są postepowania spadkowe po niegdy Kolecie Kazimierze Byszewskiej i Magdalenie z Pniewskich Klinkowej, do uregulowania których, to jest przeniesienia tytułu, po pierwszej współdziedzictwa dóbr Kamionna w powiecie Kaliskim położonych, po drugiej zaś summ 2,000 i 18,000 zł na possessyi w Kaliszu pod Nr. 174 zahypotekowanych, na rzecz sukcessorów wyznaczyłem termin na dzień 8 (20) Grudnia r. b. godzinę 10 z rana przedemną Rejentem odbyć się mający, o czem poraz pierwszy donoszę.
w Kaliszu dnia 1 (13) Czerwca 1839 r.
Piotr Paweł Szrubarski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1846 nr 234

(N. D. 3808) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Z powodu śmierci:
a) Antoniny z Urbanowskich primo Pawła Byszewskiego secundo Edwarda Bοnińskiego małżonki. b) Kolety Kazimiery Byszewskiej panny; otworzyły się spadki o których donosząc, zawiadamia podpisany Rejent iż do przeniesienia
ad a) jednej trzeciej części własności dóbr Kamienny z przyległościami w Okręgu Kaliskim położonych, oraz zahypotekowanych na całych dobrach w dziale 4 pod Nr. 6 b, 52,000 złp. z procentem w moc których 17,000 złp. upłacone zostały; pod Nr. 7. 20,000 złp. z procentem, pod N. 8 ewikcyi za inwentarze, meble, srebra, sprzęty domowe z aktu dd. 14 Lipca 1842 roku; pod Nr. 9. 35,000 złp. z procentem;
ad b) jednej trzeciej części własności dóbr Kamionny z przyległościami w Okręgu Kaliskim położonych, na kogo z prawa wypadnie termin na dzień 24 Stycznia (5 Lutego) 1847 r. w Kancellaryi Ziemiańskiej przed podpisanym Rejentem wyznaczony został, na którym interessenci pod prekluzyą stawić się obowiązani.
w Kaliszu dnia 4 (16) Lipca 1846 roku
F. Bajer.

Warszawska Gazeta Policyjna 1850 nr 294

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.
W następujących miejscach w królestwie były pożary, w skutku których spaliły się:

We wsi Kamienna pow. Kaliskim, stodoła na rs. 2190 ubezpieczona, wraz z zbożem które także na rs. 4500 było ubezpieczone. Przyczyna pożaru także niewiadoma.

Warszawska Gazeta Policyjna 1852 nr 342

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.
W dniu 13 z. m. na drodze w gm. Kamienna pow. Kaliskim, znaleziono ciało Ignacego Snieżyńskiego włościanina, lat 40 liczącego, który będąc mocno napitym i ubranym w lichą odzież, skutkiem przeziębnięcia życie postradał.


Dziennik Powszechny 1862 nr 8

(N D. 207) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Po śmierci:
3. Karola Góhra wierzyciela sumy rs. 2349 w dziale IV pod N. 44 na dobrach Kamionna z Ogu Kaliskiego z procentami i kosztami sposobem ostrzeżema zapisanych, otworzyły się spadki do regulowania których termin na dzień 6 (18) Lipca 1862 r. w Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu przed sobą wyznaczam. Kalisz d. 23 Grud. (4 Stycz.) 1861j2 r. Stanisław Rościszewski.

Dziennik Powszechny 1862 nr 171

(N. D. 2748) Podaje do powszechnej wiadomości iż po Karolu Gohr w dniu 1 (l3) Kwietnia 1861 r. we wsi Kokoszkach Okręgu Wartskim zmarłym, otworzył się spadek spisem inwentarza pozostałości przez Emiljana Ordon Rejenta Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu sporządzonym, wykazany składający się z kapitału rs. 2349 z procentem za lat 5 i kosztów rs. 19 na dobrach Kamienny w Okręgu Kaliskim położonych w Dziale IV. wykazu hypotecznego pod Nr. 44 sposobem ostrzeżnia zapisanego, tudzież z sumy rs. 180 od Mateusza Arnold dziedzica dóbr Błaszki do rewersu prywatnego z d. 6 Stycznia 1858 r jak niemniej z kwot niepewnych to jest z sumy rs. 345 od ng. Stanisława Bogusławskiego do rewersu prywatnego i z sumy rs. 180 od ng. Lejzera Hoffman z Błaszek również do rewersu prywatnego, i nakoniec z gotowizny rs. 600 zebranej ze sprzedaży domu w Błaszkach. Ponieważ zaś z SSrów po Karolu Gohr nikt dotąd pomimo ogłoszenia spadku nie zgłosił się, i niewiadomo czy SSrowie jacy znajdują się lub nie, przeto pozostała po zmarłym wdowa Marjanna z Kijewskich Gohr postanowiła stosownie do art. 770 K. C. uzyskać wyrok w Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiej w Kaliszu wprowadzający ją w posiadanie spadku po mężu. W tym przeto celu wzywa się niniejszem SSrów po wspomnionym Karolu Gohr, aby do spadku tego zgłosili się: i aby prawa swe bądź w księdze wieczystej dóbr Kamienny, bądź też w księdze na ten cel przez Pisarza Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu utrzymywanej zameldowali, i spadek ten przyjęli, gdyż inaczej wrazie niezgłoszenia się SSrów tedy po trzech-krotnem ogłoszeniu niniejszego obwieszczenia i zamieszczeniu uwiadomień, w formach prawem przepisanych, Marjanna Gohr uzyska wyrok powyższego Trybunału, wprowadzający ją w posiadaniu spadku po mężu. Kalisz dnia 1 (13) Maja 1862 r. Ignacy Błeszczyński, Patron Tryb.


Kurjer Warszawski 1866 nr 76

Dnia 1 b. m. i r. we wsi Czartki, zmarła żona właściciela majątku ziemskiego Kamienna, w Powiecie Kaliskim Gub. Warszawskiej położonego, ś. p. Teressa z Lesznowskich Łaszczyńska. Żyła lat 52.

Dziennik Warszawski 1867 nr 134

Kronika prowincjonalna.
(…) W d. 29 marca (10 kwietnia), we wsi Kamiennej (w pow. kaliskim), 12-letni Konstanty Dudczak, pracujący przy młockarni, ujęty przez swą nieostrożność w tryby machiny, natychmiast życie zakończył.

Dziennik Warszawski 1869 nr 240

N. D. 8183. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2. Adama Chrzanowskiego co do sumy rsr. 139 kop. 6 7/8 na dobrach Kamienna z Powiatu Kaliskiego w dziale IV, pod Nr. 44e hypotekowanej, obecnie Listami Likwidacyjnemi spłaconej i w depozycie Banku będącej;  
(…) otworzyły się spadki, do regulacji których wyznaczony został termin przed czyniącym Rejentem i w jego Kancelarji na dzień 5 (17) Maja 1870 r. godzinę 10 z rana.
Kalisz dnia 11 (23) Października 1869 r.
Wilhelm Grabowski.

Dziennik Warszawski 1870 nr 236

Wzywa Wojciecha Lotkę, lat 21 katolika, bezżennego, utrzymującego się przy ojcu zamieszkałego w Szadku, czasowo na wsi Kamionna, gminie Błaszki przebywającemu, obecnie w miejscu zamieszkania ani czasowego pobytu nie znajdującemu się, aby w ciągu dni 30 doniósł o miejscu teraźniejszego zamieszkania, lub osobiście w Sądzie tutejszym w sprawie własnej stawił się, w przeciwnym bowiem razie postąpiono z nim będzie według prawa.
Petrokow, d. 16 (28) Października 1870 r.
za Sędziego Prezydującego, Jasiński,
Asesor.

Kaliszanin 1871 nr 3

W dominium Kamionna pod Błaszkami są do sprzedania każdego czasu
Byczki
RASSY
Oldenburgskiej
różnego wieku. Bliższa wiadomość w Hotelu Berlińskim w Kaliszu u W-go J. E. Peszke.

Kaliszanin 1873 nr 47

Katalog kościołów i duchowieństwa djecezji Kujawsko-Kaliskiej na r. b. podaje, że w dekana­cie kaliskim jest 34 parafij, mianowicie:
(Dalszy ciąg probostw w dekanacie kali­skim).

15) Iwanowice osada. Kościół paraf. p. w. Ś. Katarzyny P. i M. murow, data erekcji niewiadoma. Parafja liczy 3625 dusz. Do niej należą: osada Iwanowice, wsie: Niemiecka wieś, Gozdek, Pośrednik, Daniel, Joanka kol., Borek księży, Szczytniki, Kobylarka, Popów, Kruczowola, Bronibór, Korzekwin, Wawry, Głogowiec, Chojno, Kamienna, Brzozowiec, Główczyn, Roma­nów, Pamiątków, Sobiesęki A., B. i C., Kol. Sobiesęki, Helenka, Kol. Piegonisko, Poręby, Kury, Bród Młyn, Wróbel, Włodzimierzów kolonja. Pro­boszczem od r. 1865 jest Wjks. Ignacy Jany (ur. r. 1833, kapłan od r. 1862); wikarym od r. 1872 ks. Ludwik Oberfeld (ur. r. 1813, kapłan od r. 1841). 


Kaliszanin 1874 nr 18


Do dóbr Kamionna jest potrzebny od Śgo Jana r. b., RZĄDCA gospodarczy, wykwalifikowany, jak równie i PISARZ prowentowy kawaler,— życzący przyjąć takowe posady, winni się zgłaszać osobiście do właściciela dóbr w Kamionny mieszkającego.

  Dziennik Łódzki, 1886 nr. 108 

We wsi Kamienna pod Błaszkami na szosie łódzko-kaliskiej jest do sprzedania Lokomobila z młocarnią z wszelkiemi przyborami, o sile 8 koni, w średnim stanie, za przystępną cenę. Wiadomość u właściciela dóbr Kamienna, bez pośrednictwa osób trzecich.

Kaliszanin 1887 nr. 88

KAMIENNA, Kamiona, Kamyona, Camyona, Camona, wieś, na wschód Iwanowic, południe Stawu, przy trakcie wiodącym z Błaszek do Opatówka, zachodzi w dyplomatach z r. 1393; właścicielami jej byli: Jakób Wawrowski w r. 1579, i Feliks Rudnicki r. 1618. Kościół istniał tu przed r. 1469*) *) Łaski, Lib. Ben.


Gazeta Kaliska 1895 nr. 39

S. p. Stanisław Habdank Kruszewski, właściciel dóbr Kamienna, zmarł d. 3/15 maja r. b. przeżywszy lat 73. Pogrzeb w Iwanowicach.

Kurjer Warszawski 1895 nr 165

Echa kaliskie.
Korespondent nasz z Kalisza pisze pod d. 8-ym czerwca:
(…) Od lipca do sierpnia, a więc przez miesiąc zamknięta będzie część szosy łódzkiej na 3-ej wiorście od Błaszek ku Kaliszowi, w celu dokonania przeróbek, ruch kołowy wobec tego będzie skierowany przez wieś Kamienną."  

Gazeta Kaliska 1899 nr. 8

Martwe zwłoki znaleziono w strudze wsi Dziebendów, pow. sieradzkim. W denatce poznano mieszkankę wsi Kamionna pow. kaliskiego, Marjannę Wilczyńską.


Gazeta Kaliska 1899 nr 192

Sprzedaże. W tych dniach dopełnione zostały następujące tranzakcje majątków ziemskich: dobra Lipę, pow. kaliskiego, od p. Tyca nabył hr. Kazimierz Kwilecki za 77 tys. rubli; dobra Kamionna, wyżej wymienionego powiatu, od p. Romana Kruszewskiego nabył pan Max Kohn ze Słupcy.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1899 nr 238

+ Zmiana własności.
Dobra Kamionna, w tymże pow*., od p. Romana Kruszewskiego nabył pan Max Kohn ze Słupcy

*w powiecie kaliskim, przypis autora bloga


Gazeta Kaliska 1900 nr. 21

 Dobra Kamionna pow. kaliskiego, własność p. Maksa Kohna nabyli pp. Zygmunt Dancyger W . Heiman i Fogel za 85000 rubli.

Gazeta Kaliska 1905 nr 89

Pożary. Ze znaczniejszych pożarów w gubernji kaliskiej zanotować winniśmy: w dniu 24-ym lutego na folwarku Kamienna, pow. kaliskiego, wynikł pożar, wskutek którego spłonęły murowane stodoła i spichrz, należące do Jojne Kolskiego i zaasekurowane na 2,100 r b. Straty w ruchomościach wynoszą 1,500 rb.


Gazeta Kaliska 1907 nr 289

W majątku Kamienna, pow. kaliskiego, spłonęły 2 drewniane i 1 murowana stodoła włościanina Walentego Szroma, ubezpieczone na 3055 rb., straty w nieubezpieczonych spalonych ruchomościach wynoszą 5000 rb.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 18

Obwieszczenie.
Wydział hipoteczny sądu okręgowego Kaliskiego podaje do wiadomości, że po zmarłym Antonim Niestojku, współwłaścicielu nieruchomości pod Nr 4/1001 w Kamienny, gm. Błaszki, pow. Kaliskiego, otwarto postępowanie spadkowe, którego termin zamknięcia wyznacza się na d. 10 grudnia 1918 r.
Kalisz, d. 4 maja 1918 r.
Pisarz hipoteczny:
Scharfenberg.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 38

Obwieszczenie.
Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu, na zasadzie art. 218 i 219 ustawy Towarzystwa, zatwierdzonej w d. 21 czerwca 1888 r., zawiadamia hipotecznych wierzycieli następujących dóbr:
Kamionna część 1, z pow. Kaliskiego, —
Romana Kruszewskiego, Aleksandra Kruszewskiego i Marję Ostrowską;
jako nie mających w kraju tutejszym, w hipotece, zamieszkań prawnych ani rzeczywistych,—że dobra wymienione, na zasadzie art. 221 tejże ustawy, za zaległe należności Towarzystwa, do terminu licytacji włącznie obrachowane, wystawione zostają na sprzedaż przymusową pierwszą, odbyć się mającą w m. Kaliszu, w domu przy ul. Bleja Józefiny N° 556, pod poniżej wyszczególnionemi warunkami.

Nazwa dóbr
Powiat
Dobra obciążone pożyczką T-wa, z której część nie- umorzona w terminie licytacji wynosić będzie
rb. kop.
Zaległość oprócz kosztów wynosić będzie w terminie licytacjimk. fen.
Wadjum (kaucja)
mk.
Licytacja rozpocznie się od sumymk. fen.
W kancelarji notarjusza
W terminie
dnia
Kamionna cz. 1
Kaliski
3583
44 1/2
1641
60
3000
18522
Wyganowski
22

Uwaga 1. Przystępujący do licytacji winien złożyć wadjum w gotowiźnie lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego z bieżącemi kuponami, lecz w takiej ilości, by rzeczywista wartość złożonych listów, obliczając podług ostatniego kursu giełdy warszawskiej, równała się sumie wadjalnej, w gotowiźnie oznaczonej.
Sprzedaże odbywać się będą w terminach, powyżej wyznaczonych, wobec Radcy Dyrekcji Szczegółowej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia we właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Uprzedza się interesowanych, że gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto kościelne, sprzedaż odbędzie się w dniu następnym, w kancelarji tego samego notarjusza.
Uwaga 2. Nowonabywca z postąpionego szacunku ma prawo potrącić pożyczkę Towarzystwa w takiej ilości, jaka w dacie sprzedaży, po zaspokojeniu zaległości, pozostanie jeszcze do umorzenia.
Uwaga 3. Przystępujący do licytacji obowiązany jest, na żądanie Radcy Dyrekcji Szczegółowej lub notarjusza, złożyć dowód, że jest obywatelem Królestwa Polskiego.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższych sprzedaży dla braku konkurentów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez żadnych nowych doręczeń w terminie, jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 99

Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Jan Wyganowski, obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po śmierci:
1) Antoniny Krzywoźniakowej, współwłaścicielki maj. Kamionna cześć I lit. B, pow. Kaliskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 25 czerwca 1921 r. i w dniu tym interesowani w spadkach winni stawić się w kancelarji notarjusza Jana Wyganowskiego, w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 39

Licytacje.
Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Andrzej Kuliński, zamieszkały przy ul. Łódzkiej 12, w myśl art. 1141, 1143, 1146, 1149 U. P. C., obwieszcza, że na żądanie Józefa i Franciszki małż. Wieczorków, w d. 16 lipca 1921 r. o godz. 10 z rana odbędzie się w sali posiedzeń wydziału cyw. tegoż sądu okręgowego w Kaliszu, publiczna sprzedaż przez licytację w drodze działów, osady hipotecznej, położonej we wsi Kamienna, gm. Błaszki, star. Kaliskiego, stanowiącej część majątku Kamienna część I. lit. B., należącej w dwóch czwartych częściach do Józefa i Franciszki małż. Wieczorków, w jednej czwartej części do Jana Szoma i w jednej czwartej części do spadkobierców, zmarłej Antoniny Krzywoźniakowej, zawierającej przestrzeni 18 mórg bez zabudowań przyczem powyższa przestrzeń zawiera w sobie około 1 i jednej czwartej morgi łąki, 1 morgi stawu i użytku, reszta zaś grunt orny, szczegółowo wskazanych, w opisie z d. 11 grudnia 1920 r., sporządzonych przez komornika Motylewskiego.
Powyższa osada w zastawie i dzierżawie nie znajduje się, z prawa serwitutów nie korzysta i nie obciążona takowemi, ma urządzoną księgę hipoteczną przechowywującą się w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu pod nazwą majątek ziemski część 1. lit. A., obciążona w dziale IV wykazu hipotecznego długiem na jednej czwartej części, współwłasności Jana i Marjanny małż. Szom w sumie 1000 rb. na rzecz Kazimierza Wesołowskiego długiem w sumie 975 mk. i na jednej czwartej części współwłasności spadkobierców Antoniny Krzywoźniakowej na rzecz Józefa Wieczorka z mocy wyroku sądu okręgowego w Kaliszu d. 4 listopada 1920 r. oraz podlega sprzedaży w całkowitem komplecie, podług wskazanego opisu.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 50.000 mk. Zamierzający wziąść udział w licytacji obowiązany złożyć wadjum w sumie 5.000 mk., wraz z deklaracją.
Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane u komornika prowadzącego sprzedaż, a w dniu licytacji w kancelarji wydziału cyw. sądu okręgowego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 60

Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Andrzej Kuliński, zamieszkały przy ul. Łódzkiej 6, w myśl art. 1141, 1143, 1146 i 1149 U. P. C. obwieszcza, że na żądanie Józefa i Franciszki małż. Wieczorków, w d. 21 listopada 1922 r., o godz. 10 rano, odbędzie się w sali posiedzeń sądu okręgowego w Kaliszu, publiczna sprzedaż przez licytację —w drodze działów— osady hipotecznej, położonej we wsi Kamienna, gm. Błaszki, star. Kaliskiego, stanowiącej część majątku Kamienna część I lit. B, należącej w 2/4 częściach do Józefa i Franciszki małż. Wieczorków, w 1/4 części do Jana Sroma i w 1/4 części do spadkobierców zmarłej Antoniny Krzywozniakowej, zawierającej przestrzeni 18 mórg bez zabudowań i bez zasiewów, przyczem powyższa przestrzeń zawiera w sobie około 1 1/4 morgi łąki, 1 morgi stawu i nieużytku, reszta zaś grunt orny, szczegółowo wskazanych w opisie z d. 11 grudnia 1920 r. sporządzonym przez komornika Motylewskiego.
Powyższa osada w zastawie i dzierżawie nie znajduje się, z prawa serwitutów nie korzysta i nie obciążona takowemi, ma urządzoną księgę hipoteczną, przechowującą się w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu pod nazwą majątek ziemski Kamienna część I lit. A, obciążona w dziale IV wyk. hip. długiem na 1/4 części współwłasności Jana i Marjanny młż. Srom w sumie 1.000 rb. na rzecz Kazimierza Wesołowskiego i długiem w sumie 975 mk. na 1/4 części współwłasności spadkobierców Antoniny Krzywozniakowej na rzecz Józefa Wieczorka z mocy wyroku sądu okręgowego w Kaliszu, z d. 4 listopada 1920 r. oraz podlega sprzedaży w całkowitem komplecie podług wskazanego opisu.
Licytacja rozpocznie się od sumy 500.000 mk.
Życzący wziąć udział w licytacji, obowiązany jest złożyć vadium w sumie 50.000 mk. które nieutrzymującemu się przy kupnie będą zwrócone.
Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji wydziału cywilnego w sądzie okręgowym w Kaliszu, a w dniu licytacji u komornika prowadzącego sprzedaż.

Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 64

Postępowania spadkowe.
Wydział hipoteczny przy sądzie pokoju w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Wojciechu i Annie małż. Oźmina, wierzyć, sumy 1.500 rb., zabez­pieczonej na nieruch, we wsi Kamienna, gm. Błaszki, oznaczonej rep. hip. Nr 1001.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 15 stycznia 1925 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 45a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr Nr:
d. 30 marca 1925 r.
6133 „Józef Rubaszek" cegielnia we wsi Kamienna, gm. Błaszki, pow. kaliskiego; właśc. Józef Rubaszek, zam. we wsi Kamienna.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 36

P. o. komornika przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Andrzej Kuliń­ski, zamieszkały w Kaliszu, przy ul. Grodzkiej 11, na zasadzie art. 1143, 1146 i 1149 U. P .C., obwieszcza, że na zaspokojenie pretensji Adama Fraszczyka i Władysława Iwanowskiego przysądzonej im sumy 6.543 zł. 74 gr. z procentami i kosztami sądowemi od Walentego i Antoniny małż. Melcarek, w d. 3 lipca 1926 r., o godz. 10 rano, w sali posiedzeń sądu okrę­gowego w Kaliszu, wyznaczona sprzedaż z publicznej licytacji nierucho­mości rolnej wraz z zabudowaniami, inwentarzem żywym i martwym a także z zasiewami ozimowemi, położonej we wsi Kamienna, gm. Błaszki, starostwa kaliskiego, stanowiącej jedną całość gospodarczą, składającej się z 3 osad włościańskich, zapisanych w tab. likw. pod Nr. Nr. 11, 39/40 i 41, zawierającej powierzchni 27 mórg 21 prętów wraz z ziemią za zrze­czenie się praw serwitutowych. Na nieruchomości tej pod Nr. 11, znajdują się zabudowania: a) dom mieszkalny z bali o 3 stancjach z sienią, kryty słomą, b) obora z bali, kryta słomą, c) spichlerz z bali, kryty słomą, d) chlew z bali, kryty słomą. Wymienione zabudowania ubezpieczone na su­mę 2.440 zł., podwórze na tej osadzie okolone sztachetami drewnianemi, w którem znajduje się studnia z żórawiem, sad, w którym znajduje się drzew rosnących owocowych 24 sztuk i 7 wierzb, a także żywy i martwy inwentarz: maszyna młockarka krótkomłocna, wiejnia o 14 sitach, sieczkarka o trzech kosach na bębnie, wóz półtoraczny z helą i drabinami, klacz kara 6 lat, wałach 6 lat, krowa 4 lata, jałówka 2 lata, byczek 1 1/2 roku i jałówka 1/2 roku, podług opisu dokonanego w d. 17 lutego 1926 r. przez komornika Trojanowskiego.
Wymieniona wyżej nieruchomość stanowiąca jedną całość gospo­darczą posiada księgę hipoteczną przechowującą się w wydziale hipotecz­nym przy sądzie pokoju w Kaliszu, w dziale III wyk. hip. pod Nr. Nr. 2, 3, i 5, zapisane są rygory odnoszące się do długów zabezpieczonych w IV dziale tegoż wykazu na sumę 4.300.000 mk. i 7.628 zł. 54 gr. z procentami i kosztami. W zastawie i dzierżawie się nie znajduje.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 5.000 zł., przystępu­jący do licytacji obowiązany jest złożyć vadium w sumie 10%, które nieutrzymującemu się przy przetargu będą zwrócone.
Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przejrzane w kancelarji wy­działu cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, a w dniu licytacji u komor­nika prowadzącego sprzedaż.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 31

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie, na zasadzie art. 218 i 219 Ustawy Towarzystwa, zawiadamia
II. Okrąg Kaliski: 
9. Wierzycieli hipotecznych dóbr Kamionna, część I, pow. ka­liskiego, a mianowicie: 1) Romana Kruszewskiego, 2) Aleksandra Kru­szewskiego, 3) Marję Ostrowską, 4) Klementynę Kruszewską, wdowę;
Jako mających wpisy hipoteczne, bez obranego miejsca zamie­szkania z księgi hipotecznej wiadomego, że dobra poniżej wymienione, na zasadzie artykułu 221 tejże Ustawy, obciążone pożyczkami Towa­rzystwa Kredytowego Ziemskiego za zaległe raty, będą sprzedawane w kancelariach niżej wymienionych notarjuszów:
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipotecz­nych, lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Vadium licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie, lub w li­stach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie oznaczonej przez Dyrekcję Główną, wraz z bieżącymi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych.
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dalszych nowych zawiadomień w terminie, jaki Dyrekcja Główna ozna­czy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku licytantów, — dobra te, na zasadzie artykułu 234 Ustawy, przechodzą na własność Towarzystwa.

Gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym, przypadło święto Ko­ścielne, lub, gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone, sprzedaż odbędzie się w dniu następnym w kancełarji tego samego no­tariusza.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 46

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwiesz­cza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Józefie Nowaku, właścicielu 12 m. z maj. Kamienna cz. III i współwł. osady Kamienna cz. I, pow. kaliskiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dz. 19 grudnia 1927 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skut­kami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 83

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawia­damia:
I. Okrąg Kaliski:
20. Wierzycieli hipotecznych dóbr Kamionna część I. powiatu kaliskiego, a mianowicie: 1) Romana Kruszewskiego, 2) Aleksandra Kruszewskiego, 3) Marję Ostrowską, 4) Klementynę Kruszewską, wdowę.
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipo­tecznych lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Vadium licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie oznaczonej przez Dyrekcję Główną, wraz z bieżącymi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych.
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, dru­ga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dal­szych nowych zawiadomień, w terminie jaki Dyrekcja Główna oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku 2-ej sprzedaży z powodu braku licy­tantów dobra te na zasadzie art. 234 Ustawy przechodzą na własność Towarzystwa.

Gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto kościel­ne, lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone, sprze­daż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 8

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwiesz­cza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
9) Józefie Woźniakowej, właścicielce 2 m. z maj. Kamienna cz. I lit. B, pow. kaliskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dz. 13 sierpnia 1928 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skut­kami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 18

Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Władysław Tęsiorowski, zamieszkały w Kaliszu przy ulicy Fabrycznej 13, obwieszcza, że w dniu 13 czerwca 1928 r., o godzinie 10 zrana, w sali posiedzeń sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawana będzie nieruchomość ziemska: majątek Kamionna część I, położony w gminie Błaszki, powiecie kali­skim, należący do Antoniego i Bronisławy m. Salamon, Wacława i Cze­sława Krzywożniaków. Nieruchomość ta składa się z ziemi przestrzeni 64 m. 60 pr., domu mieszkalnego, chlewów, spichlerza, stodoły, obory, piwnicy, studni i 13 uli z pszczołami oraz z żywego i martwego inwentarzy. Powierzchnię majątku stanowi: około 50 m. 200 pr. ziemia orna, około 1/2 morga łąka, około 5 morg. pastwisko, — 2 m. 20 pr. stawy, około 5 morg.ogród owocowy i 190 pr. pod budynkami.
Majątek Kamionna cz. I w zastawie nie znajduje się, ma książkę hi­poteczną w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest w dziale II czystym wpisem na imię po­wyżej wymienionych właścicieli. Majątek obciążony jest długami na sumę: 10.750 rb., 1926 marek 6 fen. i 10.500 złotych, sprzedany będzie w całości w/g protokółu zajęcia z dnia 24 stycznia 1928 r., na żądanie Stefana Pasika.
Licytacja rozpocznie się od sumy 50.000 złotych, za złożeniem va­dium w kwocie po 5.000 złotych.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 33

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Marjannie Szrom, wierzycielce sumy 2.500 rb., zabezpieczonej na maj. Kamienna cz. I, pow. kaliskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 29 października 1928 r., w którym to dniu osoby intereso­wane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 95a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
Dnia 10 października 1928 roku.
9566. "Marja Adamus", sklep spożywczy w Kamiennej, gminy Błasz­ki, powiatu kaliskiego. Istnieje od stycznia 1928 roku. Właśc. Marja Ada­mus, zam. w Kamiennej.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 8

Ogłoszenie.
Powiatowego Starosty w Kaliszu o zarejestrowaniu Spółek Wodnych.
Stosownie do art. 222 (4 i 5) Ustawy Wodnej z dnia 19 września 1922 r. w brzmieniu ustalonem Rozporządzeniem Ministra Robót Publicznych z dnia 13.IV.28 (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 574 z 1928 r.) — ogłaszam, że zostały zatwierdzone statuty następujących Spółek Wodnych:
11. Dnia 2 marca 1929 r. Spółka Wodna „Kamienna" z siedzibą w Kolonji Kamienna — statut uchwalono dnia 2 marca 1929 r.
Celem powyższych Spółek jest osuszanie gruntów członków Spółek według projektów technicznych przedłożonych Starostwu Powiatowemu w Kaliszu.
Statuty Spółek ułożone zostały ściśle według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 30.VII. 1923 r. Nr. V.—417/23 Monitor Polski Nr. 196 poz. 255, tak co do warunków i formy zwoływania zgromadzeń członków, jak i sposobu dokumentowania powziętych przez to Zgromadzenie uchwał, tudzież spraw mających podlegać uchwale Zgromadzenia członków oraz form obwieszczeń Spółki.
Kalisz, dnia 20 marca 1929 r.
Starosta Powiatowy
(—) Antoni Potocki.


Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 30

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War szawie na zasadzie artykułów 218 i 219 ustawy Towarzystwa zawiadamia
I. Okrąg Kaliski.
9. Wierzycieli hipotecznych dóbr Kamionna część I, powiatu kaliskie­go, a mianowicie: 1. Aleksandra Kruszewskiego, 2. Klementynę Kruszew­ską, wdowę, 3. Romana Kruszewskiego, 4. Nieujawnionych spadkobierców Marjanny Srom.
jako mających wpisy hipoteczne, bez obranego miejsca zamieszka­nia z księgi hipotecznej wiadomego, że dobra poniżej wymienione, na zasadzie art. 221 tejże Ustawy obciążone pożyczkami Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, za zaległe raty będą sprzedawane w kancelar­iach niżej wymienionych notarjuszów: (...).
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipotecz­nych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipotecznych, lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskie­go w Warszawie.
Vadium licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie ozna­czonej przez Dyrekcję Główną — wraz z bieżącemi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych.
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dalszych no­wych zawiadomień w terminie, jaki Dyrekcja Główna oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku li­cytantów — dobra te na zasadzie art. 234 Ustawy przechodzą na własność Towarzystwa.

Gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto kościelne, lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone, sprzedaż odbę­dzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 89

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwiesz­cza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Aleksandrze Kruszewskim, współwierzyc. sumy 7.500 rubli, za­bezpieczonej na maj. Kamienna cz I, pow. kaliskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 12 maja 1930 roku. w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutka­mi prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 40a

Do rejestru handlowego, Działu A. sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 3 lutego 1930 roku
11412. „Franciszek Stępiński'', sprzedaż artykułów spożywczo-kolonjalnych we wsi Kamienna, gminy Błaszki, powiatu kaliskiego. Właśc. Franciszek Stępiński, zam. we wsi Kamienna, gminy Błaszki, powiatu ka­liskiego.


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 84

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie, na zasadzie artykułu 218 i 219 ustawy Towarzystwa zawiadamia
I. Okrąg Kaliski.
11. Wierzycieli hipotecznych dóbr Kamionna część I, powiatu ka­liskiego, a mianowicie: 1) Aleksandra Kruszewskiego, 2) Klementynę Kruszewską, wdowę, 3) Romana Kruszewskiego i 4) nieujawnionych spadkobierców Marjanny Srom.
jako mających wpisy hipoteczne, bez obranego miejsca zamieszka­nia z księgi hipotecznej wiadomego, że dobra poniżej wymienione, na zasadzie art. 221 tejże ustawy, obciążone pożyczkami Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, za zaległe raty będą sprzedawane w kancelarjach niżej wymienionych notarjuszów: (...).
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipotecz­nych lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Wadjum licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie lub listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie ozna­czonej przez Dyrekcję Główną — wraz z bieżącemi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych.
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, dru­ga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dal­szych nowych zawiadomień, w terminie, jaki Dyrekcja Główna oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku licytantów — dobra te, na zasadzie art. 234 ustawy przechodzą na własność Towarzystwa.


Gdyby w dniu, do licytacji wyznaczonym przypadło święto ko­ścielne, lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone sprze­daż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.

Echo Łódzkie 1930 luty

Orczykiem w głowę. Krwawy spór sąsiadów. Łódź, 13 lutego. W dniu wczorajszym we wsi Kamienna gminy Błaszki, pod Kaliszem, miała miejsce krwawa sprzeczka sąsiedzką. Pomiędzy dwoma mieszkańcami wymienionej wsi Józefem Kaczmarkiem i Janem Stasiakiem trwał spór. Kaczmarek odgrażał się, iż przeciwnika swego zamorduje, czem jednak ten ostatni nie przejmował się wcale. Tymczasem Kaczmarek pogróżki wprowadził w czyn. W dniu wczorajszym spotkawszy przeciwnika swego w mieszkaniu gospodarza Józefa Zadki, uderzył Stasiaka w głowę orczykiem od wozu. Stasiak zalewając się krwią upadł na ziemie. Nieprzytomnego przewieziono do szpitala miejskiego w Kaliszu, gdzie lekarze stwierdzili wstrząs mózgu. Stan Stasiaka jest beznadziejny. Józefa Kaczmarka osadzono w więzieniu do dyspozycji władz sądowych.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 13

Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Kaliszu obwie­szcza, że na dzień 16 maja 1931 roku wyznaczony został termin pier­wiastkowych regulacyj hipotek dla:
2) dwóch działów gruntu, położonych we wsi Kamiennej, gminy Błaszki, pochodzących z osady włościańskiej, zapisanej w tabeli likw. pod Nr. 9, zawierających ogólnej przestrzeni 2 morgi 150 pręt. i należących do Józefa Rubaszka — i
W terminie powyższym osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 55a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
w dniu 29 kwietnia 1931 roku.
6133. Do rejestru firmy „Józef Rubaszek", cegielnia we wsi Ka­mienna, gminy Błaszki, pow. kaliskiego", jak następuje: Na mocy wyro­ku sądu okręgowego w Kaliszu, z dnia 23 marca 1931 roku firmie zo­stało udzielone odroczenie wypłat na okres trzymiesięczny, licząc od dnia wyroku. Sędzią komisarzem mianowano sędziego Piliczewskiego, a nadzorcami sądowymi Marcina Kołodziejskiego z Sieradza i Mordkę Hubermana z Błaszek.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 81

Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Nikodemie Frankusie, jako wierzycielu sumy 946 zł. 54 gr. z pro­centami i kosztami, zabezpieczonej na nieruchomości we wsi Kamiennej, oznaczonej Nr. 1002 rep. hip.;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 12 kwietnia 1932 roku, w którym to terminie osoby inte­resowane winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 83

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa za­wiadamia:
I. Okrąg Kaliski.
16. Wierzycieli hipotecznych dóbr Kamionna część I, powiatu kaliskiego, a mianowicie: 1) Aleksandra Kruszewskiego, 2) Klementynę Kruszewską, wdowę, 3) Romana Kruszewskiego, 4) Nieujawnionych spadkobierców Marjanny Srom.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 83a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
w dniu 21 lipca 1931 r.
6133. Do rejestru firmy: „Józef Rubaszek — cegielnia we wsi Ka­mienna, gminy Błaszki, powiatu kaliskiego", jak następuje: Na mocy wyroku sądu okręgowego w Kaliszu z dnia 22 czerwca 1931 roku za Nr. I. C. 575/30 firmie zostało udzielone przedłużenie odroczenia wypłat na dalszy okres trzymiesięczny, t. j. do dnia 23 września 1931 roku.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 85

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z dnia 26 września 1931 r. zostało wdrożone postępowanie o uznanie za zmarłego Marcina Gronerta, urodzonego w dniu 21 października 1891 roku w Kamiennej, gminy Błaszki, powiatu kaliskiego, wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6-miesięcznym od dnia wydrukowania niniejszego zgłosił się do sądu, gdyż w przeciwnym razie, po upływie tego terminu, zostanie przez sąd uzna­ny za zmarłego; wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Marcina Gronerta, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto sąd nadmienia, że Marcin Gronert był stałym mieszkańcem wsi Kamienna, gminy Błaszki, powiatu kaliskiego. (Nr. sprawy I. Z. J. 318/31).


Echo Sieradzkie 1931 14 październik

KATASTROFA SAMOCHODOWA POD KALISZEM.
Kalisz, 12 października. W dniu wczorajszym około godziny 6ej po południu w Kaliszu przy ul. Łódzkiej obok gmachu monopolu państwowego wydarzyła się katastrofa samochodowa. Jadący od Opatówka samochód osobowy
wpadł do przydrożnego rowu. Jadący samochodem Andrzej Zakrzewski, właściciel majątku Równe, oraz Kazimierz Rubaszek, właściciel cegielni w Kamiennej gminy Iwanowice i szofer Jędrzejczak odnieśli ciężkie obrażenia ciała. Wszystkich przewieziono do szpitala Św. Trójcy w Kaliszu.
Samochód został niemal doszczętnie rozbity.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 22a

Wpisy do rejestru handlowego
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 29 września 1931 r.
6133. Do rejestru firmy „Józef Rubaszek", cegielnia we wsi Ka­mienna, gm. Błaszki, powiatu kaliskiego, wciągnięto wpis następujący. Na mocy wyroku sądu okręgowego w Kaliszu z dnia 17 września 1931 i za Nr. I. C. 575/30 firmie zostało udzielone przedłużenie odroczenia wy­płat na dalszy okres 3 miesięcy t. j. do dnia 23 grudnia 1931 r.


Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 40

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, sekcji I, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Marjannie Pacholskiej, współwł. 7,5 m. z maj. Kamionna cz. I A, powiatu kaliskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 28 listopada 1932 roku.

W powołanym terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 82

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO W WARSZAWIE
na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:


Okrąg Kaliski (I Sekcja):
31. Wierzycieli hipotecznych dóbr KAMIONNA część I, powiatu kaliskiego, a mia­nowicie: 1) Aleksandra Kruszewskiego, 2) Klementynę Kruszewską, wdowę, 3) Romana Kruszewskiego, 4) Chrześciański Bank Spółdzielczy w Błaszkach.

Echo Sieradzkie 1932 9 lipiec

Napad na młodą wieśniaczkę.
Kalisz. 8 lipca. W dniu wczorajszym, około godziny 9-ej wieczór mieszkanka wsi Kamienna, gminy Błaszki, w powiecie kaliskim, Janina Kałachówna została napadnięta przez Zygmunta Idczaka który grubą laską zadał jej szereg ciosów w głowę. Kałachówna nieprzytomna padła na ziemię.
Okazało się że nieszczęśliwa wskutek naruszenia komory mózgowej straciła mowę. Ofiarę napadu przewieziono do szpitala powiatowego w Kaliszu. Sprawca pobicia zbiegł. Poszukuje go policja.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/17/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Kaliskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
II. Obszar gminy wiejskiej Błaszki dzieli
się na gromady:
10. Kamienna, obejmującą: wieś Kamienna, kol. Brzozowiec, os. Borysławice- Michałów.
11. Kol. Kamienna cz. I, obejmującą: kol. Kamienną cz. I, kol. Kamienną cz. II, kol. Kamienną cz. III, folw. Kamienną, kol. Kamienną cz. IV.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Kaliskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak Wojewoda.


Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 65

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, rewiru III, Zygmunt Kostro, mający kancelarję swoją w Kaliszu, przy ulicy Pułaskiego Nr. 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 15 grudnia 1933 roku, od godziny 11, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu sprzedawana będzie nieruchomość, położona we wsi Kamien­na, gm. Błaszki, pow. kaliskiego, zapisana w tabeli pod Nr. 4, zawiera­jąca przestrzeni 8 mórg 150 pręt. Na nieruchomości znajdują się: 1) ce­gielnia z piecem systemu Hoffmana, o 12 komorach, z kominem, su­szarnią i kantorem, kryta papą, 2) maszynownia pod dachówką, muro­wana, w której znajdują się: lokomobila, transmisje, rezerwuar do wody, 4 lorki, wózek od prasy do cegły, 13 taczek i t. p., 3) sześć szop, w tej liczbie cztery nowe, pod papą, 4) dom mieszkalny, murowany, par­terowy, 5) drwalnik murowany pod papą, 6) pompa, 7) dom murowany, parterowy, kryty papą, 8) drewnik murowany, 9) oddzielne podwórze i studnia, 10) ogródek kwiatowy z 11 drzewami owocowemi i 2 wierzba­mi, 11) ogród owocowy, ogrodzony płotem, w którym znajdują się 72 drzewa, obok sad nowozałożony, w którym znajduje się 570 drzew i plantacja truskawek, 12) parkan ze sztachet, z murowaną bramą, 13) 6 stawów, 14) ustępy. Cegielnia od roku w stanie nieczynnym. Nieru­chomość w zastawie ani dzierżawie nie znajduje się i jest w posiadaniu Józefa i Aleksandry małż. Rubaszek, prawo własności zapisane na imię tychże Rubaszków w 21/24 i na imię Stanisławy Niestojek w 3/24 czę­ściach przez zastrzeżenie miejsca. Nieruchomość obciążona dożywotniemi alimentami na rzecz Stanisława i Eugenji małż. Rubaszek, oraz długami w/g działu IV wyk. hip. na sumę 7.925 rubli, 87.237 zł. 55 gr. i 75.000 zł. w złocie, z rygorami, odnoszącemi się do tych sum, i sprze­daży ulega w całości, na żądanie Zjednoczonego Banku Ziemiańskiego.
Licytacja rozpocznie się od sumy zł. 29.750, przyczem do przetar­gu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10% sumy szacunkowej, t. j. zł. 2.975.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu. Nr. III Km. 1480/33.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1933 r.

Ujęcie podpalacza. W dniu 9 bm. we wsi Kamienna, gm. Błaszki, u Marcina Marciniaka i u Stanisława Szczęśniaka spaliły się stodoły z przyczyn niewiadomych. Dopiero, na mocy zeznań poszkodowanych i dalszych dochodzeń p. p. w Błaszkach, ujęto niejakiego Mikołaja Szoferka z Trzebini, który przyznał się do podpalenia stodół. Ponieważ Szoferek odmawia zeznań dalszych oraz twierdzi, że stodoły podpalił, aby się ogrzać, zachodzi przypuszczenie, że jest on anormalnym. Najprawdopodobniej Szoferek jest sprawcą licznych pożarów, jakie miały miejsce w ostatnich czasach, w przedostatnim zaś wypadku we wsi Stok-Niemiecki, gm. Iwanowice, u Edwarda Rychtera. Podpalacza przekazano władzom sądowo-śledczym.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1933 r.

Pożar W dniu 18 bm. we wsi Kamienna, gm. Błaszki, spalił się dom mieszkalny, należący do Adama Niemca, wartości 350 zł. Przyczyna pożaru niewiadoma.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1933 r.

W tejże gminie we wsi Kamienna u Stanisława Krzywoźniaka spalił się dom i stodoła, wartości około 1800 zł.
Echo Kaliskie Ilustrowane 1933 r.

Dnia 29 maja we wsi Kamienna, gm. Błaszki, pow. kaliskiego, na szkodę Krążyńskiego Bolesława spalił się dom mieszkalny i szopa. Straty wynoszą około 6.000 zł. Jak ustalono w dochodzeniu, pożar powstał wskutek wadliwej budowy komina.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1933 r.

Tragiczny finał przyjaźni... W dniu 6 bm. we wsi Kamienna, gm. Błaszki, miało miejsce straszne morderstwo, popełnione przez Wacława Janiaka, lat 20, mieszkańca tejże wsi, na osobie swego kolegi, Zygmunta Idczaka, lat 21. Morderca, jak wynikło z przedśmiertnych zeznań ofiary, ogłuszył ją potężnem uderzeniem, a następnie żywcem zakopał w polu, przyczem działał z namowy jej wrogów. Napół zaduszonego człowieka wybawił z męczarni mieszkaniec wsi Kamiennej, Kasprzak. Ofiara bestjalskiego napadu zmarła w szpitalu. Mordercę czeka surowa kara.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1933 r.

Młodociany złodziej. We wsi Kamienna, gm. Błaszki, dokonano śmiałej kradzieży. W nocy 1 czerwca została skradziona z domu p. Ant. Salomona fuzja, wartości 150 zł. Sprawcą kradzieży okazał się 18 letni Kazimierz Wardęga, którego ujęła policja. Sąd grodzki w Kaliszu skazał młodocianego złodzieja na 6 miesięcy więzienia.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1933 r.

Ostatni akt ponurej i bestjalskiej zbrodni pod Kaliszem. Młodociany morderca skazany na 5 lat więzienia Przed niedawnym czasem w okolicach Kalisza popełnione zostało wstrząsające morderstwo, które głośnem echem odbiło się w okolicy i mieście. Dzięki energji władz policyjnych, morderca niemal natychmiast został ujęty. Tło tej ponurej zbrodni przedstawia się następująco: We wsi Kamienna, gm. Błaszki, zamieszkiwał Zygmunt Idczak, który nie cieszył się zbyt dobrą opinją we wsi. Najbliższym jego kolegą był 21-letni Wacław Janiak. Wieśniacy widywali często razem dwóch kamratów. Krytycznego dnia Janiak poszedł do domu Idczaka i niebawem zauważono obydwóch przyjaciół, jak wyszli z domu, kierując się w stronę polnej drogi. Na drodze tej rozegrał się krwawy dramat. Widocznie wynikła sprzeczka między kamratami, której epilog był wręcz tragiczny. Janiak, uzbrojony w pręt żelazny, rzucił się na Idczaka, zadając mu straszliwe ciosy w głowę. Chcąc przeszkodzić krzykom mordowanego człowieka, Janiak zasypał ma usta ziemią, bijąc go jeszcze kijem i kamieniem. Widocznie w celu chociażby chwilowego ukrycia zmasakrowanej ofiary, zbrodniarz umieścił ją w pobliskim rowie. W kilka chwil później drogą przechodził wieśniak, który zauważył pokrwawione ciało Idczaka. Ten ostatni, przewieziony do szpitala, na chwilę odzyskał przytomność, rzucając straszliwe oskarżenie, iż Janiak popełnił ten ohydny czyn. Obecnie krwawy zbrodniarz zasiadł na ławie oskarżonych Sądu Okręgowego. Nie przyznawał się on do winy, mówiąc, iż nie dokonał tego morderstwa. W obronie oskarżonego stawali mecenasi: Dołęga-Kowalewski i Dancygler. Po wysłuchaniu zeznań świadków, oskarżenia prokuratora Wirbsera i świetnie skonstruowanych mów obrońców, sąd w osobach s. s. o. Kaczkowskiego, Dreszera i Zaranka wydał wyrok, skazujący Wacława Janiaka na 5 lat więzienia za popełnienie tego czynu w stanie silnego wzruszenia.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1934 r.

Czerwony kur. Groźny pożar wybuchł we wsi Kamienna, gm. Błaszki. W zagrodzie Józefa Ługowskiego powstał ogień, który strawił dach obory. Straty sięgają 600 zł.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1934 r.

Ohydny czyn zwyrodnialca. U gospodarza wsi Kamienna, gm. Błaszki, Józefa Szymańskiego, zatrudniona była w charakterze służącej 14-letnia Marjanna Ludwiczanka. W godzinach wieczorowych Szymański wysłał dziewczynę do sklepiku po zakupy. Po pewnym czasie dziewczyna powróciła ogromnie wzburzona i oświadczyła swemu pracodawcy, że w drodze do sklepu spotkała pewnego młodego osobnika, który zaprowadził ją pod stodołę, zatkał jej usta chustką, a następnie zgwałcił ją. Zawiadomiona policja wszczęła dochodzenie i w rezultacie okazało się, iż sprawcą ohydnego gwałtu jest mieszkaniec wsi Kamienna, 20-letni Stanisław Marciniak, którego aresztowano i przekazano do dyspozycji władz sądowych.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1934 r.

Cyganie kradną konie. Łup złoczyńcom odebrano. We wsi Kamienna, gm. Błaszki, zuchwali złoczyńcy dostali się do zagrody Pawła Ziarenki, skąd ze stajni skradli konia. Tejże nocy ciż sami sprawcy skradli z zagrody Adama Józefiaka dwa konie oraz wóz i uprząż. Wskutek zarządzonego przez Wydział śledczy pościgu, posterunek p. p. w Krempie pod Ostrowem zatrzymał 5 skradzionych koni, przyczem poszkodowani poznali wśród nich swoje. Dwa pozostałe konie pochodzą również z kradzieży w innych miejscowościach. Sprawcy kradzieży zdołali podczas pościgu zbiec, pozostawiając skradzione konie. Koniokradami okazali cyganie.
Echo Kaliskie Ilustrowane 1934 r.

Pożar. Groźny pożar wybuchł w zagrodzie gospodarza Józefa Olejnika, zam. we wsi Kamienna, gm. Błaszki. Pastwą płomieni padł dom mieszkalny, stodoła i obora. Straty wynoszą około 2 tys. złotych.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1934 r.

Złamał rękę. Nieszczęśliwy wypadek miał miejsce na postoju autobusów w Kaliszu. Mieszkaniec wsi Kamienna, gm. Błaszki, niejaki Antoni Salomon, wysiadając z autobusu, upadł tak nieszczęśliwie, że uległ złamaniu ręki. Ofiarę wypadku przewieziono do szpitala.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1934 r.

Groźny pożar wybuchł we wsi Kamienna, gm. Błaszki, w zagrodzie Jana Ziątka. Pastwą płomieni padła stodoła ze zbożem oraz chlewy. Straty wynoszą 2.900 zł.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1934 r.

Czerwony kur. Groźny pożar wybuchł we wsi Kamienna, gm. Błaszki, w zagrodzie Józefa Kudasia, gdzie spłonęła stodoła napełniona zbiorami. Przyczyna pożaru narazie nie została ustalona. Straty wynoszą 2.900 zł.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 88

Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Stanisławie z Dąbrowskich Niestojek, współwłaścicielce nie­ruchomości we wsi Kamiennej, pow. kaliskiego, oznaczonej Nr. 1001 rep. hip.

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 5 maja 1936 roku, w którym to terminie osoby intereso­wane winne zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1935 r.

OBWIESZCZENIE. Komornik Sądu Grodzkiego w Kaliszu, rewiru I-go, Stanisław Wieczorek mający kancelarię w Kaliszu, ul. Pułaskiego Nr. 12, na podstawie art. 602 k. p. c. podaje do publicznej wiadomości, że dnia 1 kwietnia 1935 r. o godz. 13-ej w Kamiennej, gm. Błaszki, pow. kaliskiego odbędzie się l-sza licytacja ruchomości, należących do Józefa Rubaszka, składających się z 15 tys. dren kredensu, trema i firanek, oszacowanych na łączną sumę zł. 765. Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie wyżej wyznaczonym. Kalisz, dnia 14 marca 1935 r. Komornik: St. Wieczorek.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1935 r.

Pożar. We wsi Kamienna, gm. Błaszki, w zagrodzie Kacpra Krutkiewicza wybuchł pożar. Pastwą płomieni padł dach domu mieszkalnego. Straty wynoszą około 500 zł. Dochodzenie ustaliło, iż przyczyną pożaru było zapalenie się sadzy w kominie.
Echo Kaliskie Ilustrowane 1935 r.

Ujęcie sprawcy bestjalskiego pobicia. W dniu wczorajszym donosiliśmy o bestjalskiem pobiciu mieszkańca wsi Kamienna, gm. Błaszki, Leona Sowy, który przewieziony do szpitala w Kaliszu, zmarł, nie odzyskawszy przytomności. Obecnie, dzięki energii policji, został ujęty i przekazany sędziemu śledczemu sprawca pobicia, którym okazał się Jan Stasiecki, zam. w Kamiennej. Przyczyną pobicia były porachunki osobiste.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1935 r.

Drugi pożar wybuchł we wsi Kamienna, gm. Błaszki. W zagrodzie Antoniego Przybyły spłonęła stodoła ze zbożem i narzędzia rolnicze. Straty wynoszą 720 zł. Przyczyna pożaru narazie nieznana.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1935 r.


Echo Kaliskie Ilustrowane 1935 r.

We wsi Kamienna, gm. Błaszki, w zagrodzie Józefa i Stanisława braci Mrugasiewiczów, wybuchł pożar, który strawił dach na domu mieszkalnym i oborze oraz stodołę. Straty wynoszą 1.400 zł. Przyczyna pożaru nieznana.
Echo Kaliskie Ilustrowane  1936 r.

W zagrodzie Józefa Kowalskiego we wsi Kamienna, gm. Błaszki, powstał pożar, wskutek czego spaliła się obora, dach słomiany na domu mieszkalnym i krowa w oborze. Straty wynoszą około 800 zł. Przyczyny pożaru na razie nie ustalono.

ABC Kaliskie 1938 nr 108

Wypadek samochodowy

Na szosie we wsi Kamienna, gm. Błaszki, wskutek pęknięcia przedniej dętki, wywrócił się do rowu samochód osobowy, zdążający z Łodzi do Kalisza, prowadzony przez szofera Leopolda Bendzla, zam. w Radogoszczu, pow. łódzki. Samochód uległ ogólnemu potłuczeniu, a szofer Bendzel, właściciel samochodu Eugeniusz Pałaszewski, zam. w Łodzi przy ul. Brzeżnej 16 i Funke Rudolf, zam. w Łodzi przy ul. Golańskiej 2, doznali lekkich obrażeń ciał

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza