-->

niedziela, 14 kwietnia 2013

Baszków

Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1408 (Dobesl. de Baszkow), potem występuje w Liberum Beneficiorum Łaskiego z wieku XVI jako wieś królewska (1553 r.). Nazwa zakończona na -ów, odosobowa od imienia Baszek.

Taryfa Podymnego 1775 r.
Baszków, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność królewska, 7 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Błaszkow, parafia charłupia mała, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: (Antoni) Biernacki, skarbnik.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Baszków, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Charłupia Mała, własność prywatna. Ilość domów 8, ludność 62, odległość od miasta obwodowego 1.

Spis 1925 r.
Baszków, kol., pow. sieradzki, gm. Bartochów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 37. Ludność ogółem: 321. Mężczyzn 152, kobiet 169. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 321. Podało narodowość: polską 321.

Na zachód od wsi, przy drodze do Warty stała karczma Baszkowa.

Baszków 1839 r.


1992 r.

Lustracja 1789 r.

Wieś Baszków

A najprzód wszedłszy na podwórze w Baszkowie jest dwór stary gontami pobity, wchodząc do niego są drzwi na biegunach żelaznych z zasuwką. Po lewej rece idąc do pokoju są drzwi podwójne na zawiasach, zamkiem, w tym pokoju jest okien 6 w tafle małe, piec biały z kafli, kominek murowany z cegły. Na boku tego pokoju jest drugi pokój, do niego są drzwi także podwójne na zawiasach z zamkiem, w tym to pokoju jest okien 4 takich, jak w pierwszym, komin szafiaty z cegły. W końcu tego pokoju jest kuchnia z oknami dwiema, drzwi dwoje na zawiasach żelaznych, komin i ognisko z cegły wymurowane. Przed tego dworu połową [s] sztachety. Na drugiej stronie dworu jest pokój, do którego wchodząc są drzwi pojedyncze na zawiasach z zamkiem. W tym pokoju jest schowanie, w którym jest okien o czterech tafelkach 8. W środku tego dworu jest kuchnia stara i okno w niej jedno. Za dworem jest sad wielki z różnym drzewem. Wychodząc z dworu po lewej ręce w podwórzu jest oficyna mała, stara, wchodząc do niej są drzwi pierwsze do sionki na zawiasach, drugie do pokoju także na zawiasach z zasuwkami, w pokoju jest okien w małe tafle 2, drugi pokoik jest mały, na boku w podwórze, w tym jest okno wielkie. Przy tej oficynie jest kuchenka mała i schowanie. Dalej idąc po lewej ręce od oficyny są stajnie dwie i wozownia, drzwi w nich jest troje, snopkami poszyte nowe. Dalej idąc jest chlew stary pod snopkami, ściany z chróstu złe. Od tego chlewu niedaleko jest owczarnia nowa pod snopkami duża, wrót dwoje w niej jest na wylot dla wyjeżdżania i jedne na boku. Przy tej jest chlew z chróstu pod snopkami. Niedaleko tej owczarni są stodoły dwie pod snopkami, w nich jest wrót 4 na biegunach z skoblami żelaznemi. Trzecia stodoła jest nowa, bez ścian położona i połową poszyta. Dalej jest spichlerz nowy pod snopkami, drzwi na zawiasach z zanikiem, do niego wchodząc jest przegród dwie do sypania zboża na dole i komórka mała, na górę są schody, drzwi na zawiasach z skoblem. Idąc do spichlerza jest nowy budynek pod snopkami na schowanie drew. Przy nim jest stajnia nowa pod snopkami. Na boku tej stajni są kurniki stare pod snopkami, wszystkich jest 8. Za temi kurnikami jest sadzawka, w której jest studnia do browarku w pruską robotę, w nim jest izba mała, okien 2 małych, drzwi na biegunach ze skoblami żelaznemi, pod gontami. Dalej jest szuszarnia, do której drzwi na zawiasach z skoblem. Przy niej jest staw nowo wydarniowany, nad tym stawem jest browar stary pusty. Całe podwórze jest ogrodzone częścią chróstem z wrotami jednemi, z tarcic.
Z podwórza wychodząc ku Sieradzowi jest karczma z sienią, izbą i komorą, w niej mieszka Antoni chałupnik, robi dni 4 w lato, a w zimie dni 3, piwo, gorzałkę szynkuje. Drugi, Antoni, pachołek, robi dni 3. Trzeci, Wojciech, kucharz, robi dni 3. Czwarty, Woyciech robi dni 2. Piąta, Maryjanna robi dzień 1. Kowal robi około pańskiej roboty. Młynarz mieszka w młynie starym na łęgu ku Włyniowi, który teraz pustkami stoi. Ci wszyscy mieszkając w domach swych zwyczajne podatki opłacają.


Gazeta Warszawska 1828 nr 69

Komornik przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego.
W dniu 5 Maia r. bież. o godzinie drugiey z południa przed Wżnym Franciszkiem Nowosielskim Rejentem Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, w Kaliszu odbywać się będzie publiczna licytacyia na trzechletnie wydzierżawienie Dóbr Ziemskich Baszków i Jakubice, składaiących się ze wsi folwarczney Baszków i ze wsi zarobney Jakubice, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim, Woiewództwie Kaliskiem położonych; dzierżawa ta poczynać się będzie od Świętego Jana Chrzciciela roku 1828, a kończyć się będzie 24 Czerwca r. 1831. Dobra te przynosiły teraz dzierżawy roczney 4805 złotych Polskich.
W Kaliszu dnia 3 Marca 1828 roku.
Leon Nowierski.


Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 117

Komornik Trybunału Cywilnego Wdztwa Kaliskiego. Podaie do publiczney wiadomości, iż dobra Ziemskie Baszków, składaiące się z wsi folwarczney Baszków, i z wsi Zarobney Jakóbice, w powiecie i obwodzie Sieradzkim położone, przez licytacyą publiczną dnia 10 czerwca r. b. przed W. Antonim Pstrokońskim Reientem Powiatu Sieradzkiego w mieście Sieradzu, w kancellaryi jego o godzinie 10 zrana rozpocząć się maiącą, na lat trzy od S. Jana Chrzciciela r. b. podług warunków u tegoż Reienta przeyrzeć się mogących, wydzierżawione będą, które dotąd przynosiły coroczney dzierzawy po 6,600 złotych. Kalisz dnia 23 kwietnia 1831 roku. Józef Narczyński.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 42

Zawiadomiam Publiczność iż dnia 7/19 Listopada r. b. 1839 od godziny dziewiątej z rana zaczynaiąc, sprzedawać będę przez licytacyą w Mieście Powiatowym Warcie przed Kancellaryą moią pod Nro 58 utrzymywaną, Kocz, Sanie, Pare ko­ni, Toaletę Machoniową, Zegarek, cylinder złoty, garderobę i inne ruchomości po ś. p. Pawle Biernackim właścicielu dóbr Bartochowa i Baszkowa pozostałe.
Warta dnia 26 Września (8 Października) 1839 roku.

Wawrzeniec Janczewski Rei. Pow. Wartskiego.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1840 nr 10

(N. D. 209 ) — Po nastąpionej śmierci:
1. Pawła Biernackiego dziedzica dóbr Baszkowa i Jakobic w Powiecie Sieradzkim, oraz dóbr Bartochowa, Nieradzy Wysokiej i Nieradzy Pieskiej w Powiecie Wartskim położonych. 
(...) otworzył się spadek. Zawiadamia się więc osoby interessowane, iż do przepisania na Sukcessorów po tychże zmarłych pozostałych tytułu własności dóbr i kapitałów powyżej wyszczególnionych, wyznaczony jest termin w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej przed podpisanym Rejentem na dzień 12 (24) Sierpnia 1840 r.
Kalisz dnia 30 Grudnia (11 Stycznia) 1840 r.
J. Białobrzeski.

Gazeta Codzienna 1845 nr 238

Rada Administracyjna postanowiła, iż dobra Baszków z wsią Jakubice, w gub. Warszawskiej położone i dotąd do powiatu Sieradzkiego należące, mają być odłączone od tegoż powiatu i okręgu, a wcielone do powiatu Kaliskiego okręgu Wartskiego.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 110

(Ν. D. 2277) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po nastąpionym w dniu 5 b. m. zgonie ś. p. Stanisława Biernackiego właściciela dóbr ziemskich Małków Cielecki, Małków Nowy, Duszniki, Baszków, Jakubice, Bartochów i Zagajew lit. A. i B. oraz współwłaścicielu dóbr Nieradza Wysoka część lit. B. i części gruntu na Nieradzy Niskiej, tudzież dóbr Nieradza Pieska, wszystkich w Okręgu Wartskim położonych, otworzył się spadek do uregulowania którego wyznacza się termin na dzień 12 (24) Listopada r. b. w terminie tym więc wszyscy interessenci stawić się winni, pod prekluzyą osobiście lub przez szczególnie i urzędownie umocowanych pełnomocników, przedemną Pisarzem Kancellaryi Ziemiańskiej Kaliskiej.
w Kaliszu d. 29 Kwiet. (11 Maja) 1849 r.
J. N. Zengteller.Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1850 nr 63

(N. D. 1210) Dobra ziemskie składające się w wsi i folwarku Bartochów, z osady podbrzeziny zwanej, z folwarku Małków Cielecki, z folwarku pomocniczego Zmyślona, tudzież osady Rakowki zwanej, z wsi zarobnej Małków nowy, z wsi zarobnej Duszniki, z wsi i folwarku Zagajew, z gruntów niegdyś Nieradzę Wysoką i Pieską składających, a obecnie całkiem do folwarku Bartochowa wcielonych, z folwarku Baszków i wsi zarobnej Jakobice zwanej, Okręgu Wartskim, powiecie Kaliskim gubernii Warszawskiej, Parafii Warta, oprócz Baszkowa i Jakobic do parafii Charłupia mała należących, położone, ogólnej rozległości włók 164 morgów 6 prętów 8 miary nowopolskiej, jak niemniej possesya miejska w mieście Warcie pod N. 264 położona, z łąką N. 33 oznaczoną, tudzież z drugą łąką w territoryum miasta Warty leżącą, morgów Nowopolskich dwie zajmującą dawniej do Stanisława Biernackiego należące, a nateraz Józefy z Korytowskich po Stanisławie Biernackim pozostałej wdowy, Eugenii z Biernackich po Włodzimierzu Radolińskiem pozostałej wdowy, Czesława Biernackiego i Kazimierza Biernackiego, w Małkowie Cieleckim zamieszkałych, niedzielną własnością będące; na skutek wyroku w Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiej w Kaliszu dnia 21 Czerwca (3 Lipca) 1849 roku między Eugenią z Biernackich jako jeszcze Włodzimierza Radolińskiego Małżonką, a Józefą z Korytowskich po Stanisławie Biernackim pozostałą wdową, Czesławem Biernackim i naówczas jeszcze nieletnim Kaźmierzem Biernackim ocznie zapadłego i w dniu 4 (szesnasty) Lipca 1849 roku doręczonego nakazującego przedaż przez publiczną licytacyą tych nieruchomości ziemskich i miejskich, jeżeliby się w naturze między współ-sukcessorów dogodnie podzielić nie dały; przedane będą z wszelkiemi przyległościami i przynależytościami z inwentarzem żywem i martwym; przez publiczną licytacyą w drodze postępowania działowego przed W. Julianem Wąsowiczem Sędzię Tryb. Cyw. Gub.Warsz. w Kaliszu, do odbycia przedaży téj delegowanym, w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cyw. w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym.
Dobra wyżej wymienione wraz z nieruchomością miejską w M. Warcie położona, oszacowane są taxą przez trzech biegłych w dniach 17 (29) 18 (30) Paź. 1849 r. sporządzoną na rs. 102,054 k. 73. i taxa ta potwierdzoną została wyrokiem Tryb. Cyw. Gub. Warsz. w Kaliszu d. 21 Lut. (5 Mar.) 1850 r. zapadłym.
Таха i warunki przedaży w Kancellaryi Pisarza Tryb. Cyw. Gub. Warsz. w Kaliszu, i podpisanego Patrona każdego czasu przejrzane być mogą.
Przedaż ta odbywa się na żądanie Eugenii z Biernackich po Włodzimierzu Radolińskim pozostałéj wdowy, od której odtąd podpisany Patron ustanowiony jest Obrońcą, naprzeciw Józefie z Korytowskich po Stanisławie Biernackim pozostałéj wdowie Kazimierzowi Biernackim i Czesławowi Biernackiemu.
Po ogłoszeniu w dniu 23 Lutego (7 Marca) 1850 r. warunków do przedaży téj ułożonych, termin do temczasowego przysądzęnia na d. 6 (18) Kwietnia 1850 roku wyznaczony został.
Kalisz d. 25 Lutego (9 Marca) 1850 roku.
K. Rozdejczer.Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 282

(N. D. 6803) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:.
3. Sury z Warszawskich Sieradzkiej wierzycielki dwóch summ po złp. 5000 czyli rs. 750 na dobrach Zagajew А. В., Baszków i Bartochów z Okręgu Wartskiego pod Nr. 30, a na dobrach Małków Cielecki z tegoż Okręgu pod Nr. 20 Działu IV. wykazu zahypotekowanych, wreszcie:  
(...) Otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznacza się termin na dzień 11 (23) Czerwca 1856 roku w Kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.  
Kalisz d. 25 List. (7 Grud.) 1855 r.
Jan Niwiński.Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 287

(N. D. 6064) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci (…) 3o Leopolda Trepki wierzyciela summy rs. 378 z procentem i kosztami sposobem ostrzeżenia na dobrach Bartochowie pod Nr. 35 Zagajewie i Baszkowie także pod Nr. 35 Małkowie, Cieleckim pod Nr. 25 Nieradzy Pieskiej i Nieradzy wysokiej pod Nr. 11 wszystkich w Okręgu Wartskim leżących w dziale IV. wykazu tychże dóbr zamieszczonej, (…) otworzyły się spadki do uregulowania których wyznaczony jest termin w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu przed podpisanym Rejentem na dzień 2 (14) Lipca 1858 r.
Kalisz d. 9 (21) Grudnia 1857 r.
J. Białobrzeski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 9

(N. D. 241) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
4. Salomona Kempner co do summ: 5600 złp. czyli rs. 840 i 687 złp. albo rs. 103 k. 10 obudwóch z procentem 5j100d od d. 12 (24) Kwietnia 1847 i kosztami rs. 85 na dobrach Bartochów pod Nr. 20 Małków Cielecki pod Nr. 10 Baszków pod Nr. 20 Zagajew lit. B. pod Nr. 20 wszystkich w Okręgu Wartskim sytuowanych, sposobem ostrzeżenia w dziale IV. wykazów zabezpieczonych. i
(...) otworzyły się spadki, do uregulowania których termin na dzień 12 (24) Lipca 1858 r. przed sobą oznaczam.
Stanisław Rościszewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 271

(N. D. 5798 ) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:    
7) Franciszka Liberkowskiego, co do summy złp. 3833 gr. 10 pod Nr. 29 wykazu dóbr Małków Cielecki, w O-gu Wartskim, a także i na dobrach Bartochów, Baszków, Zagajew, Nieradza pieska i wysoka, w tymże Okręgu zapisanej;
(…) otworzyły się spadki do regulacyi których wyznaczam termin ostateczny na d. 4 (16) Czerwca 1859 r. w Kancellaryi Ziemiańskiej Kaliskiej.
Kalisz d. 19 Listop. ( 1 Grudnia) 1858 r.
J. N. Zengteller.

Dziennik Warszawski 1875 nr 259

N. D. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Z powodu nastąpionej śmierci.
3. Karola Jarocińskiego właściciela dóbr Zadzim z Okręgu Szadkowskiego i współwłaściciela dóbr Baszków z Okręgu Wartzkiego.
(...)  otworzyły się spadki, do regulacji których termin prekluzyjny na dzień 3 (15) Czerwca 1876 r. w Kancelarji mojej w Kaliszu wyznaczony został.  
Kalisz d. 25 List. (7 Grud.) 1875 r.
A. Paszkowski.

Zorza 1890 nr 49

W gub. Kaliskiej. Do tego czasu rozkupili włościanie dwa majątki, a to za pomocą banku włościańskiego, rozkupili mianowicie: Baszków pod Wartą i Rucho-czasy pod Zduńską Wolą. — W Łęczycy parafjanie ze składek dobrowolnych wybudowali murowany dom dla proboszcza. Jest to dom dość duży, bardzo ładnie wyglądający do czego się przyczynia i otoczenie domu z podwórzem i ogrodem, dosyć wysokim omurowanym parkanem. Jakie przykre skutki pociąga za sobą nadużywanie wódki i wogóle trunków rozpalających, dowodzi smutne zakończenie wesela we wsi Sendowie gm. Niewierz. Kiedy goście weselni wrócili z kościoła do domu, to dla braku miejsca starsi najprzód zasiedli do stołu, a posiliwszy się ustąpili miejsca młodszym. Ale jeden ze starszych, podchmieliwszy sobie, nie chciał ustąpić miejsca, i z tego powodu powstała kłótnia a później bójka. Niektórzy starali się uspokoić walczących, a najwięcej czynną była w tém włościanka wsi Zawady, Pośpiechowa.
Nie tak jednak łatwo było przyprowadzić do porządku podpitych awanturników, obecni więc zmuszeni byli wyrzucić ich do ciemnej sieni. Wtenczas stojący na progu syn Pośpiechowéj zaczął tak zamaszyście wywijać tłuczkiem od moździerza, że ugodził matkę swą w głowę i zabił na miejscu, a wiele innych osób poranił. Nieszczęśliwy chłopak oczekuje teraz wyroku sądowego. Oto więc są skutki niesforności, do której gorzałeczka doprowadzić może.

Zorza 1891 nr 14
  
— Sprzedaż za pomocą Banku. Włościanie wsi Baszków nabyli za pośrednictwem Banku włościańskiego 555 morgów z dóbr Baszków za 38,500 rs.

Kurjer Warszawski 1891 nr 75

+ Echa kaliskie.
Z Kalisza korespondent nasz donosi:
„Mamy obecnie do zaznaczenia świeży objaw działalności banku włościańskiego w gub. kaliskiej.
Część mąjątku Baszków, w pow. sieradzkim, dotychczasowa własność p. Jana Wężyka, wynosząca ogółem 18 1/2 włók, została, przy pomocy pożyczki bankowej, sprzedana trzem gromadom włościańskim, składającym się z 77-miu osób razem, za sumę 38,500 rs.


Gazeta Świąteczna 1891 nr. 570

LISTY
do Gazety Świątecznéj. Ze wsi Jakubice, w powiecie Sieradzkim, guberńji Kaliskiej. Treść: Folwark Baszków nabyty działkami. -Dziewcza góra.- „Staw".- Kmiecie.- „Soł". Z początkiem wiosny tegorocznej włościanie wsi Jakubice odebrali w posiadanie folwark Baszków, kupiony działkami z pomocą banku włościańskiego. Majętność ta nadawała się do podziału, gdyż zajmowała szmat ziemi bardzo długi, a szeroki nie więcej nad 6 do 8 staj. Ziemia tam pszenna, łąki i pastwiska bardzo dobre. Do kupna jednak nie było chętnych na całość, a to dlatego, że brakowało domu mieszkalnego, budynki folwarczne były zrujnowane, a lasu ani morga; nawet drzewka, nietylko owocowego, lecz i dzikiego nie było, zapewne dlatego, że na tym folwarku dziedzice nigdy nie mieszkali. Jakubice i Baszków od wieków należały do dóbr państwa i dopiero w naszém stuleciu przeszły na własność Biernackich. Przed laty dwudziestu kupił je Jarociński z Zadzimia, a obecnie przeszły na własność włościan. Ci ostatni, jako kmiecie łanowi, od wielu wieków korzystali z pewnych przywilejów. (...).

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 17

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Andrzeju i Małgorzacie małż. Janczak, właścicielach 6 mórg 106 pręt. gruntu z majątku Baszków B., pow. Sieradzkiego, — i
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień pierwszy po upływie 6 miesięcy od daty niniejszego obwieszczenia po raz pierwszy, t. j. na d. 24 maja 1920 r., w kancelarji hipotecznej w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 12

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
8) Ignacym Janczaku, właścicielu działek gruntu: 3 mor. 20 pręt.— ze składu maj. Piotrowice A, oraz 6 mórg 138 pręt. ze składu maj. Baszków A, i współwłaścicielu działki gruntu 6 mórg ze składu maj. Skrzypiówka,— pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 27 sierpnia 1921 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 12

Notarjusz Zygmunt Świerczewski w Kaliszu, mający kancelarję w gmachu sądu okręgowego, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
9) Andrzeju Tomaszewskim, właścicielu 6 mórg 120 pręt. gruntu z części dóbr Baszków lit. B, pow. Sieradzkiego;
Termin regulacji tych spadków wyznaczony został na d. 22 sierpnia 1921 r. w kancelarji notarjusza Świerczewskiego—w Kaliszu lub jego zastępcy, dokąd winni stawić się interesowani, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 98

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Józef Dzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po:
2) Łukaszu Janczaku, b. właśc. działki gruntu 6,5 mórg z pod Nr 11, działu II, wykazu część majątku Baszków lit. A, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia wymienionych wyżej postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 21 czerwca 1922 r. w kancelarji notarjusza Józefa Dzierzbickiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 40

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Józef Dzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
11) Michale Ciepłochu, właśc. działki 6 mórg 128 pręt., zapisanej pod Nr. 20, w dziale II wyk. część maj. Baszków A, pow. Sieradzkiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 28 listopada 1922 r. w kancelarji notarjusza—Józefa Dzierzbickiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 24


Notariusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kali­szu, Józef Dzierzbicki, obwieszcza, że po zmarłym Rochu Linku, właśc. działki gruntu 6 morgów 106 pr., zapisanej pod Nr. 11 w dziale II wyk. hip. część majątku Baszków B, pow. sieradzkiego, zostało otwarte po­stępowanie spadkowe. Termin zamknięcia tego postępowania spadko­wego po Rochu Linku wyznaczony został na dzień 21 września 1926 r. w kancelarji notarjusza Dzierzbickiego w Kaliszu.


Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 38a


Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:


d. 11 lutego 1927 r.
7691 „Antoni Badowski" — sklep kolojalno - spożywczy we wsi Baszkowie, gm. Bartochów, pow. sieradzkiego. Istnieje od 1 lipca 1924 r. Właśc. Antoni Badowski, zam. w Baszkowie.

 Ziemia Sieradzka 1930 sierpień

Pożar i poparzenie.
Dn. 16 bm. o godz. 14 m. 30 w mieszkaniu lokatora Józefa Józefiaka zamieszkałego we wsi Baszków gm. Bartochów wskutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem wybuchł pożar, a że nie było natychmiastowego ratunku, ogień wydobył się przez sufit na strych domu, gdzie zapalił się dach słomiany i ogień momentalnie strawił dom mieszkalny drewniany i dwie szopy drewniane przystawione do togoż domu na szkodę Antoniego Bartczaka.
Wartość spalonych budynków obliczono na 800 zł.
Oprócz powyższego na szkodę zamieszkałego w tymże domu lokatora Józefa Józefiaka spaliła się jedna krowa i trzy konie wartości 900 zł. oraz uległ ciężkiemu poparzeniu się Józef Józefiak, którego przewieziono do szpitala św. Józefa w Sieradzu.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 19

Wydział hipoteczny, sekcja II-a przy sądzie okręgowym w Kaliszu niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Mikołaju Musiale, właścicielu: 1) działki Nr. 8, obszaru 6 mórg 128 prętów z części majątku Baszków lit. A, pow. sieradzkiego i 2) po­łowy działki Nr. 18, obszaru 3 morgi 20 prętów z kolonji Piotrowice, pow. sieradzkiego — i (...).
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych, wyznaczony zo­stał na dzień 10 września 1933 r., w którym to terminie, osoby zaintere­sowane, winne zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Bartochów dzieli się na gromady:
6. Jakubice, obejmującą: osadę pokarczemną Baszków, kolonję Baszków A. B. W., wieś Jakubice.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1933 5 grudzień

Wieś budzi się do życia społecznego
Echa uroczystości 15-lecia Niepodległości w Jakubicach.
Z terenu gminy Bartochów, jedna tylko wieś Jakubice łącznie z kol. Baszków (stanowiącą z tą kol. jakby jedną całość) zajęła się uroczystym obchodem 15 rocznicy Niepodległości w dniu 11 listopada r. b. Uroczystość odbyła się w następującym porządku 11 listopada. wieczorem, przy remizie miejscowej straży zebrała się straż, dziatwa szkolna i starsi z orkiestrą wiejską, skąd w pochodzie, ze śpiewem, udano się poza wieś, na tak zwaną "Panieńską Górę", gdzie rozpalono ognisko.
Przy świetle ogniska odśpiewano "Jeszcze Polska nie zginęła" i „Brygadę". Przemówienie pełne patriotyzmu wygłosił miejscowy nauczyciel p. Ignacy Bogdański. Nie zapomniano też uczcić pamięci poległych za Ojczyznę. Po zatem śpiewano pieśni żołnierskie i legionowe do czasu zgaśnięcia ogniska.
Zebrani przy ognisku, w takim samym porządku jak przyszli, również ze śpiewem odeszli na plac zbiórki, a następnie do domów.
Dnia następnego, w miejscowej szkole odbyła się uroczysta akademja, urządzona staraniem miejscowego nauczycielstwa przez dziatwę szkolną.
Należy podkreślić, że wieś Jakubice nie pozostaje w tyle jeżeli chodzi o inne dziedziny życia społecznego. Nie wszystko kończy się na wysłuchaniu przemówień i na śpiewie. Mieszkańcy Jakubic biorą się również do czynu. W niezadługim czasie powstaną już organizacje „Strzelec" dla młodzieży męskiej i żeńskiej, gdzie ta młodzież, szczególniej męska, uczyć się będzie w jaki sposób stać się dobrym żołnierzem w czasie wojny i dobrym obywatelem w czasie pokoju.
Niezadługo i Kółko Rolnicze rozwinie szerzej swoją pracę, bo obecnie jakoś za mało się obraca.
Trzeba również dodać, że wieś czyni poważne starania aby na właściwym poziomie postawić straż ogniową. W toku jest również organiz. spółdzielni mleczarskiej ze zbiornicą jaj. Gospodarze myślą również jak zaczerpnąć wiadomości z gazet co się w świecie dzieje i jak żyją inne narody. By jednak nie czytać jedynie tylko gazety ma powstać kółko, którego członkowie za minimalną składkę miesięczną będą mieli różne pisma, które czytać będą narazie w domu, a później w świetlicy.

Z Otchłani Wieków 1936 nr 12

KRONIKA
Nowe nabytki Muzeum Archeologicznego Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.
Raszków, gm. Bartochów, pow. sieradzki. Pięknie zdobiona, czarna popielnica i grot żelazny z ciałopalnego cmentarzyska z okresu rzymskiego (?), znalezione w marcu br. przez p. Komżę przy orce i ofiarowane za pośr. p. Weinerta.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 14

Wydział Hipoteczny, Sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Ka­liszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmar­łych:
3) Walentym Soski, vel Soska, właścicielu 6 morgów 106 prętów gruntu z części majątku Baszków lit. B, pow. sieradzkiego nr rep. hip. 48;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 25 sierpnia 1938 roku, w którym to terminie osoby zainte­resowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 45/38.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 29

Wydział Hipoteczny, Sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Kali­szu, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmar­łych:
11) Wojciechu Łuczaku, właścicielu działki gruntu nr 25 o po­wierzchni 6 morgów 106 prętów z maj. Baszków lit. Б pow. sieradz­kiego;
12) Wojciechu Łuczaku, współwłaścicielu działki gruntu o po­wierzchni 6 morgów 228 prętów z części maj. Baszków B, pow. sieradz­kiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 15 października 1938 roku, w którym to terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymie­nionego Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 83/38.

 Orędownik 1938 nr. 30

Pryszczyca w woj. łódzkim
Łódź 5. 2. — Władze administracyjne zaalarmowane zostały pojawieniem się niebezpiecznej zarazy pryszczycy na terenie woj. łódzkiego.
We wsi Baszków, gm. Bartochów, w zagrodzie Franciszka Grzelaka stwierdzono zarazę pryszczycy u bydła i świń.
Wieś izolowano od pozostałych terenów i zarządzono szczegółową dezynfekcję, tym bardziej, że pryszczyca atakuje zarówno zwierzęta domowe jak i ludzi.
Zaraza pryszczycy, jak wiadomo, szaleje w Niemczech, skąd została zawleczona do Polski. Pojawiła się ona w kilku powiatach Wielkopolski oraz ostatnio na Śląsku.

Echo Łódzkie 1938 luty

Pryszczyca w powiecie sieradzkim
ZARZĄDZENIE STAROSTY.
SIERADZ, 5.2. — W zagrodzie Franciszka Grzelaka, mieszkańca wsi Baszków, gm. Bartochów ujawniono wśród bydła istnienie groźnej choroby zakaźnej t. zw. „pryszczycy".
Ponieważ pryszczyca czyni postępy zwłaszcza wśród bydła rogatego, świń, owiec i kóz, starostwo sieradzkie wydało w związku z tym zarządzenie, zakazujące doprowadzanie na targi i jarmarki wszelkich zwierząt racicowych.
Zarządzenie ma na celu uniemożliwienie rozwoju choroby, która, jak wiadomo oprócz wyrządzania strat wśród bydła jest groźna i dla człowieka.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 15

Wydział Hipoteczny, sekcja III, przy Są­dzie Okręgowym w Kaliszu, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Wojciechu Łuczaku, współwłaścicielu działki gruntu, o powierzchni 6 morgów 228 prę­tów z cz. maj. Baszków lit. B. (W), pow. sieradz­kiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spad­kowych wyznaczony został na dzień 28 sierpnia 1939 roku, w którym to terminie osoby zaintere­sowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 24/38.

 Orędownik 1939 nr. 63
Zwłoki żebraka w stodole
Łódź 15. 3. — W stodoło Franciszka Komzy we wsi Baszków, znaleziono zwłoki żebraka-włóczęgi lat ok. 52.

Światowit 1939-45 tom 18

STEFAN NOSEK
NOWE MATERIAŁY DO POZNANIA KULTURY WENEDZKIEJ
(NOUVEAUX MATÉRIAUX POUR LA CONNAISSANCE DE LA CULTURE DITE VENÈDE, EN POLOGNE)
W pracy niniejszej podaję opis niepublikowanych dotąd a na poznanie zasługujących zabytków, pochodzących z kilku stanowisk kultury wenedzkiej z okresów późnolateńskiego i wpływów kultury rzymskiej, odkrytych w ostatnich latach przed wybuchem wojny i znajdujących się w zbiorach Muzeum Archeologicznego Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Praca napisana została przed wojną w r. 1939 i złożona w redakcji „Światowita”. Niestety w czasie oblężenia Warszawy we wrześniu tegoż roku rękopis wraz z rycinami spłonął w drukarni, wobec czego trzeba było napisać ją na nowo. Do materiałów przedwojennych dodano jeszcze wiadomość o znalezisku z okresu wpływów rzymskich odkrytym w czasie okupacji na terenie Krakowa. Wszystkie rysunki piórkiem publikowane w niniejszej pracy wykonał prof. Stan. Jakubowski w pracowni naukowej Muzeum Archeologicznego Pol. Ak. Um. w Krakowie.
1. Znalezisko późnolateńskie z Baszkowa w pow. sieradzkim.
W październiku 1936 r. złożył w Muzeum Archeol. Pol. Ak. Um. p. Ignacy Bogdański zabytki znalezione wedle jego relacji przypadkowo przy orce w marcu tegoż roku na polu p. Kamzy we wsi Baszków w pow. sieradzkim. Znalezisko składało się z niewielkiej popielnicy wypełnionej przepalonymi kośćmi ludzkimi, z kilku skorup i żelaznego grotu oszczepu.
Popielnica (Ryc. 1) w kształcie niewielkiej wazy z brzuścem słabo wydętym, łagodnie zaokrąglonym, przechodzącym w szyjkę lekko zwężającą się ku górze, zakończoną brzegiem nazewnątrz odwiniętym z facetowantą krawędzią. Brzusiec od szyjki oddziela plastyczny, skośnymi liniami karbowany wałek. Poniżej wałka biegnie pasmo ornamentacyjne (Ryc. 2) złożone z szeregu zwisających trójkątów. Poszczególne trójkąty składają się z trzech coraz to mniejszych trójkątów. Najmniejsze wewnętrzne trójkąciki, z wyjątkiem jednego, wypełnione są kółeczkami, których liczba waha się od trzech do sześciu. Przestrzeń zawarta między liniami najmniejszego i drugiego z kolei wewnętrznego trójkąta zawiera pionowe kreski, pozostałe zaś pole między drugim trójkątem a linią zewnętrzną ostatniego największego trójkąta wypełniają znowu kółeczka. Powierzchnia naczynia jest bardzo starannie wygładzona, barwy czarnej o jasnym odcieniu. Wys. 10,2 cm, śr. otw. 12 cm, śr. dna 5,8 cm.
Fragment niedużego naczynia (Ryc. 3) o grubych ścianach, z brzegiem rozchylającym się nieco ku wylotowi, z krawędzią zaokrągloną i odwiniętą nazewnątrz. Szyjka wyodrębniona, cylindryczna. Powierzchnia gładka, barwy czarnej. Ułamek jest zbyt drobny, by można było dać choćby przybliżoną rekonstrukcję całego naczynia.
Skorupa (Ryc. 4) gruba o czarnej, gładkiej powierzchni z ornamentem w postaci trzech równoległych linii głęboko rytych oraz skośnych zagłębień w polach, zawartych między owymi liniami.
Dwie skorupy o gładkiej czarnej powierzchni, mało charakterystyczne.
Żelazny nieduży grot oszczepu z zadziorami 1.
Szczątki palonych kości ludzkich.
W zespole grobowym z Baszkowa najbardziej charakterystycznym zabytkiem jest popielnica (Ryc. 1), wykonana niezwykle starannie i symetrycznie tak, że sprawia wrażenie naczynia toczonego na kole. Facetowanie krawędzi typowe dla ceramiki wenedzkiej późnego okresu lateńskiego wskazywałoby, że naczynie to z tego czasu pochodzi. Jednakże spośród ceramiki późnolateńskiej trudno byłoby podać do niego ścisłą analogię. Natomiast dość znaczne podobieństwa znaleźć można w ceramice celtyckiej. Bardzo zbliżone kształty posiada odkryta we fragmentach w grobie celtyckim nr 34 w Iwanowicach w pow. miechowskim czara 2 z tą tylko różnicą, że popielnica z Baszkowa nie posiada nóżki. Podobnie uformowaną pręgę lecz niezdobioną jak też i krawędź mają naczynia celtyckie z Sobótki 3 (zachowane fragmentarycznie) i z Raciborza 4 na Śląsku. Analogie do czary z Baszkowa odszukać można i na Słowaczyźnie 5. Zresztą wałek czy pręga na naczyniu, oddzielająca brzusiec od szyi, jest cechą bardzo charakterystyczną dla ceramiki celtyckiej zarówno z obszaru Polski (np. z Wilkowa w pow. miechowskim) 6, Śląska 7, Słowaczyzny 8, Czech 9 i Niemiec 10. Wszystkie tylko naczynia celtyckie w przeciwieństwie do opisywanej tu czary nie są zdobione. Jeśli zaś chodzi o ornament popielnicy z Baszkowa, nie ma on zupełnie charakteru późnolateńskiego.
Przypomina raczej jako całość (wiszące trójkąty) typ ornamentu łużyckiego lub kultury pomorskiej 11
Analogie do ceramiki celtyckiej (kształt, wałek plastyczny pod szyją, wywinięcie krawędzi), jak z drugiej strony pewne cechy późnolateńskie (facetowanie krawędzi), a wreszcie pewne echa łużycko-pomorskie (ornament), pozwalają na datowanie zespołu z Baszkowa na początek późnego okresu lateńskiego. Znalezisko z Baszkowa jest jeszcze jednym nowym świadectwem silnych wpływów kultury celtyckiej na kulturę wenedzką oraz powiązań kultury pomorskiej z kulturą wenedzką a tym samym ciągłości osadnictwa.

Zakończenie
Najważniejsze wyniki opracowania opublikowanych w niniejszej pracy zabytków kultury wenedzkiej przedstawiają się następująco:
1. Stwierdzenie na jeszcze jednym nowym przykładzie silnych wpływów celtyckich na kulturę ziem polskich w ostatnich dwóch wiekach przed Chr. (Baszków, pow. sieradzki).
2. Stwierdzenie przeżywania się cech charakterystycznych dla kultury łużyckiej i pomorskiej w kulturze wenedzkiej późnego okresu lateńskiego (Baszków) i okresu wpływów rzymskich (Szadek, pow. sieradzki) oraz istnienia ścisłej łączności, powiązań i przejść między kulturą pomorską a kulturą wenedzką z późnego okresu lateńskiego a zatem nieprzerwanej ciągłości osadnictwa (Kawczyce, pow. stopnicki).
3. Stwierdzenie nowych, dotąd nieznanych, typów ceramiki i innych zabytków, zarówno z okresu późnolateńskiego (Gniazdowice, pow. miechowski) jak i z okresu wpływów rzymskich (Kawczyce, Kraków-Płaszów).
4. Zwiększenie liczby znanych dotąd z obszaru Polski importów rzymskich a tym samym potwierdzenie istnienia ożywionych stosunków między imperium rzymskim a ziemiami Wenedów (Pełczyska, pow. pińczowski).
5. Stwierdzenie istnienia budowli z podłogą kamienną, pochodzącej z późnego okresu lateńskiego, być może o charakterze kultowym (Kawczyce).
6. Stwierdzenie nowego stanowiska z wczesnego okresu wpływów rzymskich na południe od Wisły i Puszczy Niepołomickiej (Targowisko, pow. bocheński).
7. Stwierdzenie nowego stanowiska z bransoletą z główkami wężowymi, należącego do nielicznych dotąd stanowisk, wysuniętych tak daleko na południe od zwartego zasięgu tego typu bransolet.

1 Dokładniejszego opisu grotu i wymiarów podać nie mogłem, ponieważ zaginął w czasie wojny przy kilkakrotnym pospiesznym pakowaniu zbiorów i przenoszeniu ich w miejsce bezpieczne tak, że narazie nie udało się go odszukać.
2 Rosen-Przeworska J., Zabytki celtyckie na ziemiach polskich, Warszawa 1939, ryc. 2 na str. 16.
3 Jahn M., Die Kelten in Schlesien, ryc. 54 na str. 61.
4 Jahn, о. c., ryc. 69 na str. 75
6 Роr. np. Eisner J., Slovensko v pravěku, Bratislava, 1933, tabl. LV, 6.
6 Nosek S., Notatki archeologiczne z powiatu miechowskiego, „Wiad. numizm.-archeol.”, t. XVI, ryc. 2 na str. 116.
7 Jahn, o. c., ryc. 72 na str. 109.
8 Eisner, o. c., tabl. LVII 8.
9 Schranil J., Vorgesch. Böhmens u. Mährens, tabl. XLVI 18.
10 Bittel K., Die Kelten in Würtenberg, tabl. 24, 35.
11 Por. np. Antoniewicz W., Archeologia Polski. Fig. 28,1 oraz Nosek S., Kultura grobów skrzynkowych i podkloszowych w Polsce południowo-zachodniej, Prace prehistoryczne nr 3, tabl. XIV, 3, XVII, 3, XXIV, 10.
_______________________________________________________________________________

Na Sieradzkich Szlakach 1998/3
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2 komentarze:

  1. Bardzo ciekawy tekst. Podziwiam skrupulatność i pracowitość autora. Prowadzi Pan badania bardzo ważne dla regionu sieradzkiego, a co za tym idzie dla historii ziemi sieradzkiej (oraz dla współczesnej historii regionu łódzkiego). Czy mógłbym zacytować informację o pierwszych zapisach dotyczących Baszkowa? Przygotowuję krotki artykuł o pochodzeniu (etymologii) wybranych nazw miejscowości. Serdecznie pozdrawiam, JS

    OdpowiedzUsuń