-->

piątek, 3 maja 2013

Poddębina

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Dębina karczma, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Jeziersko, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 6, odległość od miasta obwodowego 3 1/2.

Słownik Geograficzny:
Poddębina,  wś, pow. turecki, gm. Ostrów Warcki, par. Jeziorsko, odl. od Turka 28 w., ma 4 dm.

Spis 1925:
Poddębina, wś, pow. turecki, gm. Ostrów Warcki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 4. Ludność ogółem: 30. Mężczyzn 15, kobiet 15. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 30. Podało narodowość: polską 30.

Poddębina, obecnie część wsi Zadąbrowie Rudunek w gminie Warta.

Poddębina (Dębina Zadąbrowska) 1839 r.

1992 r.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 1

OGŁOSZENIE.
Starostwo Tureckie podaje do wiadomości publicznej, iż dnia 16 listopada 1927 r. na zasadzie postanowień art. 222 (3) Ustawy Wodnej z dnia 19 września 1922 r. Dz. U. R. P. Nr. 102 poz. 936, zatwierdziło Statut „Spółki Wodnej Zadąbrów" z siedzibą we wsi Poddębina, gm. Ostrów Wartski.
Statut Spółki z datą 16 listopada 1927 r. wpisano do rejestru pod L. 17.
Turek, dnia 30 listopada 1927 roku.
Starosta (—) L. BORYSŁAWSKI.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Ostrów-Wartski dzieli się na gromady:
10. Zadąbrowie - Rudunek, obejmującą: kol. Zadąbrowie-Rudunek, kol. Zadąbrowie- Morgi i wieś Poddębina.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz