-->

piątek, 3 maja 2013

Góry Prusinowskie / Góry Prusinowickie

Spis 1925:
Góry Prusinowickie, kol., pow. sieradzki, gm. Zadzim. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 16, inne zamieszkałe 4. Ludność ogółem: 130. Mężczyzn 58, kobiet 72. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 130. Podało narodowość: polską 130.

Wikipedia:
Góry Prusinowskie-sołectwo w skład którego wchodzą dwie wsie: Góry Prusinowskie i Kolonia Góry Prusinowskie w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Szadek.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1917 nr 5

Obwieszczenie.
Rejent przy Królewsko-Polskim sądzie okręgowym w Kaliszu Jan Wyganowski ogłasza, że po śmierci niżej wymienionych osób zostało otwarte postępowanie spadkowe:
7) Icka Mendla, wierzyciela kaucji 1000 rb. na hipotece dóbr Prusinowice i folwarku Góry-Prusinowskie, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia postępowania spadkowego wyznaczony został na dzień 10 czerwca 1918 roku i w dniu tym osoby w spadku zainteresowane winny stawić się do kancelarji rejenta Jana Wyganowskiego w Kaliszu.
Rejent:
J. Wyganowski.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 12

Obwieszczenie.
Rejent przy Królewsko-Polskim sądzie okręgowym w Kaliszu, Jan Wyganowski, ogłasza, że po śmierci niżej wymienionych osób zostało otwarte postępowanie spadkowe:
4) Chajma-Anszela Szajniaka, wierzyciela kaucji 300 rb., zabezpieczonych w 4 dz. wyk. dóbr Prusinowice, pow. Sieradzkiego pod Nr 1149 i w 4 dz. wyk. folwarku Góry Prusinowskie, pow. Sieradzkiego pod Nr 849 oraz sumy 1100 rb. 4 1/2 % list. zast. Tow. Kred. Ziemskiego i 137 mk. 70 fen., złożonej do depozytu Tow. Kred. Ziemskiego stos. do dec. wydz. hip. sądu okręg. w Kaliszu z dnia 5 grudnia 1917 r. w ks. hip. Kobyla-Chmielowa- Boczki, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia postępowania spadkowego wyznaczony został na dzień 2 września 1918 roku i w dniu tym osoby interesowane winny stawić się do kancelarji rejenta Jana Wyganowskiego w Kaliszu.
Rejent:
J. Wyganowski.
_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1930 czerwiec
_________________________________________________________________________________

  Ziemia Sieradzka 1930 czerwiec nr 25 

W dniu 12 czerwca 1930 r. o godz, 24-ej wybuchł pożar w zabudowaniach gospodarza Pawła Nowaka, zamieszkałego we wsi Góry-Prusinowskie, gminy Zadzim, podczas którego spaliło się: stodoła drewniana, kryta słomą i różne maszyny rolnicze, wartości ogólnej na sumę 2,635 zł. Spalona stodoła była ubezpieczona. W czasie pożaru wypadku z ludźmi żadnego nie było. Jak ustalono drogą przeprowadzonego dochodzenia, to pożar powstał skutkiem nieostrożnego obchodzenia się z ogniem. 

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVII. Obszar gminy wiejskiej Zadzim dzieli się na gromady:
5. Góry Prusinowskie, obejmującą Góry Prusinowskie.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda
________________________________________________________________________________

Echo Kaliskie Ilustrowane 1933 r.
________________________________________________________________________________


Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 2 luty

Nie obrano go wójtem,
więc powiesił się w lesie.
We wsi Górki Prusinowskie, na terenie powiatu sieradzkiego, zamieszkiwał od trzech lat 32-letni Władysław Uznanek, właściciel dwudziestomorgowej gospodarki.
Młody wieśniak, przybyły z Niemiec, gdzie pracował w charakterze robotnika krochmalnianego* miał jeden cel- chciał zostać wójtem.
.......* się życiu społecznemu wsi, trwoniąc pieniądze z wieśniakami, których .......* w ten sposób urobić sobie. Mimo to nie wybrano go. Niezrażony jeszcze chciał zostać sołtysem, ale i tu poniósł porażkę.
Uznanek teraz dopiero począł rozpaczać. Rozpił się i po pijanemu zaznaczał, że odbierze sobie życie. Nic wierzono mu jednak. Uznanek wczoraj wyjechał do pobliskiego lasu po drzewo. W południe konie wróciły same do domu. Żona i sąsiedzi Uznanka zaniepokojeni udali się na poszukiwania.
W pewnej chwili w gęstym zagajniku odnaleziono już sine zwłoki Uznanka. Zawiedziony w swych nadziejach kmiotek powiesił się na pasku.

*nieczytelne, przypis autora bloga


Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 5 czerwiec

ALE RODZINKA.

Władysław Duszyński, 18 lat i Kazimierz Duszyński, 21 lat, za kradzież drzewa z lasu skazani zostali po 1 miesiącu aresztu, a Aniela Duszyńska, 57 lat z Gór Prusinowskich gminy Zadzim za przyjmowanie kradzionego drzewa skazana została na 50 złotych grzywny.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 6 czerwiec

TACY SAMI.
Władysław Duszkiewicz, lat 18. z Prusinowic i Mieczysław Włodarczyk, lat 23 z Gór Prusinowskich, gm. Zadzim za kradzież drzewa szczapowego w lesie skazani zostali 2 miesiące aresztu.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 15 czerwiec

KUR MU SIĘ ZACHCIAŁO.
Władysław Duszyński. 18 lat, i Władysław Szymczak, 20 lat, z Gór Prusinowskich gminy Zadzim za kradzież 2 kur z cudzego kurnika skazani zostali na rozprawie sądowej w dniu 5 b. m. po 1 miesiącu aresztu.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz