-->

poniedziałek, 13 maja 2013

Zmyślona

Czajkowski 1783-84 r.
Zmyslona karczma, parafia warta, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Biernacki.

Słownik Geograficzny:
Zmyślona, fol., pow. turecki, gm. Bartochów, par. Warta, odl. od Turka w. 37, ma 1 dm., 6 mk.

Spis 1925:
Zmyślona, osada, pow. sieradzki, gm. Bartochów. Spisano łącznie z folw. Małków Cielecki.
Zmyślona 1929 r.


 1992 r. 

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1850 nr 63

(N. D. 1210) Dobra ziemskie składające się w wsi i folwarku Bartochów, z osady podbrzeziny zwanej, z folwarku Małków Cielecki, z folwarku pomocniczego Zmyślona, tudzież osady Rakowki zwanej, z wsi zarobnej Małków nowy, z wsi zarobnej Duszniki, z wsi i folwarku Zagajew, z gruntów niegdyś Nieradzę Wysoką i Pieską składających, a obecnie całkiem do folwarku Bartochowa wcielonych, z folwarku Baszków i wsi zarobnej Jakobice zwanej, Okręgu Wartskim, powiecie Kaliskim gubernii Warszawskiej, Parafii Warta, oprócz Baszkowa i Jakobic do parafii Charłupia mała należących, położone, ogólnej rozległości włók 164 morgów 6 prętów 8 miary nowopolskiej, jak niemniej possesya miejska w mieście Warcie pod N. 264 położona, z łąką N. 33 oznaczoną, tudzież z drugą łąką w territoryum miasta Warty leżącą, morgów Nowopolskich dwie zajmującą dawniej do Stanisława Biernackiego należące, a nateraz Józefy z Korytowskich po Stanisławie Biernackim pozostałej wdowy, Eugenii z Biernackich po Włodzimierzu Radolińskiem pozostałej wdowy, Czesława Biernackiego i Kazimierza Biernackiego, w Małkowie Cieleckim zamieszkałych, niedzielną własnością będące; na skutek wyroku w Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiej w Kaliszu dnia 21 Czerwca (3 Lipca) 1849 roku między Eugenią z Biernackich jako jeszcze Włodzimierza Radolińskiego Małżonką, a Józefą z Korytowskich po Stanisławie Biernackim pozostałą wdową, Czesławem Biernackim i naówczas jeszcze nieletnim Kaźmierzem Biernackim ocznie zapadłego i w dniu 4 (szesnasty) Lipca 1849 roku doręczonego nakazującego przedaż przez publiczną licytacyą tych nieruchomości ziemskich i miejskich, jeżeliby się w naturze między współ-sukcessorów dogodnie podzielić nie dały; przedane będą z wszelkiemi przyległościami i przynależytościami z inwentarzem żywem i martwym; przez publiczną licytacyą w drodze postępowania działowego przed W. Julianem Wąsowiczem Sędzię Tryb. Cyw. Gub.Warsz. w Kaliszu, do odbycia przedaży téj delegowanym, w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cyw. w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym.
Dobra wyżej wymienione wraz z nieruchomością miejską w M. Warcie położona, oszacowane są taxą przez trzech biegłych w dniach 17 (29) 18 (30) Paź. 1849 r. sporządzoną na rs. 102,054 k. 73. i taxa ta potwierdzoną została wyrokiem Tryb. Cyw. Gub. Warsz. w Kaliszu d. 21 Lut. (5 Mar.) 1850 r. zapadłym.
Таха i warunki przedaży w Kancellaryi Pisarza Tryb. Cyw. Gub. Warsz. w Kaliszu, i podpisanego Patrona każdego czasu przejrzane być mogą.
Przedaż ta odbywa się na żądanie Eugenii z Biernackich po Włodzimierzu Radolińskim pozostałéj wdowy, od której odtąd podpisany Patron ustanowiony jest Obrońcą, naprzeciw Józefie z Korytowskich po Stanisławie Biernackim pozostałéj wdowie Kazimierzowi Biernackim i Czesławowi Biernackiemu.
Po ogłoszeniu w dniu 23 Lutego (7 Marca) 1850 r. warunków do przedaży téj ułożonych, termin do temczasowego przysądzęnia na d. 6 (18) Kwietnia 1850 roku wyznaczony został.
Kalisz d. 25 Lutego (9 Marca) 1850 roku.
K. Rozdejczer.


Dziennik Powszechny 1862 nr 28

Dnia 19 Stycznia około godz. 6 rano, na folwarku Zmyślona, należącym do dóbr Małków Cielecki, w gminie Bartochów, powiecie Kaliskim, z nie wyśledzonej przyczyny wszczął się pożar, skutkiem którego zgorzała stodoła i owczarnia, ubezpieczone na rsr. 1,960; prócz tego spaliła się: znaczna ilość zboża w snopie, 200 korcy kartofli, trzy sterty zboża w podwórzu stojąco, i 1037 sztuk owiec w owczarni.

Dziennik Warszawski 1868 nr 188

N. D. 5280. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową pierwszą przez licytacją publiczną, która odbędzie się w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach Hipotecznych poniżej wymienionych. 
29. Małków, tudzież Małków nowy i Duszniki, do których należą folwark, młyn i karczma Zmyślona, folwark Dezerta, karczma Rakówka, i dwa wiatraki w terrytorjum miasta Warty z wyłączeniem uwłaszczonych gruntów włościańskich lecz z wszystkiemi przyległościami w Okręgu Wartskim położone; raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rsr. 2,675 kop. 39 1/2, vadium do licytacji rsr. 7,500, licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 30, 975, termin sprzedaży dnia 12 (24) Maja 1869 r., przed Rejentem Edwardem Milewskim.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać, był przeszkodzony, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie nie dojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie, bez nowych dalszych doręczeń, w terminach jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.).
Na zasadzie uwagi przy art. 22 Najwyżej zatwierdzonych przepisów o wypłacie listów likwidacyjnych, tudzież art. 1294, protokółu 206 posiedzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskiem, nadmienia się, że sprzedaż dóbr szesnastu pierwszych wraz z prawem do otrzymania wynagrodzenia likwidacyjnego uważaną będzie za nieważną, jeżeli okaże się, że licytacja odbyła się po ogłoszeniu lub w sam dzień ogłoszenia przez Komisją Likwidacyjną, o przyznaniu wynagrodzenia likwidacyjnego.
Kalisz d. 19 (31) Lipca 1868 r.
za Prezesa,
Radca Dyrekcji, J. Kęszycki.
Pisarz Dyrekcji Szczegółowej,
R. Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1874 nr 225

N. D. 6692.Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
W zastosowaniu się do art. 682 K. P. S. podaje do wiadomości na żądanie Pauliny z Wierzchlejskich Biernackiej, po Kazimierzu Biernackim pozostałej wdowy, we wsi Małków okręgu Wartskim zamieszkałej, a zamieszkanie prawne co do przedsiębranej sprzedaży dóbr u Jacka Sulimierskiego Patrona przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu, w temże mieście zamieszkałego i który sprzedażą tą kierować będzie, obrane mającej, w poszukiwaniu sumy rs. 60,000 z procentem zaległym, po wydanym w d. 9 (21) Września 1874 r. nakazie subhastacyjnym, protokółem Komornika Romualda Pinowskiego w d. 11 (23) Października 1874 r. rozpoczętym, a w d. 14 (26) tegoż miesiąca i roku ukończonym, zajęte zostały na przymuszoną sprzedaż.
DOBRA ZIEMSKIE
Małków Cielecki, tudzież Małków Nowy i Duszniki z przynależytościami i przyległościami a w rzeczywistości obecnie składające się z dwóch dominialnych folwarków Małków Cielecki i Zmyślona, karczmy we wsi Małkowie i drugiej z zajazdem we wsi Duszniki, jako też chałupy drewnianej i koszar murowanych dla ludzi dworskich oraz obory także we wsi Duszniki położonych, wraz z inwentarzami żywemi i martwemi, do gruntu przywiązanemi, prawem polowania, rybołówstwa, lecz z wyjątkiem gruntów i zabudowań na własność włościan, w moc Najwyższych Ukazów przeszłych. W dobrach tych znajdują się następujące zabudowania a mianowicie:
MAŁKÓW CIELECKI.
1) Pałac murowany z suterynami i piwnicami, smołowcem kryty, z gankiem o słupach żelaznych, otoczony ogrodem spacerowym. 2) Oficyna zajmowana przez dzierżawcę dóbr Miśkiewicza, z drzewa gontami kryta. 3) Chlew i kloaka drewniane od tyłu oficyny. 4) Gorzelnia ze składami i piwnicami masiv murowana z całkowitym aparatem i narzędziami. 5) Dwie obory z cegły murowane smołowcem kryte. 6) Wozownia i stajnia masiv murowane, pod jednym dachem smołowcem krytym. 7) Studnia i pоmpą. 8) Kuźnia. 9) Stodoły dwie masiw murowane, z których przy jednej spichrz murowany piętrowy, dachówką kryty, stodoły zaś częścią słomą, a częścią gontami kryte. 10) Stodoła masiw murowana gontami i słomą kryta, 11) Koszary dwanaścioraki i 12) Karczma dworska, oba budynki drewniane, na podmurowaniu z cegły, gontami kryte, z których karczma należy do uwłaszczonego włościanina, wreszcie. 13) Chałupa pachciarska i studnia. Oprócz tego dwa ogrody warzywne i owocowe.
DUSZNIKI.
1) Koszary dwanaścioraki, murowane, gontami kryte. 2) Obora dla bydła ordynarjuszów, z drzewa, na podmurowaniu, słomą kryta. 3) Karczma z zajazdem, murowana, gontami kryta. 4) Stajnia i chałupa podwójna, drewniana, słomą kryta.
ZMYŚLONA.
1) Domek mały na podmurowaniu z drzewa kryty gontami. 2) Owczarnia, i 3) Stodoła murowana, gontami i słomą kryta, i 4) Studnia cembrowana.
Rozległość ogólna dóbr wynosi morgów 1353 prętów 62 miary nowopolskiej. Gleba przeważnie żytnia. Dobra te położone są w parafji miasta Warty, gminie, Bartochów powiecie Turekskim, gubernji Kaliskiej, pod jurisdykcją Sądu Pokoju w Warcie, Trybunału w Kaliszu z hypoteką gubernjalną przy tymże Trybunale urządzoną, i Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu. Dobra te należały do Kazimierzą Biernackiego, po którym w spadku przeszły na własność Kazimierza i Władysława synów, oraz Eugenji, Marji i Józefy córek rodzeństwa nieletnich Biernackich tamże zamieszkałych, których opiekunem ad hoc jest Roman Radoliński w Zborowie, a przydanym Stanisław Boduszyński* w Kaliszu, oba w Okr. Kaliskim zamieszkali. Znajdują się w posiadaniu Władysława Miśkiewicza dzierżawcy.
Protokół zajęcia doręczony został w kopjach: 1) Wójtowi gminy Bartochów na ręce Pisarza tej gminy Nejmana, i 2) Pisarzowi Sądu Pokoju w Warcie Henrychowi, obie w d. 14 (26) Października 1874 przez Niestojka Stanisława woźnego.
Zajęcie dóbr Małków zarejestrowane zostało w księdze wieczystej w d. 18 (30) Października 1874 r., zaś przepisane w księdze ten cel utrzymywanej w biórze Pisarza Trybunału w d. 19 (31) Października 1874 r.
Pierwsze ogłoszenie zbioru objaśnień i warunków licytacyjnych nastąpi na publicznej audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w d. 21 Listopada (3 Grudnia) 1874 r. o godzinie 10 z rana.
Zbiór objaśnień i warunków przejrzane być mogą w biórze Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu i u Patrona Sulimierskiego w Kaliszu.
Kalisz d. 19 (3l) Października 1874 r.
Skoczyński.

*nieczytelne

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Bartochów dzieli się na gromady:
8. Małków, obejmująca: wieś Małków (Cielecki i Nowy), majątek Małków, majątek Zmyślona (z częściami rozparcelowanemi z wyjątkiem kolonji Małków), osadę Kaźmierczaka.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki


Wicewojewoda

Łódzki Dziennik Urzędowy 1934 nr 10

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 24 maja 1934 r. L. SA. II. 12/14/33.
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544, rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33. o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5. VII. 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam, co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33, o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544) ulega następującym zmianom:
2) w § 1. p. II. skreśla się następujące słowa: „8. Małków, obejmującą: wieś Małków (Cielecki i Nowy), majątek Małków, majątek Zmyślana (z częściami rozparcelowanemi z wyjątkiem kolonji Małków), osadę Kaźmierczaka", a na ich miejsce umieszcza się: „8. Małków, obejmującą: wieś Małków Cielecki i Nowy, majątek Małków i Zmyślona z częściami rozparcelowanemi, z wyjątkiem kolonji Małków, osadę Kaźmierczaka".
Wojewoda

(—) Aleksander Hauke-Nowak.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz