-->

piątek, 3 maja 2013

Pieńki

Pieńki pojawiają się pod nazwą Pieńki Kłudzińskie w Skorowidzu Królestwa Polskiego (Zinberga) z r. 1877.

Słownik Geograficzny:  
Mchów al. Pieńki,  folw., pow. łęczycki, gm. Gostków, par. Wartkowice, odl. od Łęczycy w. 23, dm. 2, mk. 12. Należy do dóbr Spędoszyn. 

Spis 1925:
Pieńki, osada, pow. łęczycki, gm. Gostków. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 2. Ludność ogółem: 15. Mężczyzn 8, kobiet 7. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 3, mojżeszowego 12. Podało narodowość: polską 3, żydowską 12.

Pieńki, obecnie część wsi Kłódno w gminie Wartkowice.

1965 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Gostków dzieli się na gromady:
8. Kłudna, obejmującą: wieś Kłudna, st. Kłudna, kol. Jadwisin, os. Pieńki.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz