-->

piątek, 14 lutego 2020

Zimnik

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Zimnik, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Goszczanów, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 6, odległość od miasta obwodowego 3.

Zimnik, dawniej karczma leżąca prawdopodobnie na obszarze obecnej gminy Goszczanów.

Zimnik (Pust. Zimiek) na mapie Kwatermistrzowskiej

1992 r.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1841 nr 3

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Jnstancyi Gubernij Kaliskiej.
Stosownie do Artykułu 682 Kodexu Postępowania Sądowego, zawiadamia Publiczność, iż Dobra Ziemskie Sulmów, Sokołów i Sulmowek, składające się z wsi i folwarku Sulmow, z wsi i folwarku Sokołow, z folwarku Sulmowek oraz karczmy i pustkowia Zimnik zwanego, w Powiecie Wartskim Obwodzie i Gubernii Kaliskiej, w Gminie Sulmow, Parafii Goszczanow położone, z wszystkiemi przyległościami i dochodami, Jzydora i Józefa Jabłkowskich dziedziców, pierwszego Dóbr Siedlątkowa, drugiego Dóbr Cielce, w Powiecie Wartskim położonych w tychże wsiach zamieszkałych, czyli teraz Antoniego Glotza Mecenasa przy Sądzie Najwyższej Jnstancyi Królestwa Polskiego, w Kaliszu zamieszkałego, i Emilii z Jabłkowskich Jana Nepomucena Chrzanowskiego Dzierżawcy Dóbr Biała Małżonki, w wsi Biała Powiecie Piotrkowskim zamieszkałych, dziedziczne; — Aktem zajęcia przez Józefa Rojka, Komornika przy Trybunale Cywilnym Gubernii Kaliskiej na gruncie tychże Dóbr w dniach 16/28, 17/29, l8/30, 19/31 Grudnia 1840 r. spisanym na rzecz Piotra Pawła Szrubarskiego Rejenta Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej w Kaliszu zamieszkałego w imieniu własnem, tudzież w imieniu Jana Wincentego Ostrowskiego Pisarza Aktowego Królestwa Polskiego w Warszawie zamieszkałego, działającego, którzy obydwaj zamieszkanie prawne do interessu niniejszego u Jana Nawrockiego Patrona Trybunału tutejszego w Kaliszu mieszkającego obrane na satysfakcją summy złotpolskich 5000 Piotrowi Pawłowi Szrubarskiemu i summy złtp. 3000 Janowi Wincentemu Ostrowskiemu, obudwóch summ z procentami po pięć od sta, od daty ostatniego kwitu liczyć się winnemi, przynależnych, na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia, zajęte zostały.
Dobra te są łączne, zajmują rozległości, uważając sposobem przybliżonym około hub magdeburskich 118, morg 10, prętów kwadratowych 212, w szczególności:
I. Wieś Sulmow.
a) w gruntach ornych dominialnych jako też włościańskich klassy 2, 3, 4 i 5 hub magdeburskich 39, morg 7, prętów kwadrat. 14,
b) w łąkach, pastwiskach, borach, wodach, drogach i nieużytkach hub magdeburskich 12, morg 20, prętów kwadratowych 100.
II. Wieś Sokołów.
a) w gruntach ornych dominialnych i włościańskich, podwórzach, ogrodach tej samej klassy co Sulmow, hub magdeburskich 21, prętów kwadr. 14.
b) w łąkach, pastwiskach, borach, wodach, drogach, zaroślach i nieużytkach około hub magdeburskich 24, morg 23, prętów kwadratowych 9.
III. Folwark Sulmowek.
a) w gruntach ornych dominialnych i czynszowych tej samej klassy co Sulmow hub magdeburskich 11, morg 10, prętów kwadratowych 120.
b) w łąkach, pastwiskach i nieużytkach hub 6, morg 19, prętów kwadratówvoh 120.
Na pustkowiu Zimnik, obejmują place pod budynkami, ogrody, niwy, łąki, zarośle hub 2, morg 20, prętów kwadr. 130.
W Dobrach tych jest włościan pańszczyznę robiących, a w szczególności: we wsi Sulmowie, Zagrodników dziesięciu robią pańszczyzny po dni 4 w tydzień, a w żniwa przez trzy tygodnie po dni pięć odbywają różne powinności, oraz mają załogę dworską i zasiew gruntowy co wszystko w Akcie zajęcia jest wyszczególnionem. — Komorników niestałych ośmiu, robi pańszczyzny po dniu jednym, w tydzień.
We wsi Sokołowie, Komorników ośmiu, robią pańszczyznę po dni dwa w tydzień, a w żniwa po dni trzy przez sześć tygodni.
We wsi Sulmowku, Komorników dwóch robią pańszczyznę po dwa dni w tydzień.
Czynszowników niestałych jest sześciu: 1. Szymon Bakliński karczmarz w Sulmowie, ma ogród, odbywa drogi kolejno z zagrodnikami, bierze Swiętojankę z 21. baryłki piwa i wódki,— 2. Piotr Danecki kowal oprócz mieszkania ma ogród, bierze drzewa 16 sążni, żyta wierteli 9, przenicy garncy 8, jęczmienia 3 wiertele, tatarki i grochu po dwa wiertele, piwa 5 beczek, robi nową i starą robotę bezpłatnie. — 3. Franciszek Graliński karczmarz w Sokołowie szynkuje z 21 baryłki wodk i piwa, robi dzień jeden z ogrodu. — 4. Stanisław Pawłowski czynszownik na Zimniku płaci rocznie 144 złotp., szynkuje trunki dworskie tak jak inni. — 5. Jan Jakubowski czyli Wojciech Komorowski, młynarz, ma mieszkanie, ogród i kawałek roli przy domu, płaci czynszu 300 złotp. rocznie, mele dworowi bezpłatnie i bez miarki, uskutecznia reparacye pomniejsze około wiatraka a wszelkie w olejni która jest w Sulmowie. — 6. Bogumił Biernacki borowy, bierze zasług złotp. 108, ordynaryą żyta wierteli 10, przenicy wiertel jeden, jęczmienia tatarki i grochu po dwa wiertele, piwa beczek 4, soli garncy 3, oleju kwart 5, krow trzyma na oborze dworskiej dwie, ogrodu ma zagonów 8.
Zabudowania w Dobrach tych a mianowicie w Sulmowie Dwór, Officyna, Gorzelnia: Browar, Owczarnia, Spichrz, kilka chałup na wsi, karczma, owczarnia w Sokołowie, owczarnia w Sulmowku oraz na Zimniku karczma są murowane, inne zaś budynki są z drzewa postawione, niektóre grożą upadkiem, niektóre zupełnie przestawione być muszą, a wszystkie wymagają znacznych napraw.
Akt zajęcia wyż z daty powołany, w jednej kopii Piotrowi Koc jako Wojtowi Gminy Sulmowa, drugiej Walentemu Ulatowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Powiatu Wartskiego, obydwom w dniu 19/31 Grudnia 1840 roku wręczony i przez tychże oryginał zajęcia zawidymowany, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej do ksiąg wieczystych Dóbr Sulmowa, Sokołowa i Sulmowka pod dniem (24 Grudnia) 5 Stycznia 1841 roku podany, a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu (28 Grudnia 1840) 9 Stycznia l841 r. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedarz Dóbr tych odbywać się będzie na Audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń, którą prowadzi Jan Nawrocki Patron Trybunału tegoż ze strony wyrabiających przedarż ustanowiony Obrońca. Zbiór objaśnień i warunki licytacyi i przedarży Dóbr tych w Biórze Pisarza Try­bunału i u rzeczonego Jana Nawrockiego każdy z Jnteressentów przejrzeć może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedarży Dóbr tych na Audyencyi publicznej Trybunału tutejszego w Kaliszu w dniu (19 Lutego) 3 Marca 1841 r. o godzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu dnia 30 Grudnia 1840 (11 Stycznia 1841) roku.
Franciszek Salezy Wołowski.  

czwartek, 13 lutego 2020

Stefanowszczyzna

Stefanowszczyzna, dawniej część wsi Grabiszew w obecnej gminie Wartkowice.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 10

Pisarz Trybunału Cywilnego pierwszey Instancyi Gubernij Kaliskiey.
Podaie do publiczney wiadomości iż dobra ziemskie Kiki części Litt. A. B. C. D. składaiące się z folwarku i wsi zarobney tegoż nazwiska hollendrów Grabiszów — połowy huby Gawłoszczyzna i huby Stefanowszczyzna zwane, z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Po­wiecie Wartskim Obwodzie i Gubernii Kaliskiey położone, Jana Ko­walskiego z własnych funduszów utrzymuiącego się dziedziczne. — Obeymuiące rozległości ogółem około 20 hub 19 morgów 140 kwpręt. miary Chełmińskiey, których gatunek ziemi należy do klassy 2, 3, 4 i 5. Aktem tradycyi nieruchomości przez Wincentego Gustowskiego Ko­mornika przy Trybunale tuteyszym na Gruncie tychże dóbr w dniu 11/23 Sierpnia 1838 roku sporządzonym na rzecz Sukcessorów po Piotrze Garczyńskim pozostałych mianowicie: a) Jgnacego Garczyńkiego Pisarza Trybunału Cywilnego Gubernii Augustowskiey w mieście Su­wałkach. b) Juliana Garczyńskiego dzierżawcy dóbr Kiki w Kikach, oraz iako głównego Opiekuna nieletnich Sukcessorów po niegdy Fran­ciszce z Garczyńskich i Macieiu Dryackim Sekretarzu Policyi miasta Łęczycy pozostałych to iest Józefa syna i Emilii córki Dryackich w Ki­kach mieszkaiących. Za mieszkanie prawne do tego interesstu u Karo­la Emiliana Bille Patrona Trybunału Kaliskiego w Kaliszu obrane maiących, któren to Patron w popieraniu subhastacyi tychże dóbr ustanowionym iest Obrońcą, na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia na satysfakcyą summy 12038 złp. z procentem 5 od 100 od dnia 24 Stycznia 1834 roku liczyć się winnym i kosztów zasą­dzonych w ilości złp. 105 zaięte zostały. Akt zaięcia wyż z daty po­ wołany w iedney kopii dla Jana Kowalskiego iako właściciela i resp. dłużnika, w drugiey, dla Walerego Śliwińskiego iako ustanowionego dozorcy, w trzeciey dla Antoniego Radolińskiego iako Wóyta gminy dóbr Kiki, w czwartey Walentemu Ulatowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoiu Powiatu Wartskiego, w dniach 11/23 Sierpnia i 1/13 Październi­ka 1838 roku wręczony i zostawiony, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiey Gubernij Kaliskiey do księgi właściwey pod dniem 16/28 Lutego r. b. podany, a do księgi zaregestrowań Trybunału tuteyszego w dniu 18 Lutego (2 Marca) r. b. wpisany i zaregestrowany został.
W dobrach tych iest włościan pańszczyznę robiących, a) półrolników pięciu b) zagrodników trzech i c)komorników siedmiu których pańszczyzna i powinności w Akcie zaięcia są wyszczególnione, in­wentarze gruntowe są koni dwa i wołów dwa.
Czynszownicy stali w dobrach tych są następni: 1. Antoni Gawłowski. 2. Józef Śliwiński. 3. Wojciech Beskowski. 4. Franciszek Beskowski. 5. Bogusław Sznayder. 6. Krysztof Strych. 7. Bogusław Krauze. 8. Woyciech Mikołaiewski. 9. Fryde­ryk Krunbaim. 10. Jan Dombrys. 11. Jan Wdowiak. 12. Bo­gusław Słomka. 13. Jan Oyrzanowski. Od których czynsze wynoszą rocznie złp. 525 gr. 19. szynkarze szynkuią dworskie trunki za 21 grosz. Podatki z tych dóbr do Kassy Obwodu Kaliskiego opłacaiące się, wynoszą rocznie złp. 738 gr. 19 a dziesięciny złp. 6. Dobra te zostaią w dzierzawney possessyi Juliana Garczyńskiego współ extrahenta exekucyi aż do Sgo Jana 1839 roku z których płaci roczney dzie­rżawy złp. 2408.
Sprzedaż tychże dóbr odbywać się będzie na Audyencyi publiczney Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiey w Kaliszu w mieyscu zwykłych posiedzeń. Warunki zaś licytacyi i przedaży każden z Jnteressentów w Biórze Pisarza Trybunału i u popieraiącego sprzedaż Karola Bille Patrona przeyrzeć sobie może. Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży na Audyencyi Trybunału Cywilnego tuteyszego w dniu 4/16 Kwiet 1839 r. o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz dnia 18 Lutego (2 Marca) 1839 r.
Franciszek Salezy Wołowski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1843 nr 33

Pisarz Trybunału Cywilnego 1ej Instancyi Gubernii Kaliskiej.
Zawiadamia, iż Dobra Ziemskie Kiki część litera A. B. C. D. składające się z folwarku i wsi zarobnej tegoż nazwiska, — hollendrów Grabiszów,— połowy huby Gawłowszyzna i huby Stefanowszczyzna zwane, w Okręgu Wartskim Powiecie i Gubernii Kaliskiej położone, — Jana Kowalskiego z własnych funduszów utrzymującego się dziedziczne, w wsi Kiki mieszkającego, co do tytułu własności dóbr Kiki zamieszkanie prawne w dobrach Zygry Okręgu Szadkowskim Gubernii Kaliskiej obrane mającego; — obejmujące rozległości ogółem około 20 hub 19 morg 140 prętów kwadratowych miary Chełmińskiej, których gatunek ziemi należy do klassy IIgiej, IIIciej, IVtej i Vtej. — Aktem tradycyi przez Wincen­tego Gustowskiego Komornika Sądowego w dniu 11/23 Sierpnia 1838 ro­ ku sporządzonym, na rzecz Sukcessorów po Piotrze Garczyńskim pozo­stałych mianowicie:
a. Jgnacego Garczyńskiego Pisarza Trybunału Gubernii Augustow­skiej, czyli na teraz Sukces. tego i Pauliny Garczyńskiej po niegdy Jgnacym Garczyńskim pozostałej wdowy jako matki i naturalnej opiekunki małoletnich Joanny, Kazimierza, Władysława i Wandy z nim spłodzonych dzieci z własnych funduszów utrzymujących się w Ziemnowodach Okręgu Stanisławowskim mieszkających. b. Juliana Garczyńskiego z wła­snych funduszów utrzymującego się w Domaniewie Okręgu Zgierskim Gubernii Mazowieckiej mieszkającego, w imieniu własnem oraz jako opiekuna nieletnich Józefa i Emilii Dryackich po niegdy Franciszce z Garczyńskich i Macieju małżonkach Dryackich pozostałych dzieci działające­go, — zamieszkanie co do tego interessu u Karóla Bille Patrona w Kali­szu obrane mających, któren to Patron w popieraniu subhastacyi tychże dóbr ustanowiony jest Obrońcą — na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia na satysfakcyą summy 12,038 złopol. czyli rubli srebrnych 1805 kopiejek 70 z procentem 5/100 od dnia 24 Stycznia 1834 roku liczyć się winnym zajęte zostały.
Akt zajęcia powyż z daty powołany w jednej kopii dla Jana Kowalskiego jako właściciela i resp: dłużnika — w drugiej dla Walerego Śliwińskiego jako ustanowionego dozorcy— w trzeciej dla Antoniego Radolińskiego jako Wójta gminy dóbr Kiki, i w czwartej Walentemu Ulatowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Powiatu Wartkiego w dniach 11/23 Sierpnia i 1/13 Października 1838 roku wręczony i zostawiony — następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej do księgi dóbr Kik pod dniem 16/28 Lutego 1839 roku podany, a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 18 Lutego (2 Marca) tegoż roku 1839 wpisany i zaregestrowany został, — poczem formalności aż do terminu temczasowego przysądzenia uskutecznione zostały, lecz dla zaszłych sporów z powodu opuszczonego zamieszkania Jana Kowalskiego w obwieszczeniu, Wyrokiem Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej z daty 21 Czerwca (3 Lipca) 1839 roku zapadłym, następnie wyrokiem Sądu Appelacyjnego Królestwa Polskiego pod dniem 25 i 26 Stycznia (6 i 7 Lutego) 1843 roku ferowanym, toż obwieszczenie unieważnione zostało— postępując zaś w ślad Artykułu 732 Kodexu Postępowania Sądowego wydaje się niniejszym powtórne obwieszczenie.
W dobrach tych jest włościan pańszczyznę robiących:
a. Półrolników pięciu.— b. Zagrodników trzech.— i c. Komorników siedmiu, których pańszczyzna i powinności w akcie zajęcia są wyszczególnione.
Inwentarze gruntowe są: koni dwa i wołów dwa.
Czynszownicy stali w dobrach są następni: 1. Antoni Gawłowski— 2. Józef Śliwiński — 3. Wojciech Beskowski— 4. Franciszek Beskowski— 5. Bogusław Sznejder— 6. Krysztof Strych — 7. Bogusław Krauze — 8. Wojciech Mikołajewski — 9. Frydrych Krumbaim— 10. Jan Dombrys— 11. Jan Wdowiak — 12. Bogu­ sław Słomka — 13. Jan Ojrzanowski. — Od których czynsze wynoszą rocznie złotych polskich 525 groszy 19.
Szynkarze szynkują dworskie trunki, za 21 grosz.
Wieś pomieniona znajdowała się w dzierżawnej possessyi do dnia 12 (24) Czerwca 1839 roku Juliana Garczyńskiego z której opłacał czynszu rocznie po złotpol. 2408 czyli rubli srebrem 361 kopiejek 20; na teraz jest w posiadaniu Jana Kowalskiego dziedzica.
Sprzedaż tychże dóbr odbywać się będzie na Audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych
posiedzeń.
Warunki zaś licytacyi i przedaży każdy z interessentów w Biórze Pisarza Trybunału i u popierającego sprzedaż Bille Patrona przejrzeć sobie może. — Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i sprzedaży na Audyencyi Trybunału Cywilnego tutejszego w dniu 31 Sierpnia (12 Września) 1843. roku o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz, dnia 19/31 Lipca 1843go roku. F. S. Wołowski P. Tr.

Gawłoszczyzna

Gawłoszczyzna, dawniej część wsi Grabiszew w obecnej gminie Wartkowice.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 10

Pisarz Trybunału Cywilnego pierwszey Instancyi Gubernij Kaliskiey.
Podaie do publiczney wiadomości iż dobra ziemskie Kiki części Litt. A. B. C. D. składaiące się z folwarku i wsi zarobney tegoż nazwiska hollendrów Grabiszów — połowy huby Gawłoszczyzna i huby Stefanowszczyzna zwane, z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Po­wiecie Wartskim Obwodzie i Gubernii Kaliskiey położone, Jana Ko­walskiego z własnych funduszów utrzymuiącego się dziedziczne. — Obeymuiące rozległości ogółem około 20 hub 19 morgów 140 kwpręt. miary Chełmińskiey, których gatunek ziemi należy do klassy 2, 3, 4 i 5. Aktem tradycyi nieruchomości przez Wincentego Gustowskiego Ko­mornika przy Trybunale tuteyszym na Gruncie tychże dóbr w dniu 11/23 Sierpnia 1838 roku sporządzonym na rzecz Sukcessorów po Piotrze Garczyńskim pozostałych mianowicie: a) Jgnacego Garczyńkiego Pisarza Trybunału Cywilnego Gubernii Augustowskiey w mieście Su­wałkach. b) Juliana Garczyńskiego dzierżawcy dóbr Kiki w Kikach, oraz iako głównego Opiekuna nieletnich Sukcessorów po niegdy Fran­ciszce z Garczyńskich i Macieiu Dryackim Sekretarzu Policyi miasta Łęczycy pozostałych to iest Józefa syna i Emilii córki Dryackich w Ki­kach mieszkaiących. Za mieszkanie prawne do tego interesstu u Karo­la Emiliana Bille Patrona Trybunału Kaliskiego w Kaliszu obrane maiących, któren to Patron w popieraniu subhastacyi tychże dóbr ustanowionym iest Obrońcą, na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia na satysfakcyą summy 12038 złp. z procentem 5 od 100 od dnia 24 Stycznia 1834 roku liczyć się winnym i kosztów zasą­dzonych w ilości złp. 105 zaięte zostały. Akt zaięcia wyż z daty po­ wołany w iedney kopii dla Jana Kowalskiego iako właściciela i resp. dłużnika, w drugiey, dla Walerego Śliwińskiego iako ustanowionego dozorcy, w trzeciey dla Antoniego Radolińskiego iako Wóyta gminy dóbr Kiki, w czwartey Walentemu Ulatowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoiu Powiatu Wartskiego, w dniach 11/23 Sierpnia i 1/13 Październi­ka 1838 roku wręczony i zostawiony, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiey Gubernij Kaliskiey do księgi właściwey pod dniem 16/28 Lutego r. b. podany, a do księgi zaregestrowań Trybunału tuteyszego w dniu 18 Lutego (2 Marca) r. b. wpisany i zaregestrowany został.
W dobrach tych iest włościan pańszczyznę robiących, a) półrolników pięciu b) zagrodników trzech i c)komorników siedmiu których pańszczyzna i powinności w Akcie zaięcia są wyszczególnione, in­wentarze gruntowe są koni dwa i wołów dwa.
Czynszownicy stali w dobrach tych są następni: 1. Antoni Gawłowski. 2. Józef Śliwiński. 3. Wojciech Beskowski. 4. Franciszek Beskowski. 5. Bogusław Sznayder. 6. Krysztof Strych. 7. Bogusław Krauze. 8. Woyciech Mikołaiewski. 9. Fryde­ryk Krunbaim. 10. Jan Dombrys. 11. Jan Wdowiak. 12. Bo­gusław Słomka. 13. Jan Oyrzanowski. Od których czynsze wynoszą rocznie złp. 525 gr. 19. szynkarze szynkuią dworskie trunki za 21 grosz. Podatki z tych dóbr do Kassy Obwodu Kaliskiego opłacaiące się, wynoszą rocznie złp. 738 gr. 19 a dziesięciny złp. 6. Dobra te zostaią w dzierzawney possessyi Juliana Garczyńskiego współ extrahenta exekucyi aż do Sgo Jana 1839 roku z których płaci roczney dzie­rżawy złp. 2408.
Sprzedaż tychże dóbr odbywać się będzie na Audyencyi publiczney Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiey w Kaliszu w mieyscu zwykłych posiedzeń. Warunki zaś licytacyi i przedaży każden z Jnteressentów w Biórze Pisarza Trybunału i u popieraiącego sprzedaż Karola Bille Patrona przeyrzeć sobie może. Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży na Audyencyi Trybunału Cywilnego tuteyszego w dniu 4/16 Kwiet 1839 r. o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz dnia 18 Lutego (2 Marca) 1839 r.
Franciszek Salezy Wołowski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1843 nr 33

Pisarz Trybunału Cywilnego 1ej Instancyi Gubernii Kaliskiej.
Zawiadamia, iż Dobra Ziemskie Kiki część litera A. B. C. D. składające się z folwarku i wsi zarobnej tegoż nazwiska, — hollendrów Grabiszów,— połowy huby Gawłowszyzna i huby Stefanowszczyzna zwane, w Okręgu Wartskim Powiecie i Gubernii Kaliskiej położone, — Jana Kowalskiego z własnych funduszów utrzymującego się dziedziczne, w wsi Kiki mieszkającego, co do tytułu własności dóbr Kiki zamieszkanie prawne w dobrach Zygry Okręgu Szadkowskim Gubernii Kaliskiej obrane mającego; — obejmujące rozległości ogółem około 20 hub 19 morg 140 prętów kwadratowych miary Chełmińskiej, których gatunek ziemi należy do klassy IIgiej, IIIciej, IVtej i Vtej. — Aktem tradycyi przez Wincen­tego Gustowskiego Komornika Sądowego w dniu 11/23 Sierpnia 1838 ro­ ku sporządzonym, na rzecz Sukcessorów po Piotrze Garczyńskim pozo­stałych mianowicie:
a. Jgnacego Garczyńskiego Pisarza Trybunału Gubernii Augustow­skiej, czyli na teraz Sukces. tego i Pauliny Garczyńskiej po niegdy Jgnacym Garczyńskim pozostałej wdowy jako matki i naturalnej opiekunki małoletnich Joanny, Kazimierza, Władysława i Wandy z nim spłodzonych dzieci z własnych funduszów utrzymujących się w Ziemnowodach Okręgu Stanisławowskim mieszkających. b. Juliana Garczyńskiego z wła­snych funduszów utrzymującego się w Domaniewie Okręgu Zgierskim Gubernii Mazowieckiej mieszkającego, w imieniu własnem oraz jako opiekuna nieletnich Józefa i Emilii Dryackich po niegdy Franciszce z Garczyńskich i Macieju małżonkach Dryackich pozostałych dzieci działające­go, — zamieszkanie co do tego interessu u Karóla Bille Patrona w Kali­szu obrane mających, któren to Patron w popieraniu subhastacyi tychże dóbr ustanowiony jest Obrońcą — na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia na satysfakcyą summy 12,038 złopol. czyli rubli srebrnych 1805 kopiejek 70 z procentem 5/100 od dnia 24 Stycznia 1834 roku liczyć się winnym zajęte zostały.
Akt zajęcia powyż z daty powołany w jednej kopii dla Jana Kowalskiego jako właściciela i resp: dłużnika — w drugiej dla Walerego Śliwińskiego jako ustanowionego dozorcy— w trzeciej dla Antoniego Radolińskiego jako Wójta gminy dóbr Kiki, i w czwartej Walentemu Ulatowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Powiatu Wartkiego w dniach 11/23 Sierpnia i 1/13 Października 1838 roku wręczony i zostawiony — następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej do księgi dóbr Kik pod dniem 16/28 Lutego 1839 roku podany, a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 18 Lutego (2 Marca) tegoż roku 1839 wpisany i zaregestrowany został, — poczem formalności aż do terminu temczasowego przysądzenia uskutecznione zostały, lecz dla zaszłych sporów z powodu opuszczonego zamieszkania Jana Kowalskiego w obwieszczeniu, Wyrokiem Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej z daty 21 Czerwca (3 Lipca) 1839 roku zapadłym, następnie wyrokiem Sądu Appelacyjnego Królestwa Polskiego pod dniem 25 i 26 Stycznia (6 i 7 Lutego) 1843 roku ferowanym, toż obwieszczenie unieważnione zostało— postępując zaś w ślad Artykułu 732 Kodexu Postępowania Sądowego wydaje się niniejszym powtórne obwieszczenie.
W dobrach tych jest włościan pańszczyznę robiących:
a. Półrolników pięciu.— b. Zagrodników trzech.— i c. Komorników siedmiu, których pańszczyzna i powinności w akcie zajęcia są wyszczególnione.
Inwentarze gruntowe są: koni dwa i wołów dwa.
Czynszownicy stali w dobrach są następni: 1. Antoni Gawłowski— 2. Józef Śliwiński — 3. Wojciech Beskowski— 4. Franciszek Beskowski— 5. Bogusław Sznejder— 6. Krysztof Strych — 7. Bogusław Krauze — 8. Wojciech Mikołajewski — 9. Frydrych Krumbaim— 10. Jan Dombrys— 11. Jan Wdowiak — 12. Bogu­ sław Słomka — 13. Jan Ojrzanowski. — Od których czynsze wynoszą rocznie złotych polskich 525 groszy 19.
Szynkarze szynkują dworskie trunki, za 21 grosz.
Wieś pomieniona znajdowała się w dzierżawnej possessyi do dnia 12 (24) Czerwca 1839 roku Juliana Garczyńskiego z której opłacał czynszu rocznie po złotpol. 2408 czyli rubli srebrem 361 kopiejek 20; na teraz jest w posiadaniu Jana Kowalskiego dziedzica.
Sprzedaż tychże dóbr odbywać się będzie na Audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych
posiedzeń.
Warunki zaś licytacyi i przedaży każdy z interessentów w Biórze Pisarza Trybunału i u popierającego sprzedaż Bille Patrona przejrzeć sobie może. — Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i sprzedaży na Audyencyi Trybunału Cywilnego tutejszego w dniu 31 Sierpnia (12 Września) 1843. roku o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz, dnia 19/31 Lipca 1843go roku. F. S. Wołowski P. Tr.