-->

piątek, 3 maja 2013

Plewnik

Czajkowski 1783-84 r.
Plewnik, parafia tur, dekanat łęczycki, diecezja gnieźnieńska, województwo łęczyckie, powiat łęczycki, własność: (Grzegorz) Czarnecki, wojski większy inowłodzki.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Plewniki, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Tur, własność prywatna. Ilość domów 5, ludność 45, odległość od miasta obwodowego 2 1/2.

Słownik Geograficzny:  
Plewnik,  wś i fol., pow. łęczycki, gm. Gostków, par. Tur, odl. od Łęczycy 16 w. Wś ma 3 dm., 55 mk., 14 mr. obszaru; fol. 1 dm., 10 mk.; należy do dóbr Nowa Wieś. Według reg. pobor. pow. łęczyckiego z r. 1576 wś P., w par. Thur, należała w części do Stanisława, syna Michała Bissewskiego (1 łan). Część Jana Przerempskiego, syna Wincentego, wynosiła 2 łany, 1 łan pusty i pusta karczma. Część Andrzeja Dembowskiego, kaszt. sieradzkiego, miała 2 łany (Pawiński, Wielkop. II, 68).

Spis 1925:
Plewnik, kol., pow. łęczycki, gm. Gostków. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 30. Ludność ogółem: 200. Mężczyzn 97, kobiet 103. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 200. Podało narodowość: polską 200.

Spis 1925:
Plewnik Stary, wś, pow. łęczycki, gm. Gostków. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 8. Ludność ogółem: 59. Mężczyzn 28, kobiet 31. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 59. Podało narodowość: polską 59.

Wikipedia:
Plewnik Pierwszy-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Nowa Wieś. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.   

Wikipedia:
Plewnik Drugi-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

1992 r.

Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego 1825 nr 30

Gdy przez nastąpioną w dniu 8 Września 1822 r. śmierć niegdy Kaźmierza Dąbrowskiego spadek się otworzył, celem przeto przepisania własności prawa zastawy z powodu wierzytelności zastawney 120,000 złop: niemniey summ 120,000 złop: i 30,553 zło: na dobrach Nowa wieś z częścią na Plewniku Truszkawice i części Uiazdu lit: B. w Powiecie Zgierskim, Woiewództwie Mazowieckiem leżących, zabezpieczonych, na imie Sukcessorów tegoż spadkodawcy Kaźmierza Dąbrowskiego, oznacza się termin na dzień dziewiętnasty Lutego 1826 r. na godzinę 10 zrana w Kancellaryi Hypoteczney Woiewództwa Mazowieckiego.
w Warszawie d. 19 Lutego 1825 r.
Reient Kancellaryi Ziemiańskiey
Woiewództwa Mazowieckiego
Wincenty Połczyński.

Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 148

Reient Powiatu Zgierskiego. Zawiadomia publiczność, 1mo iż dobra Nawa, wieś Truszkawiec, Uiazd i Plewnik,. 2do dobra Różyce, Chrząstowek i część w Rozycach szlacheckich, w powiecie tuteyszym, obwodzie Łęczyckim położone, dobra pierwsze w dniu 31 miesiąca maia r. b. o godzinie 9 z rana, dobra drugie w tem że samym dniu o godzinie 3 z południa w trzechletnią dzierzawę od dnia 24 czerwca r. b. poczynać się maiącą przez publiczną licytacyą w kancellaryi podpisanego Reienta wypuszczone będą i w teyże kancellaryi o warunkach do licytacyi każdy chęć maiący dowiedzieć się może, i co do dobr pierwszych w vadium 2000 złp. zaopatrzyć się winien, przeto chęć licytowania maiących na powyżey oznaczony termin wzywa. Ozorków dnia 14 kwietnia 1831 Józef Stokowski.

Dziennik Powszechny 1835 nr 78

Wiadomo się czyni ninieyszem, iż dobra ziemskie Brudnów z przyległością Plewnik lit. A, w Powiecie Zgierskim, i dobra Kącin, w Powiecie Czerskim, Woiewództwie Mazowieckiem położone, do sukcessorów beneficyalnych Stefana Skulskiego, iako to: Karoliny z Skulskich Ossowskiey, Cypryana Ossowskiego małżonki, Emilii z Skulskich Komirowskiey, Juliana Komirowskiego małżonki, tudzież Henryka Skulskiego usamowolnionego, wszystkich w Kącinie zamieszkanie maiących, prawem własności należące, w drodze art. 987 Kod. Post. przepisaney, z mocy wyroku Trybunału Cywilnego Woiewództwa Mazowieckiego, dnia 23 Lutego (7 Marca) 1835 r. wydanego, przez publiczną licytacyą sprzedane zostaną. Dobra Brudnów z przyległością Plewnik, odległe są od Warszawy mil 18, od Łęczycy mil dwie, od Ozorkowa mila i pół; rozległość tych dóbr, podług wyrachowania biegłego, obeymuie włók 41 na miarę nowopolską; dobra te są oszacowane na złp. 78,704 gr. 10. Dobra Kącin są odlegle od Warszawy mil 5, od Gróyca pół mili, od Góry mil trzy, rozległość onych, podług wyrachowania biegłego, wynosi włók 16 na miarę nowopolską; dobra te są oszacowane na złp. 56,564. Szczegółowy stan tych dóbr, ich położenie, granice, intraty, lasy, zabudowania i robocizna, opisane są w dziele oszacowania przez biegłego, co do dóbr Brudnowa w dniu 8 Stycznia i następnych, a co do dóbr Kącina w dniu 20 i następnych Stycznia r. b. sporządzonem; przedaż takowa odbywać się będzie przed W. Chądzyńskim Sędzią Trybunału; termin do przygotowawczego przysądzenia wyznaczony został na dzień 4 Maia 1835 roku o godzinie 4 z południa, w Warszawie pod Nr. 549,w mieyscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cywilnego Woiewództwa Mazowieckiego. Warunki przedazy przeyrzane być mogą każdego czasu w Kancellaryi Pisarza Trybunału Wydziału III i w Kancellaryi podpisanego Mecenasa, w Warszawie pod Nr. 1776 zamieszkałego, przedaż popieraiącego. w Warszawie dnia 6/18 Marca 1835 r. Cypryan Ossowski Mecenas.

Dziennik Warszawski 1869 nr 25

(Kronika prowincjonalna). W pierszej połowie grudnia 1868 r., w gubernjach kraju tutejszego miały miejsce następujące nadzwyczajne wypadki:
Burze.
W gub. kaliszskiej: we wsi Plewnikach w gminie Gostkowo, uszkodziła owczarnię, w której obiadowało 6 ludzi, 4 zdążyło uciec, jeden został mocno potłuczony, a szosty zabity.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1891 nr 209

Parcelacja.
Wypadki parcelacji majątków w okolicach Łęczycy są coraz częstsze.
Niedawno zakupili włościanie folwark Rogoszyn, obecnie zaś nabywają folwark Plewnik, obejmujący włók 15.
Parcelacja Plewnika ma być dokonana przy pomocy banku włościańskiego.
Temu samemu losowi ma uledz folwark Gajówek pod Ozorkowem, tudzież kilka mniejszych posiadłości pod Łęczycą.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Gostków dzieli się na gromady:
12. Nowa-Wieś kol., obejmującą: folw. Nowa-Wieś, kol. Plewnik I.
13. Plewnik II kol., obejmującą: kol. Plewnik II, wieś Plewnik St., wieś Aleksandrówka, kol. Plewnik III, wieś Nowa-Wieś.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Dziennik Łódzki 1967 nr 84


Od iskry z komina spalił się dach na budynku mieszkalnym należącym do J. Durasika, zam. w Plewniku pow. Poddębice.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz