-->

piątek, 3 maja 2013

Henryków

Słownik Geograficzny:  
Henryków,  kol., pow. sieradzki, gm. i par. Zadzim.

Spis 1925:
Henryków, folw., pow. sieradzki, gm. Zadzim. Spisano łącznie z folw. Prusinowice.

Henryków, obecnie część wsi Prusinowice w gminie Szadek.

1965 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVII. Obszar gminy wiejskiej Zadzim dzieli się na gromady:
9. Prusinowice, obejmującą: folwark Henryków, wieś Prusinowice, folwark Prusinowice.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:


wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz