-->

wtorek, 15 października 2019

Janówka

Janówka, osada leżąca prawdopodobnie w obecnej gminie Złoczew, nie odnaleziona na mapach.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 62

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, sekcja II niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
10) Moszku Dawidowiczu, właścicielu 3 działek gruntu o prze­strzeni: 1 morgi 150 prętów, 1 morgi i 2 mórg 10 prętów z osady Janówka, powiatu sieradzkiego;
Termin dla zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyznaczono na dzień 4 lutego 1936 r., w którym to terminie osoby zainte­resowane powinny zgłosić się do kancelarji wyżej wymienionego wy­działu hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw pod skutkami prekluzji. Nr. 303/35.

poniedziałek, 14 października 2019

Ustronie

Ustronie, osada wydzielona z majątku Wcisłe, leżąca prawdopodobnie w obecnej gminie Błaszki, nie odnaleziona na mapach.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 84

Komornik sądu powiatowego w Błaszkach z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Pułaskiego Nr. 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 6 lutego 1931 roku, o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń wy­działu cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawana będzie, po­łożona w gm. Gruszczyce, pow. sieradzkiego, osada Ustronie Nr. 1, wydzielona z majątku Wcisłe, należąca do Emilji Sztajerowej, obecnie do Abrama Nelkena, jako prawonabywcy. Powyższa osada zawiera powierzchni 35 morgów 139 prętów, w tej liczbie około 7 morgów ziemi ornej, reszta las sosnowy 10-letni. Na osadzie tej znajduje się dom mieszkalny murowany z cementu i piasku o czterech izbach z gankiem i przystawioną szopą drewnianą oraz zasianego żyta dwa morgi.
Powyższa osada w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipoteczną w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest czystym wpisem, obciążona jest długami na sumę 3800 zł. i 1109 dolarów amer., z rygorami zapisanemi w dziale III wykazu, sprzedana będzie w całości według protokółu zajęcia z dnia 30 czerwca 1930 roku na żądanie Stefana Dzierżawskiego.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 8000 zł. Do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą przed licytacją kaucję w kwocie 10 procent.
Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

sobota, 5 października 2019

Burzenianka

Burzenianka, kolonia leżąca w obecnej gminie Burzenin, nie odnaleziona na mapach.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 57

Wydział Hipoteczny, sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Lucjanie i Kazimierze, małż. Ślusarskich, właścicielach: nieruchomości nr 2 w osadzie Burzenin, o pow. 357 saż. i reszty działki nr 17, o pow. (ta reszta) 1 ha 6795 m kw z kol. Burzenianka, pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spad­kowych wyznaczony został na dzień 20 stycznia 1940 roku, w którym to terminie osoby intere­sowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 131/39.  

Feliksów

Feliksów, dawniej osada położona prawdopodobnie w obecnej gminie Warta, nie odnaleziona na mapach.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 79

Komornik sądu powiatowego w Błaszkach, z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Pułaskiego 13, na zasadzie art. 1113 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 5 grudnia 1930 roku, o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń wy­działu cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawana będzie nie­ruchomość pod nazwą „Osada Feliksów", położona w gm. Rososzyca, pow. sieradzkiego, należąca do: 1) Józefa Tomasza Jarosińskiego w ilo­ści 5 morg., 2) Józefa i Józefy małż. Próbka 3 morg. 187 pr., 3) Francisz­ka i Zofji małż. Mączyńskich 9 morg., 4) Marjanny Łężak, 5 morg. i 5) Ignacego Jarosiaka, 5 morg. i 6) Józefa i Antoniny małż. Caj, 5 m.
Powyższa nieruchomość zawierająca przestrzeni powierzchniej 32 morg. 182 i 2/7 pr., na której zasiano 12 korcy żyta i 3 morg. łubinu, w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipoteczną w wydziale hipotecz­nym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, obciążona jest długami na sumę 17544 zł. oraz ostrzeżeniami zapisanemi w dziale III wyk. hip. sprzedana będzie w/g zajęcia z dnia 26 kwietnia 1930 roku, za dług Józefa Jarosińskiego, na żądanie Banku Ludowego w Warcie z wyłączeniem działek małż. Próbka i małż. Mączyńskich.
Licytacja rozpocznie się od sumy 5000 zł. za złożeniem wadjum w kwocie 10 proc.
Akta dotyczące sprzedaży mogą być przeglądane w kancelarji wy­działu cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.